SFS 1999:1323 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1999:1323 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
991323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels

att 2 kap. 6 § och 6 kap. 8 a § skall upphöra att gälla,

dels

att 2 kap. 2 och 5 §§, 4 kap. 1 § och 6 kap. 8 § skall ha följande ly-

delse,

dels

att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om

ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

3

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1�3 eller enligt

1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av
15°C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder
har en annan temperatur får volymen räknas om till 15°C. Om skattskyldig-
het inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyl-
dig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats
mellan säljaren och köparen.

För naturgas och metan skall de angivna skattebeloppen beräknas på voly-

men vid en temperatur av 0°C och ett tryck av 101,325 kilopascal.

5 §

Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § för-

sta stycket 1 anges i bilaga 1 till miljöbalken.

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för dieselolja som beskattas enligt 1 §

första stycket 3 b anges i bilaga 2 till miljöbalken. Dessa krav tillämpas även
för andra bränslen som beskattas enligt nämnda lagrum.

4 kap.

1 §

4

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1

Prop. 1998/99:127 och 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11,

rskr. 1999/2000:110.

2

Senaste lydelse av

2 kap. 6 § 1998:849
6 kap. 8 a § 1995:611.

3

Senaste lydelse 1998:1699.

4

Senaste lydelse 1997:1130. �ndringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena

upphävs.

SFS 1999:1323

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1323

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som

godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
4. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en kö-

pare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

5. den som i annat fall än som avses i 1�4 från ett annat EG-land till

Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle,

6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,
7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller för-
brukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med
högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle för vilket

antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § för-
sta stycket 3 a, och som förbrukas

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller
b) i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787),

när båten används för privat ändamål eller

c) i motordrivet fordon i de fall bränslet ger mindre än 85 volymprocent

destillat vid 350°C.

6 kap.

8 §

5

Den som ansvarar för en transport av beskattat bränsle som avses i

1 kap. 3 a § skall upprätta ett förenklat ledsagardokument,

1. vid transport till en näringsidkare i ett annat EG-land,
2. vid transport till en svensk ort via ett annat EG-land.
Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket skall följa bränslet

under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsa-
gardokument krävs dock inte vid distansförsäljning enligt 9 §.

�vergångsbestämmelser

2.

6

För tid fram till den 1 januari 2001 medger beskattningsmyndigheten ef-

ter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att
vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än
metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mi-
neraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motor-
drivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver
framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas
försäljningsvärde.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom
ett år efter kalenderårets utgång.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 a och b §§ lagen (1994:1776) om skatt på en-

ergi tillämpas även på sådan nedsättning som avses i första stycket.

5

Senaste lydelse 1999:431.

6

Senaste lydelse 1997:1131.

background image

3

SFS 1999:1323

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.