SFS 1999:1070 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1999:1070 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
991070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 4 kap. 11 §, 5 kap. 2 och 3 §§ och 6 kap. 2 § samt rubriken när-

mast före 4 kap. 11 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av följande ly-

delse.

4 kap.

1 a §

Skattskyldighet enligt 1 § första stycket 5 och 6 föreligger inte för

1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förut-

sättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,

2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordri-

vet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som an-
vänds yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet,
släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

3. motorbränsle som förs in till Sverige för privat bruk i fordonstank,

bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10
liter.

�vriga skattskyldiga

11 §

2

Den som är skattskyldig enligt 1 § första stycket 5 skall, innan bräns-

let transporteras från det andra EG-landet, anmäla bränslet till beskattnings-
myndigheten och ställa säkerhet för betalning av skatten.

5 kap.

2 §

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 2,

när han tar emot leverans av bränsle,

2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första

stycket 3, när köparen tar emot leverans av bränsle, och

1

Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64.

2

Senaste lydelse 1995:1525.

SFS 1999:1070

Utkom från trycket
den 13 december 1999

background image

2

SFS 1999:1070

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 5 eller 12 §

första stycket 3 b, när bränslet förs in till Sverige.

3 §

Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 4, när bräns-

let av honom levereras till köpare,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 7 eller andra

stycket eller enligt 4 kap. 12 § första stycket 4 eller andra stycket, när bräns-
let levereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål som medför att
skatt skall betalas med högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2 när
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är registrerad eller

till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller
tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b) han upphör att vara registrerad, varvid han är skyldig att betala skatt för

det bränsle som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats.

6 kap.

2 §

3

Oregistrerad varumottagare skall lämna deklaration för varje leverans

av bränsle som han tagit emot och för vilket han är skyldig att betala skatt.
Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem
dagar efter den dag då han tog emot leveransen av bränslet.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 5 skall lämna de-

klaration när bränslet förs in till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet för-
des in till Sverige.

Den som tillverkar eller bearbetar bränslen som avses i 1 kap. 3 a § utan

att vara godkänd upplagshavare skall lämna deklaration när bränslet tillver-
kas eller bearbetas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyn-
digheten senast fem dagar efter den dag varan tillverkades eller bearbetades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1995:611.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.