SFS 2000:1155 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2000:1155 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
001155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 2 kap. 1 och 10 §§, 7 kap. 4 §, 8 kap. 3 a §, 9 kap. 2 och 5 §§ samt

11 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om

ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 00 26,

Bensin som

2710 00 27,

uppfyller

2710 00 29

krav för

eller
2710 00 32

a) miljöklass 1

3 kr 26 öre

1 kr 24 öre

4 kr 50 öre

per liter

per liter

per liter

b) miljöklass 2

3 kr 29 öre

1 kr 24 öre

4 kr 53 öre

per liter

per liter

per liter

2. 2710 00 26,

Annan bensin

3 kr 92 öre

1 kr 24 öre

5 kr 16 öre

2710 00 34

än som avses

per liter

per liter

per liter

eller

under 1

2710 00 36

3. 2710 00 51,

Eldningsolja,

2710 00 55,

dieselbrännolja,

2710 00 69

fotogen, m.m.

eller

som

2710 00 74 �
2710 00 78

a) har försetts

688 kr per m

3

1 527 kr per m

3

2

215

kr per m

3

med märkämnen
eller ger mindre
än 85 volymprocent
destillat vid 350

o

C,

1

Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36.

2

Senaste lydelse 1999:1324.

SFS 2000:1155

Utkom från trycket
den 12 december 2000

background image

2

SFS 2000:1155

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

b) inte har försetts
med märkämnen
och ger minst
85 volymprocent
destillat vid 350

o

C,

tillhörig
miljöklass 1

1 512 kr per m

3

1 527 kr per m

3

3 039 kr per m

3

miljöklass 2

1 739 kr per m

3

1 527 kr per m

3

3 266 kr per m

3

miljöklass 3 eller

2 039 kr per m

3

1 527 kr per m

3

3 566 kr per m

3

inte tillhör
någon miljöklass

4. ur 2711 12 11�

Gasol som används för

2711 19 00

a) drift av motor-

0 kr per

1 264 kr per

1 264 kr per

drivet fordon,

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål

134 kr per

1 606 kr per

1 740 kr per

än som avses

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

under a

5. ur 2711 29 00

Metan som används för
a) drift av motor-

0 kr per

1 039 kr per

1 039 kr per

drivet fordon,

1 000 m

3

1 000 m

3

1 000 m

3

fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål

223 kr per

1 144 kr per

1 367 kr per

än som avses

1 000 m

3

1 000 m

3

1 000 m

3

under a

6. 2711 11 00,

Naturgas som används för

2711 21 00

a) drift av motor-

0 kr per

1 039 kr per

1 039 kr per

drivet fordon,

1 000 m

3

1 000 m

3

1 000 m

3

fartyg eller luftfartyg
b) annat ändamål

223 kr per

1 144 kr per

1 367 kr per

än som avses

1 000 m

3

1 000 m

3

1 000 m

3

under a

7. 2701, 2702

Kolbränslen

293 kr per

1 329 kr per

1 622 kr per

eller 2704

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

8. 2713 11 00�

Petroleumkoks

293 kr per

1 329 kr per

1 622 kr per

2713 12 00

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 §

första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika använd-
ningssätt.

För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

10 §

3

För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2000.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

3

Senaste lydelse 1999:1063.

background image

3

SFS 2000:1155

7 kap.

4 §

4

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1�3 §§, göras även

för energiskatten samt för 65 procent av koldioxidskatten på bränsle, dock
inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,
som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid till-
verkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-,
eller skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att av-

drag får göras för energiskatt med ett belopp som motsvarar den energiskatt
och 65 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i
2 kap. 1§ första stycket 3 a.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras även för skatt på bränsle

som sålts för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthus-
odling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsprocessen i
gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än person-
bilar, lastbilar och bussar.

Har bränsle sålts för förbrukning till någon som meddelats ett beslut om

preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b § får avdrag enligt tredje stycket göras
enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskatte-
sats som följer av beslutet.

8 kap.

3 a §

5

Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle,

dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
3 b, utan energiskatt och med koldioxidskatten nedsatt till 35 procent av det
belopp som följer av 2 kap. 1 § första stycket mot att han till leverantören
lämnar en försäkran om att bränslet skall användas för sådant ändamål som
avses i 7 kap. 4 § tredje stycket.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att

detta bränsle får köpas med energiskatten nedsatt till ett belopp som motsva-
rar 35 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap.
1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får köp

enligt första eller andra stycket ske till den lägre koldioxidskattesats eller,
beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet. I sådana fall
skall beslutet om preliminär skattesats gälla som försäkran.

9 kap.

2 §

6

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle, dock inte

bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för
annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet, i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än växt-

4

Senaste lydelse 2000:484.

5

Senaste lydelse 1998:1699.

6

Senaste lydelse 2000:484.

background image

4

SFS 2000:1155

husuppvärmning vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan
återbetalning av energiskatten och 65 procent av koldioxidskatten på bräns-
let.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att åter-

betalning medges av energiskatt till ett belopp som motsvarar den energi-
skatt och 65 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får åter-

betalning enligt första eller andra stycket medges enligt den lägre koldi-
oxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av be-
slutet.

5 §

7

Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verk-

samhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverk-
samhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som fram-
ställt värmen återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och
2. energiskatten och 65 procent av koldioxidskatten på bränsle, dock inte

bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

som förbrukats vid framställning av värmen.
Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att

återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den ener-
giskatt och 65 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtall-
olja, energiskattesats som följer av beslutet.

11 kap.

3 §

8

Energiskatten utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 12,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 15,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i
4 §, och

4. 18,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november�den 31 mars förbru-

kas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade
effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

1. 14,8 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 §

för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller
yrkesmässig växthusodling, och

7

Senaste lydelse 2000:484.

8

Senaste lydelse 1999:1063.

background image

5

SFS 2000:1155

2. 18,1 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller

vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall de i första och

andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om
skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall
dock avrundas till hela tiondels ören.

�vergångsbestämmelserna

2.

9

För tid fram till den 1 januari 2003 medger beskattningsmyndigheten ef-

ter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att
vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än
metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mi-
neraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motor-
drivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver
framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas
försäljningsvärde.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom
ett år efter kalenderårets utgång.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 a och b §§ lagen (1994:1776) om skatt på

energi tillämpas även på sådan nedsättning som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse 1999:1323.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.