SFS 2010:1820 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2010:1820 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
101820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 4 kap. 3 § och 6 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 4 a §, av följande ly-

delse.

4 kap.

3 §

2

Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet

i Sverige avser att

1. tillverka eller bearbeta bränslen,
2. på flygplats lagra flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), som flyttats under

ett uppskovsförfarande, för försäljning till förbrukning i luftfartyg när luft-
fartyget inte används för privat ändamål, eller

3. i större omfattning hålla bränslen i lager.
För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli

upplagshavare

1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhål-

landen och omständigheterna i övrigt, och

2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som

skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av

ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som re-

gistrerad avsändare.

5 kap.

4 a §

3

Skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 4 kap. inträder

inte när

1. biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett

skatteupplag,

1 Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76.

2 Senaste lydelse 2009:1493.

3 Tidigare 5 kap. 4 a § upphävd genom 2009:1494.

SFS 2010:1820

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1820

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en

lagerhållare, eller

3. biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår

i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

6 kap.

7 §

4

Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 3 a kap. 2 § första

stycket 1 d, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för
bränslet i det andra EG-landet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser i 4 kap. 3 § gäller fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:1493.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.