SFS 2009:1494 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2009:1494 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
091494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels att 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 § och 5 kap. 4 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 § och 2 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Energiskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 1 a, 3 och

4 §§. Koldioxidskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 3 och
4 §§. Svavelskatt ska betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i
3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2�10 kap.

Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.

2 kap.

11 §

4

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1. metan som framställts av biomassa,
2. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,
3. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses

i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs
eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

4. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit full-

ständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oan-
vändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure.
Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen

gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om
förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

1 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 4 a § 2007:1387, 4 kap. 14 § 2006:592, 5 kap. 4 a § 2006:592.

3 Senaste lydelse 2006:592.

4 Senaste lydelse 2009:1493.

SFS 2009:1494

Utkom från trycket
den 21 december 2009

background image

2

SFS 2009:1494

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Första stycket 5 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under

flyttning från ett annat EG-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första

stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i
10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 §
fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skatte-
betalningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.