SFS 2010:1089 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2010:1089 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
101089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 26 augusti 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 1 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

9 §

2

Med biomassa förstås den biologiskt nedbrytbara delen av produkter,

avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och
animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, samt den
biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Med biogas förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som fram-

ställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från
metan.

2 kap.

2 a §

Om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levere-

ras via rörledning, ska skatt beräknas särskilt för vart och ett av bränslena.

Den skattskyldige får utifrån avtal eller vid egenförbrukning fördela vart

och ett av bränslena mellan olika användningsområden.

Bränslen som inte har fördelats enligt andra stycket ska av den skattskyl-

dige fördelas mellan olika användningsområden i förhållande till den andel
av de bränslen som tillförts rörledningen av den skattskyldige eller för hans
räkning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256.

2 Senaste lydelse 2007:778.

SFS 2010:1089

Utkom från trycket
den 7 september 2010

background image

2

SFS 2010:1089

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.