SFS 2009:1492 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2009:1492 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
091492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels att 2 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 10 § ska utgå,
dels att 2 kap. 1 § samt 11 kap. 3 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122 och prop. 2009/10:40, bet.
2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 10 § 2007:1387.

3 Senaste lydelse 2007:1393.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som
uppfyller krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 6 öre
per liter
1 kr 37 öre
per liter

2 kr 44 öre
per liter
2 kr 44 öre
per liter

5 kr 50 öre
per liter
3 kr 81 öre
per liter

b) miljöklass 2

3 kr 9 öre
per liter

2 kr 44 öre
per liter

5 kr 53 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin
än som avses
under 1

3 kr 81 öre
per liter

2 kr 44 öre
per liter

6 kr 25 öre
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts med
märk- och färgäm-
nen eller ger mindre
än 85 volymprocent
destillat vid 350

oC,

791 kr per m

3

3 013 kr per m

3

3 804 kr per m

3

SFS 2009:1492

Utkom från trycket
den 21 december 2009

background image

2

SFS 2009:1492

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8 och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

11 kap.

3 §

4

Energiskatten utgör

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 18,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och

3. 28,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalenderåret 2011 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i första stycket an-
givna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i pro-
cent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2009. Beloppen
avrundas till hela tiondels ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

b) inte har försetts
med märk- och färg-
ämnen och ger minst
85 volymprocent de-
stillat vid 350ºC, till-
hörig
miljöklass 1

1 322 kr per m

3

3 013 kr per m

3

4 335 kr per m

3

miljöklass 2

1 584 kr per m

3

3 013 kr per m

3

4 597 kr per m

3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

1 722 kr per m

3

3 013 kr per m

3

4 735 kr per m

3

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol som används
för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

1 670 kr per
1 000 kg

1 670 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

155 kr per
1 000 kg

3 170 kr per
1 000 kg

3 325 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som an-
vänds för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 348 kr per
1 000 m

3

1 348 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

256 kr per
1 000 m

3

2 256 kr per
1 000 m

3

2 512 kr per
1 000 m

3

6.

2701, 2702 eller
2704

Kol och koks

336 kr per
1 000 kg

2 622 kr per
1 000 kg

2 958 kr per
1 000 kg

4 Senaste lydelse 2007:1387.

background image

3

SFS 2009:1492

10 §

5

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle

som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7
och 17 a och 3�4 §§.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts

enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 17 a el-
ler 3, 3 a, 3 b, 3 c eller 4 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket tillämpas för tid från och med

den 1 april 2010. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1219. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.