SFS 2006:592 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2006:592 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
060592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att nuvarande 4 kap. 12 a och 12 b §§ skall betecknas 4 kap. 13 och

15 §§,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 8, 10 och 11 §§, 4 kap. 12 §, 5 kap. 2 §,

6 a kap. 1 och 3�5 §§ samt 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 §

och 5 kap. 4 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

2 Energiskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 1 a och 3�

4 a §§. Koldioxidskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1 och 3�
4 a §§. Svavelskatt skall betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i
3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2�10 kap.

Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.

2 kap.

4 § Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra produkter
än som avses i 1, 1 a och 3 §§, om en sådan produkt

1. säljs eller förbrukas som motorbränsle eller som tillsats till motor-

bränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym, eller

2. innehåller minst fem viktprocent flytande eller gasformiga kolväten

och säljs eller förbrukas för uppvärmning.

Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp

som gäller för motsvarande bränsle enligt 1 §. Skatt enligt första stycket 2
skall dock betalas endast för den del av produkten som består av flytande el-
ler gasformiga kolväten.

4 a § Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för fossilt kol i hus-
hållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt
15 kap. 8 § miljöbalken, om avfallet förbrukas för uppvärmning. Detsamma

1 Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352.

2 Senaste lydelse 1998:1699.

SFS 2006:592

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:592

gäller fossilt kol i därmed jämförligt hushållsavfall som förts in till Sverige
från ett annat land.

Mängden fossilt kol skall anses utgöra 12,6 viktprocent av hushållsavfal-

let.

Energiskatt skall betalas med 150 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol

och koldioxidskatt med 3 374 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

För kalenderåret 2007 och efterföljande kalenderår skall de i tredje

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 § andra stycket.

8 §

3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har

försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket

1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning,
eller

2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produk-

ten inträder enligt 5 kap.

Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som

är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett
skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning i fall
som avses i 2.

10 §

4 För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2004.

För kalenderåret 2007 och efterföljande kalenderår skall de i 4 a § tredje

stycket angivna skattebeloppen på motsvarande vis omräknas med utgångs-
punkt i prisläget i juni 2005.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

11 §

5 Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

1. metan som framställs genom biologiska processer,
2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig pro-

duktion av värme och elektrisk kraft i en och samma process, när den värme
som uppkommer nyttiggörs (kraftvärmeproduktion),

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlo-

rats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.

Första stycket 2 gäller dock inte råtallolja.

3 Senaste lydelse 2004:121.

4 Senaste lydelse 2004:1038.

5 Senaste lydelse 2001:518.

background image

3

SFS 2006:592

Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som

avses i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till varumotta-
garen.

4 kap.

12 §

6 Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, kol-

dioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket
6�8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller
svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §,
2. i annat fall än som avses i 1, tillverkar eller bearbetar bränsle,
3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in kolbränsle, petroleumkoks, rå-

tallolja eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en
sådan leverans, och

4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när

bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ända-
mål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för

vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar
upp torvbränsle.

14 § Skattskyldig för energiskatt och koldioxidskatt för bränsle som avses
i 2 kap. 4 a § är den som i yrkesmässig verksamhet förbrukar sådant bränsle.

5 kap.

2 §

7 Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, när han tar

emot leverans av bränsle,

2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3, vid mot-

tagandet av bränslet,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § första stycket

3, när bränslet förs in till Sverige, och

4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och som enligt

5 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att be-
tala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet
att betala tull förelegat. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller
13 § första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyl-
dighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

4 a § Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap.
14 §, när bränslet förbrukas för uppvärmning.

6 Senaste lydelse 2002:422.

7 Senaste lydelse 2004:121.

background image

4

SFS 2006:592

6 a kap.

1 §

8 Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande

fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från
skatt enligt följande, om inte annat anges.

8 Senaste lydelse 2005:1189.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning för annat än-
damål än motordrift eller
uppvärmning eller i en pro-
cess där bränslet i allt väsent-
ligt används för annat ända-
mål än motordrift eller upp-
värmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg eller
annat spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för
privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vil-
ken medgivande enligt 2 kap.
9 § eller fartygstillstånd en-
ligt fiskelagen (1993:787)
meddelats, när båten inte an-
vänds för privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget
inte används för privat ända-
mål

Annan bensin än
flygbensin (KN-
nr 2710 00 26)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartyg, när luftfartyget
används för privat ändamål
eller i luftfartygsmotorer i
provbädd eller i liknande an-
ordning

Andra bränslen
än flygbensin och
flygfotogen (KN-
nr 2710 00 51)

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställ-
ning av mineraloljeprodukter,
kolbränslen, petroleumkoks
eller andra produkter för vil-
ka skatteplikt har inträtt för
tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för framställ-
ning av skattepliktig elektrisk
kraft när den värme som upp-
kommer inte till någon del
nyttiggörs

Bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter, för-
brukning i metallurgiska pro-
cesser

Andra bränslen
än kolbränslen
och petroleum-
koks

100 procent

100 procent

�

background image

5

SFS 2006:592

3 §

9 Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en

och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs (kraftvärme-

9. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, för-
brukning för annat ändamål
än drift av motordrivna for-
don vid tillverkningsproces-
sen i industriell verksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

10. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter, för-
brukning för annat ändamål
än drift av motordrivna for-
don vid yrkesmässig växthus-
odling

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

11. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter, för-
brukning för annat ändamål
än drift av motordrivna for-
don i yrkesmässig jordbruks-,
skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

12. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter, för-
brukning i sodapannor, lut-
pannor, metallurgiska proces-
ser eller i processer för fram-
ställning av andra mineraliska
ämnen än metaller

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid tillverk-
ningsprocessen i gruvindu-
striell verksamhet för drift av
andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bus-
sar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

14. Förbrukning i yrkesmäs-
sig jordbruks-, skogsbruks-
eller vattenbruksverksamhet
för drift av andra motordrivna
fordon än personbilar, lastbi-
lar och bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

�

77 procent

�

15. Förbrukning i yrkesmäs-
sig skogsbruksverksamhet för
drift av andra motordrivna
fordon än personbilar, lastbi-
lar och bussar, om förbruk-
ning sker före den 1 januari
2007 i Skåne, Blekinge, Kro-
nobergs, Kalmar, Jönköpings,
Hallands, Västra Götalands
och �stergötlands län

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

23 procent

�

9 Senaste lydelse 2004:223.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

6

SFS 2006:592

produktion), medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning
av

1. värme, befrielse från energiskatt och koldioxidskatt i den omfattning

som anges i andra och tredje styckena,

2. skattepliktig elektrisk kraft, befrielse från 100 procent av energiskatten

och 100 procent av koldioxidskatten.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 100 procent av energiskatten,

om elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 19 procent av koldioxidskat-

ten, om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är
högre än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med
sex gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 pro-
cent till dess den uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är 15 procent
eller högre, medges befrielse från 79 procent av koldioxidskatten.

Såvitt avser råtallolja medges befrielse från energiskatt enligt första�

tredje styckena med ett belopp som motsvarar den sammanlagda energiskatt
och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 a.

Fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme respek-

tive elektrisk kraft skall ske genom proportionering i förhållande till respek-
tive energiproduktion. Detsamma gäller om elektrisk kraft framställs i en
sammankopplad anläggning vid samtidig kraftvärme- respektive kondens-
kraftproduktion. Om olika bränslen förbrukas skall proportioneringen avse
varje bränsle för sig.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukas

vid kraftvärmeproduktion medges inte någon befrielse från skatt enligt
denna paragraf. Detsamma gäller bränslen som förbrukas för framställning
av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före
ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga
eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion.

4 §

10 Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft
i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt
av minst fem megawatt.

5 §

11 De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § sjätte stycket som

gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även
tillämpas på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3
och 4 §§.

11 kap.

3 §

12 Energiskatten utgör

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

10 Senaste lydelse 2001:518.

11 Senaste lydelse 2001:962.

12 Senaste lydelse 2005:960.

background image

7

SFS 2006:592

2. 20,1 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och

3. 26,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalenderåret 2007 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på
bränslen anges i 2 kap. 10 § andra stycket. Belopp som anges i tiondels ören
skall dock avrundas till hela tiondels ören.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till

tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.