SFS 2001:962 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2001:962 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
010962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 2 kap. 1 och 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 a kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 5 § och

11 kap. 3 och 10 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a kap. 5 §, av följande ly-

delse.

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1

Prop. 2001/02:1 och prop. 2001/02:3, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34.

2

Senaste lydelse 2001:518.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1

b) miljöklass 2

3 kr 16 öre
per liter
3 kr 19 öre
per liter

1 kr 46 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter

4 kr 62 öre
per liter
4 kr 65 öre
per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34
eller
2710 00 36

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 84 öre
per liter

1 kr 46 öre
per liter

5 kr 30 öre
per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55,
2710 00 69
eller
2710 00 74�
2710 00 78

Eldningsolja, diesel-
brännolja, fotogen,
m.m. som

a) har försetts med
märkämnen eller ger
mindre än 85 volym-
procent destillat

vid

350

°

C,

707 kr per m

3

1 798 kr per m

3

2 505 kr per m

3

SFS 2001:962

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:962

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut

med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller
för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2003 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

10 §

3

För kalenderåret 2003 och efterföljande kalenderår skall energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2001.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

b) inte har försetts med
märkämnen och ger
minst 85 volymprocent

destillat vid 350

°

C, till-

hörig
miljöklass 1
miljöklass 2
miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljö-
klass

1 323 kr per m

3

1 557 kr per m

3

1 865 kr per m

3

1 798 kr per m

3

1 798 kr per m

3

1 798 kr per m

3

3 121 kr per m

3

3 355 kr per m

3

3 662 kr per m

3

4. ur 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

0 kr per
1 000 kg

138 kr per
1 000 kg

1 298 kr per
1 000 kg

1 890 kr per
1 000 kg

1 298 kr per
1 000 kg

2 028 kr per
1 000 kg

5. ur 2711 29 00

Metan som används för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

0 kr per
1 000 m

3

229 kr per
1 000 m

3

1 067 kr per
1 000 m

3

1 346 kr per
1 000 m

3

1 067 kr per
1 000 m

3

1 575 kr per
1 000 m

3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

0 kr per
1 000 m

3

229 kr per
1 000 m

3

1 067 kr per
1 000 m

3

1 346 kr per
1 000 m

3

1 067 kr per
1 000 m

3

1 575 kr per
1 000 m

3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen

301 kr per
1 000 kg

1 564 kr per
1 000 kg

1 865 kr per
1 000 kg

8. 2713 11 00�

2713 12 00

Petroleumkoks

301 kr per
1 000 kg

1 564 kr per
1 000 kg

1 865 kr per
1 000 kg

3

Senaste lydelse 2000:1155.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

background image

3

SFS 2001:962

3 kap.

2 §

För torvbränsle, kolbränsle, petroleumkoks och andra fasta eller gas-

formiga produkter tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilogram svavel i
bränslet.

För flytande bränslen tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter för

varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Vid bestämning av skatten på
grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, skall av-
rundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet
överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent skall dock avrundning
göras till 0,2 viktprocent.

Svavelskatt tas inte ut för ett flytande eller gasformigt bränsle om dess

svavelinnehåll är högst 0,05 viktprocent.

6 a kap.

1 §

4

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande

fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från
skatt enligt följande, om inte annat anges.

4

Senaste lydelse 2001:518.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1.

Förbrukning för annat

ändamål än motordrift eller
uppvärmning eller i en pro-
cess där bränslet i allt
väsentligt används för annat
ändamål än motordrift eller
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2.

Förbrukning i tåg eller

annat spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent


3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för pri-
vat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vil-
ken medgivande enligt
2 kap. 9 § eller fartygstill-
stånd enligt fiskelagen
(1993:787) meddelats, när
båten inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a)

luftfartyg, när luftfarty-

get inte används för privat
ändamål

Annan bensin än
flygbensin (KN-
nr 2710 00 26)

100 procent

100 procent

100 procent

background image

4

SFS 2001:962

b)

luftfartyg, när luftfarty-

get används för privat ända-
mål eller i luftfartygsmoto-
rer i provbädd eller i lik-
nande anordning

Andra bränslen
än flygbensin
och flygfotogen
(KN-nr 2710 00
51)

100 procent

100 procent

100 procent

6.

Förbrukning vid fram-

ställning av mineraloljepro-
dukter, kolbränslen,
petroleumkoks eller andra
produkter för vilka skatte-
plikt har inträtt för tillverka-
ren

100 procent

100 procent

100 procent


7.

Förbrukning vid fram-

ställning av skattepliktig
elektrisk kraft, med de
begränsningar som följer av
3 §

Bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8.

Om skattebefrielse inte

följer av tidigare punkter,
förbrukning i metallurgiska
processer

Andra bränslen
än kolbränslen
och petroleum-
koks

100 procent

100 procent

�

9.

Om skattebefrielse inte

följer av tidigare punkter,
förbrukning för annat ända-
mål än drift av motordrivna
fordon vid tillverkningspro-
cessen i industriell verksam-
het

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

70 procent

�

10. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för annat ända-
mål än drift av motordrivna
fordon vid växthusuppvärm-
ning i yrkesmässig växthus-
odling

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

70 procent

�

11. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för annat ända-
mål än drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig jord-
bruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

70 procent

�

12. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning i sodapannor,
lutpannor, metallurgiska
processer eller i processer
för framställning av andra
mineraliska ämnen än
metaller

� � 100

procent

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

5

SFS 2001:962

2 §

5

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9�11 medges be-

frielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och
70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § för-
sta stycket 3 a.

5 §

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § som gäller bensin och

bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även tillämpas på
bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

9 kap.

5 §

6

Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verk-

samhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverk-
samhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som fram-
ställt värmen återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och
2. energiskatten och 70 procent av koldioxidskatten på bränsle, dock inte

bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

som förbrukats vid framställning av värmen.
Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att

återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den ener-
giskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtall-
olja, energiskattesats som följer av beslutet.

11 kap.

3 §

7

Energiskatten utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 14,0 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 17,4 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,
gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i

4 §, och

13. Förbrukning vid tillverk-
ningsprocessen i gruvindu-
striell verksamhet för drift
av andra motordrivna fordon
än personbilar, lastbilar och
bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

70 procent

�

5

Senaste lydelse 2001:518.

6

Senaste lydelse 2000:1155.

7

Senaste lydelse 2000:1155.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

6

SFS 2001:962

4. 19,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november�den 31 mars förbru-

kas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade
effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

1. 16,4 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 §

för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller
yrkesmässig växthusodling, och

2. 19,8 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller

vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 2003 och efterföljande kalenderår skall de i första och

andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om
skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall
dock avrundas till hela tiondels ören.

10 §

8

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

1. bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet

förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinan-
läggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem
megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts,

2. annat bränsle än som avses under 1, dock inte råtallolja, om bränslet

förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begräns-
ningar som följer av andra och femte styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt
och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning
av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av
bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag får göras även för energiskatt på råtallolja om den förbrukats vid

framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som föl-
jer av fjärde och femte styckena.

Avdrag enligt tredje stycket får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för hela energi-
skatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skatteplik-
tig elektrisk kraft och för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften
av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
3 a på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord
värme.

Avdrag enligt första�fjärde styckena får göras endast i den mån avdrag

inte gjorts enligt 9 § första stycket 4 eller 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall
som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 2, 3 eller 4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i

ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 18,1 öre per
kilowattimme.

8

Senaste lydelse 2001:518.

background image

7

SFS 2001:962

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. De nya bestämmelserna i 6 a kap. 1 och 5 §§ skall tillämpas för tid från

och med den 1 oktober 2001. Dock skall de nya procentsatserna i 6 a kap.
1 § tillämpas först från och med den 1 januari 2002.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför

sig till tiden före den tidpunkt då de nya bestämmelserna skall börja tilläm-
pas.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist

(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.