SFS 2009:1496 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2009:1496 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
091496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 1 b §§ samt 6 a kap. 1

och 2 a §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

2 Senaste lydelse 2009:1495.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1.

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 13 öre
per liter
1 kr 40 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter

5 kr 63 öre
per liter
3 kr 90 öre
per liter

b) miljöklass 2

3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

5 kr 66 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 91 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

6 kr 41 öre
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja, diesel-
brännolja, fotogen, m.m.
som

a) har försetts med
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350

oC,

817 kr per m

3

3 093 kr per m

3

3 910 kr per m

3

SFS 2009:1496

Utkom från trycket
den 21 december 2009

background image

2

SFS 2009:1496

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8 och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

1 b §

3

För kalenderåret 2014 och efterföljande kalenderår ska energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2012.
Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

6 a kap.

1 §

4

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

b) inte har försetts med
märk- och färgämnen
och ger minst 85 volym-
procent destillat vid
350ºC, tillhörig

miljöklass 1

1 762 kr per m

3

3 093 kr per m

3

4 855 kr per m

3

miljöklass 2

2 031 kr per m

3

3 093 kr per m

3

5 124 kr per m

3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljöklass

2 172 kr per m

3 3 093 kr per m3 5 265 kr per m3

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg

0 kr per
1 000 kg

2 603 kr per
1 000 kg

2 603 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än som
avses under a

1 050 kr per
1 000 kg

3 254 kr per
1 000 kg

4 304 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller luft-
fartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 853 kr per
1 000 m

3

1 853 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än som
avses under a

903 kr per
1 000 m

3

2 316 kr per
1 000 m

3

3 219 kr per
1 000 m

3

6.

2701, 2702 el-
ler 2704

Kol och koks

621 kr per
1 000 kg

2 691 kr per
1 000 kg

3 312 kr per
1 000 kg

3 Senaste lydelse 2009:1495.

4 Senaste lydelse 2009:1495.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från svavel-
skatt

1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som
motorbränsle eller som bränsle
för uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

background image

3

SFS 2009:1496

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från svavel-
skatt

b) i metallurgiska processer un-
der förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i
ugnar förändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska struktur för-
ändras eller bibehålls i skänkar
eller liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

c) i annat fall än som avses i a el-
ler b, då bränslet i en och samma
process används både som
bränsle för uppvärmning och för
annat ändamål än som motor-
bränsle eller bränsle för upp-
värmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg eller annat
spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken
medgivande enligt 2 kap. 9 § el-
ler fartygstillstånd enligt fiskela-
gen (1993:787) meddelats, när
båten inte används för privat än-
damål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget inte
används för privat ändamål

Andra bränslen än
flygfotogen (KN-
nr 2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartygsmotorer i provbädd
eller i liknande anordning

Andra bränslen än
flygbensin (KN-nr
2710 11 31) och
flygfotogen

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställning
av energiprodukter eller andra
produkter för vilka skatteplikt
har inträtt för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för fram-
ställning av skattepliktig elek-
trisk kraft

Bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. �

�

�

�

9. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon vid tillverk-
ningsprocessen i industriell
verksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

a) i en anläggning för vilken ut-
släppsrätter ska överlämnas en-
ligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199)
om handel med utsläppsrätter

70 procent

100 procent

�

background image

4

SFS 2009:1496

2 a §

5

Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b förbrukas i yr-

kesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av
andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befri-
else från koldioxidskatt med 1 700 kronor per kubikmeter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från svavel-
skatt

b) i andra fall än som avses un-
der a

70 procent

70 procent

�

10. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon vid yrkes-
mässig växthusodling

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

70 procent

70 procent

�

11. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon i yrkesmäs-
sig jordbruks-, skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

70 procent

70 procent

�

12. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
i sodapannor eller i lutpannor

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid till-
verkningsprocessen i gruv-
industriell verksamhet för drift
av andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bussar

Andra bränslen än
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

86 procent

70 procent

�

14. �

�

�

�

15. �

�

�

�

16. Förbrukning i processer för
framställning av andra minera-
liska ämnen än metaller under
förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i
ugnar förändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska struktur för-
ändras

100 procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
för framställning av värme i en
anläggning för vilken utsläpps-
rätter ska överlämnas enligt 6
kap. 1 § lagen om handel med
utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

93 procent

�

b) i annan värmeproduktion

�

6 procent

�

5 Senaste lydelse 2009:1495.

background image

5

SFS 2009:1496

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.