SFS 2001:569 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2001:569 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
010569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776)

2

om

skatt på energi

dels

att i 10 kap. 5 § ordet ⬝bilregistret⬝ skall bytas ut mot ⬝vägtrafikre-

gistret⬝,

dels

att 1 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

3

Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

2

Senaste lydelse 1995:1525.

3

Senaste lydelse 1995:912.

SFS 2001:569

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.