SFS 1995:545 Lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam / SFS 1995:545 Lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
SFS 1995_545 Lag om ändring i lagen (1994_789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:545
Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:789) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam;

utfärdad den 11 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1994: 789) om dub-

belbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam skall införas en ny para-
graf, 4 §, av följande lydelse.

4 § Vid tillämpning av artikel 22 punkt 2 d) i avtalet skall uttrycket
⬝industriell verksamhet⬝ bl. a. innefatta uppförande, drift och underhåll
av stationer för mobiltelefonsystem och därtill hörande utrustning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på inkomst som

förvärvas den 1 januari 1995 eller senare.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:204, bet. 1994/95: SkU35, rskr. 1994/95:323.

966

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.