SFS 1999:1109 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1999:1109 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
991109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 13 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

9 kap.

13 §

2

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas

vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är an-
nan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som före-
läggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Före-
läggande får meddelas, om kontrolluppgiften har betydelse för kontroll av en
ansökan om återbetalning av, nedsättning av eller kompensation för skatt en-
ligt 2�6, 8 a, 9 eller 9 b�11 §.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i

första stycket föreläggas att lämna kontrolluppgift.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

Bestämmelserna i 3 kap. 15�15 d §§ lagen (1994:151) om punktskatter

och prisregleringsavgifter gäller i fråga om föreläggande enligt första eller
andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om
den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1979:141) skall 9 kap. 13 § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Senaste lydelse 1998:1680.

SFS 1999:1109

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.