SFS 2010:1090 Lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2010:1090 Lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
101090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 26 augusti 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 4 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1495) om ändring
i nämnda lag ska ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas som den skattskyl-

dige har förbrukat eller sålt som motorbränsle eller som bränsle för upp-
värmning.

I fråga om vätskeformig eller gasformig biogas som den skattskyldige för-

brukat eller sålt som motorbränsle gäller första stycket endast om bränslet
uppfyller de hållbarhetskriterier som anges i artikel 17 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256.

SFS 2010:1090

Utkom från trycket
den 7 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.