SFS 2004:1153 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2004:1153 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
041153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

2

Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 §

första stycket 1 anges i bilaga 2 till lagen (2001:1080) om motorfordons av-
gasrening och motorbränslen.

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 §

första stycket 3 b anges i bilaga 3 till lagen om motorfordons avgasrening
och motorbränslen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:9, bet. 2004/05:MJU4, rskr. 2004/05:42.

2 Senaste lydelse 2001:1081.

SFS 2004:1153

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.