SFS 1998:1680 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1998:1680 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
981680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 9 kap. 12 § och 12 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 9 kap. 13, 14 och 15 §§

av följande lydelse.

9 kap.

12 §

2

Om återbetalning av, nedsättning av eller kompensation för skatt har

skett med för högt belopp på grund av en oriktig uppgift som den sökande
lämnat eller på grund av felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart
förbiseende, får beskattningsmyndigheten besluta att den sökande skall be-
tala tillbaka vad han fått för mycket eller att ytterligare skatt skall påföras
honom.

Bestämmelserna i 5 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-

ringsavgifter skall tillämpas på skatt som påförs med stöd av första stycket
eller belopp som skall betalas tillbaka enligt första stycket. Därvid gäller att
ränta skall tas ut från den dag då beslut om återbetalning, nedsättning eller
kompensation enligt 2�6, 8 a, 9 eller 9 b�11 § fattades till och med den dag
då belopp eller skatt som påförs med stöd av första stycket skall betalas.

�&tgärder för att ta ut ett oriktigt utbetalat belopp eller för att påföra ytterli-

gare skatt får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår
under vilket beloppet betalats ut eller nedsättningen medgetts.

Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter är

tillämplig på skatt som påförs med stöd av första stycket eller belopp som
skall betalas tillbaka enligt första stycket.

13 §

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas

vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att
föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) eller som är
annan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som fö-
reläggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Fö-
reläggande får meddelas, om kontrolluppgiften har betydelse för kontroll av

1

Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68.

2

Senaste lydelse 1997:479.

SFS 1998:1680

Utkom från trycket
den 22 december 1998

background image

2

SFS 1998:1680

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

en ansökan om återbetalning av, nedsättning av eller kompensation för skatt
enligt 2�6, 8 a, 9 eller 9 b�11 §.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i

första stycket föreläggas att lämna kontrolluppgift.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

Bestämmelserna i 3 kap. 15�15 d §§ lagen (1994:151) om punktskatter

och prisregleringsavgifter gäller i fråga om föreläggande enligt första eller
andra stycket.

14 §

Beskattningsmyndigheten får besluta om revision för att kontrollera

att den som ansökt om återbetalning av, nedsättning av eller kompensation
för skatt enligt 2�6, 8 a, 9 eller 9 b�11§ har lämnat riktiga och fullständiga
uppgifter och för att kontrollera att uppgiftsskyldighet som avses 13 § har
fullgjorts riktigt och fullständigt.

Bestämmelserna i 3 kap. 8�15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter gäller i fråga om revision enligt första stycket.

15 §

Skattemyndigheten i Gävle får uppdra åt Skattemyndigheten i Stock-

holm, Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Malmö att
fatta beslut om föreläggande enligt 13 § eller revision enligt 14 § i dess
ställe.

Riksskatteverket har samma befogenhet som skattemyndigheten har enligt

13 och 14 §§. I förekommande fall tar verket därmed över den befogenhet
som annars skattemyndigheten har.

12 kap.

1 §

3

Beslut enligt 9 kap. 13 och 14 §§ får inte överklagas. �vriga beslut

enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skatt-
skyldige, sökanden och Riksskatteverket.

Om en skattskyldig eller en sökande överklagar ett beslut enligt första

stycket förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1997:479.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.