SFS 2006:1508 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2006:1508 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
061508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 1 kap. 3 och 3 a §§, 2 kap. 1, 2�4 a och 10�12 §§, 3 kap. 2 §,

4 kap. 3, 12, 13 och 15 §§, 5 kap. 2�4 §§, 6 kap. 4 §, 6 a kap. 1 och 5 §§,
8 kap. 1 och 3 §§, 9 kap. 5, 7, 8 a, 9, 9 b och 10 §§, 11 kap. 3 och 11 c�13 §§
samt rubriken närmast före 2 kap. 12 § skall ha följande lydelse,

dels

att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om änd-

ring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen närmast efter rubriken Innebörden av vissa uttryck

skall införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 1 kap. 8 § och 9 kap.

10 a och 10 b §§, av följande lydelse.

1 kap.

2 a §

Med KN-nr förstås nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt

kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om
ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan

2

.

3 §

3

Med energiprodukter förstås produkter enligt

1. KN-nr 1507�1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som

bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,

2. KN-nr 2701, 2702 samt 2704�2715,
3. KN-nr 2901 och 2902,
4. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna

är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motor-
bränsle,

5. KN-nr 3403,
6. KN-nr 3811,
7. KN-nr 3817,
8. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som

bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

1

Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43.

2

EGT L 279, 23.10.2001 s. 1 (Celex 32001R2031).

3

Senaste lydelse 2001:518.

SFS 2006:1508

Utkom från trycket
den 28 december 2006

background image

2

SFS 2006:1508

3 a §

4

I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa

förfaranderegler för energiprodukter enligt följande KN-nr

1. KN-nr 1507�1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som

bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,

2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,
3. KN-nr 2710 11�2710 19 69,
4. KN-nr 2711, dock inte KN-nr 2711 11, 2711 21 och 2711 29,
5. KN-nr 2901 10,
6. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44,
7. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna

är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motor-
bränsle,

8. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som

bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

I fråga om produkter enligt KN-nr

2710

11

21, 2710

11

25 och

2710 19 29 gäller första stycket endast vid yrkesmässiga bulktransporter.

8 §

Vid tillämpning av bestämmelserna i 9 kap. 9 och 9 b §§ avses med

företag:

ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som utgör en

egen verksamhet eller verksamhetsgren,

energiintensivt företag:

ett företag i vars verksamhet det under en baspe-

riod förbrukats bränsle för uppvärmning eller för drift av stationära motorer
eller förbrukats värme, som framställts från bränsle av någon annan, i sådan
omfattning att den kvarstående energi- och koldioxidskatten på bränslena,
sedan möjligheterna till skattebefrielse enligt 6 a kap. och återbetalning av
skatt enligt 9 kap. 5 § har utnyttjats, uppgår till minst 0,5 procent av föräd-
lingsvärdet,

bränsle:

alla bränslen utom bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § för-

sta stycket 3 b,

basperiod:

det räkenskapsår som slutar under det kalenderår som ansökan

om nedsättning av skatt enligt 9 kap. 9 § avser eller den sammanlagda period
som utgörs av detta räkenskapsår och det närmast föregående räkenskaps-
året,

förädlingsvärde:

skillnaden mellan företagets sammanlagda omsättning

och sammanlagda inköp,

sammanlagd omsättning:

intäkter från försålda varor och utförda tjänster,

inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksamhet (nettoom-
sättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning och
övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter,

sammanlagda inköp:

alla rörelsekostnader, inräknat avskrivningar och

nedskrivningar på tillgångar, samt räntekostnader.

Personalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd

personal, skall inte utgöra rörelsekostnader. Nedsättning av skatt som med-
ges enligt 9 kap. 9 § skall inte minska rörelsekostnaderna.

4

Senaste lydelse 1995:1525.

background image

3

SFS 2006:1508

2 kap.

1 §

5

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

5

Senaste lydelse 2004:1038.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa

skatt

1.

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

2 kr 90 öre
per liter

2 kr 16 öre
per liter

5 kr 6 öre
per liter

� alkylatbensin

1 kr 30 öre
per liter

2 kr 16 öre
per liter

3 kr 46 öre
per liter

b) miljöklass 2

2 kr 93 öre
per liter

2 kr 16 öre
per liter

5 kr 9 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 61 öre
per liter

2 kr 16 öre
per liter

5 kr 77 öre
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61
2710 19 69

Eldningsolja, diesel-
brännolja, fotogen,
m.m. som

a) har försetts med
märkämnen eller ger
mindre än 85
volymprocent destillat
vid 350°C,

750 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 413 kr per m

3

b) inte har försetts med
märkämnen och ger
minst 85 volymprocent
destillat vid 350°C, till-
hörig
miljöklass 1

1 057 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 720 kr per m

3

miljöklass 2

1 306 kr per m

3

2 663 kr per m

3

3 969 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljöklass

1 633 kr per m

3

2 663 kr per m

3

4 296 kr per m

3

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol som används för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

1 378 kr per
1 000 kg

1 378 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

147 kr per
1 000 kg

2 801 kr per
1 000 kg

2 948 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 133 kr per
1 000 m

3

1 133 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

243 kr per
1 000 m

3

1 994 kr per
1 000 m

3

2 237 kr per
1 000 m

3

6.

2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

319 kr per
1 000 kg

2 317 kr per
1 000 kg

2 636 kr per
1 000 kg

background image

4

SFS 2006:1508

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

2 §

6

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1�3 eller enligt

1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av
15°C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder
har en annan temperatur får volymen räknas om till 15°C. Om skattskyldig-
het inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyl-
dig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats
mellan säljaren och köparen.

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 5 skall de angivna

skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur av 0°C och ett tryck
av 101,325 kilopascal.

3 §

7

Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra energipro-

dukter än sådana som avses i 1 §, om en sådan produkt är avsedd att förbru-
kas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motor-
bränsle.

Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp

som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §.

4 §

8

Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra produkter

än som avses i 1, 1 a och 3 §§, om en sådan produkt

1. är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som motorbränsle eller

som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets
volym, eller

2. innehåller annat kolväte än torv och är avsedd att förbrukas, säljs eller

förbrukas som bränsle för uppvärmning.

Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp

som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Skatt enligt första stycket 2 skall
dock betalas endast för den del av produkten som består av kolväten.

4 a §

9

Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för fossilt kol i

hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten
enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, om avfallet förbrukas för uppvärmning. Det-
samma gäller fossilt kol i därmed jämförligt hushållsavfall som förts in till
Sverige från ett annat land.

Mängden fossilt kol skall anses utgöra 12,6 viktprocent av hushållsavfal-

let.

Energiskatt skall betalas med 152 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol

och koldioxidskatt med 3 426 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i tredje

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

6

Senaste lydelse 1999:1323.

7

Senaste lydelse 1995:1525.

8

Senaste lydelse 2006:592.

9

Senaste lydelse 2006:592.

background image

5

SFS 2006:1508

10 §

10

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 och 4 a §§ angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämfö-
relsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna pris-
läget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i
juni 2006.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

11 §

11

Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

1. metan som framställs genom biologiska processer,
2. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402, med undantag för träavfall som

härrör från hushållsavfall,

3. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses

i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs
eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

4. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlo-

rats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.

För varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § gäller

dock första stycket 5 endast bränsle som förlorats under transport till varu-
mottagaren.

Pilotprojekt

12 §

Regeringen får i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse

från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som förbrukas inom pilot-
projekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bräns-
len från förnybara källor.

3 kap.

2 §

12

För fasta eller gasformiga bränslen tas svavelskatt ut med 30 kronor

per kilogram svavel i bränslet.

För flytande bränslen tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter för

varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Vid bestämning av skatten på
grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, skall av-
rundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet
överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent skall dock avrundning
göras till 0,2 viktprocent.

Svavelskatt tas inte ut för ett flytande eller gasformigt bränsle om dess

svavelinnehåll är högst 0,05 viktprocent.

10

Senaste lydelse 2006:592.

11

Senaste lydelse 2006:592.

12

Senaste lydelse 2001:962.

background image

6

SFS 2006:1508

4 kap.

3 §

13

Som upplagshavare får godkännas den som i en yrkesmässig verk-

samhet som bedrivs i Sverige avser att

1. tillverka eller bearbeta bränslen, eller
2. i större omfattning hålla bränslen i lager,
om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupp-

lag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständig-
heterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av bränslen skall

äga rum i godkänt skatteupplag.

12 §

14

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldi-

oxidskatt och svavelskatt för bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och
6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, bränslen en-
ligt 4 § samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den
som

1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §,
2. i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,
3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in bränsle till Sverige från ett an-

nat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när

bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ända-
mål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

13 §

15

Skattskyldig

1. för energiskatt för import av råtallolja,
2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen

enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana
som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om bränslet skall förtullas

i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i
4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

Med

tullskuld

och

gemenskapsvara

förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

13

Senaste lydelse 2001:518.

14

Senaste lydelse 2006:592.

15

Senaste lydelse 2006:592.

background image

7

SFS 2006:1508

15 §

16

Som lagerhållare får godkännas den som avser att

1. utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller
2. i större omfattning
a) hålla bränsle i lager, eller
b) återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten,
om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-

terna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsättningarna för

godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut
om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

5 kap.

2 §

17

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, när han tar

emot leverans av bränslet,

2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3, vid motta-

gandet av bränslet,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet

förs in till Sverige, och

4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och som enligt

5 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att be-
tala tull enligt tullagstiftningen inträder eller senare skulle ha inträtt om skyl-
dighet att betala tull förelegat. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3
eller 13 § första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då
skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

3 §

18

Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 4, när bränslet av honom

levereras till köpare,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller enligt 4 kap.

12 § 4, när bränslet levereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål
som medför att skatt skall betalas med högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lager-

hållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs
av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b) han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att

betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager.

4 §

19

Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap.

1 § 6 eller 12 § 2, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas.

16

Senaste lydelse 2006:592.

17

Senaste lydelse 2006:592.

18

Senaste lydelse 2002:422.

19

Senaste lydelse 2002:422.

background image

8

SFS 2006:1508

6 kap.

4 §

20

Upplagshavare eller varumottagare som tar emot bränsle från ett

annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad
under vilken bränslet tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardoku-
mentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra
EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret attestera andra förlus-

ter än sådana som avses i 2 kap. 11 § första stycket 5 och 7 kap. 6 §, under
förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och kon-
staterats i Sverige.

Om obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § transporteras från ett skat-

teupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som
avses i 2 kap. 11 § första stycket 5 och 7 kap. 6 § under transporten uppkom-
mit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid bränslets an-
komst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlo-
rade bränslemängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyn-
digheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i
det EG-land där förlusten konstaterats.

6 a kap.

1 §

21

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande

fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från
skatt enligt följande, om inte annat anges.

20

Senaste lydelse 1995:611.

21

Senaste lydelse 2006:592.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som
motorbränsle eller som bränsle
för uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska processer
under förutsättning att det ingå-
ende materialet genom upp-
värmning i ugnar förändras
kemiskt eller dess inre fysika-
liska struktur förändras eller
bibehålls i skänkar eller lik-
nande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

c) i annat fall än som avses i a
eller b, då bränslet i en och
samma process används både
som bränsle för uppvärmning
och för annat ändamål än som
motorbränsle eller bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg eller annat
spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

background image

9

SFS 2006:1508

3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken
medgivande enligt 2 kap. 9 §
eller fartygstillstånd enligt fis-
kelagen (1993:787) meddelats,
när båten inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget
inte används för privat ända-
mål

Annan bensin än
flygbensin
(KN-nr 2710 11 31)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartyg, när luftfartyget
används för privat ändamål
eller i luftfartygsmotorer i
provbädd eller i liknande anord-
ning

Andra bränslen
än flygbensin och
flygfotogen
(KN-nr 2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställ-
ning av energiprodukter eller
andra produkter för vilka skat-
teplikt har inträtt för tillverka-
ren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för framställ-
ning av skattepliktig elektrisk
kraft när den värme som upp-
kommer inte till någon del nyt-
tiggörs

Bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. ��

�

�

�

9. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon vid till-
verkningsprocessen i industriell
verksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

10. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon vid
yrkesmässig växthusodling

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

11. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon i yrkes-
mässig jordbruks-, skogsbruks-
eller vattenbruksverksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

12. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning i sodapannor eller i
lutpannor

�

�

100 procent

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

10

SFS 2006:1508

5 §

22

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § sjätte stycket som

gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även
gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma
sätt.

8 kap.

1 §

23

Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar

bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1�5, 10, 12 eller 16 om han
med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills

vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat
obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med vill-
kor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skatt-

skyldig köpa bränsle i de fall där bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt.

13. Förbrukning vid tillverk-
ningsprocessen i gruvindustriell
verksamhet för drift av andra
motordrivna fordon än person-
bilar, lastbilar och bussar

Andra bränslen än
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

14. Förbrukning i yrkesmässig
jordbruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet för
drift av andra motordrivna for-
don än personbilar, lastbilar
och bussar

Andra bränslen än
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

�

77 procent

�

15. Förbrukning i yrkesmässig
skogsbruksverksamhet för drift
av andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bus-
sar, om förbrukning sker före
den 1 januari 2007 i Skåne,
Blekinge, Kronobergs, Kalmar,
Jönköpings, Hallands, Västra
Götalands och �stergötlands
län

Andra bränslen än
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

23 procent

�

16. Förbrukning i processer för
framställning av andra minera-
liska ämnen än metaller under
förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning
i ugnar förändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska struktur
förändras

100 procent

100 procent

100 procent

22

Senaste lydelse 2006:592.

23

Senaste lydelse 2001:518.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

11

SFS 2006:1508

Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preliminär

skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får köp enligt tredje stycket ske till den lägre
koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer
av beslutet.

3 §

24

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §,
4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebetalnings-

lagen (1997:483), eller

5. förbrukaren begär det.
Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

9 kap.

5 §

25 Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i

andra�fjärde styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft
och bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för än-
damål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9�11 eller 16 eller en-
ligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5.

�&terbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per

kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar hela den energi-

skatt och 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med hela energiskatten och 79 procent av

koldioxidskatten,

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elek-

trisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på
bränsle.

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för

denna värmeframställning, skall energislagen vid beräkning av återbetal-
ningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energi-
slag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller
för värme som har levererats från kraftvärmeproduktion.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges

inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtall-
olja, energiskattesats som följer av beslutet.

24 Senaste lydelse 2002:422.

25 Senaste lydelse 2004:223.

background image

12

SFS 2006:1508

7 §

26 Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ skall

omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskatt-
ningsmyndigheten inom tre år efter periodens utgång. I fråga om återbetal-
ning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11, 14 och 15 skall dock
återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas
förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten
medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas
om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

8 a §

27 Om någon har förbrukat en oljeprodukt, som är eller har varit för-

sedd med sådana av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de
som avses i 2 kap. 8 § första stycket, för uppvärmning eller för drift av sta-
tionära motorer, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetal-
ning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som
betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skatte-
belopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalender-

kvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter
kvartalets utgång.

9 §

28 Utöver möjligheterna till skattebefrielse enligt 6 a kap. får skatten

sättas ned för bränsle som förbrukats av ett energiintensivt företag för upp-
värmning eller för drift av stationära motorer vid tillverkningsprocessen i in-
dustriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet. Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan nedsätt-
ning av koldioxidskatten eller, beträffande råtallolja, energiskatten för den
del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas för-
säljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskju-
tande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande
skattebeloppet för bränslet.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser

om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I
sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning
av värmen. Om olika bränslen förbrukas samtidigt för denna värmefram-
ställning får fördelningen mellan bränslena väljas fritt vid beräkning av ned-
sättningen. Motsvarande gäller för mottagare av värmeleveranser från kraft-
värmeproduktion.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den kol-

dioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer
än att den motsvarar minst

a)

21 euro per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr

2710

19

41�

2710 19 49) eller fotogen (KN-nr 2710 19 21 eller 2710 19 25),

b)

14,30 euro per kubikmeter eldningsolja (KN-nr

2710

19

61�

2710 19 69),

26 Senaste lydelse 2005:1189.

27 Senaste lydelse 1998:289.

28 Senaste lydelse 2004:1038.

background image

13

SFS 2006:1508

c) 41 euro per 1 000 kilogram gasol (KN-nr 2711 12 11�2711 19 00) som

förbrukats för drift av stationära motorer,

d) 5,40 euro per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller

2711 21 00), och

e) 4,10 euro per 1 000 kilogram kol och koks (KN-nr 2701, 2702 och

2704),

varvid det nedsatta skattebeloppet i genomsnitt alltid minst skall motsvara

minimiskattenivåerna för de förbrukade energislagen.

Omräkning av de belopp i euro som anges i tredje stycket görs för varje

kalenderår enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första
vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens
officiella tidning.

Begränsningarna av nedsättningen av skatt i tredje stycket gäller också för

bränsle enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

9 b §

29 Ansökan om nedsättning enligt 9 § skall omfatta en period om ett

kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter
kalenderårets utgång. Ansökan skall innehålla uppgifter om hur mycket
bränsle som förbrukats under kalenderåret och försäljningsvärdet på de pro-
dukter som framställts under året. Sökanden skall även lämna de uppgifter
som enligt 1 kap. 8 § behövs för att beräkna energiintensiteten hos det före-
tag som ansökan avser.

Beskattningsmyndigheten får efter ansökan bestämma en preliminär kol-

dioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, en preliminär energiskattesats
enligt vilken skatt skall tas ut under ett kalenderår. De uppgifter som enligt
första stycket skall lämnas av sökanden skall i en ansökan om preliminär
skattesats lämnas i form av en uppskattning. Har beslut om preliminär skat-
tesats meddelats skall sökanden, när det kalenderår som beslutet avser gått
ut, komplettera sin ansökan med de verkliga uppgifterna. Kompletteringen
skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast tre år efter utgången
av det kalenderår som ansökan avser.

Beskattningsmyndigheten skall för varje sökande som meddelats beslut

om preliminär skattesats fatta ett slutligt beslut om skattenedsättning för det
bränsle som förbrukats under kalenderåret. Genom beslutet kan skatt påföras
sökanden eller återbetalas till honom. Kan sökandens uppgifter inte läggas
till grund för en tillförlitlig beräkning eller saknas uppgifter från honom, får
beslut fattas efter skälig grund.

10 §

30 Om skatt har betalats i Sverige för bränsle och bränslet därefter har

levererats till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall be-
talas där eller leveransen sker för förbrukning för ett i det andra EG-landet
skattebefriat ändamål, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan åter-
betalning av skatten.

10 a § Rätt till återbetalning enligt 10 § vid distansförsäljning föreligger
endast om sökanden visar att den skatt som ansökan avser är betald samt att

29 Senaste lydelse 2002:422.

30 Senaste lydelse 1995:611.

background image

14

SFS 2006:1508

bränslet har beskattats i mottagarlandet eller är avsett att användas där för ett
skattebefriat ändamål.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom
tre år efter kvartalets utgång.

10 b § Ansökan om återbetalning enligt 10 § i andra fall än som avses i
10 a § skall lämnas till beskattningsmyndigheten innan leveransen av bräns-
let påbörjas. Sökanden skall då visa att den skatt som ansökan avser är be-
tald och att bränslet är avsett att användas i mottagarlandet för annat än pri-
vat bruk.

Beskattningsmyndigheten återbetalar skattebeloppet sedan sökanden visat

att

1. skatt betalats i mottagarlandet,
2. säkerhet ställts i mottagarlandet för betalning av skatt på bränsle som

avses i 1 kap. 3 a §, eller

3. bränslet är avsett att användas i mottagarlandet för ett där skattebefriat

ändamål.

För återbetalning av skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § skall vidare

ett godkänt returexemplar av ledsagardokumentet lämnas in till beskatt-
ningsmyndigheten.

11 kap.

3 §

31 Energiskatten utgör

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 20,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och

3. 26,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på
bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock av-
rundas till hela tiondels ören.

11 c §

32 Godkännande som skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. tillsynsmyndigheten enligt 12, 17 eller 18 § lagen (2004:1196) om pro-

gram för energieffektivisering har återkallat godkännandet att delta i pro-
grammet,

2. förutsättningarna för godkännandet som skattebefriad förbrukare i öv-

rigt inte längre finns,

3. den elektriska kraften har använts för annat ändamål än som anges i

godkännandet som skattebefriad förbrukare,

4. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 11 b §,
5. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebetalnings-

lagen (1997:483), eller

31 Senaste lydelse 2006:592.

32 Senaste lydelse 2004:1197.

background image

15

SFS 2006:1508

6. förbrukaren begär det.
Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

12 §

33 Om elektrisk kraft har förbrukats i annan yrkesmässig jordbruks-

verksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vat-
tenbruksverksamhet, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om
återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

Ansökan om återbetalning skall omfatta kalenderår. Om sökanden beräk-

nas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyn-
digheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får
återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte
finns. Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det be-
talda skattebeloppet och ett belopp beräknat efter skattesatsen 0,5 öre per
kilowattimme. �&terbetalning får dock endast göras för den del av skillnaden
som överstiger 1 000 kronor per kalenderår.

Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalender-
kvartalet.

13 §

34 Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare

deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energi-
effektivisering och har förbrukat elektrisk kraft i annan industriell tillverk-
ningsprocess än sådan som avses i 9 § 2, 3 eller 5, beslutar beskattningsmyn-
digheten efter ansökan om återbetalning av energiskatten på den elektriska
kraften.

Ansökan om återbetalning skall omfatta kalenderår. Om sökanden beräk-

nas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyn-
digheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får
återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte
finns.

Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalender-
kvartalet.

2.

35 För tid fram till den 1 januari 2007 medger beskattningsmyndigheten

efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att
vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än
metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mi-
neraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motor-
drivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver
framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas
försäljningsvärde.

Vid beräkning av nedsättningen enligt första stycket får koldioxidskatten

dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

33 Senaste lydelse 2004:1038.

34 Senaste lydelse 2004:1197.

35 Senaste lydelse 2005:960.

background image

16

SFS 2006:1508

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

a) 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller

2711 21 00) och

b) 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 eller

2704) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00�2713 12 00).

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom
ett år efter kalenderårets utgång.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsätt-

ning som avses i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om

1 kap. 8 § och 9 kap. 9 och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2007.

2. Bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 1 och 8 tillämpas dock i äldre lydelse till

och med utgången av år 2007. Detsamma gäller bestämmelserna i 6 a kap.
1 § 12, såvitt avser förbrukning i metallurgiska processer. För dessa ändamål
tillämpas under år 2007 bestämmelserna om skattebefriad förbrukare i 8 kap.
1 § och om återbetalning av skatt enligt 9 kap. 5 §.

3. Vid tillämpningen av 2 kap. 11 § första stycket 3 skall hänvisningen till

6 a kap. 1 § 1 till och med utgången av år 2007 avse 6 a kap. 1 § 1 och 8 i
äldre lydelse.

4. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.