SFS 1999:1006 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1999:1006 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
991006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4

kap. 5 och 6

§§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas av

beskattningsmyndigheten, om förutsättningar för godkännande inte längre
finns. Godkännande av upplagshavare får också återkallas om ställd säkerhet
inte längre är godtagbar.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

6 §

2

Annan än upplagshavare kan ansöka om registrering som varumotta-

gare hos beskattningsmyndigheten, om han i en yrkesmässig verksamhet
som bedrivs i Sverige tar emot bränslen från en upplagshavare i ett annat
EG-land. Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina ekono-
miska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad
varumottagare.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på

de bränslen som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som
motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslena.

Bestämmelserna i 5 § om återkallelse tillämpas även på registrerad varu-

mottagare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta

Bergqvist

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42.

2

Senaste lydelse 1997:359.

SFS 1999:1006

Utkom från trycket
den 10 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.