SFS 2011:1197 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2011:1197 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
111197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 och 4 §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 §

2

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som den skattskyl-

dige har förbrukat eller sålt som bränsle för uppvärmning och som utgör en
energiprodukt enligt

1. KN-nr 1507�1518,
2. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, eller
3. KN-nr 3824 90 99.
Första stycket gäller också om produkterna ingår som en beståndsdel i ett

annat bränsle.

För produkt enligt KN-nr 3824 90 99 gäller första och andra styckena

endast för skatt på den del av bränslet som framställts av biomassa.

Första�tredje styckena gäller endast om bränslet omfattas av ett hållbar-

hetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.

4 §

3

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas som den skattskyl-

dige har förbrukat eller sålt som motorbränsle eller som bränsle för upp-
värmning.

I fråga om biogas som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som

motorbränsle för transportändamål gäller första stycket endast om bränslet
omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Villkoren i 7 kap. 3 § fjärde

stycket och 7 kap. 4 § andra stycket tillämpas inte när skattskyldigheten
inträder före den 1 februari 2012.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2010/11:154, bet. 2011/12:SkU2, rskr. 2011/12:11.

2 Senaste lydelse 2009:1495.

3 Senaste lydelse 2010:1090.

SFS 2011:1197

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1197

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.