SFS 2005:1189 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2005:1189 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
051189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1 § samt 9 kap. 7 och 8 §§

lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

2 Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande

fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från
skatt enligt följande, om inte annat anges.

1 Prop. 2005/06:44, bet. 2005/06:SkU14, rskr. 2005/06:118.

2 Senaste lydelse 2004:1038.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning för annat ändamål
än motordrift eller uppvärmning
eller i en process där bränslet i
allt väsentligt används för annat
ändamål än motordrift eller upp-
värmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg eller annat
spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när skep-
pet inte används för privat ända-
mål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken
medgivande enligt 2 kap. 9 §
eller fartygstillstånd enligt fiske-
lagen (1993:787) meddelats, när
båten inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget inte
används för privat ändamål

Annan bensin än
flygbensin (KN-
nr 2710 00 26)

100 procent

100 procent

100 procent

SFS 2005:1189

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

2

SFS 2005:1189

b) luftfartyg, när luftfartyget
används för privat ändamål eller i
luftfartygsmotorer i provbädd
eller i liknande anordning

Andra bränslen
än flygbensin
och flygfotogen
(KN-nr 2710 00
51)

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställning
av mineraloljeprodukter, kol-
bränslen, petroleumkoks eller
andra produkter för vilka skatte-
plikt har inträtt för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning vid framställning
av skattepliktig elektrisk kraft,
med de begränsningar som följer
av 3 §

Bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning i
metallurgiska processer

Andra bränslen
än kolbränslen
och petroleum-
koks

100 procent

100 procent

�

9. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon vid tillverk-
ningsprocessen i industriell verk-
samhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

10. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon vid yrkes-
mässig växthusodling

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

11. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon i yrkesmäs-
sig jordbruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

12. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning i
sodapannor, lutpannor, metallur-
giska processer eller i processer
för framställning av andra mine-
raliska ämnen än metaller

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid tillverk-
ningsprocessen i gruvindustriell
verksamhet för drift av andra
motordrivna fordon än personbi-
lar, lastbilar och bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

14. Förbrukning i yrkesmässig
jordbruks-, skogsbruks- eller vat-
tenbruksverksamhet för drift av
andra motordrivna fordon än per-
sonbilar, lastbilar och bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

�

77 procent

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

3

SFS 2005:1189

9 kap.

7 §

3 Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ skall om-

fatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattnings-
myndigheten inom ett år efter periodens utgång. I fråga om återbetalning en-
ligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11, 14, och 15 skall dock återbe-
talningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas för-
bruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge
att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sö-
kanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

8 §

4 Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ föreligger en-

dast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

a) minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och
b) minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.
I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11,

14 eller 15 får dock återbetalning endast göras för den del av den samman-
lagda ersättningen som överstiger 1 000 kronor per kalenderår.

Skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 15 medges inte med större belopp än

vad som är förenligt med kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den
12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
stöd av mindre betydelse

5. Det totala stödet enligt den förordningen får inte

överstiga 100 000 euro under en treårsperiod.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. De nya bestämmelserna i

6 a kap. 1 § 15 skall dock tillämpas för tid från och med den 8 januari 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist

(Finansdepartementet)

15. Förbrukning i yrkesmässig
skogsbruksverksamhet för drift
av andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bussar,
om förbrukning sker före den
1 januari 2007 i Skåne, Blekinge,
Kronobergs, Kalmar, Jönkö-
pings, Hallands, Västra Göta-
lands och �stergötlands län

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

23 procent

�

3 Senaste lydelse 2004:1038.

4 Senaste lydelse 2004:1038.

5 EGT L 10, 12.1.2001, s. 30, (Celex 32001R0069).

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

2 SFS 1177�1227

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.