SFS 1994:281 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia / SFS 1994:281 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
SFS 1994_281 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:281

Utkom från trycket
den 10 maj 1994

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia;

utfärdad den 28 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Gambia under-
tecknade den 8 december 1993 skall, tillsammans med det protokoll som
är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Gambia, skall sådan inkomst
inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:154, bet. 1993/94: SkU37, rskr. 1993/94:240.

494

background image

SFS 1994:281

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN

KONUNGARIKET SVERIGE

OCH REPUBLIKEN GAMBIA
F�R UNDVIKANDE
AV DUBBELBESKATTNING
OCH F�RHINDRANDE AV
SKATTEFLYKT BETR�FFANDE

SKATTER P�& INKOMST

Konungariket Sverige och Repu-

bliken Gambia, som önskar ingå
ett avtal för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på
inkomst, har kommit överens om
följande:

KAPITEL I

AVTALETS
TILL�MPNINGSOMR�&DE

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer

som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande sta-
terna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal

tillämpas är

a) i Gambia:

1) inkomstskatten (bolag och

fysiska personer), och

2) realisationsvinstskatten

(i det följande benämnda

"gambisk skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten,

sjömansskatten och kupongskat-
ten däri inbegripna,

495

CONVENTION BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE REPUBLIC OF THE
GAMBIA FOR THE

AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Kingdom of Sweden and the

Republic of The Gambia, desiring
to conclude a Convention for the

Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion
with respect to Taxes on Income,
have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE
CONVENTION

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to

persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Con-

vention shall apply are:

(a) In The Gambia:

(i) income tax (company and

personal); and

(ii) capital gains tax;

(hereinafter referred to as

"Gambian tax");

(b) in Sweden:

(i) the National income tax

(den statliga inkomstskatten),
including the sailors' tax (sjo-
mansskatten) and the coupon tax

background image

(kupongskatten);

(ii) the special income tax for

non-residents (sarskild inkomst-
skatt for utomlands bosatta);

(iii) the special income tax for

non-resident artistes and athletes
(den sarskilda inkomstskatten for
utomlands bosatta artister m.fl.);

(iv) the real estate tax (den

statliga fastighetsskatten); and

(v) the municipal income tax

(denkommunala inkomstskatten);
(hereinafter referred to as

"Swedish tax").

(2) The Convention shall apply

also to any identical or substanti-
ally similar taxes which are im-
posed after the date of signature of
the Convention in addition to, or in
place of, the taxes referred to in
paragraph (1). The competent
authorities of the Contracting

States shall notify each other of
any substantial changes which have
been made in their respective
taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this

Convention, unless the context
otherwise requires:

(a) the term "The Gambia"

means the Republic of The Gambia
and, when used in a geographical
sense, includes the national
territory, the territorial sea of The
Gambia as well as other maritime
areas over which The Gambia in
accordance with international law
exercises sovereign rights or juris-
diction;

(b) the term "Sweden" means the

Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, in-
cludes the national territory, the

496

SFS 1994:281

2) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister
m.fl.,

4) fastighetsskatten, och

5) den kommunala inkomstskat-

ten;

(i det följande benämnda "svensk

skatt").

2. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter underteck-
nandet av detta avtal påförs vid
sidan av eller i stället för de skat-
ter som anges i punkt 1. De behö-
riga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna skall meddela
varandra de väsentliga ändringar
som vidtagits i respektive skatte-
lagstiftning.

KAPITEL II

DEFINITIONER

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck
nedan angiven betydelse:

a) "Gambia" åsyftar Republiken

Gambia och innefattar, när uttryck-
et används i geografisk betydelse,
Gambias territorium, Gambias
territorialvatten och andra havs-
områden över vilka Gambia, i
överensstämmelse med folkrättens
regler, utövar suveräna rättigheter
eller jurisdiktion;

b) "Sverige" åsyftar Konunga-

riket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk be-
tydelse, Sveriges territorium, Sve-

background image

SFS 1994:281

riges territorialvatten och andra
havsområden över vilka Sverige, i
överensstämmelse med folkrättens
regler, utövar suveräna rättigheter
eller jurisdiktion;

c) "en avtalsslutande stat" och

"den andra avtalsslutande staten"

åsyftar Gambia eller Sverige,
beroende på sammanhanget;

d) "person" inbegriper fysisk

person, bolag och annan sam-
manslutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person;

f) "företag i en avtalsslutande

stat" och "företag i den andra
avtalsslutande staten" åsyftar före-
tag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat
respektive företag som bedrivs av
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten;

g) "internationell trafik" åsyftar

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en av-
talsslutande stat, utom då skeppet
eller luftfartyget används ute-
slutande mellan platser i den andra
avtalsslutande staten;

h) "medborgare" åsyftar:

1) en fysisk person som är

medborgare i en avtalsslutande
stat,

2) juridisk person, han-

delsbolag och annan sam-
manslutning som bildats enligt

. den lagstiftning som gäller i en

avtalsslutande stat;
i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Gambia, "the Minister of

Finance and Economic Affairs,
hans befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myn-
dighet vid tillämpningen av detta
avtal;

2) i Sverige, finansministern,

hans befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myn-
dighet vid tillämpningen av detta

avtal.

497

territorial sea of Sweden as well as
other maritime areas over which
Sweden in accordance with inter-
national law exercises sovereign
rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting

State" and "the other Contracting
State" mean The Gambia or
Sweden, as the context requires;

(d) the term "person" includes an

individual, a company and any
other body of persons;

(e) the term "company" means

any body corporate or any entity
which is treated as a body cor-
porate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a

Contracting State" and "enterprise
of the other Contracting State"
mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Con-
tracting State and an enterprise

carried on by a resident of the
other Contracting State;

(g) the term "international

traffic" means any transport by a
ship or aircraft operated by an
enterprise of a Contracting State,
except when the ship or aircraft is
operated solely between places in
the other Contracting State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing

the nationality of a Contracting

State;

(ii) any legal person, partner-

ship and association deriving its
status as such from the laws in
force in a Contracting State;

(i) the term "competent authori-

ty" means:

(i) in The Gambia, the

Minister of Finance and Econo-
mic Affairs, his authorized re-

presentative or the authority
which is designated as a com-
petent authority for the purposes
of this Convention;

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorized represen-
tative or the authority which is
designated as a competent autho-
rity for the purposes of this
Convention.

background image

498

SFS 1994:281

2. Då en avtalsslutande stat

tillämpar avtalet anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i

avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har enligt den statens lag-
stiftning i fråga om sådana skatter

på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket "person med
hemvist i en avtalsslutande stat"
person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats
för företagsledning eller annan
liknande omständighet.

Uttrycket inbegriper emellertid

inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från
källa i denna stat. Dock skall,
såvitt avser Gambia, uttrycket

"person med hemvist i en av-

talsslutande stat" inbegripa varje
person som anses bosatt i Gambia
enligt gambisk lagstiftning.

Beträffande handelsbolag och

dödsbon, inbegriper det angivna
uttrycket sådan person endast i den
mån dess inkomst är skattepliktig i
denna stat på samma sätt som
inkomst som förvärvas av person
med hemvist där, antingen hos
handelsbolaget eller dödsboet eller
hos dess delägare.

2. Då på grund av be-

stämmelserna i punkt 1 fysisk

person har hemvist i båda av-
talsslutande staterna, bestäms hans
hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den

stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans för-
fogande. Om han har en sådan
bostad i båda staterna, anses han
ha hemvist i den stat med vilken
hans personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum
för levnadsintressena);

(2) As regards the application of

the Convention by a Contracting

State, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning which
it has under the law of that State
concerning the taxes to which the
Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this

Convention, the term "resident of
a Contracting State" means any
person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence,
place of management or any other
criterion of a similar nature.

This term does not include any

person who is liable to tax in that
State in respect only of income
from sources in that State, how-
ever, this term does also include
any person resident in The Gambia
according to the laws of The Gam-
bia.

In the case of a partnership or

estate the term "resident of a Con-
tracting State" applies only to the
extent that the income derived by
such partnership or estate is subject
to tax in that State as the income
of a resident, either in its hands or

in the hands of its partners.

(2) Where by reason of the pro-

visions of paragraph (1) an in-
dividual is a resident of both Con-
tracting States, then his status shall
be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a

resident of the State in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home
available to him in both States, he

shall be deemed to be a resident of
the State with which his personal
and economic relations are closer

background image

(centre of vital interests);

(b) if the State in which he has

his centre of vital interests cannot
be determined, or if he has not a
permanent home available to him

in either State, he shall be deemed
to be a resident of the State in
which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in

both States or in neither of them,
he shall be deemed to be a resident
of the State of which he is a na-
tional;

(d) if he is a national of both

States or of neither of them, the
competent authorities of the Con-
tracting States shall settle the ques-
tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the pro-

visions of paragraph (1) a person
other than an individual is a resi-
dent of both Contracting States,
then it shall be deemed to be a

resident of the State in which its
place of effective management is
situated.

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this

Convention, the term "permanent
establishment" means a fixed place
of business through which the
business of an enterprise is wholly

or partly carried on.

(2) The term "permanent

establishment" includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a

quarry or any other place of ex-
traction of natural resources.

(3) The term "permanent

499

SFS 1994:281

b) om det inte kan avgöras i

vilken stat han har centrum för

sina levnadsintressen eller om han
inte i någondera staten har en
bostad som stadigvarande står till

hans förfogande, anses han ha
hemvist i den stat där han stadig-
varande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han inte
vistas stadigvarande i någon av
dem, anses han ha hemvist i den
stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda

staterna eller om han inte är med-

borgare i någon av dem, avgör de
behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmel-

serna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, anses per-
sonen i fråga ha hemvist i den stat
där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket "fast drift-
ställe" en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, från vilken ett
företags verksamhet helt eller
delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe"

innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla,

stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar.

3. Uttrycket "fast driftställe"

background image

SFS 1994:281

omfattar även plats för bygg-
nads-, anläggnings-, monterings-
och installationsverksamhet eller
därmed sammanhängande över-
vakande verksamhet, men endast
om verksamheten pågår under en
tidrymd som överstiger sex måna-
der.

4. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket "fast driftställe" inte
innefatta:

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring eller ut-
ställning av företaget tillhöriga
varor,

b) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
lagring eller utställning,

c) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom
annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet ute-

slutande för inköp av varor eller
inhämtande av upplysningar för
företaget,

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet ute-

slutande för att för företaget be-
driva annan verksamhet av förbere-
dande eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet ute-

slutande för att kombinera verk-
samheter som anges i punkterna a)-

e), under förutsättning att hela den
verksamhet som bedrivs från den
stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande
eller biträdande art.

5. Om en person (som inte är

sådan oberoende representant på
vilken punkt 6 tillämpas) är verk-
sam i en avtalsslutande stat för ett
företag i den andra avtalsslutande
staten, anses detta företag - utan

hinder av bestämmelserna i punk-
terna 1 och 2 - ha fast driftställe i

500

establishment" likewise encompas-
ses a building site, a construction,
assembly or installation project or
supervisory activities in connection
therewith, but only where such
site, project or activities continue
for a period of more than six
months.

(4) Notwithstanding the preced-

ing provisions of this Article, the

term "permanent establishment"
shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for

the purpose of storage or display
of goods or merchandise belonging
to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the pur-
pose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the pur-

pose of processing by another
enterprise;

(d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of purchasing goods or
merchandise or of collecting infor-
mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of carrying on, for the
enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed

place of business solely for any
combination of activities mentioned

in sub-paragraphs (a) to (e), pro-
vided that the overall activity of
the fixed place of business result-
ing from this combination is of a
preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provi-

sions of paragraphs (1) and (2),
where a person - other than an
agent of an independent status to
whom paragraph (6) applies - is
acting in a Contracting State on

behalf of an enterprise of the other
Contracting State, that enterprise

background image

shall be deemed to have a per-
manent establishment in the
first-mentioned Contracting State in
respect of any activities which that
person undertakes for the enter-
prise, if such a person has and
habitually exercises in that State an
authority to conclude contracts in
the name of the enterprise, unless
the activities of such person are
limited to those mentioned in para-
graph (4) which, if exercised
through a fixed place of business,
would not make this fixed place of
business a permanent establishment
under the provisions of that para-
graph.

(6) An enterprise of a Contract-

ing State shall not be deemed to
have a permanent establishment in
the other Contracting State merely
because it carries on business in
that other State through a broker,
general commission agent or any
other agent of an independent
status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of

their business. However, when the
activities of such an agent are
devoted wholly or almost wholly
on behalf of that enterprise, he will
not be considered an agent of an
independent status within the mea-
ning of this paragraph, if it shows
that the transactions between the

agent and the enterprise were not
arm's length transactions. In such
case the provisions of paragraph 5

of this Article shall apply.

(7) The fact that a company

which is a resident of a Contract-
ing State controls or is controlled
by a company which is a resident
of the other Contracting State, or
which carries on business in that
other State (whether through a

permanent establishment or other-
wise) shall not of itself constitute
either company a permanent
establishment of the other.

den förstnämnda avtalsslutande
staten beträffande varje verksamhet
som denna person bedriver för
företaget om han har och i denna
stat regelmässigt använder fullmakt
att sluta avtal i företagets namn
såvida inte verksamheten är be-
gränsad till sådan som anges i
punkt 4 och som - om den bedrevs
från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet - inte skulle göra
denna stadigvarande plats för af-

färsverksamhet till fast driftställe
enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

6. Företag i en avtalsslutande

stat anses inte ha fast driftställe i
den andra avtalsslutande staten
endast på den grund att företaget
bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoen-
de representant, under förutsättning
att sådan person därvid bedriver
sin sedvanliga affärsverksamhet.
När sådan representant bedriver sin
verksamhet uteslutande eller nästan
uteslutande för företaget i fråga,
anses han emellertid inte såsom
sådan oberoende representant som
avses i denna punkt i det fall det
visas att de villkor som avtalats
mellan representanten och företaget

inte är sådana som skulle ha av-

talats mellan oberoende parter. I
sådant fall tillämpas bestämmel-

serna i punkt 5 i denna artikel.

7. Den omständigheten att ett

bolag med hemvist i en av-
talsslutande stat kontrollerar eller
kontrolleras av ett bolag med hem-
vist i den andra avtalsslutande

staten eller ett bolag som bedriver
affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller
på annat sätt), medför inte i och
för sig att någotdera bolaget utgör
fast driftställe för det andra.

501

SFS 1994:281

background image

SFS 1994:281

KAPITEL III

BESKATTNING AV INKOMST

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat

förvärvar av fast egendom (inbe-
gripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har

den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtals-
slutande stat där egendomen är
belägen. Uttrycket inbegriper dock

alltid tillbehör till fast egendom,
levande och döda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter
på vilka bestämmelserna i privat-
rätten om fast egendom tillämpas,
byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga
eller fasta ersättningar för nyttjan-
det av eller rätten att nyttja mine-
ralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Skepp, båtar och
luftfartyg anses inte vara fast egen-
dom.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, ge-
nom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 3 tillämpas även på inkomst av

fast egendom som tillhör företag
och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yr-
kesutövning.

502

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident

of a Contracting State from im-
movable property (including in-
come from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting

State may be taxed in that other
State.

(2) The term "immovable pro-

perty" shall have the meaning
which it has under the law of the
Contracting State in which the
property in question is situated.

The term shall in any case include
property accessory to immovable
property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry,
rights to which the provisions of
general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct
of immovable property and rights
to variable or fixed payments as
consideration for the working of,
or the right to work, mineral depo-

sits, sources and other natural
resources; ships, boats and aircraft
shall not be regarded as immovable
property.

(3) The provisions of paragraph

(1) shall apply to income derived
from the direct use, letting, or use
in any other form of immovable
property.

(4) The provisions of paragraphs

(1) and (3) shall also apply to the
income from immovable property
of an enterprise and to income
from immovable property used for
the performance of independent
personal services.

background image

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise

of a Contracting State shall be
taxable only in that State unless the
enterprise carries on business in
the other Contracting State through
a permanent establishment situated
therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the
other State but only so much of
them as is attributable to that per-
manent establishment.

(2) Subject to the provisions of

paragraph (3), where an enterprise
of a Contracting State carries on
business in the other Contracting

State through a permanent
establishment situated therein,
there shall in each Contracting
State be attributed to that perma-
nent establishment the profits
which it might be expected to
make if it were a distinct and

separate enterprise engaged in the
same or similar activities under the
same or similar conditions and
dealing wholly independently with
the enterprise of which it is a

permanent establishment.

(3) In the determination of the

profits of a permanent establish-

ment, there shall be allowed as
deductions expenses which are

incurred for the purposes of the
business of the permanent
establishment, including executive
and general administrative expen-

ses so incurred, whether in the
State in which the permanent

establishment is situated or
elsewhere. However, no such
deduction shall be allowed in re-
spect of amounts, if any, paid
(otherwise than towards reimburse-
ment of actual expenses) by the
permanent establishment to the
head office of the enterprise or any
of its other offices, by way of
royalties, fees or other similar

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som före-

tag i en avtalsslutande stat förvär-
var, beskattas endast i denna stat,
såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande
staten från där beläget fast drift-
ställe. Om företaget bedriver rö-
relse på nyss angivet sätt, får före-
tagets inkomst beskattas i den
andra staten, men endast så stor
del därav som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande

stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där belä-
get fast driftställe, hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranle-
der annat, i vardera avtalsslutande
staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att drift-
stället skulle ha förvärvat, om det
varit ett fristående företag, som
bedrivit verksamhet av samma eller

liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt
avslutat affärer med det företag till
vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast

driftställes inkomst medges avdrag
för utgifter som uppkommit för det

⬢fastadriftstället, härunder inbegrip-

na utgifter för företagets ledning
och allmänna förvaltning, oavsett
om utgifterna uppkommit i den stat
där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes. Avdrag medges
emellertid inte för belopp som det

fasta driftstället kan ha betalat till
företagets huvudkontor eller annat
företaget tillhörigt kontor (om inte
beloppen utgör ersättning för fak-
tiska utgifter) i form av royalty,
avgift eller annan liknande betal-
ning för nyttjandet av patent eller
annan rättighet, eller i form av
ersättning för särskilda tjänster
eller för företagsledning eller -

503

SFS 1994:281

background image

SFS 1994:281

utom i fråga om bankföretag - i

form av ränta på kapital utlånat till
det fasta driftstället. På samma sätt
skall vid bestämmandet av fast
driftställes inkomst inte beaktas
belopp som det fasta driftstället
debiterat företagets huvudkontor
eller annat företaget tillhörigt kon-
tor (om inte beloppen utgör ersätt-
ning för faktiska utgifter) i form av
royalty, avgift eller annan liknande
betalning för nyttjandet av patent
eller annan rättighet, eller i form
av ersättning för särskilda tjänster
eller företagsledning eller - utom i

fråga om bankföretag - i form av

ränta på kapital utlånat till företa-
gets huvudkontor eller annat före-
taget tillhörigt kontor.

4. I den mån inkomst hänförlig

till fast driftställe brukat i en av-
talsslutande stat bestämmas på
grundval av en fördelning av före-
tagets hela inkomst på de olika
delarna av företaget, hindrar be-
stämmelserna i punkt 2 inte att i
denna avtalsslutande stat den skat-
tepliktiga inkomsten bestäms ge-
nom ett sådant förfarande. Den

fördelningsmetod som används
skall dock vara sådan att resultatet
överensstämmer med principerna i
denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast

driftställe endast av den anled-
ningen att varor inköps genom det
fasta driftställets försorg för företa-
get.

6. Vid tillämpningen av föregå-

ende punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället
genom samma förfarande år från

504

payments in return for the use of
patents or other rights, or by way
of commission, for specific ser-
vices performed or for manage-
ment, or, except in the case of a
banking enterprise, by way of

interest on moneys lent to the
permanent establishment. Like-
wise, no account shall be taken, in
the determination of the profits of
a permanent establishment, for
amounts charged (otherwise than
towards reimbursement of actual
expenses), by the permanent
establishment to the head office of
the enterprise or any of its other

offices, by way of royalties, fees
or other similar payments in return

for the use of patents or other
rights, or by way of commission
for specific services performed or
for management, or, except in the

case of a banking enterprise by
way of interest on moneys lent to
the head office of the enterprise or
any of its other offices.

(4) Insofar as it has been

customary in a Contracting State to
determine the profits to be at-
tributed to a permanent establish-
ment on the basis of an apportion-
ment of the total profits of the
enterprise to its various parts,
nothing in paragraph (2) shall
preclude that Contracting State

from determining the profits to be
taxed by such an apportionment as
may be customary; the method of
apportionment adopted shall, how-
ever, be such that the result shall

be in accordance with the prin-
ciples contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed

to a permanent establishment by
reason of the mere purchase by
that permanent establishment of
goods or merchandise for the
enterprise.

(6) For the purposes of the pre-

ceding paragraphs, the profits to be
attributed to the permanent
establishment shall be determined

background image

by the same method year by year
unless there is good and sufficient
reason to the contrary.

(7) Where profits include items

of income which are dealt with
separately in other Articles of this
Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a

Contracting State from the opera-
tion of ships or aircraft in interna-
tional traffic shall be taxable only

in that State.

(2) Profits from the operation of

boats or ships engaged solely in

inland waterways transport or
aircraft confined solely to inland
places may be taxed in the Con-
tracting State in which the opera-
tion takes place.

(3) With respect to profits deriv-

ed by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System
(SAS) the provisions of paragraph

(1) shall apply only to such part of
the profits as corresponds to the
participation held in that consor-
tium by AB Aerotransport (ABA),

the Swedish partner of Scan-
dinavian Airlines System (SAS).

(4) The provisions of paragraph

(1) shall also apply to profits from
the participation in a pool, a joint

business or an international operat-
ing agency.

år, såvida inte goda och tillräckliga
skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse

inkomster som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs

bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av

företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell
trafik beskattas endast i denna stat.

2. Inkomst genom användningen

av båt eller skepp som går i trafik
uteslutande på inre farvatten eller
genom användningen av luftfartyg
som endast trafikerar platser inom
en stat, får beskattas i den av-
talsslutande stat där verksamheten
bedrivs.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den
andel i konsortiet som innehas av
AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian
Airlines System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en
pool, ett gemensamt företag eller
en internationell driftsorganisation.

505

SFS 1994:281

background image

SFS 1994:281

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltar i
ledningen eller kontrollen av ett
företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

b) samma personer direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller
kontrollen av såväl ett företag i en
avtalsslutande stat som ett företag
i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i båda dessa före-
tags kapital, iakttas följande. Om

mellan företagen i fråga om han-
delsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av var-
andra oberoende företag, får all

inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena företa-
get men som på grund av villkoren
i fråga inte tillkommit detta före-
tag, inräknas i detta företags in-
komst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat

i inkomsten för ett företag i denna
stat inräknar - och i överensstäm-
melse därmed beskattar - inkomst,
för vilken ett företag i den andra
avtalsslutande staten beskattats i
denna andra stat, samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor

som avtalats mellan företagen hade
varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende
företag, skall denna andra stat
genomföra vederbörlig justering av
det skattebelopp som påförts för
inkomsten där. Vid sådan justering
iakttas övriga bestämmelser i detta
avtal och de behöriga myndigheter-
na i de avtalsslutande staterna
överlägger vid behov med var-

andra.

506

Article 9

Associated enterprises

(1) Where:
(a) an enterprise of a Contracting

State participates directly or in-
directly in the management, control
or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the man-
agement, control or capital of an
enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other

Contracting State,
and in either case conditions are
made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ
from those which would be made
between independent enterprises,
then any profits which would, but

for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have
not so accrued, may be included in
the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State

includes in the profits of an enter-

prise of that State - and taxes

accordingly - profits on which an
enterprise of the other Contracting
State has been charged to tax in
that other State and the profits so
included are profits which would
have accrued to the enterprise of
the first-mentioned State if the
conditions made between the two
enterprises had been those which
would have been made between

independent enterprises, then that
other State shall make an ap-
propriate adjustment to the amount
of the tax charged therein on those
profits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to
the other provisions of this Con-
vention and the competent authori-
ties of the Contracting States shall

if necessary consult each other.

background image

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company

which is a resident of a Contract-
ing State to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) However, such dividends

may also be taxed in the Contract-
ing State of which the company

paying the dividends is a resident
and according to the laws of that

State, but if the beneficial owner

of the dividends is a resident of the
other Contracting State the tax so
charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross

amount of the dividends if the
beneficial owner is a company
(other than a partnership) which
ownes at least 15 per cent of the
voting stock of the company pay-
ing the dividends;

(b) 15 per cent of the gross

amount of the dividends in all
other cases.

Notwithstanding the provisions

of sub-paragraphs (a) and (b) no
tax shall be levied on the dividends
in the Contracting State of which
the company paying the dividends
is a resident if the beneficial owner

is a company (other than a partner-
ship) which ownes at least 80 per
cent of the capital stock of the
company paying the dividends.

(3) The term "dividends" as used

in this Article means income from
shares, mining shares, founders'
shares or other rights, not being
debt-claims, participating in pro-
fits, as well as income from other

corporate rights which is subjected
to the same taxation treatment as
income from shares by the laws of
the State of which the company
making the distribution is a resi-
dent.

(4) The provisions of paragraphs

(1) and (2) shall not apply if the
beneficial owner of the dividends,

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till utdelningen får
skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens

bruttobelopp, om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag) som
äger minst 15 procent av det ut-
delande bolagets röstberättigade
aktiekapital,

b) 15 procent av utdelningens

bruttobelopp i övriga fall.

Sådan utdelning skall - utan

hinder av bestämmelserna i a) och
b) ovan - inte beskattas i den av-
talsslutande stat där bolaget som
betalar utdelningen har hemvist om
den som har rätt till utdelningen är
ett bolag (med undantag för han-
delsbolag) som äger minst 80
procent av det utbetalande bolagets

aktiekapital.

3. Med uttrycket "utdelning"

förstås i denna artikel inkomst av
aktier, gruvaktier, stiftarandelar
eller andra rättigheter, som inte är
fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra an-
delar i bolag som enligt lagstift-
ningen i den stat där det utdelande
bolaget har hemvist vid beskatt-
ningen behandlas på samma sätt
som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till utdelningen har hemvist

507

SFS 1994:281

background image

SFS 1994:281

i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslu-
tande staten, där bolaget som beta-
lar utdelningen har hemvist, från
där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,

samt den andel på grund av vilken

utdelningen betalas äger verkligt

samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordning-
en. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive
artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-
komst från den andnj^avtalsslutan-
de staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdel-
ningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i
den mån den andel på grund av
vilken utdelningen betalas äger
verkligt samband med fast drift-
ställe eller stadigvarande anordning

i denna andra stat, och ej heller på
bolagets icke utdelade vinst ta ut
en skatt som utgår på bolagets icke
utdelade vinst, även om utdelning-
en eller den icke utdelade vinsten
helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskat-

tas även i den avtalsslutande stat

från vilken den härrör, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om
mottagaren har rätt till räntan får

508

being a resident of a Contracting

State, carries on business in the
other Contracting State of which
the company paying the dividends

is a resident, through a permanent

establishment situated therein, or
performs in that other State in-
dependent personal services from

a fixed base situated therein, and
the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In
such case the provisions of Article
7 or Article 14, as the case may
be, shall apply.

(5) Where a company which is a

resident of a Contracting State
derives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on
the dividends paid by the company,
except insofar as such dividends
are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are
paid is effectively connected with a
permanent establishment or a fixed
base situated in that other State,
nor subject the company's un-

distributed profits to a tax on the
company's undistributed profits,
even if the dividends paid or the
undistributed profits consist wholly
or partly of profits or income
arising in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contract-

ing State and paid to a resident of
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

(2) However, such interest may

also be taxed in the Contracting
State in which it arises and accord-
ing to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial

background image

509

SFS 1994:281

skatten inte överstiga 15 procent av
räntans bruttobelopp. Om emeller-
tid räntan betalas av ett företag i
en avtalsslutande stat till ett företag
i den andra avtalsslutande staten
med anledning av kreditförsäljning
av varor eller industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig utrustning
får skatten i det angivna fallet utan
hinder av föregående mening inte
överstiga 5 procent av räntans
bruttobelopp, utom i fall då försälj-
ningen sker eller fordran uppkom-
mer mellan närstående personer.

3. Utan hinder av bestämmel-

serna i punkt 2 skall ränta som
anges i punkt 1 beskattas endast i
den avtalsslutande stat där mot-
tagaren till räntan har hemvist om

a) mottagaren av räntan är rege-

ringen i en avtalsslutande stat,
centralbanken i en avtalsslutande
stat eller en politisk underavdelning
eller en lokal myndighet i en sådan
stat eller

b) räntan betalas av en sådan

person som anges i punkt a), eller

c) räntan betalas på grund av lån

som beviljas eller garanteras för en

period av minst tre år av en finan-

siell institution av offentligrättslig
natur med syfte att främja export
och utveckling under förutsättning
att den beviljade eller garanterade
krediten innehåller ett element av
subvention.

4. Beträffande punkt 3 i denna

artikel är det överenskommet att
uttrycket "finansiell institution av
offentligrättslig natur", vad avser
Sverige, omfattar SWEDECORP
(Styrelsen för internationellt
näringslivsbistånd) och Swedfund

International AB liksom varje
svensk institution som kan komma
att upprättas av Sveriges regering
för att fullgöra samma ändamål
som de angivna institutionerna.

(4) In respect of paragraph (3) of

this Article it is understood that the
term "financial institution of a

public character", in the case of
Sweden, includes SWEDECORP
(Styrelsen för internationellt
näringslivsbistånd) and Swedfund
International AB or any Swedish
institution that may be founded by
the Swedish Government to fulfill
the same purposes as the said

institutions.

owner of the interest the tax so
charged shall not exceed 15 per
cent of the gross amount of the

interest. Notwithstanding the pre-
ceding sentence, if the interest is
paid with respect to indebtedness
arising on the sale on credit, by an
enterprise of a Contracting State,
of any merchandise or industrial,
commercial or scientific equipment
to an enterprise of the other Con-
tracting State the tax so charged
shall not exceed 5 per cent of the
gross amount of the interest, ex-
cept where the sale or indebtedness

is between related persons.

(3) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (2) interest,
mentioned in paragraph (1) shall
be taxable only in the Contracting

State where the recipient of the
interest is a resident if one of the
following requirements is fulfilled;

(a) The recipient thereof is the

government of a Contracting State,
the Central Bank of a Contracting

State or a political subdivision or
local authority thereof;

(b) the interest is paid by such a

person mentioned in subparagraph

(a);

(c) the interest is paid in respect

of a loan granted or guaranteed for
a period of not less than three
years by a financial institution of a
public character with the objective

to promote exports and develop-
ment if the credit granted or

guaranteed contains an element of
subsidy.

background image

510

(5) The term "interest" as used

in this Article means income from

debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits,

and in particular, income from
government securities and income
from bonds or debentures, includ-
ing premiums and prizes attaching
to such securities, bonds or deben-
tures. Penalty charges for late
payment shall not be regarded as

interest for the purpose of this
Article.

(6) The provisions of paragraphs

(1), (2) and (3) shall not apply if
the beneficial owner of the

interest, being a resident of a
Contracting State, carries on busi-
ness in the other Contracting State
in which the interest arises,
through a permanent establishment
situated therein, or performs in
that other State independent per-

sonal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim
in respect of which the interest is
paid is effectively connected with
such permanent establishment or
fixed base. In such case the provi-

sions of Article 7 or Article 14, as
the case may be, shall apply.

(7) Interest shall be deemed to

arise in a Contracting State when
the payer is that State itself, a
political subdivision, a local autho-
rity or a resident of that State.
Where, however, the person pay-

ing the interest, whether he is a
resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed
base in connection with which the
indebtedness on which the interest
is paid was incurred, and such
interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then
such interest shall be deemed to
arise in the State in which the
permanent establishment or fixed

SFS 1994:281

5. Med uttrycket "ränta" förstås

i denna artikel inkomst av varje
slags fordran, antingen den säker-
ställts genom inteckning i fast
egendom eller inte och antingen
den medför rätt till andel i gälde-
närens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värde-
papper, som utfärdats av staten,
och inkomst av obligationer eller
debentures, däri inbegripna agio-
belopp och vinster som hänför sig
till sådana värdepapper, obliga-
tioner eller debentures. Straffavgift
på grund av sen betalning anses

inte som ränta vid tillämpningen av
denna artikel.

6. Bestämmelserna i punkterna

1, 2 och 3 tillämpas inte, om den

som har rätt till räntan har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslu-
tande staten, från vilken räntan
härrör, från där beläget fast drift-
ställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat
från där belägen stadigvarande
anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt

samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordning-
en. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive

artikel 14.

7. Ränta anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren
är staten själv, politisk underav-
delning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat.
Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat
eller inte, i en avtalsslutande stat
har fast driftställe eller stadigva-

rande anordning i samband med
vilken den skuld uppkommit på
vilken räntan betalas, och räntan
belastar det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen,
anses räntan härröra från den stat
där det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen finns.

background image

SFS 1994:281

8. Då på grund av särskilda för-

bindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, med hänsyn till
den fordran för vilken räntan beta-
las, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbeta-
laren och den som har rätt till
räntan om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall

beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera av-
talsslutande staten med iakttagande

av övriga bestämmelser i detta
avtal.

9. Om Gambia i ett framtida

avtal för undvikande av dubbelbe-
skattning och förhindrande av
skatteflykt med en annan stat än
Sverige, som är medlem i Orga-
nisationen för ekonomiskt samar-
bete och utveckling, (OECD), i
artikeln om ränta överenskommer
om en lägre skattesats än de som
anges i punkt 2 för de olika slag
av ränta som anges där tillämpas
denna lägre skattesats som om
denna hade föreskrivits i punkt 2
för detta slags ränta.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid be-

skattas även i den avtalsslutande

511

base is situated.

(8) Where by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between
both of them and some other per-
son, the amount of the interest,
having regard to the debt-claim for
which it is paid, exceeds the
amount which would have been
agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such

case, the excess part of the pay-
ments shall remain taxable accord-
ing to the laws of each Contracting

State, due regard being had to the
other provisions of this Conven-
tion.

(9) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (2), where in
any future Convention for the
avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion
entered into by The Gambia with
any member state of the Organisa-
tion for Economic Co-operation

and Development other than
Sweden the rate of tax specified in

the Article relating to interest is a
rate lower than the rates specified
in paragraph (2) for the different

categories of interest mentioned
therein, such lower rate shall apply
as if it had been the rate specified
in that paragraph in respect of that
category of interest.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Con-

tracting State and paid to a resident

of the other Contracting State may
be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may

also be taxed in the Contracting

background image

State in which they arise and ac-
cording to the laws of that State,

but if the recipient is the beneficial
owner of the royalties the tax so
charged shall not exceed 12,5 per
cent of the gross amount of the

royalties. Notwithstanding the
preceding sentence, if the royalties
are paid with respect to any patent,
secret formula or process, or for
information concerning industrial,

commercial or scientific experi-
ence, the tax so charged shall not
exceed 5 per cent of the gross

amount of the royalties.

(3) The term "royalties" as used

in this Article means payments of
any kind received as a considera-
tion for the use of, or the right to

use, any copyright of literary,
artistic or scientific work including
cinematograph films and films or
tapes for radio or television broad-
casting, any patent, trade mark,
design or model, plan, secret for-

mula or process, or for information
concerning industrial, commercial
or scientific experience.

(4) The provisions of paragraphs

(1) and (2) shall not apply if the
beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting

State, carries on business in the
other Contracting State in which
the royalties arise, through a per-
manent establishment situated
therein, or performs in that other
State independent personal services
from a fixed base situated therein,
and the right or property in respect
of which the royalties are paid is
effectively connected with such
permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions
of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to

arise in a Contracting State when
the payer is that State itself, a
political subdivision, a local autho-
rity or a resident of that State.

512

SFS 1994:281

stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om
mottagaren har rätt till royaltyn,
får skatten inte överstiga 12,5
procent av royaltyns bruttobelopp.
Om royaltyn betalas på grund av
patent, hemligt recept eller hemlig
tillverkningsmetod eller för upplys-
ning om erfarenhetsrön av indu-
striell, kommersiell eller veten-
skaplig natur, får skatten, utan
hinder av föregående mening, inte
överstiga 5 procent av royaltyns
bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" för-

stås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av eller
för rätten att nyttja upphovsrätt till
litterärt, konstnärligt eller veten-
skapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och film eller band för
radio- eller televisionsutsändning,

patent, varumärke, mönster eller
modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod

eller för upplysning om erfaren-
hetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, från vilken royaltyn härrör,
från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,

samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det
fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren
är staten själv, politisk underav-
delning, lokal myndighet, eller
person med hemvist i denna stat.

background image

SFS 1994:281

Om emellertid den person som
betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat
eller inte, i en avtalsslutande stat
har fast driftställe eller stadig-
varande anordning i samband var-
med skyldigheten att betala royal-
tyn uppkommit, och royaltyn be-
lastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses
royaltyn härröra från den stat där
det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn
eller mellan dem båda och annan
person royaltybeloppet, med hän-
syn till det nyttjande, den rätt eller
den upplysning för vilken royaltyn
betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbeta-
laren och den som har rätt till
royaltyn om sådana förbindelser
inte förelegat, tillämpas bestäm-
melserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall
beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera av-
talsslutande staten med iakttagan-
de av övriga bestämmelser i detta

avtal.

7. Om Gambia i ett framtida

avtal för undvikande av dubbelbe-
skattning och förhindrande av
skatteflykt med en annan stat än

Sverige, som är medlem i Orga-

nisationen för ekonomiskt samar-
bete och utveckling, (OECD), i
artikeln om royalty överenskommer
om en lägre skattesats än de som

anges i punkt 2 för de olika slag
av royalty som anges där tillämpas
denna lägre skattesats som om
denna hade föreskrivits i punkt 2
för detta slags royalty.

513

1 7 - SFS

1994

Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether he is a
resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed
base in connection with which the
liability to pay the royalties was
incurred, and such royalties are
borne by such permanent establish-
ment or fixed base, then such
royalties shall be deemed to arise
in the State in which the permanent
establishment or fixed base is
situated.

(6) Where by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between
both of them and some other per-

son, the amount of the royalties,
having regard to the use, right or
information for which they are
paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by
the payer and the beneficial owner

in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess
part of the payments shall remain
taxable according to the laws of

each Contracting State, due regard
being had to the other provisions
of this Convention.

(7) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (2), where in
any future Convention for the
avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion

entered into by The Gambia with
any member state of the Organisa-
tion for Economic Co-operation
and Development other than

Sweden the rate of tax specified in
the Article relating to royalty is a
rate lower than the rates specified
in paragraph (2) for the different

categories of royalty mentioned
therein, such lower rate shall apply
as if it had been the rate specified
in that paragraph in respect of that
category of royalty.

background image

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident

of a Contracting State from the
alienation of immovable property
referred to in Article 6 and situated
in the other Contracting State, may
be taxed in the State where the
property is situated.

(2) Gains from alienation of

movable property forming part of
the business property of a per-
manent establishment which an
enterprise of a Contracting State
has in the other Contracting State
or of movable property pertaining
to a fixed base available to a resi-
dent of a Contracting State in the
other Contracting State for the
purpose of performing independent
personal services, including such
gains from the alienation of such a
permanent establishment (alone or
with the whole enterprise) or of

such fixed base, may be taxed in
that other State.

(3) Gains derived by a resident

of a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft oper-
ated in international traffic or
movable property pertaining to the
operation of such ships or aircraft,

shall be taxable only in that State.

Gains derived by a resident of a

Contracting State from the aliena-
tion of boats or ships engaged
solely in inland waterways trans-

port or aircraft confined solely to
inland places, may be taxed in the
Contracting State in which the
operation takes place.

With respect to gains derived by

the air transport consortium Scan-
dinavian Airlines System (SAS),
the provisions of this paragraph
shall apply only to such portion of
the gains as corresponds to the

514

SFS 1994:281

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvär-
var på grund av överlåtelse av
sådan fast egendom som avses i
artikel 6 och som är belägen i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i den stat där egendomen
är belägen.

2. Vinst på grund av överlåtelse

av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom, hän-
förlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkes-
verksamhet, som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat har i
den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Det-
samma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med hela
företaget) eller av sådan stadig-
varande anordning.

3. Vinst som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvär-
var på grund av överlåtelse av
skepp eller luftfartyg som används
i internationell trafik eller av lös
egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i
denna stat.

Vinst som person med hemvist i

en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av båt eller
skepp som går i trafik uteslutande
på inre farvatten eller av luftfartyg
som endast trafikerar platser inom
en stat, får beskattas i den av-
talsslutande stat där verksamheten
bedrivs.

Bestämmelserna i denna punkt

tillämpas beträffande vinst som
förvärvas av luftfartskonsortiet

Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den
del av vinsten som motsvarar den

background image

SFS 1994:281

andel i konsortiet vilken innehas av
AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian
Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse

av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1-3 beskattas
endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av avyttring av

andelar eller andra rättigheter i ett
bolag som förvärvas av en fysisk
person som har haft hemvist i en
avtalsslutande stat och fått hemvist
i den andra avtalsslutande staten
får - utan hinder av bestämmel-
serna i punkt 4 - beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten
om avyttringen av andelarna eller
rättigheterna inträffar vid något
tillfälle under de tio år som följer
närmast efter det att personen
upphört att ha hemvist i den först-
nämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person

med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar genom att utöva fritt
yrke eller annan självständig verk-

samhet, beskattas endast i denna
stat. Sådan inkomst får också
beskattas i den andra avtalsslutande
staten om

a) den fysiska personen i denna

andra avtalsslutande stat har en
stadigvarande anordning som regel-
mässigt står till hans förfogande
för att utöva verksamheten, men
endast så stor del av den som är
hänförlig till denna stadigvarande

anordning, eller

b) den fysiska personen vistas i

den andra avtalsslutande staten
under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt överstiger 183 dagar

515

participation held in that consor-
tium by AB Aerotransport (ABA),
the Swedish partner of Scan-
dinavian Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of

any property other than those
referred to in paragraphs (1), (2)
and (3), shall be taxable only in
the Contracting State of which the
alienator is a resident.

(5) Notwithstanding the provi-

sions of paragraph (4), gains from
the alienation of snares or other
corporate rights derived by an
individual who has been a resident
of a Contracting State and who has
become a resident of the other
Contracting State, may be taxed in
the first-mentioned State if the

alienation of the shares or other
corporate rights occur at any time
during the ten years next following
the date on which the individual
has ceased to be a resident of the

first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by an in-

dividual who is a resident of a
Contracting State in respect of
professional services or other

activities of an independent charac-
ter shall be taxable only in that

State. However, such income may
be taxed in the other Contracting

State if:

(a) the individual has a fixed

base regularly available to him in
that other State for the purpose of
performing his activities, but only
so much thereof as is attributable
to that fixed base, or

(b) the individual is present in

that other State for a period or
periods exceeding in the aggregate

183 days within any period of 12

background image

months, but only so much thereof
as is attributable to services perfor-
med in that State.

(2) The term "professional ser-

vices" includes especially indepen-
dent scientific, literary, artistic,
educational or teaching activities as
well as the independent activities
of physicians, lawyers, engineers,
architects, dentists and account-
ants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of

Articles 16, 18 and 19, salaries,
wages and other similar remunera-
tion derived by a resident of a
Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only
in that State unless the employment
is exercised in the other Contract-
ing State. If the employment is so

exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in
that other State.

(2) Notwithstanding the provisi-

ons of paragraph (1), remuneration
derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an
employment exercised in the other
Contracting State shall be taxable
only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the

other State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days within any period of 12
months; and

(b) the remuneration is paid by,

or on behalf of, an employer who
is not a resident of the other State;
and

(c) the remuneration is not borne

by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has
in the other State.

(3) Notwithstanding the preced-

516

under en tolvmånadersperiod, men
endast så stor del av den som är
hänförlig till utövandet av verk-
samhet i denna stat.

2. Uttrycket "fritt yrke" in-

begriper särskilt självständig veten-

skaplig, litterär och konstnärlig
verksamhet, uppfostrings- och

undervisningsverksamhet samt
sådan självständig verksamhet som
läkare, advokat, ingenjör, arkitekt,
tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan
liknande ersättning som person
med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär på grund av anställning
endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra av-
talsslutande staten. Om arbetet
utförs i denna andra stat, får ersätt-
ning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmel-

serna i punkt 1 beskattas ersätt-
ning, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär för ar-

bete som utförs i den andra av-
talsslutande staten, endast i den

förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra

staten under tidrymd eller tidrym-
der som sammanlagt inte överstiger

183 dagar under en tolvmånaders-

period, och

b) ersättningen betalas av ar-

betsgivare som inte har hemvist i
den andra staten eller på dennes
vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast

driftställe eller stadigvarande
anordning som arbetsgivaren har i
den andra staten.

3. Utan hinder av föregående

SFS 1994:281

background image

SFS 1994:281

ersättning för arbete, som utförs
ombord på skepp eller luftfartyg
som används i internationell trafik
av ett företag med hemvist i en
avtalsslutande stat, beskattas i
denna stat. Om person med hem-
vist i Sverige uppbär inkomst av
arbete, vilket utförs ombord på ett
luftfartyg som används i inter-
nationell trafik av luftfartskonsor-
tiet Scandinavian Airlines System
(SAS), beskattas inkomsten endast
i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknan-

de ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller liknande organ i bo-
lag med hemvist i den andra av-
talsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmel-

serna i artiklarna 14 och 15 får
inkomst, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat förvärvar
genom sin personliga verksamhet i
den andra avtalsslutande staten i

egenskap av artist, såsom teater-
eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartist eller musiker, eller
av idrottsman, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom per-

sonlig verksamhet, som artist eller
idrottsman utövar i denna egen-
skap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan
person, får denna inkomst, utan
hinder av bestämmelserna i artik-

517

remuneration derived in respect of
an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in interna-
tional traffic by an enterprise of a
Contracting State may be taxed in
that State. Where a resident of
Sweden derives remuneration in
respect of an employment exer-
cised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air
transport consortium Scandinavian
Airlines System (SAS), such remu-

neration shall be taxable only in
Sweden.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar

payments derived by a resident of

a Contracting State in his capacity
as a member of the board of direc-
tors or of a similar organ of a
company which is a resident of the
other Contracting State may be
taxed in that other State.

Article 17

Entertainers and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisi-

ons of Articles 14 and 15, income
derived by a resident of a Con-
tracting State as an entertainer,

such as a theatre, motion picture,
radio or television artiste, or a
musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such
exercised in the other Contracting
State, may be taxed in that other
State.

(2) Where income in respect of

personal activities exercised by an
entertainer or a sportsman in his
capacity as such accrues not to the
entertainer or sportsman himself
but to another person, that income

may, notwithstanding the provisi-

ing provision of this Article,

background image

ons of Articles 7, 14 and 15, be
taxed in the Contracting State in
which the activities of the enter-
tainer or sportsman are exercised.

(3) Notwithstanding the provisi-

ons of paragraphs (1) and (2)
income derived by an entertainer
or sportsman from his personal
activities as such shall be exempt
from tax in the Contracting State
in which these activities are exer-
cised if the activities are exercised
within the framework of a visit
which is substantially supported by
the other Contracting State, a
political subdivision, a local autho-

rity or a public institution thereof.

Article 18

Pensions, annuities and similar

payments

(1) Subject to the provisions of

paragraph (2) of Article 19, pen-
sions and other similar remunera-
tion, disbursements under the
Social Security legislation and
annuities arising in a Contracting

State and paid to a resident of the
other Contracting State may be
taxed in the first-mentioned Con-
tracting State.

(2) The term "annuity" means a

stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make
the payments in return for adequate
and full consideration in money or
money's worth.

Article 19

Government service

(l)(a) Remuneration, other than

a pension, paid by a Contracting

518

SFS 1994:281

larna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller
idrottsmannen utövar verksam-
heten.

3. Utan hinder av bestämmel-

serna i punkterna 1 och 2 skall
inkomst, som artist eller idrottsman
i denna egenskap förvärvar genom
sin personliga verksamhet, undan-
tas från skatt i den avtalsslutande
stat där verksamheten utövas om
detta sker inom ramen för ett be-
sök som till väsentlig del finan-
sieras av den andra avtalsslutande
staten, politisk underavdelning,
lokal myndighet eller offentlig
institution i denna andra stat.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande
ersättning

1. Om inte bestämmelserna i

artikel 19 punkt 2 föranleder annat
får pension och annan liknande
ersättning, utbetalning enligt soci-
alförsäkringslagstiftningen och liv-
ränta, vilka härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till person
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten, beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket "livränta"

förstås ett fastställt belopp, som
utbetalas periodiskt på fastställda
tider under en persons livstid eller
under angiven eller fastställbar
tidsperiod och som utgår på grund
av förpliktelse att verkställa dessa
utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i
penningar eller penningars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag

för pension), som betalas av en

background image

SFS 1994:281

avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelning eller lokala myn-
dighet till fysisk person på grund
av arbete som utförs i denna stats,
dess politiska underavdelnings eller
lokala myndighets tjänst, beskattas
endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas

emellertid endast i den andra av-
talsslutande staten, om arbetet
utförs i denna andra stat och per-
sonen i fråga har hemvist i denna
stat och

1) är medborgare i denna stat,

eller

2) inte fick hemvist i denna stat

uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av,

eller från fonder inrättade av, en
avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelning eller lokala myn-
dighet till fysisk person på grund
av arbete som utförts i denna stats,
dess politiska underavdelnings eller
lokala myndighets tjänst, beskattas
endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emel-

lertid endast i den andra av-
talsslutande staten om personen i
fråga har hemvist och är medbor-
gare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna

15, 16 och 18 tillämpas på ersätt-

ning och pension som betalas på
gr^md av arbete som utförts i sam-
band med rörelse som bedrivs av
en avtalsslutande stat, dess poli-
tiska underavdelning eller lokala
myndighet.

Artikel 20

Studerande

1. Studerande eller affarsprakti-

kant, som har eller omedelbart före
vistelsen i en avtalsslutande stat
hade hemvist i den andra avtals-
slutande staten och som vistas i

519

State or a political subdivision or a
local authority thereof to an in-
dividual in respect of services
rendered to that State or sub-
division or authority shall be tax-
able only in that State.

(b) However, such remuneration

shall be taxable only in the other
Contracting State if the services
are rendered in that other State and
the individual is a resident of that
State who:

(i) is a national of that State;

or

(ii) did not become a resident

of that State solely for the pur-
pose of rendering the services.

(2)(a) Any pension paid by, or

out of funds created by, a Con-
tracting State or a political sub-
division or a local authority thereof
to an individual in respect of ser-
vices rendered to that State or

subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such pension shall

be taxable only in the other Con-
tracting State if the individual is a
resident of, and a national of, that
State.

(3) The provisions of Articles

15, 16 and 18 shall apply to remu-

neration and pensions in respect of
services rendered in connection
with a business carried on by a

Contracting State or a political
subdivision or a local authority
thereof.

Article 20

Students

(1) Payments which a student or

business apprentice who is or was

immediately before visiting a Con-
tracting State a resident of the

other Contracting State and who is

background image

present in the first-mentioned State
solely for the purpose of his educa-
tion or training receives for the
purpose of his maintenance, educa-
tion or training shall not be taxed

in that State, provided that such

payments arise from sources out-
side that State.

(2) In respect of grants, scholar-

ships and remuneration from em-
ployment not covered by paragraph

1, a student or business apprentice

described in paragraph 1 shall, in
addition, be entitled during such
education or training to the same

exemptions, reliefs or reductions in
respect of taxes available to resi-
dents of the State which he is
visiting.

(3) Paragraph 2 only applies if

the student or apprentice stays for
more than six months in the Con-
tracting State he is visiting.

Article 21

Other income

(1) Items of income of a resident

of a Contracting State, wherever
arising, not dealt with in the fore-
going Articles of this Convention

shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph

(1) shall not apply to income, other
than income from immovable
property as defined in paragraph

(2) of Article 6, if the recipient of
such income, being a resident of a
Contracting State, carries on busi-
ness in the other Contracting State
through a permanent establishment
situated therein, or performs in
that other State independent per-
sonal services from a fixed base
situated therein, and the right or

520

den förstnämnda staten uteslutande
för sin undervisning eller utbild-
ning, beskattas inte i denna stat för
belopp som han erhåller för sitt
uppehälle, sin undervisning eller
utbildning, under förutsättning att
beloppen härrör från källa utanför

denna stat.

2. Såvitt avser bidrag, stipendier

och inkomst av anställning som
inte omfattas av bestämmelserna i
punkt 1, skall en student eller
affårspraktikant som avses i nämn-
da punkt under det undervisningen
eller utbildningen pågår vara berät-
tigad till samma befrielse, lättnader
och förmåner vid beskattningen
som gäller för en person med
hemvist i den avtalsslutande stat

som han vistas i.

3. Punkt 2 är endast tillämplig

om studenten eller affarspraktikan-
ten stannar i mer än sex månader i
den avtalsslutande stat i vilken han
vistas för sin undervisning eller
utbildning.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med

hemvist i en avtalsslutande stat

förvärvar och som inte behandlas i
föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oav-
sett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast egen-
dom som avses i artikel 6 punkt 2,
om mottagaren av inkomsten har
hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten från där beläget

fast driftställe eller utövar själv-
ständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadig-
varande anordning, samt den rät-
tighet eller egendom i fråga om

SFS 1994:281

background image

SFS 1994:281

vilken inkomsten betalas äger
verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

KAPITEL IV

METODER F�R
UNDANR�JANDE AV
DUBBELBESKATTNING

Artikel 22

Undanröjande av

dubbelbeskattning

1. Beträffande Gambia skall

dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i

Gambia förvärvar inkomst som
enligt svensk lagstiftning och i
enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Sverige,
skall Gambia - med beaktande av
bestämmelserna i gambisk lagstift-
ning beträffande beskattning av
inkomst som förvärvats utomlands
- från skatten på inkomsten avräk-
na ett belopp motsvarande den
svenska skatt som erlagts för in-
komsten.

b) Om en person med hemvist i

Gambia förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal,
beskattas endast i Sverige, får
Gambia vid fastställandet av skat-
tesatsen för gambisk progressiv
skatt beakta den inkomst som skall
beskattas endast i Sverige.

2. Beträffande Sverige skall

dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som
enligt gambisk lagstiftning och i
enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Gambia,

521

property in respect of which the

income is paid is effectively con-
nected with such permanent es-
tablishment or fixed base. In such

case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be,
shall apply.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION
OF DOUBLE TAXATION

Article 22

Elimination of double taxation

(1) In the case of The Gambia,

double taxation shall be avoided as
follows:

(a) Where a resident of The

Gambia derives income which
under the laws of Sweden and in
accordance with the provisions of
this Convention may be taxed in
Sweden, The Gambia shall allow -
subject to the Gambian laws con-

cerning taxation of income earned
abroad - as a deduction from the
tax on such income, an amount
equal to the Swedish tax paid in
respect of such income.

(b) Where a resident of The

Gambia derives income which, in

accordance with the provisions of
this Convention, shall be taxable
only in Sweden, The Gambia may,
when determining the graduated
rate of Gambian tax, take into
account the income which shall be

taxable only in Sweden.

(2) In the case of Sweden,

double taxation shall be avoided as

follows:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the
laws of The Gambia and in accor-
dance with the provisions of this

Convention may be taxed in The

background image

Gambia, Sweden shall allow -
subject to the provisions of the
laws of Sweden concerning credit
for foreign tax (as it may be amen-
ded from time to time without
changing the general principle
hereof) - as a deduction from the
tax on such income, an amount
equal to the Gambian tax paid in
respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accor-
dance with the provisions of this
Convention, shall be taxable only

in The Gambia, Sweden may,

when determining the graduated
rate of Swedish tax, take into
account the income which shall be
taxable only in The Gambia.

(c) Notwithstanding the provi-

sions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, dividends paid by a
company which is a resident of
The Gambia to a company which
is a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax accord-
ing to the provisions of Swedish
law governing the exemption of tax
on dividends paid to Swedish com-
panies by subsidiaries abroad.

(d) For the purposes of sub-

paragraph (a) of this paragraph the
term "Gambian tax paid" shall be
deemed to include the Gambian tax
which would have been paid but

for any time-limited exemption or
reduction of tax granted under
incentive provisions contained in
Gambian laws designed to promote
economic development to the ex-
tent that such exemption or reduc-
tion is granted for profits from

industrial and manufactoring ac-

tivities as well as agriculture

(including cattle raising), forestry,
fishing, tourism (including res-
taurants and hotels), mining and
quarrying, provided that the ac-
tivities have been carried out in
The Gambia. For the purposes of
sub-paragraph (c) of this paragraph
a tax of 15 per cent calculated on
a Swedish tax base should be
considered to have been paid for

522

SFS 1994:281

skall Sverige - med beaktande av

bestämmelserna i svensk lagstift-
ning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse
de framdeles kan få genom att
ändras utan att den allmänna prin-
cip som anges här ändras) - från
den svenska skatten på inkomsten

avräkna ett belopp motsvarande
den skatt som erlagts i Gambia för
inkomsten.

b) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal,
beskattas endast i Gambia, får
Sverige vid fastställandet av skat-
tesatsen för svensk progressiv skatt
beakta den inkomst som skall
beskattas endast i Gambia.

c) Utan hinder av bestämmel-

serna i a) ovan skall utdelning från
bolag med hemvist i Gambia till
bolag med hemvist i Sverige vara
undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om
skattebefrielse för utdelning som
erhålls av svenska bolag från dot-
terbolag utomlands.

d) Vid tillämpningen av a) i

denna punkt anses "den skatt som
erlagts i Gambia" innefatta gam-
bisk skatt som skulle ha erlagts om
inte tidsbegränsad befrielse från
eller nedsättning av skatt medgivits
enligt bestämmelser om skat-
telättnader i gambisk lagstiftning

avsedd att främja ekonomisk ut-
veckling såvitt befrielsen eller
nedsättningen givits beträffande
vinst från industriell eller tillverk-
ningsverksamhet eller från jord-
bruk (inkluderande boskaps-
uppfödning), skogsbruk, fiske,
turism (inkluderande restaurang-
och hotellverksamhet), gruvdrift
och stenbrytning, allt under förut-

sättning att verksamheten bedrivits
i Gambia. Vid tillämpningen av c)
i denna punkt, skall en skatt om 15
procent på ett underlag beräknat
efter svenska regler anses ha er-
lagts beträffande sådana aktiviteter

background image

SFS 1994:281

under de villkor som anges i före-
gående mening.

e) Bestämmelserna i d) i denna

punkt gäller endast under de fem
första åren under vilket detta avtal
tillämpas. De behöriga myndig-
heterna kan genom ömsesidig över-
enskommelse förlänga denna tids-
period.

KAPITEL V

S�RSKILDA BEST�MMELSER

Artikel 23

Begränsningar av förmåner

I fall då person uppbär inkomst,

annan än i artikel 10 behandlad
utdelning, från källa i annan stat än
Gambia och sådan inkomst är
undantagen från beskattning i
Gambia enligt gambisk lagstiftning
och också undantagen från be-
skattning i Sverige enligt detta
avtal, får Sverige ändå beskatta

sådan inkomst enligt sin interna
lagstiftning utan hinder av detta
avtal.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutan-

de stat skall inte i den andra av-
talsslutande staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat

slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma
förhållanden är eller kan bli under-
kastad. Utan hinder av bestämmel-
serna i artikel 1 tillämpas denna
bestämmelse även på person som

inte har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

523

such activities under those condi-
tions mentioned in the previous
sentence.

(e) The provisions of paragraph

(d) should apply only for the first
five years during which this Con-
vention is effective. This period
may be extended by a mutual
agreement between the competent
authorities.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

Limitation of benefits

Where any person derives in-

come other than dividends men-
tioned in Article 10 from a source

situated outside The Gambia and
such income is exempt from tax
under the laws of The Gambia and
also exempt from tax in Sweden
under this Convention, Sweden
may tax such income under its own
laws notwithstanding the provisions
of this Convention.

Article 24

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting

State shall not be subjected in the
other Contracting State to any
taxation or any requirement con-
nected therewith, which is other or
more burdensome than the taxation
and connected requirements to

which nationals of that other State
in the same circumstances are or
may be subjected. This provision
shall, notwithstanding the provisi-
ons of Article 1, also apply to
persons who are not residents of
one or both of the Contracting

States.

background image

(2) The taxation on a permanent

establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the
other Contracting State shall not be
less favourably levied in that other
State than the taxation levied on
enterprises of that other State

carrying on the same activities.

(3) Except where the provisions

of paragraph (1) of Article 9,
paragraph (8) of Article 11, or
paragraph (6) of Article 12, apply,

interest, royalties and other dis-
bursements paid by an enterprise
of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State
shall, for the purpose of determi-
ning the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had
been paid to a resident of the
first-mentioned State. Similarly,
any debts of an enterprise of a
Contracting State to a resident of
the other Contracting State shall,
for the purpose of determining the
taxable capital of such enterprise,
be deductible under the same con-

ditions as if they had been contrac-
ted to a resident of the first-men-
tioned State.

(4) Enterprises of a Contracting

State, the capital of which is
wholly or partly owned or control-
led, directly or indirectly, by one
or more residents of the other Con-
tracting State, shall not be subject

in the first-mentioned State to any
taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or
more burdensome than the taxation
and connected requirements to
which other similar enterprises of
the first-mentioned State are or
may be subject.

(5) Nothing contained in this

Article shall be construed as oblig-
ing either Contracting State to
grant to individuals not resident in
that State any of the personal
allowances, reliefs and reductions
for tax purposes which are granted

524

SFS 1994:281

2. Beskattningen av fast drift-

ställe, som företag i en avtals-
slutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, skall i denna
andra stat inte vara mindre fördel-
aktig än beskattningen av företag i
denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då be-

stämmelserna i artikel 9 punkt 1,
artikel 11 punkt 8 eller artikel 12

punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty
och annan betalning från företag i
en avtalsslutande stat till person

med hemvist i den andra avtals-
slutande staten avdragsgilla vid
bestämmandet av den beskattnings-
bara inkomsten för sådant företag
på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den först-
nämnda staten. På samma sätt är

skuld som företag i en avtalsslutan-
de stat har till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten
avdragsgill vid bestämmandet av
sådant företags beskattningsbara
förmögenhet på samma villkor som
skuld till person med hemvist i den
förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande

stat, vars kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller
indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra av-
talsslutande staten, skall inte i den
förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sam-
manhängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande

företag i den förstnämnda staten är
eller kan bli underkastat.

5. Ingenting i denna artikel anses

medföra skyldighet för en avtals-
slutande stat att medge fysisk
person som saknar hemvist i denna
stat sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse
eller skattenedsättning som medges

background image

SFS 1994:281

fysisk person som har sådan hem-
vist.

6. Utan hinder av bestämmel-

serna i artikel 2 tillämpas bestäm-
melserna i förevarande artikel på
skatter av varje slag och beskaffen-
het.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en person anser att en

avtalsslutande stat eller båda av-
talsslutande staterna vidtagit åtgär-
der som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i
detta avtal, kan han, utan att detta
påverkar hans rätt att använda sig
av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordning, fram-
lägga saken för den behöriga myn-
digheten i den avtalsslutande stat
där han har hemvist eller, om
fråga är om tillämpning av artikel
24 punkt 1, i den avtalsslutande
stat där han är medborgare. Saken
skall framläggas inom tre år från
den tidpunkt då personen i fråga
fick vetskap om den åtgärd som
givit upphov till beskattning som

strider mot bestämmelserna i av-
talet.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider
mot avtalet. �verenskommelse som
träffats genomförs utan hinder av
tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i

525

to individuals so resident.

(6) The provisions of this Article

shall, notwithstanding the provi-
sions of Article 2, apply to taxes
of every kind and description.

Article 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers

that the actions of one or both of
the Contracting States result or will
result for him in taxation not in

accordance with the provisions of
this Convention, he may, irrespec-
tive of the remedies provided by
the domestic law of those States,
present his case to the competent
authority of the Contracting State
of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph (1) of
Article 24, to that of the Contrac-
ting State of which he is a natio-
nal. The case must be presented
within three years from the first
notification of the action resulting
in taxation not in accordance with

the provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory

solution, to resolve the case by
mutual agreement with the com-

petent authority of the other Con-
tracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not
in accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of
the Contracting States.

(3) The competent authorities of

background image

the Contracting States shall en-
deavour to resolve by mutual
agreement any difficulties or
doubts arising as to the interpreta-
tion or application of the Conven-
tion. They may also consult to-
gether for the elimination of double
taxation in cases not provided for

in the Convention.

(4) The competent authorities of

the Contracting States may com-
municate with each other directly
for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the
preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information

(1) The competent authorities of

the Contracting States shall ex-
change such information as is
necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of
the domestic laws of the Contract-

ing States concerning taxes covered
by the Convention, insofar as the
taxation thereunder is not contrary
to the Convention. The exchange
of information is not restricted by

Article 1. Any information
received by a Contracting State

shall be treated as secret in the
same manner as information ob-
tained under the domestic laws of
that State and shall be disclosed
only to persons or authorities

(including courts and administra-
tive bodies) involved in the assess-
ment or collection of, the enforce-
ment or prosecution in respect of,
or the determination of appeals in
relation to, the taxes covered by
the Convention. Such persons or
authorities shall use the informa-
tion only for such purposes. They
may disclose the information in
public court proceedings or in

judicial decisions.

(2) In no case shall the provisi-

ons of paragraph (1) be construed

526

SFS 1994:281

de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse
söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen
av avtalet. De kan även överlägga

i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas
av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda
i direkt förbindelse med varandra i

syfte att träffa överenskommelse i
de fall som angivits i föregående
punkter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är
nödvändiga för att tillämpa be-

stämmelserna i detta avtal eller i
de avtalsslutande staternas interna
lagstiftning i fråga om skatter som
omfattas av avtalet i den mån be-
skattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Ut-
bytet av upplysningar begränsas

inte av artikel 1. Upplysningar som
en avtalsslutande stat mottagit skall
behandlas såsom hemliga på sam-
ma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndig-
heter (däri inbegripna domstolar

och administrativa myndigheter)
som fastställer, uppbär eller in-
driver de skatter som omfattas av

avtalet eller handlägger åtal eller
besvär i fråga om dessa skatter.
Dessa personer eller myndigheter
skall använda upplysningarna en-
dast för sådana ändamål. De får
yppa upplysningarna vid offentliga
rättegångar eller i domstolsavgö-
randen.

2. Bestämmelserna i punkt 1

anses inte medföra skyldighet för

background image

SFS 1994:281

en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtals-
slutande staten,

b) lämna upplysningar som inte

är tillgängliga enligt lagstiftning
eller sedvanlig administrativ praxis
i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle

röja affärshemlighet, industri-,

handels- eller yrkeshemlighet eller

i näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt eller upplysningar, vilkas
överlämnande skulle strida mot
allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och
konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal

berör inte de privilegier vid be-

skattningen som enligt folkrättens
allmänna regler eller bestämmelser
i särskilda överenskommelser till-
kommer diplomatiska företrädare
eller konsulära tjänstemän.

KAPITEL VI

SLUTBEST�MMELSER

Artikel 28

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras

och ratifikationshandlingarna skall
utväxlas i London snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med

utväxlingen av ratifikationshand-
lingarna och dess bestämmelser
tillämpas:

a) I Gambia, beträffande in-

527

so as to impose on a Contracting
State the obligation:

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that
or of the other Contracting State;

(b) to supply information which

is not obtainable under the laws or
in the normal course of the ad-
ministration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profes-
sional secret or trade process, or
information, the disclosure of
which would be contrary to public
policy (ordre public).

Article 27

Diplomatic agents and consular

officers

Nothing in this Convention shall

affect the fiscal privileges of diplo-
matic agents or consular officers

under the general rules of interna-
tional law or under the provisions
of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 28

Entry into force

(1) This Convention shall be

ratified and the instruments of
ratification shall be exchanged at
London as soon as possible.

(2) The Convention shall enter

into force upon the exchange of
instruments of ratification and its
provisions shall have effect:

(a) In The Gambia, in respect of

background image

income tax and capital gains tax
for any year of assessment beginn-
ing on or after the first day of

January in the calendar year next
following that in which the Con-
vention enters into force and sub-
sequent years.

(b) In Sweden, in respect of

income tax, on income derived on
or after the first day of January of
the year next following that of the
entry into force of the Convention.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in

force until terminated by a Con-
tracting State. Either Contracting
State may terminate the Conven-
tion, through diplomatic channels,

by giving written notice of ter-
mination at least six months before
the end of any calendar year after
the expiration of a period of five
years from the date of its entry
into force. In such case, the Con-
vention shall cease to have effect:

(a) In The Gambia, in respect of

income tax and capital gains tax
for any year of assessment beginn-
ing on or after the first day of
January in the calendar year next
following that in which the notice
of termination is given.

(b) In Sweden, in respect of

income tax, on income derived on
or after the first day of January of
the year next following that in
which the notice of termination is
given.

In witness whereof the undersigned

being duly authorized thereto have
signed this Convention.

528

SFS 1994:281

komstskatt och realisationsvinst-
skatt, på taxeringsår som börjar
den 1 januari det kalenderår som
följer närmast efter det då avtalet
träder i kraft eller senare samt på
följande år.

b) I Sverige, beträffande in-

komstskatt, på inkomst som förvär-
vas den 1 januari det år som följer
närmast efter det då avtalet träder
i kraft eller senare.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess

att det uppsägs av en avtalsslutande
stat. Vardera avtalsslutande staten
kan på diplomatisk väg, skriftligen

uppsäga avtalet genom underrättel-

se härom minst sex månader före
utgången av något kalenderår som
följer efter en tidrymd av fem år
från den dag då avtalet trätt i kraft.
I händelse av sådan uppsägning

upphör avtalet att gälla:

a) I Gambia, beträffande in-

komstskatt och realisationsvinst-
skatt, på taxeringsår som börjar
den 1 januari det kalenderår som
följer närmast efter det då uppsäg-
ningen skedde eller senare.

b) I Sverige, beträffande in-

komstskatt, på inkomst som förvär-
vas den 1 januari det år som följer
närmast efter det då uppsägningen

skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har under-
tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
avtal.

background image

Som skedde i London den 8 de-

cember 1993, i två exemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sverige

Lennart Eckerberg

För Republiken Gambia

Mohammadou N. Bobb

SFS 1994:281

529

Done at London, this eighth day of
December 1993, in duplicate in the
English language.

For the Kingdom of Sweden

Lennart Eckerberg

For the Republic of The Gambia

Mohammadou N. Bobb

background image

PROTOCOL

At the moment of signing the

Convention between the Republic
of The Gambia and the Kingdom
of Sweden for the Avoidance of
Double Taxation and the Preven-
tion of Fiscal Evasion with respect
to Taxes on Income, the under-
signed have agreed that the follow-
ing provisions shall form an in-
tegral part of the Convention.

If in the future The Gambia will

introduce Offshore-legislation, the
competent authorities shall by
mutual agreement decide how the
Convention shall apply to enter-
prises enjoying privileges accord-
ing to that legislation.

In witness whereof the undersigned

being duly authorized thereto have

signed this Protocol.

Done at London, this eighth day of
December 1993, in duplicate in the
English language.

For the Kingdom of Sweden

Lennart Eckerberg

For the Republic of The Gambia

Mohammadou N. Bobb

530

SFS 1994:281

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet

mellan Konungariket Sverige och
Republiken Gambia för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på
inkomst har undertecknade kom-
mit överens om att följande be-
stämmelser skall utgöra en in-
tegrerande del av avtalet.

Om Gambia i framtiden kommer

att införa "offehore"-lagstiftning,
skall de behöriga myndigheterna
genom ömsesidig överenskommelse
bestämma hur avtalet skall tilläm-

pas i förhållande till företag som
åtnjuter förmåner enligt den lag-

stiftningen.

Till bekräftelse härav har under-
tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
protokoll.

Som skedde i London den 8 de-
cember 1993, i två exemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sverige

Lennart Eckerberg

För Republiken Gambia

Mohammadou N. Bobb

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.