SFS 1995:1338 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina / SFS 1995:1338 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
SFS 1995_1338 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1338
Utkom från trycket
den 20 december 1995

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Argentina;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Argentina
undertecknade den 31 maj 1995 skall, tillsammans med det protokoll som
är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

2463

1

Prop. 1995/96:53, bet. 1995/96:SkU5, rskr. 1995/96:13.

background image

SFS 1995:1338

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelse i avtalet beskattas endast i Argentina skall sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas
a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari året

efter det då lagen trädde i kraft eller därefter och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för be-

skattningsår som börjar den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft
eller därefter.

3. Genom lagen upphävs kungörelsen (1963:324) om tillämpning av ett

mellan Sverige och Argentina den 3 september 1962 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för-
mögenhet, och kungörelsen (1948:815) angående mellan Sverige och Ar-
gentina träffad överenskommelse om ömsesidigt fritagande från inkomst-
skatt av inkomster, härrörande från sjö- eller luftfart.

De upphävda kungörelserna skall dock fortfarande tillämpas
a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas före den 1 januari

året efter det då lagen trädde i kraft,

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för be-

skattningsår som börjar före den 1 januari året efter det då lagen trädde i
kraft, samt

c) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen

som sker andra året efter det då lagen trädde i kraft eller vid tidigare års
taxering.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

G�RAN PERSSON
(Finansdepartementet)

2464

background image

SFS 1995:1338

Bilaga

CONVENTION BETWEEN THE
THE KINGDOM OF SWEDEN AND
THE ARGENTINE REPUBLIC FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME

The Government of the Kingdom of Swe-

den and the Government of the Argentine
Republic, desiring to conclude a Convention

for the Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion with respect
to Taxes on Income, have agreed as follows:

Article 1

Personal Scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the

Contracting States.

Article 2

Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income imposed on behalf of each Contract-
ing State or of its political subdivisions or
local authorities, irrespective of the manner
in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on

income all taxes imposed on total income, or
on elements of income, including taxes on
gains from the alienation of movable or
immovable property, as well as taxes on
capital appreciation.

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH REPUBLIKEN
ARGENTINA F�R ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING OCH
F�RHINDRA SKATTEFLYKT
BETR�FFANDE SKATTER P�&
INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Re-

publiken Argentinas regering, som önskar
ingå ett avtal for att undvika dubbelbeskatt-
ning och förhindra skatteflykt beträffande
skatter pä inkomst, har kommit överens om

följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på

inkomst som påförs för en avtalsslutande
stats, dess politiska underavdelningars eller
lokala myndigheters räkning, oberoende av
det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skat-

ter, som utgår på inkomst i dess helhet eller

på delar av inkomst, däri inbegripna skatter
på vinst på grund av överlåtelse av lös eller

fast egendom samt skatter på värdestegring.

78-SFS 1995

2465

background image

SFS 1995:1338

3. De skatter pä vilka detta avtal tillämpas

är:

a) i Argentina

1) inkomstskatten (impuesto a las ganan-

cias);

2) minimiskatten pä bolagstillgångar (im-

puesto sobre los activos); och

3) skatten pä fysiska personers tillgångar

(impuesto sobre los bienes personales no
incorporados al proceso econömico);
(i det följande benämnda "argentinsk

skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömans-

skatten och kupongskatten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

4) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som
efter undertecknandet av detta avtal påförs
vid sidan av eller i stället för de skatter som
anges i punkt 3. De behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna skall meddela
varandra de väsentliga ändringar som vid-
tagits i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder

annat, har vid tillämpningen av detta avtal

2466

3. The taxes to which this Convention shall

apply are:

(a) In the Argentina:

(i) the income tax (impuesto a las ganan-

cias);

(ii) the assets tax (impuesto sobre los

activos); and

(iii) the personal assets tax (impuesto

sobre los bienes personales no incorpora-
dos al proceso econ6mico);
(hereinafter referred to as "Argentine

Tax");

(b) In Sweden:

(i) the National income tax (den statliga

inkomstskatten), including the tax for
employees at sea (sjomansskatten) and the
withholding tax on dividends (kupongskat-

ten);

(ii) the income tax for non-residents (den

sarskiida inkomstskatten for utomlands
bosatta);

(iii) the income tax for non-resident

artistes and athletes (den sarskiida inkomst-
skatten for utomlands bosatta artister
m.fl.); and

(iv) the municipal income tax (den kom-

munala inkomstskatten);
(hereinafter referred to as "Swedish tax").

4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph 3. The com-
petent authorities of the Contracting States

shall notify each other of any substantial

changes which have been made in their
respective taxation laws.

Article 3

General Definitions

1. For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

background image

SFS 1995:1338

följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Argentina eller
Sverige, beroende på sammanhanget;

b) "person" inbegriper fysisk person, bolag

och annan personsammanslutning;

c) "bolag" åsyftar juridisk person eller

annan som vid beskattningen behandlas
såsom juridisk person;

d) "foretag i en avtalsslutande stat" och

"foretag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar foretag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive
foretag som bedrivs av person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten;

e) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av
foretag i en avtalsslutande stat utom då
skeppet eller luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den andra avtalsslutande
staten;

f) "skatt" åsyftar argentinsk skatt eller

svensk skatt, beroende på sammanhanget;

g) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap

i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag och

annan sammanslutning som bildats enligt
den lagstiftning som gäller i en avtalsslu-
tande stat;
h) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Argentina, "the Ministry of Econo-

my and Works and Public Services, Secre-
tariat of Public Revenue (el Ministerio de
Economfa y Obras y Servicios Piiblicos,
Secretarfa de Ingresos Piiblicos)",

2) i Sverige, finansministern, dennes

befullmäktigade ombud eller den myndig-
het åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tilllämpningen av detta
avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar

avtalet anses, såvida inte sammanhanget

(a) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean, as the

context requires, Argentina or Sweden;

(b) the term "person" includes an individu-

al, a company and any other body of per-
sons;

(c) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a
body corporate for tax purposes;

(d) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract-
ing State" mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resi-
dent of the other Contracting State;

(e) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated
by an enterprise of a Contracting State,
except when the ship or aircraft is operated
solely between places in the other Contract-
ing State;

(f) the term "tax" means the Argentine tax

or Swedish tax as the context requires;

(g) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationa-

lity of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and

association deriving its status as such from
the laws in force in a Contracting State;

(h) the term "competent authority" means:

(i) in the Argentina, the Ministry of

Economy and Works and Public Services,
Secretariat of Public Revenue (el Mini-
sterio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, Secretaría de Ingresos Públicos);

(ii) in Sweden, the Minister of Finance,

his authorized representative or the autho-

rity which is designated as a competent
authority for the purposes of this Conven-
tion.

2. As regards the application of the Con-

vention by a Contracting State, any term not

2467

background image

SFS 1995:1338

föranleder annat, varje uttryck som inte

definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har enligt den statens lagstiftning i
fråga om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat"

a) person som enligt lagstiftningen i denna

stat är skattskyldig där på grund av domicil,
bosättning, plats for företagsledning, plats
för bolags bildande eller annan liknande
omständighet, uttrycket inbegriper dock inte
person som är skattskyldig i denna stat
endast för inkomst från källa i denna stat;

b) denna stats regering, politiska underav-

delning eller lokala myndighet eller sådan
regerings, underavdelnings eller myndighets
institution eller organ;

c) beträffande handelsbolag och dödsbon

inbegriper det angivna uttrycket sådan person
endast i den mån dess inkomst är skatteplik-
tig i denna stat på samma sätt som inkomst
som förvärvas av person med hemvist där,
antingen hos handelsbolaget eller dödsboet
eller hos dess delägare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-

tande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande. Om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat
med vilken hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads-
intressena);

2468

defined therein shall, unless the context
otherwise requires, have the meaning which
it has under the laws in force of that State
concerning the taxes to which the Convention
applies.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term "resident of a Contracting State"
means:

(a) any person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of management,
place of incorporation or any other criterion
of a similar nature; but this term does not
include any person who is liable to tax in
that State in respect only of income from
sources in that State;

(b) the government of that State or a politi-

cal subdivision or local authority thereof or
any agency or instrumentality of such go-
vernment, subdivision or authority;

(c) however, in the case of a partnership or

estate the term applies only to the extent that
the income derived by such partnership or
estate is subjected to tax in that State as the
income of a resident, either in its hands or in
the hands of its partners.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1, an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall
be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State with
which his personal and economic relations
are closer (centre of vital interest);

background image

SFS 1995:1338

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum for sina levnadsintressen
eller om han inte i någondera staten har en
bostad som stadigvarande står till hans för-

fogande, anses han ha hemvist i den stat dar

han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas stadigvaran-
de i någon av dem, anses han ha hemvist i
den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem, skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist

i båda avtalsslutande staterna, skall de be-

höriga myndigheterna genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra frågan och
bestämma avtalets tillämplighet på sådan
person.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fest driftställe" en stadigvarande
plats for affärsverksamhet, från vilken ett

företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fest driftställe" innefettar

särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,

d) febrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utnyttjande av naturtillgångar.

(b) if the State in which he has his centre

of vital interest can not be determined, or if
he has not a permanent home available to
him in either State, he shall be deemed to be
a resident of the State in which he has an
habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which
he is a national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the ques-
tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1, a person other than an individu-
al is a resident of both Contracting States
then the competent authorities of the Con-
tracting States shall by mutual agreement
endeavour to settle the question and to deter-
mine the mode of application of the Con-
vention to such person.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term "permanent establishment" means a
fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly
carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;

(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place relating to the exploitation of
natural resources.

2469

background image

SFS 1995: 1338

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 1 och 2 i denna artikel skall tillhanda-
hållandet av tjänster, däri inbegripet konsult-
tjänster och tjänster for utforskande verksam-
het, om sådan verksamhet bedrivs av företag
genom anställda eller annan personal som
anlitats av företaget för sådana tjänster, anses
utgöra ett fest driftställe när sådan verksam-
het pågår inom landet under tidrymd eller
tidrymder som sammanlagt överstiger sex
månader under en tolvmånadersperiod.

4. Fiats för byggnads-, anläggnings-, monterings-

eller installationsverksamhet eller verksam-

het som består av övervakning i anslutning
därtill utgör fast driftställe endast om verk-

samheten pågår under en tidrymd som över-
stiger sex månader.

5. Verksamhet utanför kusten i den andra

avtalsslutande staten i samband med utfors-
kandet eller utnyttjandet av havsbottnen och
dess underlag samt till havsbottnen och dess
underlag hörande naturtillgångar belägna i
denna andra stat, liksom fiske bedrivet i
denna stats exklusiva ekonomiska zon, skall

anses utgöra ett fest driftställe när verksam-
heterna pågår under en tidrymd eller tidrym-
der som sammanlagt överstiger 30 dagar
under en period av tolv månader.

6. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket "fest driftstäl-
le" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan-

de for lagring eller utställning av företaget
tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring eller ut-
ställning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för beartetning eller

förädling genom annat företags försorg,

2470

3. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2 of this Article, the furnishing
of services, including consultancy and ex-
ploration services, by an enterprise through
employees or other personnel engaged by the
enterprise for such purpose, shall be conside-
red a permanent establishment where such
activities continue within the country for a
period or periods aggregating more than six
months within any twelve month period.

4. A building site, a construction, assemb-

ly or installation project or supervisory
activities in connection therewith constitutes
a permanent establishment only if it lasts
more than six months.

5. Offshore activities in the other Contract-

ing State in connection with the exploration
or exploitation of the sea bed and sub-soil
and their natural resources situated in that
other State, as well as fishing conducted in
the exclusive economic zone of that State,
shall be considered a permanent establish-
ment where the activities are carried on for
a period or periods exceeding in the aggrega-
te 30 days in any twelve month period.

6. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to in-
clude:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage or display of goods or mer-
chandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of processing by
another enterprise;

background image

SFS 1995:1338

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller inhämtande av upplysningar för
företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för
foretaget bedriva annan verksamhet av förbe-
redande eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats for

affärsverksamhet uteslutande för att kom-
binera verksamheter som anges i punkterna
a-e, under förutsättning att hela verksam-
heten som bedrivs frän den stadigvarande
platsen för affärsverksamhet pä grund av
denna kombination är av förberedande eller
biträdande art.

7. Om en person - som inte är sådan

oberoende representant pä vilken punkt 8
tillämpas - är verksam för ett företag samt
i en avtalsslutande stat har och där regel-
mässigt använder fullmakt att sluta avtal i

företagets namn, anses detta företag - utan

hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och
2 - ha fest driftställe i denna stat beträffande
varje verksamhet som denna person bedriver

för företaget. Detta gäller dock inte om den

verksamhet som denna person bedriver är
begränsad till sådan som anges i punkt 6 och

som - om den bedrevs från en stadigvarande
plats för affärsverksamhet - inte skulle göra
denna stadigvarande plats för affärsverksam-
het till fest driftställe enligt bestämmelserna
i nämnda punkt.

8. Företag anses inte ha fest driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att
företaget bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare, kommis-
sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid
bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.
När sådan representant bedriver sin verksam-
het uteslutande eller nästan uteslutande för

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting in-

formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of carrying
on, for the enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of acti-
vities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e),
provided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this com-
bination is of a preparatory or auxiliary
character.

7. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person - other than
an agent of an independent status to whom
paragraph 8 applies - is acting in a Contract-
ing State on behalf of an enterprise of the
other Contracting State, that entreprise shall
be deemed to have a permanent establish-
ment in the first-mentioned Contracting State
in respect of any activities which that person
undertakes for the enterprise, if such a per-
son has and habitually exercises in that State
an authority to conclude contracts in the
name of the enterprise, unless the activities
of such person are limited to those mentio-
ned in paragraph 6 which, if exercised

through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a perma-
nent establishment under the provisions of
that paragraph.

8. An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent
establishment in the other Contracting State
merely because it carries on business in that
other State through a broker, general com-
mission agent or any other agent of an in-
dependent status, provided that such persons

are acting in the ordinary course of their
business. However, when activities of such

2471

background image

SFS 1995:1338

det företagets rakning, anses han emellertid

inte - om det styrks att mellanhavandena

mellan representanten och företaget. skatt på
villkor som avviker från dem som skulle ha
avtalats mellan av varandra oberoende parter
- såsom sådan oberoende representant som
avses i denna punkt.

9. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag
som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fest driftställe eller på
annat sätt), medför inte i och för sig att
någotdera bolaget utgör fest driftställe för det
andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fest egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutan-
de staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fest egendom" har den be-

tydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen
i den avtalsslutande stat där egendomen är
belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid
tillbehör till fest egendom, levande och döda
inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig-
heter på vilka bestämmelserna i privaträtten
om fest egendom tillämpas, byggnader,
nyttjanderätt till fest egendom samt rätt till
föränderliga eller festa ersättningar för be-
arbetandet av eller rätten att bearbeta mine-
ralförekomst, källa eller annan naturtillgång;
skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara
fest egendom.

2472

an agent are devoted wholly or almost
wholly on behalf of that enterprise, he will

not be considered an agent of an independent

status within the meaning of this paragraph,
if it is shown that the transactions between
the agent and the enterprise were not made

under arm's length conditions.

9. The feet that a company which is a

resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident
of the other Contracting State, or which
carries on business in that other State (whe-
ther through a permanent establishment or
otherwise), shall not of itself constitute either
company a permanent establishment of the
other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property
(including income from agriculture or fore-
stry) situated in the other Contracting State
may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the pro-
perty in question is situated. The term shall
in any case include property accessory to
immovable property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry, rights to
which the provisions of general law respect-
ing landed property apply, buildings, usu-

fruct of immovable property and rights to

variable or fixed payments as consideration

for the working of, or the right to work,
mineral deposits, sources and other natural
resources; ships, boats and aircraft shall not
be regarded as immovable property.

background image

SFS 1995:1338

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas pä

inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fest egendom
som tillhör foretag och på inkomst av fast

egendom som används vid självständig yrkes-
utövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som foretag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast
i denna stat, såvida inte företaget bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fest driftställe. Om företaget
bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får
företagets inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del därav som är
hän förlig till:

a) det festa driftstället; eller
b) försäljning i denna andra stat av varor

av samma eller liknande slag som de som
säljs genom det festa driftstället; eller

c) annan affärsverksamhet i denna andra

stat av samma eller liknande slag som den
som bedrivs genom det festa driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande
staten från där beläget fest driftställe hänförs,
om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder
annat, i vardera avtalsslutande staten till det

festa driftstället den inkomst som det kan
antas att driftstället skulle ha förvärvat om
det varit ett fristående företag som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor och

3. The provisions of paragraph 1 shall

apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immov-
able property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from immov-

able property of an enterprise and to income
from immovable property used for the per-
formance of independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Con-

tracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business
in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If
the enterprise carries on business as afore-
said, the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to:

(a) that permanent establishment; or
(b) sales in that other State of goods or

merchandise of the same or similar kind as
those sold through that permanent establish-
ment; or

(c) other business activities carried on in

that other State of the same or similar kind
as those effected through that permanent
establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph

3, where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contract-
ing State be attributed to that permanent
establishment the profits which it might be
expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently

2473

background image

SFS 1995:1338

självständigt avslutat affärer med det foretag
till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fest driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som
uppkommit för det festa driftstället, härunder
inbegripna utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna
uppkommit i den stat där det festa driftstället
är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst som förvärvas av ett foretag i

en avtalsslutande stat genom att meddela

försäkring eller återförsäkring i egendom

belägen i den andra avtalsslutande staten
eller för personer som har hemvist i denna
andra stat vid försäkringsavtalets ingående,

får, utan hinder av bestämmelserna i punkt

1, beskattas i denna andra stat antingen

företaget bedriver verksamhet i denna andra
stat genom ett fest driftställe beläget där eller
inte. Skatten i denna andra stat skall dock i

ett sådant fall inte överstiga 2,5 procent av
premiens bruttobelopp.

5. Inkomst hänförs inte till fest driftställe

endast av den anledningen att varor inköps
genom det festa driftställets försorg för

företaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punk-

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det
festa driftstället genom samma förfelande år
från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster

som behandlas särskilt i andra artiklar av
detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

2474

with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

3. In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be
allowed as deduction expenses which are
incurred for the purposes of the business of
the permanent establishment, including
executive and general administrative expen-
ses so incurred, whether in the State in
which the permanent establishment is situated
or elsewhere.

4. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, profits derived by an enterprise of
a Contracting State from the activity of
granting insurance or re-insurance covering
property situated in the other Contracting
State or persons which are residents of that
other State, at the time of the conclusion of
the insurance contract, may be taxed in that
other State, whether or not the enterprise

carries on its activity in that other State
through a permanent establishment situated
therein. However, in such case, the tax
charged in that other State shall not exceed
2.5 per cent of the gross amount of the

premium.

5. No profits shall be attributed to a per-

manent establishment by reason of the mere

purchase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding pa-

ragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined
by the same method year by year unless
there is a good and sufficient reason to the

contrary.

7. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other
Articles of this Convention, then the pro-
visions of those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

background image

SFS 1995:1338

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett foretag i

en avtalsslutande stat genom användningen
av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik, beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

även på inkomst som förvärvas av ett foretag
i en avtalsslutande stat som bedriver verk-
samhet genom användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik, genom delta-
gande i en pool, ett gemensamt företag eller
en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fell då

a) ett foretag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol-
len av ett företag i den andra avtalsslutande

staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av såväl
ett foretag i en avtalsslutande stat som ett
foretag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa företags kapital, iakttas
följande.
Om mellan företagen i fråga om handelsför-
bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från

dem som skulle ha avtalats mellan av varand-
ra oberoende företag, får all inkomst, som
utan sådana villkor skulle ha tillkommit det
ena företaget men som på grund av villkoren
i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas
i detta företags inkomst och beskattas i
överensstämmelse därmed.

Article 8

Shipping and Air Tbansport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft
in international traffic shall be taxable only
in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits of an enterprise of a Con-
tracting State engaged in the operation of
ships and aircraft in international traffic from
the participation in a pool, a joint business,
or an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where:

(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enter-
prise of the other Contracting State, or

(b) the same person participates directly or

indirectly in the management, control or
capital of an enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or
imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which
differ from those which would be made
between independent enterprises, then any

profits which would, but for those condi-
tions, have accrued to one of the enterprises,
but, by reason of those conditions, have not

so accrued, may be included in the profits of
that enterprise and taxed accordingly.

background image

SFS 1995:1338

2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar

i inkomsten för ett företag i denna stat, och
i överensstämmelse därmed beskattar, in-

komst som ett företag i den andra avtalsslu-
tande staten beskattats för i denna andra stat
samt den sålunda inräknade inkomsten är

sådan som skulle ha tillkommit företaget i
den förstnämnda staten om de villkor som
avtalats mellan företagen hade varit sådana
som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, skall denna andra stat
genomföra vederbörlig justering av det
skattebelopp som påförts för inkomsten i
denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga
bestämmelser i detta avtal och de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna
skall vid behov överlägga med varandra.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte

vid fall av bedrägeri, uppsåtlig försummelse
eller vårdslöshet.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas
i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget
(med undantag för handelsbolag) som betalar
utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen
i denna stat, men om mottagaren har rätt till

utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett
bolag (med undantag för handelsbolag), som
direkt innehar minst 25 procent av det utbe-
talande bolagets kapital,

2476

2. Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State -
and taxes accordingly - profits on which an
enterprise of the other Contracting State has

been charged to tax in that other State and
the profits so included are profits which
would have accrued to the enterprise of the

first-mentioned State if the conditions made

between the two enterprises had been those
which would have been made between in-
dependent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the
amount of the tax charged therein on those
profits. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of
this Convention and the competent authorities
of the Contracting States shall if necessary

consult each other.

3. The provision of paragraph 2 shall not

apply in the case of fraud, willful default or
neglect.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is

a resident of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company (other than a partnership) paying
the dividends is a resident and according to
the laws of that State, but if the recipient is
the beneficial owner of the dividends the tax
so charged shall not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a compa-
ny (other than a partnership) which holds
directly at least 25 per cent of the capital of
the company paying the dividends;

background image

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte

bolagets beskattning för den vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, stiftarandelar
eller andra rättigheter som inte är fordringar,
med rätt till andel i vinst, samt inkomst av
andra andelar i bolag, som enligt lagstift-

ningen i den stat där det utdelande bolaget
har hemvist vid beskattningen behandlas på
samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till ut-
delningen har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutan-
de staten, där bolaget som betalar utdelning-
en har hemvist, från där beläget fast driftstäl-
le eller utövar självständig yrkesverksamhet
i denna andra stat från där belägen stadigvar-
ande anordning, samt den andel på grund av
vilken utdelningen betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respekti-

ve artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat
inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i den mån utdelningen betalas till
person med hemvist i denna andra stat eller
i den mån den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband
med fast driftställe eller stadigvarande anord-
ning i denna andra stat, och ej heller beskatta
bolagets icke utdelade vinst, även om ut-
delningen eller den icke utdelade vinsten helt

SFS 1995:1338

(b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

The provisions of this paragraph shall not

affect the taxation of the company in respect
of the profits out of which the dividends are
paid.

3. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, founders'
shares or other rights, not being debt-claims,

participating in profits, as well as income
from other corporate rights which is subjec-
ted to the same taxation treatment as income
from shares by the laws of the State of which
the company making the distribution is a
resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State of which the company paying
the dividends is a resident, through a perma-
nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent perso-
nal services from a fixed base situated there-
in, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of Article
7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.

5. Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the divi-
dends paid by the company, except insofar as
such dividends are paid to a resident of that
other State or insofar as the holding in re-
spect of which the dividends are paid is
effectively connected with a permanent
establishment or a fixed base situated in that
other State, nor subject the company's un-
distributed profits to a tax on the company's

2477

background image

SFS 1995:1338

eller delvis utgörs av inkomst som uppkom-
mit i denna andra stat.

6. Inget i detta avtal hindrar en avtalsslu-

tande stat att enligt den skattesats som be-
stäms i intern lagstiftning beskatta inkomst
som är hänförlig till ett fest driftställe i
denna stat som innehas av ett bolag med
hemvist i den andra staten. Den totala skatten
som påförs får emellertid inte överstiga
summan av den inkomstskatt for bolag som
tillämpas på inkomst som förvärvas av in-
hemska bolag plus den procentsats som anges
i punkt 2 a i denna artikel eller sådan lägre
procentsats som följer av tillämpningen av
punkt 7 i denna artikel, på sådan inkomst
efter avdrag för inkomstskatten för bolag.

7. Om Argentina i ett avtal för att undvika

dubbelbeskattning med tredje stat, som är
medlem i Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD), över-

enskommer att undanta utdelning som härrör
från Argentina från argentinsk skatt på ut-
delning eller att begränsa den skattesats eller
det innehav som anges i punkt 2 a, skall
denna skattebefrielse, lägre skattesats eller
innehav tillämpas automatiskt som om detta
hade förskrivits i punkt 2 a i denna artikel.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, får be-
skattas i denna andra stat.

2478

undistributed profits, even if the dividends
paid or the undistributed profits consist
wholly or partly of profits or income arising
in such other State.

6. Nothing contained in this Convention

shall prevent a Contracting State from taxing
at the rate determined by domestic law, the

profits or income attributable to a permanent
establishment maintained in that State by a
company which is a resident of the other
State. However, the total amount of tax so
charged shall not exceed the corporate in-
come tax applied on profits of a domestic
company plus the rate per cent specified in
paragraph 2 (a) of this Article, or such lower

rate per cent, if any, that follows from the

application of paragraph 7 of this Article, of
such profits or income after deduction of the
corporate income tax.

7. If in any Convention for the avoidance

of double taxation concluded by Argentina
with a third State, being a member of the
Organisation for Economic Cooperation and
Development, OECD, Argentina would

agree to exempt dividends arising in Argenti-
na from the Argentine tax on dividends or to
limit the rate of tax or holding provided in
sub-paragraph (a) of paragraph 2, such
exemption or lower rate or holding shall
automatically apply as if it had been speci-
fied in sub-paragraph (a) of paragraph 2 of
this Article.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract-
ing State may be taxed in that other State.

background image

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här-
rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men
om mottagaren har rätt till räntan får skatten
inte överstiga 12,5 procent av räntans brutto-
belopp.

3. Utan hinvdet av bestämmelserna i punkt

2 skall,

a) ränta som härrör från Argentina undan-

tas från argentinsk skatt om:

1) mottagaren är svenska staten, dess

politiska underavdelning eller lokala myn-
dighet, eller betalaren är argentinska sta-
ten, dess politiska underavdelning eller
lokala myndighet;

2) mottagaren är Sveriges riksbank;
3) mottagaren är SWEDECORP (Styrel-

sen för internationellt näringslivsbistånd)
eller Swedfund International AB eller
annan liknande institution, som de avtals-
slutande staternas behöriga myndigheter
från tid till annan kommer överens om;
b) ränta som härrör från Sverige skall

undantas från svensk skatt om:

1) mottagaren är argentinska staten, dess

politiska underavdelning, lokala myndighet
eller om betalaren är svenska staten, dess
politiska underavdelning eller lokala myn-

dighet;

2) mottagaren är "Banco Central de la

República Argentina", "Banco de la Na-
ciön Argentina" eller "Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires" eller någon liknande
institution, som de avtalsslutande staternas

behöriga myndigheter från tid till annan
kommer överens om;

c) ränta som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten med an-
ledning av ett lån som garanteras av organ
som anges i a eller b skall vara undantagen
från beskattning i den förstnämnda staten;

2. However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it
arises and according to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial owner of
the interest the tax so charged shall not
exceed 12.5 per cent of the gross amount of

the interest.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2,

(a) interest arising in the Argentine shall

be exempt from Argentine tax if

(i) the recipient is the State of Sweden or

a political subdivision or a local authority
thereof, or the payer is the State of the
Argentine, a political subdivision or a local
authority thereof;

(ii) the recipient is the Bank of Sweden;
(iii) the recipient is SWEDECORP (Sty-

relsen tor internationellt naringslivsbistånd)
or Swedfund International AB or any other
similar institution, as may be agreed from
time to time between the competent autho-
rities of the Contracting States;
(b) interest arising in Sweden shall be

exempt from Swedish tax if

(i) the recipient is the State of the Argen-

tine, a political subdivision or a local
authority thereof, or the payer is the State
of Sweden or a political subdivision or a
local authority thereof;

(ii) the recipient is the "Banco Central de

la República Argentina", the "Banco de la
Nación Argentina" or the "Banco de la
Provincia de Buenos Aires" or any other
similar institution, as may be agreed from
time to time between the competent autho-
rities of the Contracting States;

(c) interest arising in a Contracting State

on a loan guaranteed by any of the bodies
mentioned or referred to in sub-paragraph (a)
or sub-paragraph (b) and paid to a resident
of the other Contracting State shall be ex-
empt from tax in the first-mentioned State;

SFS 1995:1338

2479

background image

SFS 1995:1338

d) ränta som härrör frän en avtalsslutande

stat skall vara undantagen frän skatt i denna
stat om den som har rätt till räntan har

hemvist i den andra avtalsslutande staten,
och räntan betalas med anledning av skuld
som uppkommit till följd av försäljning på
kredit av maskiner eller industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig utrustning från person
med hemvist i denna andra stat utom i fall då

försäljningen sker mellan närstående eller
fordran uppkommer mellan närstående perso-

ner.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av varje slags fordran, an-
tingen den säkerställts genom inteckning i
fast egendom eller inte och antingen den

medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av
värdepapper, som utfärdats av staten, och
inkomst av obligationer eller debentures, däri
inbegripna agiobelopp och vinster som hän-
för sig till sådana värdepapper, obligationer
eller debentures. Straffavgift på grund av sen

betalning anses inte som ränta vid tillämp-
ningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till räntan
har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilken räntan härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar självstän-
dig yrkesverksamhet i denna andra stat från
Jär belägen stadigvarande anordning, samt

Jen fordran för vilken räntan betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

2480

(d) interest arising in a Contracting State

shall be exempt from tax in that State if it is

beneficially owned by a resident of the other
Contracting State and is paid with respect to
indebtedness arising as a consequence of the
sale on credit by a resident of that other
State of any machinery or industrial, com-
mercial or scientific equipment except where
the sale or indebtedness was between associ-
ated enterprises.

4. The term "interest" as used in this

Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mort-
gage and whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits, and in
particular, income from government securi-
ties and income from bonds or debentures,
including premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures. Penalty
charges for late payment shall not be regar-
ded as interest for the purpose of this Ar-
ticle.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and

3 shall not apply if the beneficial owner of
the interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the interest arises,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed
base situated therein, and the debt-claim in
respect of which the interest is paid is effect-
ively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

background image

SFS 1995:1338

6. Ränta anses härröra frän en avtalsslutan-

de stat om utbetalaren är denna stat själv,
dess politiska underavdelning, lokala myn-
dighet eller person med hemvist i denna stat.
Om emellertid den person som betalar rän-
tan, antingen han har hemvist i en avtalsslu-
tande stat eller inte, i en avtalsslutande stat
har fast driftställe eller stadigvarande anord-
ning i samband med vilken den skuld upp-
kommit för vilken räntan betalas, och räntan
belastar det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen, anses räntan härröra
frän den stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan

person räntebeloppet, med hänsyn till den

fordran för vilken räntan betalas, överstiger

det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den som har rätt till räntan
om sådana förbindelser inte förelegat, till-
lämpas bestämmelserna i denna artikel endast
på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i
vardera avtalsslutande staten med iakttagande
av övriga bestämmelser i detta avtal.

8. Bestämmelserna i denna artikel är inte

tillämpliga om lånet beviljades med huvud-
sakligt syfte att uppnå fördelarna i denna
artikel.

9. Om Argentina i ett avtal för att undvika

dubbelbeskattning med tredje stat, som är
medlem i Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD), över-
enskommer att undanta ränta som härstam-
mar från Argentina från argentinsk skatt på
ränta eller att sänka den skattesats som anges

6. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself, a political subdivision, a local authori-
ty or a resident of that State. Where, how-
ever, the person paying the interest, whether

he is a resident of a Contracting State or not,
has in a Contracting State a permanent esta-
blishment or a fixed base in connection with
which the indebtedness on which the interest
is paid was incurred, and such interest is
borne by such permanent establishment or

fixed base, then such interest shall be

deemed to arise in the State in which the
permanent establishment or fixed base is
situated.

7. Where by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest,
having regard to the debt-claim for which it
is paid, exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of

this Convention.

8. The provisions of this Article shall not

be applicable if the loan in respect of which
the interest is paid is granted with the main
objective to obtain the advantages of this
Article.

9. If in any Convention for the avoidance

of double taxation concluded by Argentina
with a third State, being a member of the
Organisation for Economic Cooperation and
Development, OECD, Argentine would
agree to exempt interest arising in Argentina
from the Argentine tax on interest or to

2481

background image

SFS 1995:1338

i punkt 2, skall denna skattebefrielse eller
lägre skattesats tillämpas automatiskt som om
detta hade föreskrivits i punkt 2 i denna
artikel.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör frän en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat frän vilken den här-
rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men
om mottagaren har rätt till royaltyn, får

skatten inte överstiga:

a) 3 procent av royaltyns bruttobelopp om

royaltyn avser betalning för nyttjandet av
eller rätten att nyttja nyheter;

b) 5 procent av royaltyns bruttobelopp om

royaltyn avser betalning for nyttjandet av
eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,
dramatiskt, musikaliskt eller annat artistiskt
verk (royalty på spelfilmer och på arbeten på

film eller videoband eller annan form av
återgivning för nyttjande i samband med
television omfattas dock inte);

c) 10 procent av royaltyns bruttobelopp om

royaltyn avser betalning för nyttjande eller
rätten att nyttja patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet
av eller för rätten att nyttja industriell eller
vetenskaplig utrustning eller för upplysning
om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur innefattande betal-
ningar för lämnandet av tekniskt bistånd; och

d) 15 procent av royaltyns bruttobelopp i

övriga fall.

2482

lower the rate of tax provided in para-
graph 2, such exemption or lower rate shall
automatically apply as if it had been specifi-
ed in paragraph 2 of this Article.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract-
ing State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial owner of
the royalties the tax so charged shall not
exceed:

(a) 3 per cent of the gross amount paid for

the use of, or the right to use, news;

(b) 5 per cent of the gross amount paid for

the use of, or the right to use, copyright of
literary, dramatic, musical or other artistic

work (but not including royalties in respect
of motion picture films and works on film or
videotape or other means of reproduction for
use in connection with television);

(c) 10 per cent of the gross amount paid

for the use of, or the right to use, any pa-
tent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process or for the use of,
or the right to use, industrial or scientific
equipment, or for information concerning
industrial, commercial or scientific experien-
ce, and includes payments for the rendering
of technical assistance; and

(d) 15 per cent of the gross amount of the

royalties in all other cases.

background image

SFS 1995:1338

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot
såsom ersättning för nyttjandet av eller for
ratten att nyttja nyheter, upphovsrätt till
litterärt, dramatiskt, musikaliskt eller annat
artistiskt verk, patent, varumärke, monster

eller modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod eller annan imma-
teriell tillgång samt för nyttjandet av eller for
rätten att nyttja industriell, kommersiell eller
vetenskaplig utrustning men endast i den mån
som nyttjandet eller rätten att nyttja sådan
utrustning inbegriper ett överforande av
teknologi, eller for upplysning om erfaren-
hetsrön av industriell, kommersiell eller
vetenskaplig natur och inbegriper betalningar

för tekniskt bistånd samt alla slags betal-

ningar för spelfilm och arbeten på film,
videoband eller annan form av återgivning

för nyttjande i samband med television.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till royal-
tyn har hemvist i en avtalsslutande stat och

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilken royaltyn härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar självstän-
dig yrkesverksamhet i denna andra stat från

där belägen stadigvarande anordning, samt
den rättighet eller egendom i fråga om vilken

royaltyn betalas äger verkligt samband med
det festa driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-

melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är den staten själv,
dess politiska underavdelning, lokala myn-
dighet eller en person med hemvist i denna
stat. Om emellertid den person som betalar
royaltyn, antingen han har hemvist i en
avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslu-
tande stat har fest driftställe eller stadigva-
rande anordning i samband varmed skyldig-
heten att betala royaltyn uppkommit, och

3. The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received
as a consideration for the use of, or the right
to use, news, any copyright of literary,
dramatic, musical, or other artistic work, any

patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process or other intangible
property, or for the use, or the right to use
industrial, commercial or scientific equip-
ment but only in so far as the use of or the
right to use such equipment involves a trans-
fer of technology, or for information con-
cerning industrial, commercial or scientific
experience and includes payments for the
rendering of technical assistance and pay-
ments of any kind in respect of motion
picture films and works on film, videotape or
other means of reproduction for use in con-
nection with television.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the royalties arise,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State in-

dependent personal services from a fixed
base situated therein, and the right or pro-

perty in respect of which the royalties are
paid is effectively connected with such per-
manent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article

14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself, a political subdivision, a local authori-
ty or a resident of that State. Where, how-
ever, the person paying the royalties, whe-
ther he is a resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a permanent
establishment or a fixed base in connection

with which the liability to pay the royalties
was incurred, and such royalties are borne

2483

background image

SFS 1995:1338

royaltyn belastar det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen, anses royal-
tyn härröra från den stat där det festa drift-
stället eller den stadigvarande anordningen
finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan
person royaltybeloppet, med hänsyn till det

nyttjande, den rätt eller den upplysning for
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm-
melserna i denna artikel endast på sistnämn-
da belopp. I sådant fall beskattas överskju-

tande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall

inte tillämpas om den rätt eller egendom för
vilken royaltyn utbetalas, avtalats eller be-
stämts med det huvudsakliga syftet att uppnå
fördelarna i denna artikel.

8. Om Argentina i ett avtal för att undvika

dubbelbeskattning med tredje stat, som är
medlem i Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD), över-
enskommer att undanta sådan i punkt 2 c
angiven royalty som härrör från Argentina
från argentinsk skatt på royalty eller att
begränsa den skattesats som anges i nämnda

punkt skall denna skattebefrielse eller lägre

skattesats tillämpas automatiskt som om
detta hade föreskrivits i punkt 2 c i denna
artikel.

2484

by such permanent establishment or fixed
base, then such royalties shall be deemed to
arise in the State in which the permanent
establishment or fixed base is situated.

6. Where by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,
having regard to the use, right or information
for which they are paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absen-
ce of such relationship, the provisions of this
Article shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of
this Convention.

7. The provisions of this Article shall not

be applicable if the right or the property in
respect of which the royalties are paid is
agreed upon or assigned with the main objec-
tive to obtain the advantages of this Article.

8. If in any Convention for the avoidance

of double taxation concluded by Argentina
with a third State, being a member of the
Organisation for Economic Cooperation and
Development, OECD, Argentine would

agree to exempt royalties mentioned in sub-
paragraph (c) of paragraph 2 arising in
Argentina from the Argentine tax on royalti-
es or to lower the rate of tax provided in that

sub-paragraph such exemption or lower rate
shall automatically apply as if it had been
specified in sub-paragraph (c) of paragraph
2 of this Article.

background image

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst på grund av överlåtelse av skepp

eller luftfartyg som används i internationell
trafik av ett foretag i en avtalsslutande stat
eller av lös egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp eller luft-
fartyg, beskattas endast i denna stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av andelar

i kapitalet i ett bolag som har hemvist i en
avtalsslutande stat får beskattas i denna stat.
Vid överlåtelse från sådant innehav som
avses i artikel 10 punkt 2 a, skall dock den
sålunda debiterade skatten inte överstiga 10
procent av den beskattningsbara vinsten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom att utöva fritt yrke eller annan själv-

ständig verksamhet i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat men

den sålunda debiterade skatten får inte över-
stiga 10 procent av bruttoinkomsten om han
inte i den andra avtalsslutande staten har en
stadigvarande anordning som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verk-
samheten. Om han har en sådan stadigvaran-
de anordning, får inkomsten beskattas i

denna andra stat enligt lagstiftningen i denna
stat, men endast så stor del av den som är
hänforlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-

närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Article 13

Capital gains

1. Gains from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic by an
enterprise of a Contracting State or movable
property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in
that State.

2. Gains from the alienation cf shares of

the capital of a company resident of a Con-
tracting State, may be taxed in that State.
However, in the case of an alienation from a

holding referred to in Article 10, paragraph

2, sub-paragraph (a), the tax so charged shall
not exceed 10 per cent of the taxable gains.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is

a resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character performed in the other
Contracting State may be taxed in that other
State but the tax so charged shall not exceed

10 per cent of the gross amount of the in-

come unless he has a fixed base regularly
available to him in that other State for the
purpose of performing his activities. If he
has such a fixed base, the income may be
taxed in the other State in accordance with
the law of the State, but only so much of it
as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" in-

cludes especially independent scientific,
literary, artistic, educational or teaching
activities as well as the independent activities
of physicians, lawyers, engineers, architects,
dentists and accountants.

2485

SFS 1995:1338

background image

SFS 1995:1338

3. Om Argentina i ett avtal för att undvika

dubbelbeskattning med tredje stat, som är
medlem i Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD), över-
enskommer att begränsa beskattningen av
sådan i punkt 1 i denna artikel angiven
ersättning för självständig yrkesutövning
utövad utan en stadigvarande anordning, till
en skattesats som är lägre än den föreskrivna
i detta avtal, skall denna lägre skattesats
(innefattande skattebefrielse) tillämpas auto-

matiskt enligt detta avtal fr n det datum, när
det förstnämnda avtalet börjar tillämpas.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och

annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning endast i denna stat,
såvida inte arbetet utförs i den andra av-
talsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs för
arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för
arbete som utförs i den andra avtalsslutande
staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten

under tidrymd eller tidrymder som samman-
lagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar
under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

2486

3. If in any Convention for Che avoidance

of double taxation concluded by Argentina
with a third State, being a member of the
Organisation for Economic Cooperation and
Development, OECD, Argentine would
agree to limit the taxation in the country of
source of payments for independent personal
services performed in absence of a fixed base
referred to in paragraph 1 of this Article, to
a rate that is lower than provided for in this
Convention, the lower rate (including an

exemption) shall automatically apply for the
purposes of this Convention from the date
when the first-mentioned Convention comes
into effect.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16,

18 and 19, salaries, wages and other similar

remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employ-
ment shall be taxable only in that State
unless the employment is exercised in the
other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived
therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an em-
ployment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first-men-
tioned State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in
the aggregate 183 days in any twelve month

period commencing or ending in the fiscal
year concerned;

(b) the remuneration is paid by, or on

behalf of, an employer who is not a resident
of the other State; and

å

background image

SFS 1995:1338

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbets-
givaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning for arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik av ett foretag
i en avtalsslutande stat, beskattas i denna
stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i bolag
med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat för-
värvar genom sin personliga verksamhet i
den andra avtalsslutande staten i egenskap av
artist, såsom teater- eller filmskådespelare,
radio- eller televisionsartist eller musiker,
eller av idrottsman, beskattas i denna andra
stat.

2. I fel 1 då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller idrottsman utövar i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelser-

na i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den

(c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed base
which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard
a ship or aircraft operated in international
traffic by an enterprise of a Contracting State
may be taxed in that State.

Article 16

Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State
in his capacity as a member of the board of
directors or a similar organ of a company
which is a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

Article 17

Entertainers and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Ar-

ticles 14 and 15, income derived by a resi-
dent of a Contracting State as an entertainer,
such as a theatre, motion picture, radio or
television artiste, or a musician, or a sports-
man, from his personal activities as such
exercised in the other Contracting State, may
be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or a
sportsman in his capacity as such accrues not
to the entertainer or sportsman himself but to
another person, that income may, notwith-
standing the provisions of Articles 7, 14 and

2487

background image

SFS 1995:1338

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts-
mannen utövar verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

skall inte tillämpas på inkomst som förvärvas

på grund av verksamhet utövad i en avtals-

slutande stat av en artist eller idrottsman om

besöket i denna stat uteslutande eller huvud-
sakligen finansierats av allmänna medel i den
andra avtalsslutande staten, dess politiska
underavdelning eller lokala myndighet. I
sådana fall skall inkomsten heskattas i enlig-
het med artiklarna 7, 14 eller 15.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättning

1. a) Pension härrörande från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten,

b) ersättning, antingen de utbetalas perio-

diskt eller inte, enligt socialförsäkringslag-

stiftningen eller annan i offentlig regi organi-
serad ordning i en avtalsslutande stat för

välfardsändamål,

c) livränta härrörande från en avtalsslutan-

de stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i båda avtalsslutande staterna.

2. Med uttrycket "livränta" förstås i denna

artikel ett fastställt belopp, som utbetalas

periodiskt på fastställda tider under en per-
sons livstid eller under angiven eller festställ-
bar tidsperiod och som utgår på grund av
förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar
som ersättning för däremot fullt svarande

vederlag i penningar eller penningars värde

(med undantag för utförda tjänster).

2488

15, be taxed in the Contracting State in

which the activities of the entertainer or

sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply to income derived from
activities exercised in a Contracting State by
an entertainer or a sportsman if the visit to
that State is wholly or mainly supported by

public funds of the other Contracting State,
or a political subdivision, or a local authority
thereof. In such case, the income shall be
taxable in accordance with the provisions of
Articles 7, 14 or 15, as the case may be.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

1. (a) Pensions arising in a Contracting

State and paid to a resident of the other
Contracting State;

(b) any payments, whether periodic or non-

periodic, made under the social security
legislation of a Contracting State or under
any public scheme organized by a Contract-
ing State for social welfare purposes;

(c) any annuity arising in a Contracting

State and paid to a resident of the other
Contracting State;
may be taxed in both Contracting States.

2. The term "annuity" as used in this

Article means a stated sum payable periodi-
cally at stated times during life, or during a
specified or ascertainable period of time,
under an obligation to make the payments in
return for adequate and full consideration in
money or money's worth (other than services
rendered).

background image

SFS 1995:1338

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag for pen-

sion), som betalas av en avtalsslutande stat,
dess politiska underavdelning eller lokala

myndighet till fysisk person på grund av
arbete som utförs i denna stats, politiska
underavdelnings eller lokala myndighets
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om
arbetet utförs i denna stat och den fysiska
person i fråga har hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu-

tande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16

tillämpas på ersättning som betalas på grund
av arbete som utförts i samband med rörelse
som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess
politiska underavdelning eller lokala myndig-
het.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affarspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämn-
da staten uteslutande för sin undervisning
eller utbildning, beskattas inte i denna stat
för belopp som han erhåller för sitt uppe-

hälle, sin undervisning eller utbildning,
under förutsättning att beloppen härrör från
källa utanför denna stat.

Article 19

Government service

1. (a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political

subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if
the services are rendered in that other State
and the individual is a resident of that State
who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering
the services.

2. The provisions of Articles 15 and 16

shall apply to remuneration in respect of
services rendered in connection with a busi-
ness carried on by a Contracting State or a
political subdivision or a local authority
thereof.

Article 20

Students

Payments which a student or business

apprentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the
other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the pur-
pose of his education or training receives for
the purpose of his maintenance, education or
training shall not be taxed in that State,

provided that such payments arise from

sources outside that State.

2489

background image

SFS 1995:1338

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte
behandlas i föregående artiklar, beskattas
endast i denna stat. Inkomst som härrör frän
den andra avtalsslutande staten får emellertid

även beskattas i denna andra stat.

2. Bestämmelserna i första meningen av

punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fest egendom som
avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av
inkomsten har hemvist i en avtalsslutande

stat och bedriver rörelse i den andra avtals-
slutande staten från där beläget fest driftställe
eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadigva-
rande anordning, samt den rättighet eller

egendom i fråga om vilken inkomsten betalas
äger verkligt samband med det festa driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Argentina skall dubbelbe-

skattning undvikas på följande sätt:

Om en person med hemvist i Argentina

förvärvar inkomst som enligt detta avtal får

beskattas i Sverige skall Argentina från den
argentinska skatten på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den inkomstskatt som
erlagts i Sverige för inkomsten. Avräknings-
beloppet skall emellertid inte överstiga den
del av inkomstskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den inkomst som

får beskattas i Sverige.

2490

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a

Contracting State not dealt with in the fore-
going Articles shall be taxable only in that
State. However, such items of income,
arising in the other Contracting State, may
also be taxed in that other State.

2. The provisions provided in the first

sentence of paragraph 1 shall not apply to
income, other than income from immovable

property as defined in paragraph 2 of Article
6, if the recipient of such income, being a

resident of a Contracting State, carries on

business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed
base situated therein, and the right or pro-
perty in respect of which the income is paid
is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall sipply.

Article 22

Elimination of Double Taxation

1. In the case of the Argentina, double

taxation shall be avoided as follows:

Where a resident of the Argentina derives

income which, in accordance with the pro-
visions of this Convention, may be taxed in
Sweden, the Argentina shall allow as a
deduction from the tax on the income of that
resident, an amount equal to the income tax

paid in Sweden,
such deduction shall not, however, exceed
that part of the income tax, as computed
before the deduction is given, which is

background image

SFS 1995:1338

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-

ning undvikas pä följande sätt:

a) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt argentinsk
lagstiftning och i enlighet med bestämmelser-

na i detta avtal får beskattas i Argentina,

skall Sverige - med beaktande av bestäm-
melserna i svensk lagstiftning beträffande
avräkning av utländsk skatt (även i den
lydelse de framdeles kan f genom att ändras

utan att den allmänna princip som anges här
ändras) - frän den svenska skatten på in-
komsten avräkna ett belopp motsvarande den

argentinska skatt som erlagts för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestämmelser-

na i detta avtal beskattas endast i Argentina

får Sverige - vid bestämmandet av svensk

progressiv skatt - beakta sådan inkomst.

c) Utan hinder av bestämmelserna i punkt

a i denna punkt, är utdelning från bolag med
hemvist i Argentina till bolag med hemvist i
Sverige undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om skattebefri-
else från utdelning som erhålles av svenska

bolag från dotterbolag utomlands.

d) Vid tillämpningen av punkt 2 a i denna

artikel skall den argentinska minimiskatten
på bolagstillgångar respektive den argen-
tinska skatten på fysiska personers tillgångar
som anges i artikel 2 punkt 3 a 2 och 3 anses
utgöra inkomstskatter.

e) Vid tillämpningen av punkt 2 a i denna

artikel anses uttrycket "den argentinska skatt
som erlagts" innefatta argentinsk skatt som
skulle ha erlagts, men som på grund av
tidsbegränsade bestämmelser i argentinsk
lagstiftning avsedd att främja ekonomisk

attributable to the income which may be
taxed in Sweden.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of the Argenti-
na and in accordance with the provisions of
this Convention may be taxed in the Argenti-
na, Sweden shall allow - subject to the

provisions of the laws of Sweden concerning
credit for foreign tax (as it may be amended

from time to time without changing the
general principle hereof) - as a deduction
from the tax on such income, an amount
equal to the Argentine tax paid in respect of
such income.

(b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the pro-
visions of this Convention, shall be taxable
only in the Argentina, Sweden may, when
determining the graduated rate of Swedish
tax, take into account the income which shall
be taxable only in the Argentina.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a) of this paragraph, dividends
paid by a company which is a resident of the

Argentina to a company which is a resident

of Sweden shall be exempt from Swedish tax
according to the provisions of Swedish law
governing the exemption of tax on dividends
paid to Swedish companies by subsidiaries
abroad.

(d) For the purposes of sub-paragraph (a)

of this paragraph the Argentine assets tax as
well as the Argentine personal assets tax
mentioned in paragraphs 3 (a) (ii) and 3 (a)
(iii) of Article 2 shall be considered as in-
come taxes.

(e) For the purposes of sub-paragraph (a)

of this paragraph the term "the Argentine
tax" paid shall be deemed to include the
Argentine tax which would have been paid
but for any time-limited exemption or reduc-
tion of tax granted under incentive provisions

2491

å

background image

SFS 1995:1338

utveckling inte erlagts eller erlagts med lägre
belopp. Det angivna gäller dock endast för
det fall skattebefrielse medgivits eller lägre

skatt erlagts i fråga om inkomster som härrör

från industriell e l t e r tillverkande versambet

eller från lantbruk, skogsbruk, fiske eller
turism (restaurang- och hotellverksamhet däri
inbegripen) samt under förutsättning att
verksamheten har bedrivits i Argentina. Vid
tillämpningen av punkt 2 c i denna artikel

anses en skatt om 15 procent baserad på ett
svenskt beskattningsunderlag ha erlagts för
sådan verksamhet som anges i föregående
mening under där angivna förutsättningar.

f) Vid tillämpningen av punkt 2 a i denna

artikel skall argentinsk skatt, som betalas
med anledning av att royalty erhållits för
nyttjandet av eller rätten att nyttja patent,
varumärke, mönster eller modell, ritning,
hemligt recept eller tillverkningsmetod eller

för upplysning om erfarenhetsrön av industri-

ell, kommersiell eller vetenskaplig natur
inbegripande betalningar för lämnandet av
tekniskt bistånd, när denna har använts i
sådana verksamheter som omnämns i punkt
e under de förutsättningar som där anges,
förutom den argentinska skatt som faktiskt

erlagts, anses ha erlagts med ytterligare 5
procent, eller om någon sådan skatt inte har
debiterats, anses ha erlagts med 5 procent av
royaltyns bruttobelopp.

g) Bestämmelserna i punkterna e och f

gäller endast i fråga om de tio första åren
under vilka detta avtal tillämpas. Denna
period kan förlängas genom en ömsesidig
överenskommelse mellan de behöriga myn-
digheterna.

2492

contained in the laws of the Argentina desig-
ned to promote economic development to the
extent that such exemption or reduction is

granted for profits from industrial or manu-

facturing activities or from agriculture,

forestry, fishing or tourism (including restau-
rants and hotels) provided that the activities

have been carried out in the Argentina. For
the purposes of sub-paragraph (c) of this

paragraph a tax of 15 per cent calculated on
a Swedish tax base shall be considered to
have been paid for such activities under
those conditions mentioned in the previous
sentence.

(f) For purposes of sub-paragraph (a) of

this paragraph the Argentine tax paid in
respect of royalties received for the use of,
or right to use, any patent, trade mark,
design or model, plan, secret formula or
process or for information concerning in-
dustrial, commercial or scientific experience
including payments for the rendering of
technical assistance shall, where it has been
used in such activities mentioned in sub-
paragraph (e) under the conditions mentioned
therein, in addition to the Argentine tax
actually paid be considered to have been paid

with 5 per cent more, or if no such tax has
been charged be considered to have been
paid with 5 per cent, of the gross amount of
the royalties.

(g) The provisions of paragraphs (e) and

(f) shall apply only for the first ten years
during which this Convention is effective.
This period may be extended by mutual
agreement between the competent authorities.

background image

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam-
manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden
är eller kan bli underkastad. Utan hinder av

bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna
bestämmelse även på person som inte har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, skall i denna
andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av foretag i denna andra stat,
som bedriver verksamhet av samma slag.
Denna bestämmelse anses inte medföra
skyldighet för en avtalsslutande stat att med-
ge person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller

försörjningsplikt mot familj, som medges

person med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i

artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller
artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty
och annan betalning från företag i en av-
talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid
bestämmandet av den beskattningsbara in-
komsten för sådant företag på samma villkor
som betalning till person med hemvist i den
förstnämnda staten. På samma sätt är skuld

som företag i en avtalsslutande stat har till
person med hemvist i den andra avtalsslutan-
de staten avdragsgill vid bestämmandet av

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement
connected therewith, which is other or more
burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected. This provisions shall, notwith-

standing the provisions of Article 1, also
apply to persons who are not residents of one
or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises
of that other State carrying on the same
activities. This provision shall not be con-
strued as obliging a Contracting State to
grant to residents of the other Contracting
State any personal allowances, reliefs and
reductions for taxation purposes on account
of civil status or family responsibilities
which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of para-

graph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article

11, or paragraph 6 of Article 12, apply,

interest, royalties and other disbursements
paid by an enterprise of a Contracting State
to a resident of the other Contracting State
shall, for the purpose of deteraiining the
taxable profits of such enterprise, be deduc-
tible under the same conditions as if they had

been paid to a resident of the first-mentioned
State. Similarly, any debts of an enterprise of
a Contracting State to a resident of the other

Contracting State shall, for the purpose of

2493

SFS 1995:1338

background image

SFS 1995:1338

sådant företags beskattningsbara förmogenhet

på samma villkor som skuld till person med

hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,
direkt eller indirekt, av en eller flera perso-
ner med hemvist i den andra avtalsslutande

staten, skall inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam-

manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är eller kan
bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande
artikel på skatter av varje slag och beskaffen-
het.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutan-

de stat eller båda avtalsslutande staterna
vidtagit åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal kan han,
utan att detta påverkar hans rätt att använda

sig av de rättsmedel som finns i dessa staters
interna rättsordning, framlägga saken för den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande
stat där han har hemvist eller, om fråga är
om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den
avtalsslutande stat där han är medborgare.
Saken skall framläggas inom tre år från den

tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om
den åtgärd som givit upphov till beskattning
som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2494

determining the taxable capital of such enter-
prise, be deductible under the same condi-

tions as if they had been contracted to a
resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting
State, shall not be subjected in the first-
mentioned State to any taxation or any requi-

rement connected therewith which is other or
more burdensome than the taxation and
connected requirements to which other simi-
lar enterprises of the first-mentioned State
are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall,

notwithstanding the provisions of Article 2,
apply to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the

actions of one or both of the Contracting
States result or will result for him in taxation
not in accordance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective of the
remedies provided by the domestic law of
those States, present his case to the compe-
tent authority of the Contracting State of

which he is a resident or, if his case comes
under paragraph 1 of Article 23, to that of

the Contracting State of which he is a natio-
nal. The case must be presented within three
years from the first notification of the action
resulting in taxation not in accordance with
the provisions of the Convention.

background image

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan fä
till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi-
dig överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslutande staten
i syfte att undvika beskattning som strider
mot avtalet. Om överenskommelse träffes
mellan de behöriga myndigheterna skall skatt
påföras och återbetalning eller avräkning av
skatt medges i enlighet med denna överens-

kommelse. �verenskommelse som träffats

skall genomföras utan hinder av tidsgränser
i de avtalsslutande staternas interna lagstift-
ning.

3. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om
tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja
dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna kan träda i direkt för-
bindelse med varandra i syfte att träffe över-
enskommelse i de fall som angivits i före-
gående punkter. Om muntliga överläggningar
anses underlätta en överenskommelse, kan

sådana överläggningar äga rum inom en
kommission som består av representanter för
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutan-
de staterna.

SFS 1995:1338

2. The competent authority shall endea-

vour, if the objection appears to it to be

justified and if it is not itself able to arrive at

a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent autho-
rity of the other Contracting State, with a
view to the avoidance of taxation which is
not in accordance with the Convention. In
the event the competent authorities reach an
agreement, taxes shall be imposed, and
refund or credit of taxes shall be allowed by

the Contracting States in accordance with
such agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the Con-
tracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application
of the Convention. They may also consult
together for the elimination of double taxa-
tion in cases not provided for in the Con-

vention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding
paragraphs. When it seems advisable in
order to reach agreement to have an oral
exchange of opinions, such exchange may

take place through a commission consisting
of representatives of the competent authoriti-
es of the Contracting States.

2495

background image

SFS 1995:1338

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall utbyta sådana

upplysningar som är nödvändiga för att

tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i
de avtalsslutande staternas interna lagstiftning

beträffande skatter som omfattas av avtalet,
i den mån beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte av artikel 1.
Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på
samma sätt som upplysningar som erhållits
enligt den interna lagstiftningen i denna stat
och får yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar och

administrativa myndigheter) som fastställer,
uppbär eller indriver eller handlägger besvär
i fråga om skatter som omfattas av avtalet.
Dessa personer eller myndigheter skall an-
vända upplysningarna endast för sådana
ändamål. De får yppa upplysningarna vid
offentliga rättegångar eller i domstolsav-

göranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra
avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig
administrativ praxis i denna avtalsslutande
stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärshemlighet, industri-, handels- eller
yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet
nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot all-
männa hänsyn (ordre public).

2496

Article 25

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of the
domestic laws of the Contracting States
concerning taxes covered by the Convention,
insofar as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The exchange of
information is not restricted by Article 1.
Any information received by a Contracting
State shall be treated as secret in the same
manner as information obtained under the

domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies)
involved in the assessment or collection of,
the enforcement in respect of, or the deter-
mination of appeals in relation to, the taxes
covered by the Convention. Such persons or
authorities shall use the information only for
such purposes. They may disclose the in-

formation in public court proceedings or in

judicial decisions.

2. Nothing in paragraph 1 shall be constru-

ed so as to impose on a Contracting State the
obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws or the administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to supply information which is not

obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the
other Contracting State;

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade
process, or information, the disclosure of
which would be contrary to public policy
(ordre public).

background image

SFS 1995:1338

3. If information is requested by a Con-

tracting State in accordance with this Article,
the other Contracting State shall endeavour
to obtain the information to which the re-
quest relates in the same way as if its own
taxation was involved notwithstanding the
fact that the other State does not, at that
time, need such information. If specifically
requested by the competent authority of a
Contracting State, the competent authority of
the other Contracting State shall endeavour
to provide information under this Article in

the form requested, such as depositions of
witnesses and copies of unedited original

documents (including books, papers, state-
ments, records, accounts or writings), to the
same extent such depositions and documents
can be obtained under the laws and admini-
strative practices of that other State with
respect to its own taxes.

Article 26

Diplomatic Agents and Consular Officers

1. Nothing in this Convention shall affect

the fiscal privileges of diplomatic agents or
consular officers under the general rules of
international law or under the provisions of
special agreements.

2. Notwithstanding Article 4, an individual

who is a member of a diplomatic mission,
consular post or permanent mission of a
Contracting State which is situated in the
other Contracting State or in a third State
shall be deemed for the purpose of the Con-
vention to be a resident of the sending State
if he is liable in the sending State to the
same obligations in relation to tax on his
total income as are residents of that sending
State.

2497

3. Om en avtalsslutande stat begär upp-

lysningar enligt denna artikel, skall den
andra avtalsslutande staten sträva efter att
inhämta de upplysningar som framställningen
avser på samma sätt som om det gällde skatt
till den egna staten utan hinder av att den vid

denna tidpunkt inte behöver informationen.
Om behörig myndighet i en avtalsslutande
stat särskilt begär det, skall den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslutande staten

sträva efter att tillhandahålla upplysningar
enligt denna artikel i den form som begärts,
såsom skriftliga vittnesintyg och bestyrkta
kopior av kompletta originalhandlingar (däri
inbegripet bokföringar, dokument, rapporter,
protokoll, räkenskaper eller skriftliga hand-
lingar) i samma omfattning som sådana intyg
och handlingar kan erhållas enligt lagstiftning
och administrativ praxis i denna andra stat
beträffande dess egna skatter.

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte

de privilegier vid beskattningen som enligt

folkrättens allmänna regler eller bestämmel-
ser i särskilda överenskommelser tillkommer

diplomatiska företrädare eller konsulära
tjänstemän.

2. Utan hinder av artikel 4, skall en fysisk

person, som tillhör en avtalsslutande stats
beskickning, konsulat eller ständiga represen-

tation, vilken är belägen i den andra avtals-
slutande staten eller i tredje stat, vid till-
lämpningen av avtalet anses ha hemvist i den
sändande staten om han i den sändande

staten är underkastad samma skyldigheter i
fråga om skatt på hela sin inkomst som

person med hemvist i denna stat.

79-SFS 1995

background image

SFS 1995:1338

3. Avtalet tillämpas inte p internationell

organisation, dess organ eller tjänstemän och
inte heller pä person som är medlem av
tredje stats eller grupp av staters diplomatis-
ka beskickning, konsulat eller ständiga repre-
sentation och som vistas i en avtalsslutande
stat utan att i någondera avtalsslutande staten
vara underkastad samma skyldigheter i fråga
om skatt p hela sin inkomst som person
med hemvist där.

Artikel 27

Ikraftträdande

1. Regeringarna i de avtalsslutande staterna

skall underrätta varandra när de konstitutio-
nella åtgärder som krävs för att detta avtal
skall träda i kraft har vidtagits.

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter

den dag då den sista av dessa underrättelser
enligt punkt 1 tas emot och avtalets bestäm-
melser tillämpas i båda avtalsslutande stater-

na:

a) beträffande källskatter, på inkomst som

förvärvas den 1 januari det kalenderår som
följer närmast efter det år då avtalet träder i
kraft eller senare;

b) beträffande övriga skatter på inkomst,

och för Argentinas del på tillgångar, på
skatter som påförs för beskattningsår som
börjar den 1 januari det kalenderår som

följer närmast efter det år under vilket avtalet
träder i kraft eller senare.

3. Vid ikraftträdandet av detta avtal skall

avtalet mellan Republiken Argentinas rege-
ring och Konungariket Sveriges regering för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter å inkomst och förmögenhet under-
tecknat den 3 september 1962 och överens-
kommelse om ömsesidigt fritagande från
inkomstskatt av inkomster, härrörande från

2498

3. The Convention shall not apply to

international organizations, to organs or

officials thereof and to persons who are
members of a diplomatic mission, consular
post or permanent mission of a third State or
a group of States, being present in a Con-
tracting State and who are not liable in either
Contracting State to the same obligations in
relation to tax on their total income as are
residents thereof.

Article 27

Entry into Force

1. The Governments of the Contracting

States shall notify each other that the consti-
tutional requirements for the entry into force
of this Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force

thirty days after the date of the later of the
notifications referred to in paragraph 1 and
its provisions shall have effect in both Con-
tracting States:

(a) in respect of taxes withheld at source,

on income derived on or after 1 January in
the calendar year next following the year in
which the Convention enters into force;

(b) in respect of other taxes on income and

in the case of the Argentina on assets for
taxes chargeable for any tax year beginning
on or after 1 January in the calendar year
next following the year in which the Con-
vention enters into force.

3. The Agreement between the Govern-

ment of the Republic of Argentina and the
Government of the Kingdom of Sweden for
the avoidance of double taxation on income
and on capital signed on 3 September 1962
and the Agreement for the Avoidance of
double taxation on income derived from
shipping and air transport, concluded by

å

å

background image

sjö- och luftfartstrafik ingånget genom ut-

växling av noter daterade den 20 november

1948 upphöra att gälla. Bestämmelserna i
1962 års avtal och 1948 års överenskommel-

se skall emellertid fortsätta att gälla till dess
bestämmelserna i detta avtal i överensstäm-
melse med bestämmelserna i punkt 2 i denna

artikel skall tillämpas.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det

sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera
avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg,
skriftligen uppsäga avtalet genom under-
rättelse härom minst sex månader före ut-
gången av varje kalenderår som följer efter
en tidrymd av sex år från den dag då avtalet
träder i kraft. I händelse av sådan uppsäg-

ning upphör avtalet att gälla i båda avtalsslu-
tande staterna

a) beträffande källskatter, på inkomst som

förvärvas den 1 januari det kalenderår som
följer närmast efter det år under vilket under-
rättelsen lämnas eller senare;

b) beträffande övriga skatter på inkomst,

och för Argentinas del på tillgångar, på
skatter som påförs för beskattningsår som
börjar den 1 januari kalenderåret som följer
närmast efter det år under vilket underrättel-
sen lämnas eller senare.

SFS 1995:1338

exchange of notes dated 20 November 1948,

shall terminate upon the entry in force of this
Convention. However, the provisions of the

1962 and 1948 Agreements shall continue in

effect until the provisions of this Convention,
in accordance with the provisions of para-
graph 2 of this Article, shall have effect.

Article 28

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Con-

vention, through diplomatic channels, by
giving written notice of termination at least
six months before the end of any calendar
year following after a period of six years
from the date on which the Convention
enters into force. In such event, the Con-
vention shall cease to have effect in both
Contracting States:

(a) in respect of taxes withheld at source,

on income derived on or after 1 January in
the calendar year next following the year in
which the notice is given;

(b) in respect of other taxes on income and

in the case of the Argentina on assets for
taxes chargeable for any tax year beginning
on or after 1 January in the calendar year
next following the year in which the notice is
given.

2499

background image

SFS 1995:1338

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 31 maj 1995,

i två exemplar på spanska, svenska och
engelska språken, varvid alla tre texterna
äger lika vitsord. För den händelse att tvist
uppkommer vid tolkningen skall dock den
engelska texten äga företräde.

För Konungariket
Sveriges regering

Göran Persson

För Republiken
Argentinas regering

Atilio Molteni

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet denna dag

mellan Konungariket Sverige och Republiken

Argentina för att undvika dubbelbeskattning
och förhindra skatteflykt beträffande skatter
på inkomst (nedan benämnt "avtalet"), har
undertecknade kommit överens om att följan-
de bestämmelser skall utgöra en integrerande

del av avtalet.

1. Till samtliga bestämmelser i avtalet och

protokollet

a) Uttrycket "inkomst" inbegriper, när inte

sammanhanget föranleder annat, också reali-
sationsvinster.

2500

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this
Convention.

Done in duplicate at Stockholm this 31st

day of May 1995, in the Spanish, Swedish
and English languages, all three texts being
equally authentic. In the case of divergence
of interpretation the English text shall pre-
vail.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Görun Fersson

For the Government of
the Argentine Republic

Atilio MoUeni

PROTOCOL

At the signing today of the Convention

between the Kingdom of Sweden and the
Argentine Republic for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income

(hereinafter referred to as "the Convention"),
the undersigned have agreed upon the fol-
lowing provisions which shall form an in-
tegral part of the Convention:

1. With reference to the entire Convention

and Protocol

(a) It is understood, unless the context

otherwise requires, that the term "income"
also includes capital gains.

background image

SFS 1995:1338

(b) If in the future a Contracting State will

introduce Offshore-legislation, the competent
authorities shall by mutual agreement decide
how the Convention shall apply to enterpri-
ses enjoying privileges under that legislation.

2. With reference to Article 2

Nothing in the Convention shall affect

either Contracting State to levy a tax on
capital or asset according to its domestic
legislation. However, capital or assets repre-
sented by ships or aircraft operated by an
enterprise of a Contracting State in interna-

tional traffic and by movable property per-
taining to the operation of such ships and
aircraft, shall be taxable only in that State.

3. With reference to Article 3 paragraph 1

(a)

For the purposes of the Convention it is

understood that the term "a Contracting
State" and "the other Contracting State"
encompasses any area over which the State
in question exercises fiscal jurisdiction.

4. With reference to Article 7 paragraph 1

It is understood that sub-paragraphs (b)

and (c) shall not apply if the enterprise
shows that such sales or activities could not
reasonably have been undertaken by that
permanent establishment.

2501

b) Om en avtalsslutande stat i framtiden

kommer att införa "offehone"-lagstiftning,

skall de behöriga myndigheterna genom
ömsesidig överenskommelse bestamma hur
avtalet skall tillämpas i förhållande till före-
tag som åtnjuter förmåner enligt den lagstift-

ningen.

2. Till artikel 2

Bestämmelserna i detta avtal berör inte

vardera avtalsslutande statens rätt att beskatta

förmögenhet eller tillgångar i enlighet med
sin interna lagstiftning. Förmögenhet eller
tillgångar i form av skepp eller luftfartyg
använda i internationell trafik av ett företag
i en avtalsslutande stat samt lös egendom

som hänför sig till användning av sådana
skepp och luftfartyg, skall dock endast be-
skattas i denna stat.

3. Till artikel 3 punkt 1 a

Vid tillämpningen av detta avtal skall ut-

trycket "en avtalsslutande stat" och "den
andra avtalsslutande staten" omfatta varje
område över vilket staten i fråga utövar
skatterättslig jurisdiktion.

4. Till artikel 7 punkt 1

Punkterna b och c skall inte tillämpas om

företaget visar att sådan försäljning eller
affärsverksamhet inte rimligen kan ha be-
drivits genom det festa driftstället.

background image

SFS 1995:1338

5. Till artikel 7 punkt 3

Denna bestämmelse skall inte medföra

skyldighet för en avtalsslutande stat att med-
ge fullt avdrag för utgifter när avdragsrätten
för dessa på något sätt är begränsad vid
fastställandet av inkomster enligt intern
lagstiftning eller att medge avdrag för ut-
gifter, som på grund av sin beskaffenhet,
inte är generellt avdragsgilla enligt denna

stats interna lagstiftning.

6. Till artikel 7 punkt 5

Utan hinder av bestämmelsen i artikel 5

punkt 6 d i detta avtal skall export av varor
inköpta av ett företag förbli underkastad
gällande intern lagstiftning angående export.

7. Till artiklarna 8 och 13

Bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 och

artikel 13 punkt 1 tillämpas beträffande
inkomst respektive realisationsvinst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS) endast i fråga om den
del av inkomsten eller realisationsvinsten

som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian Airlines

System (SAS).

8. Till artikel 10 punkt 2

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall, före den 30 juni under
det tredje år som detta avtal tillämpas, råd-
göra för att bestämma om de skattesatser,
som föreskrivs i artikel 10 punkt 2 skall
nedsättas eller om utdelning mellan bolag
skall vara undantagen från beskattning i den

2502

5. With reference to Article 7 paragraph 3

It is understood that nothing contained

therein shall require a Contracting State to
allow the total deduction for certain expenses
when they are limited in some way in the
determination of profits under its domestic
tax laws or to allow the deduction of any
expenditure which, by reason of its nature, is
not generally allowed as a deduction under
the taxation laws of that State.

6. With reference to Article 7 paragraph 5

The export of goods or merchandise pur-

chased by an enterprise shall, notwithstan-
ding sub-paragraph (d) of paragraph 6 of Ar-
ticle 5 of the Convention, remain subject to
the domestic legislation in force concerning
export.

7. With reference to Articles 8 and 13

It is understood that with respect to profits

or capital gains derived by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System
(SAS) the provisions of paragraph 1 of
Article 8 and paragraph 1 of Article 13,
respectively, shall apply only to such part of

the profits or gains as corresponds to the
participation held in that consortium by AB
Aerotransport (ABA), the Swedish partner of
Scandinavian Airlines System (SAS).

8. With reference to Article 10 paragraph 2

Before June 30th during the third year of

which the Convention applies the competent
authorities of the Contracting States shall
consult in order to determine if the rates of
tax provided for in paragraph 2 of Article 10
shall be lowered or if inter-company divi-
dends shall be exempted from tax in the

background image

SFS 1995:1338

Contracting State in which the company

paying the dividends is a resident.

9. With respect to Article 12 paragraph 2

(a) The limitations on the taxation at sour-

ce provided for under paragraph 2 are, in
the case of the Argentine, subject to the
registration requirements provided for in its
domestic legislation.

(b) It is understood that the 15 per cent

rate provided for in sub-paragraph (d) shall,
instead of the 10 per cent rate provided for
in sub-paragraph (c), apply for royalties paid
in consideration for the use of, or the right
to use, industrial or scientific equipment if
such payments are being made between re-
lated persons.

10. With reference to Article 15 paragraph 3

It is understood that where a resident of

Sweden derives remuneration in respect of

an employment exercised aboard an aircraft
operated in international traffic by the air
transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), such remuneration shall be
taxable only in Sweden.

11. With reference to Article 22 paragraph 2

It is understood that if an extension of the

time period mentioned in sub-paragraph (g)
of this paragraph will not be agreed upon by
the competent authorities, all the provisions
regarding a limitation of the taxation at
source shall be re-negotiated.

2503

avtalsslutande stat i vilken det foretag som
betalar utdelningen har hemvist.

9. Till artikel 12 punkt 2

a) Den begränsning i kallbeskattningen

som föreskrivs i punkt 2 skall, i fråga om
Argentina, vara underkastad det registre-
ringsförfarande som föreskrivs i dess interna
lagstiftning.

b) I stallet för den i punkt c föreskrivna

skattesatsen om 10 procent skall den i punkt
d föreskrivna skattesatsen om 15 procent
tillämpas på royalty som avser betalning för
nyttjandet eller rätten att nyttja industriell
eller vetenskaplig utrustning när sådan be-
talning sker mellan närstående personer.

10. Till artikel 15 punkt 3

Ersättning, som en person med hemvist i

Sverige erhåller för arbete som utförs om-

bord på luftfartyg som används i internatio-
nell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), skall beskattas endast
i Sverige.

11. Till artikel 22 punkt 2

Om de behöriga myndigheterna inte kom-

mer överens om en sådan förlängning av
tidsperioden som omnämns i punkt g skall
alla bestämmelser som avser begränsning av
källstatsbeskattning omförhandlas.

background image

SFS 1995:1338

12. Till artikel 23

Bestämmelserna i detta avtal skall inte

förstås så att en avtalsslutande stat är för-

hindrad att tillämpa bestämmelser i dess
interna lagstiftning om bolag som i allt för
hög grad finansierats med främmande kapital
("thin capitalization provisions").

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 31 maj 1995,

i två exemplar på spanska, svenska och
engelska språken, varvid alla tre texterna
äger lika vitsord. För den händelse att tvist
uppkommer vid tolkningen skall dock den
engelska texten äga företräde.

För Konungariket
Sveriges regering

Göran Persson

För Republiken
Argentinas regering

Atilio Molteni

12. With reference to Article 23

It is understood that the provisions of the

Convention shall not be interpreted so as to

prevent the application by a Contracting
State of the thin capitalization provisions
provided for in its domestic law.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this
Protocol.

Done in duplicate at Stockholm this 31st

day of May 1995, in the Spanish, Swedish
and English languages, all three texts being
equally authentic. In the case of divergence
of interpretation the English text shall pre-
vail.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Gdran Fersson

For the Government of
the Argentine Republic

Atilio Molteni

2504

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.