SFS 2010:1088 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2010:1088 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
101088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 26 augusti 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.

3 §

2

Energiskatten utgör

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som

används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skep-
pet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till
skeppet är minst 380 volt,

3. 18,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och

4. 28,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalenderåret 2011 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i första stycket an-
givna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i pro-
cent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2009. Beloppen
avrundas till hela tiondels ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller

när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur tra-
fik.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256.

2 Senaste lydelse 2009:1492.

SFS 2010:1088

Utkom från trycket
den 7 september 2010

background image

2

SFS 2010:1088

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.