SFS 1998:1699 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1998:1699 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
981699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 och 11 §§, 4 kap. 12 §, 7 kap. 2 och 4 §§,

8 kap. 3 a §, 9 kap. 2, 5, 9 och 9 b §§ samt 11 kap. 10 § skall ha följande ly-
delse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 1 a §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 §

Energiskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 1 a, 3 och

4 §§. Koldioxidskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 3 och
4 §§. Svavelskatt skall betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i
3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2�10 kap.

Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.

2 kap.

1 a §

Energiskatt skall även betalas för råtallolja (KN-nr 3803 00 10) med

en skattesats som motsvarar den sammanlagda skatt som tas ut på bränsle
enligt 1 § första stycket 3 a.

2 §

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1�3 eller 4 a eller

enligt 1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av
15

°

C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder

har en annan temperatur får volymen räknas om till 15

°

C. Om skattskyldig-

het inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyl-
dig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats
mellan säljaren och köparen.

För naturgas och metan skall de angivna skattebeloppen beräknas på voly-

men vid en temperatur av 0

°

C och ett tryck av 101,325 kilopascal.

11 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

1. metan som framställs genom biologiska processer,

1

Prop. 1998/99:18 och 26, bet. 1998/99:SkU7, rskr. 1998/99:69.

2

Senaste lydelse 1995:611.

SFS 1998:1699

Utkom från trycket
den 22 december 1998

background image

2

SFS 1998:1699

2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig pro-

duktion av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlo-

rats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats,

5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som levererats till en mottagare i ett annat

EG-land under villkor som anges i 3 kap. 30 a § första stycket 3 och 4 mer-
värdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som skattefrihet gäller i det
EG-landet.

Första stycket 2 gäller dock inte råtallolja.
Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som

avses i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till varumotta-
garen.

4 kap.

12 §

3

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldi-

oxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket
6�8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller
svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1. tillverkar eller bearbetar bränsle,
2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, återför-

säljare eller förbrukare av bränsle,

3. i annat fall än som avses i 1 och 2
a) importerar bränsle från tredje land, eller
b) för in kolbränsle, petroleumkoks, råtallolja eller torvbränsle till Sverige

från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar
bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt

2 kap. 3 eller 4 § som inte avses i 1 kap. 3 a § och som beskattats enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbru-
kas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för

vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar
upp torvbränsle.

7 kap.

2 §

4

I en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt på andra

bränslen än som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, dock inte flygbensin el-
ler flygfotogen, får avdrag göras enligt 1 § första stycket 1�4 och andra
stycket.

Avdrag får också, med de begränsningar som följer av första stycket, gö-

ras för skatt

3

Senaste lydelse 1995:611.

4

Senaste lydelse 1997:1130.

background image

3

SFS 1998:1699

1. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning
a) i tåg eller annat spårbundet transportmedel,
b) i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål, eller
c) i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787),

när båten inte används för privat ändamål,

2. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning i

luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål,

3. på bränsle som förbrukats för framställning av
a) mineraloljeprodukter,
b) kolbränslen och petroleumkoks, eller
c) andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren,
4. på bränsle som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk

kraft, med de begränsningar som följer av tredje och fjärde styckena.

Avdrag enligt andra stycket 4 får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för

1. energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för

framställning av skattepliktig elektrisk kraft, och

2. hälften av energiskatten på den del av bränslet, dock inte råtallolja, som

förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Bestämmelserna i tredje stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att av-

drag får göras för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften av den
energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

4 §

5

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1�3 §§, göras även

för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte
bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som
förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverk-
ningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid
yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att av-

drag får göras för energiskatt med ett belopp som motsvarar den energiskatt
och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap.
1 § första stycket 3 a.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras även för skatt på bränsle

som sålts för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växt-
husodling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsprocessen i
gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än person-
bilar, lastbilar och bussar.

Har bränsle sålts för förbrukning till någon som meddelats ett beslut om

preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b § får avdrag enligt tredje stycket göras
enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskatte-
sats som följer av beslutet.

5

Senaste lydelse 1997:1130.

background image

4

SFS 1998:1699

8 kap.

3 a §

6

Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle,

dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
3 b, utan energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som följer av 2 kap.
1 § första stycket mot att han till leverantören lämnar en försäkran om att
bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 4 § tredje
stycket.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att detta

bränsle får köpas med energiskatten nedsatt till ett belopp som motsvarar
hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får köp

enligt första eller andra stycket ske till den lägre koldioxidskattesats eller,
beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet. I sådana fall
skall beslutet om preliminär skattesats gälla som försäkran.

9 kap.

2 §

7

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle, dock inte

bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för
annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan åter-
betalning av energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränslet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att åter-

betalning medges av energiskatt till ett belopp som motsvarar den energi-
skatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får åter-

betalning enligt första eller andra stycket medges enligt den lägre koldiox-
idskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslu-
tet.

5 §

8

Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verk-

samhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, med-
ger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt värmen
återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och
2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte ben-

sin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som för-
brukats vid framställning av värmen.

Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att

återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den energi-
skatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

6

Senaste lydelse 1997:1130.

7

Senaste lydelse 1997:1130.

8

Senaste lydelse 1997:1130.

background image

5

SFS 1998:1699

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja,
energiskattesats som följer av beslutet.

9 §

9

Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 §, inköp mot försäkran

enligt 8 kap. 3 a § eller återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande. Har
bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för
växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattnings-
myndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten eller, beträf-
fande råtallolja, energiskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 pro-
cent av de framställda produkternas försäljningsvärde. Nedsättning medges
med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger
24 procent av det överskjutande skattebeloppet för bränslet. Nedsättning får
dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motor-
drivna fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser

om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. I sådana fall
avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den kol-

dioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer
än att den motsvarar minst

a) 160 kr per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller foto-

gen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b) 125 kr per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74 � 2710 00 78),

och

c) 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av statio-

nära motorer.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eld-

ningsolja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt
skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en

period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten
senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

9 b §

10

I fall som avses i 9 § får beskattningsmyndigheten efter ansökan

bestämma en preliminär koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, en
preliminär energiskattesats enligt vilken skatt skall tas ut under ett kalen-
derår.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats skall sökanden, när det ka-

lenderår som beslutet avser gått ut, komplettera sin ansökan med uppgifter
om hur mycket bränsle som förbrukats under året och försäljningsvärdet på
de produkter som framställts under året. Beskattningsmyndigheten skall för
varje sökande fatta slutligt beslut om skattenedsättning för det bränsle som
förbrukats under kalenderåret. Genom beslutet kan skatt påföras sökanden
eller återbetalas till honom.

9

Senaste lydelse 1997:1130.

10

Senaste lydelse 1997:1130.

background image

6

SFS 1998:1699

Den komplettering som avses i andra stycket skall ha kommit in till be-

skattningsmyndigheten före mars månads utgång året efter det kalenderår
som ansökan avser.

Kan sökandens uppgifter inte läggas till grund för en tillförlitlig beräk-

ning eller saknas uppgifter från honom, får slutligt beslut om skattenedsätt-
ning fattas efter skälig grund.

Bestämmelserna i 5 kap. 1�11 §§ och 16�18 §§ lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter skall tillämpas på skatt som påförs
med stöd av andra stycket.

11 kap.

10 §

11

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

1. bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet

förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinan-
läggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem
megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts,

2. annat bränsle än som avses under 1, dock inte råtallolja, om bränslet

förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begräns-
ningar som följer av andra och femte styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt
och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av
skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av
bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag får göras även för energiskatt på råtallolja om den förbrukats vid

framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som föl-
jer av fjärde och femte styckena.

Avdrag enligt tredje stycket får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för hela energi-
skatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skatteplik-
tig elektrisk kraft och för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften
av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
3 a på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord
värme.

Avdrag enligt första � fjärde styckena får göras endast i den mån avdrag

inte gjorts enligt 9 § första stycket 4, 7 kap. 1 § första stycket 5 eller 2 § an-
dra stycket 4 eller tredje eller fjärde stycket.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i

ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot den skatt
som skall betalas enligt 3 § första stycket 4.

11

Senaste lydelse 1995:1525.

background image

7

SFS 1998:1699

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.