SFS 1998:849 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1998:849 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
980849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

Kraven för miljöklass 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 §

första stycket 1 anges i bilagan till miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

SFS 1998:849

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

6

SFS 1998:809�854

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.