SFS 2009:1497 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2009:1497 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
091497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels att 1 kap. 8 § samt 9 kap. 9�9 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1 och 1 b §§, 6 a kap. 1�3 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § samt

9 kap. 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

2 Senaste lydelse av
1 kap. 8 § 2006:1508
9 kap. 9 § 2006:1508
9 kap. 9 a § 1997:1130
9 kap. 9 b § 2006:1508.

3 Senaste lydelse 2009:1496.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 25 öre
per liter
1 kr 46 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter
2 kr 60 öre
per liter

5 kr 85 öre
per liter
4 kr 6 öre
per liter

b) miljöklass 2

3 kr 28 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

5 kr 88 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin
än som avses
under 1

4 kr 7 öre
per liter

2 kr 60 öre
per liter

6 kr 67 öre
per liter

SFS 2009:1497

Utkom från trycket
den 21 december 2009

background image

2

SFS 2009:1497

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8 och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

1 b §

4

För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsva-
rar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni
månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2014.
Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49 eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja, diesel-
brännolja, fotogen,
m.m. som

a) har försetts med
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent de-
stillat vid 350

oC,

850 kr per m

3

3 218 kr per m

3

4 068 kr per m

3

b) inte har försetts
med märk- och färg-
ämnen och ger minst
85 volymprocent de-
stillat vid 350ºC, till-
hörig

miljöklass 1

1 833 kr per m

3

3 218 kr per m

3

5 051 kr per
m

3

miljöklass 2

2 113 kr per m

3

3 218 kr per m

3

5 331 kr per
m

3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 259 kr per m

3

3 218 kr per m

3

5 477 kr per
m

3

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol som används
för

a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

1 092 kr per
1 000 kg

3 385 kr per
1 000 kg

4 477 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som an-
vänds för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

2 409 kr per
1 000 m

3

2 409 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

939 kr per
1 000 m

3

2 409 kr per
1 000 m

3

3 348 kr per
1 000 m

3

6.

2701, 2702 el-
ler 2704

Kol och koks

646 kr per
1 000 kg

2 800 kr per
1 000 kg

3 446 kr per
1 000 kg

4 Senaste lydelse 2009:1496.

background image

3

SFS 2009:1497

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

6 a kap.

1 §

5

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

5 Senaste lydelse 2009:1496.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som mo-
torbränsle eller som bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska processer un-
der förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i
ugnar förändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska struktur för-
ändras eller bibehålls i skänkar
eller liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

c) i annat fall än som avses i a el-
ler b, då bränslet i en och samma
process används både som
bränsle för uppvärmning och för
annat ändamål än som motor-
bränsle eller bränsle för upp-
värmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg eller annat
spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken
medgivande enligt 2 kap. 9 § el-
ler fartygstillstånd enligt fiskela-
gen (1993:787) meddelats, när
båten inte används för privat än-
damål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget inte
används för privat ändamål

Andra bränslen än
flygfotogen (KN-
nr 2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartygsmotorer i provbädd
eller i liknande anordning

Andra bränslen än
flygbensin (KN-nr
2710 11 31) och
flygfotogen

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställning
av energiprodukter eller andra
produkter för vilka skatteplikt
har inträtt för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

background image

4

SFS 2009:1497

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

7. Förbrukning för framställning
av skattepliktig elektrisk kraft

Bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. �

�

�

�

9. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbrukning
för annat ändamål än drift av
motordrivna fordon vid tillverk-
ningsprocessen i industriell verk-
samhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

a) i en anläggning för vilken ut-
släppsrätter ska överlämnas en-
ligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199)
om handel med utsläppsrätter

70 procent

100 procent

�

b) i andra fall än som avses under
a

70 procent

40 procent

�

10. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon vid yrkes-
mässig växthusodling

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

70 procent

40 procent

�

11. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon i yrkes-
mässig jordbruks-, skogsbruks-
eller vattenbruksverksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

70 procent

40 procent

�

12. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning i sodapannor eller i lutpan-
nor

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid till-
verkningsprocessen i gruv-
industriell verksamhet för drift
av andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bussar

Andra bränslen än
bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

86 procent

40 procent

�

14. �

�

�

�

15. �

�

�

�

16. Förbrukning i processer för
framställning av andra minera-
liska ämnen än metaller under
förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i
ugnar förändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska struktur för-
ändras

100 procent

100 procent

100 procent

background image

5

SFS 2009:1497

2 §

6

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b�11 medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a, medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energi-
skatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 a, medges befri-

else från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den en-
ergiskatt och 93 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befri-

else från energiskatten med ett belopp som motsvarar 6 procent av den koldi-
oxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

2 a §

7

Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b förbrukas i yr-

kesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av
andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befri-
else från koldioxidskatt med 900 kronor per kubikmeter.

3 §

8

Vid annan kraftvärmeproduktion än som avses i 1 § 17 a medges, för

den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, befrielse från
energiskatt med 70 procent och från koldioxidskatt med 40 procent.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon

skattbefrielse enligt denna paragraf.

7 kap.

1 §

9

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt,
2. som tagits tillbaka i samband med återgång av köp,
3. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till frizon

eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

17. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för framställning av värme i
en anläggning för vilken ut-
släppsrätter ska överlämnas en-
ligt 6 kap. 1 § lagen om handel
med utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

93 procent

�

b) i annan värmeproduktion

�

6 procent

�

6 Senaste lydelse 2009:1495.

7 Senaste lydelse 2009:1496.

8 Senaste lydelse 2009:1495.

9 Senaste lydelse 2001:518. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

6

SFS 2009:1497

4. som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,
5. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande,

6. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de un-

dantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

7. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4

med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

8 kap.

1 §

10

Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar

bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1�5, 10, 12 eller 16 om han med
hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är
lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills

vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obe-
skattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en skattskyldig ta

emot bränsle utan skatt, eller med nedsatt skatt, i den omfattning bränslet en-
ligt 6 a kap. är befriat från skatt.

9 kap.

2 §

11

Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har

förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a
kap. medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten
på bränslet.

5 §

12

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i an-

dra�fjärde styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft
och bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för än-
damål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9�11 eller 16 eller en-
ligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5.

�&terbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per

kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den

energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som
avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten och 40

procent av koldioxidskatten,

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elek-

trisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på
bränsle.

10 Senaste lydelse 2009:1493.

11 Senaste lydelse 2001:518. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

12 Senaste lydelse 2009:1495.

background image

7

SFS 2009:1497

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för

denna värmeframställning, ska energislagen vid beräkning av åter-
betalningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive en-
ergislag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande
gäller för värme som har levererats från kraftvärmeproduktion.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges

inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.