SFS 2006:925 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2006:925 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
060925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 5 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

3 Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 §

första stycket 1 anges i bilagorna 2 och 4 till lagen (2001:1080) om motor-
fordons avgasrening och motorbränslen.

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 §

första stycket 3 b anges i bilagorna 3 och 5 till lagen om motorfordons av-
gasrening och motorbränslen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:181, bet. 2005/06:MJU28, rskr. 2005/06:345.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-
fande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,
Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG
(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

3 Senaste lydelse 2004:1153.

SFS 2006:925

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.