SFS 2010:1822 Lag om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2010:1822 Lag om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
101822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1496) om ändring
i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyl-
ler krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 13 öre per
liter
1 kr 40 öre per
liter

2 kr 50 öre per
liter
2 kr 50 öre per
liter

5 kr 63 öre per
liter
3 kr 90 öre per
liter

b) miljöklass 2

3 kr 16 öre per
liter

2 kr 50 öre per
liter

5 kr 66 öre per
liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under 1

3 kr 91 öre per
liter

2 kr 50 öre per
liter

6 kr 41 öre per
liter

SFS 2010:1822

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1822

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8 och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja, die-
selbrännolja, foto-
gen, m.m. som

a) har försetts med
märk- och färg-
ämnen eller ger
mindre än 85 vo-
lymprocent destil-
lat vid 350

oC,

817 kr per m

3

3 093 kr per m

3

3 910 kr per m

3

b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volym-
procent destillat vid
350ºC, tillhörig
miljöklass 1

1 762 kr per m

3

3 093 kr per m

3

4 855 kr per m

3

miljöklass 2

2 031 kr per m

3

3 093 kr per m

3

5 124 kr per m

3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 172 kr per m

3

3 093 kr per m

3

5 265 kr per m

3

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol m.m. som an-
vänds för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

2 603 kr per
1 000 kg

2 603 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

1 050 kr per
1 000 kg

3 254 kr per
1 000 kg

4 304 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som an-
vänds för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 853 kr per
1 000 m

3

1 853 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

903 kr per
1 000 m

3

2 316 kr per
1 000 m

3

3 219 kr per
1 000 m

3

6.

2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

621 kr per
1 000 kg

2 691 kr per
1 000 kg

3 312 kr per
1 000 kg

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.