SFS 1996:1511 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada / SFS 1996:1511 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
SFS 1996_1511 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1511
Utkom från trycket
den 30 december 1996

2739

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas beträffande skatt på inkomst som förvärvas

den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

1

Prop. 1996/97:39, bet. 1996/97:SkU 10, rskr. 1996/97:73.

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Canada under-

tecknade den 27 augusti 1996, skall gälla som lag här i landet. Avtalet är

avfattat på svenska, engelska och franska. Alla texterna har samma giltig-
het. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Canada, skall sådan inkomst

inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § �rende, som enligt artikel 27 punkt 3 i avtalet skall avgöras av be-
hörig myndighet i en avtals slutande stat skall på svensk sida avgöras av
Riksskatteverket. �r sådant ärende av särskild betydelse eller annars av
sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Riks-
skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till Finansdepartementet.

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Canada;

background image

SFS 1996:1511

3. Genom lagen upphävs lagen (1984:175) om dubbelbeskattningsavtal

mellan Sverige och Canada samt förordningen (1984:931) om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Canada.

De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari året ef-

ter det år då lagen träder i kraft, och

b) beträffande skatt på förmögenhet som taxeras första kalenderåret

närmast efter det år då lagen träder i kraft eller tidigare.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS �STROS

(Finansdepartementet)

2740

background image

AVTAL MELLAN SVERIGE OCH
CANADA F�R UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING OCH
F�RHINDRANDE AV SKATTEFLYKT
BETR�FFANDE SKATTER P�& INKOMST

Sveriges regering och Canadas regering, som

önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av skatteflykt be-
träffande skatter på inkomst, har kommit över-
ens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas är:

a) i Canada:

de inkomstskatter som tas ut av Canadas

regering i enlighet med "the Income Tax Act"

(i det följande benämnda "kanadensisk

skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskat-

ten och kupongskatten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

SFS 1996:1511

Bilaga

CONVENTION BETWEEN SWEDEN AND
CANADA FOR THE AVOIDANCE OF

DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of Sweden and the Govern-

ment of Canada, desiring to conclude a Con-
vention for the avoidance of double taxation

and the prevention of fiscal evasion with re-
spect to taxes on income, have agreed as fol-
lows:

Article 1

Persons Covered

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes Covered

1. The existing taxes to which the Con-

vention shall apply are:

(a) in the case of Canada:

the income taxes imposed by the Govern-

ment of Canada under the Income Tax Act,

(hereinafter referred to as "Canadian tax");

(b) in the case of Sweden:

(i) the National income tax, including the

sailors' tax and the withholding tax on
dividends;

(ii) the income tax on non-residents;

(iii) the income tax on non-resident artistes

and athletes; and

2741

background image

(iv) the municipal income tax;

(hereinafter referred to as "Swedish tax").

2. The Convention shall apply also to any

identical or similar taxes which are imposed
after the date of signature of the Convention in
addition to, or in place of, the taxes referred to
in paragraph 1. The competent authorities of
the Contracting States shall notify each other of
substantial changes which have been made in
their respective taxation laws.

Article 3

General Definitions

1. For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

(a)(i) the term "Canada" used in a geo-

graphical sense, means the territory of Canada,
including:

(A) any area beyond the territorial seas

of Canada which, in accordance with
international law and the laws of
Canada, is an area within which Canada
may exercise rights with respect to the
seabed and subsoil and their natural
resources;

(B) the seas and airspace above every

area referred to in clause (A) in respect
of any activity carried on in connection

with the exploration for or the
exploitation of the natural resources
referred to therein;

(ii) the term "Sweden" means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the
territorial sea as well as other maritime areas
over which Sweden, in accordance with
international law, exercises sovereign rights
or jurisdiction;

(b) the terms "a Contracting State" and "the

SFS 1996:1511

4) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av sam-

ma eller likartat slag, som efter underteck-
nandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i
stället för de skatter som anges i punkt 1. De
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall meddela varandra de väsentliga
ändringar som vidtagits i respektive skatte-
lagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) 1) "Canada" åsyftar, när uttrycket används

i geografisk betydelse, Canadas territorium,
däri inbegripet:

A) varje utanför Canadas territorial-

vatten beläget område som i överens-

stämmelse med folkrättens regler och

kanadensisk lag utgör ett område inom
vilket Canada äger utöva rättigheter
med avseende på havsbottnen, dennas
underlag och där befintliga naturtill-

gångar;

B) havet och luftrummet över varje

område som avses i A) med avseende
på verksamhet i samband med utforsk-
andet eller utnyttjandet av de natur-
tillgångar som avses i A);

2) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geo-
grafisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havs-
områden över vilka Sverige, i överens-
stämmelse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

b) "en avtalsslutande stat" och "den andra

2742

background image

avtalsslutande staten" åsyftar Canada eller
Sverige, beroende på sammanhanget;

c) "person" inbegriper fysisk person, dödsbo,

"trust", bolag, handelsbolag och annan sam-

manslutning;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom

juridisk person;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten"
åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat respektive
företag som bedrivs av person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten;

f) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Canada, "the Minister of National

Revenue" eller dennes befullmäktigade
ombud;

2) i Sverige, finansministern, dennes be-

fullmaktigade ombud eller den myndighet åt
vilken uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal;

g) "skatt" åsyftar kanadensisk eller svensk

skatt, beroende på sammanhanget;

h) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som är medborgare i en

avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag och annan

sammanslutning som bildats enligt den
lagstiftning som gäller i en avtalsslutande
stat;
i) "internationell trafik" åsyftar transport med

skepp eller luftfartyg som används av företag i
en avtalsslutande stat utom då skeppet eller
luftfartyget används uteslutande mellan platser
i den andra avtalsslutande staten.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

anses vid varje given tidpunkt, såvida inte
sammanhanget föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid tidpunkten för
tillämpningen enligt den statens lagstiftning i

fråga om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas.

SFS 1996:1511

other Contracting State" mean, as the context
requires, Canada or Sweden;

(c) the term "person" includes an individual,

an estate, a trust, a company, a partnership and
any other body of persons;

(d) the term "company" means any body cor-

porate or any entity which is treated as a body
corporate for tax purposes;

(e) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contracting
State" mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(f) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Canada, the Minister of

National Revenue or his authorized repre-

sentative;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of

Finance, his authorized representative or the

authority which is designated as a competent
authority for the purposes of the Convention;
(g) the term "tax" means Canadian tax or

Swedish tax, as the context requires;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality

of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and

association deriving its status as such from

the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "international traffic" means any

transport by a ship or aircraft operated by an
enterprise of a Contracting State, except when
the ship or aircraft is operated solely between
places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Con-

vention at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the meaning
that it has at that time under the law of that

State for the purposes of the taxes to which the
Convention applies.

2743

background image

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term "resident of a Contracting State" means:

(a) any person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by reason of his

domicile, residence, place of management or
any other criterion of a similar nature; however,
the term "resident of a Contracting State" does

not include any person who is liable to tax in
that State in respect only of income from
sources in that State;

(b) that State or a political subdivision or

local authority thereof or any agency or govern-
mental body of any such State, subdivision or
authority.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both

Contracting States, then his status shall be

determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only

of the State in which he has a permanent home

available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resident
only of the State in which he has an habitual
abode;

(c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the State of which he is a
national;

(d) if he is a national of both States or of nei-

ther of them, the competent authorities of the

Contracting States shall settle the question by

mutual agreement.

SFS 1996:1511

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat":

a) person som enligt lagstiftningen i denna

stat är skattskyldig där på grund av domicil,
bosättning, plats för företagsledning eller annan
liknande omständighet. Uttrycket "person med

hemvist i en avtalsslutande stat" inbegriper
emellertid inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i denna
stat;

b) denna stat eller en av dess politiska under-

avdelningar eller lokala myndigheter eller varje
instans eller offentligrättsligt organ tillhörande
sådan stat, underavdelning eller myndighet.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande; om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och
ekonomiska förbindelser är starkast (centrum
för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han
stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda stater-

na eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast i
den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller

om han inte är medborgare i någon av dem,
avgör de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

2744

background image

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka
fastställa hans hemvist genom ömsesidig över-
enskommelse. I avsaknad av sådan överens-
kommelse skall sådan person inte anses ha
hemvist i någon av de avtalsslutande staterna
vid tillämpningen av artiklarna 6-21 samt

artikel 23.

Artikel 5

Fast driftställe Permanent Establishment

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,

c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan stadigvarande plats för affärsverksamhet
som hänför sig till utforskning eller

exploatering av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsverksamhet utgör fast driftställe
endast om verksamheten pågår mer än tolv
månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel anses uttrycket "fast driftställe"
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av
företaget tillhöriga varor,

SFS 1996:1511

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, the
competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to settle the question by mutual
agreement. In the absence of such agreement,
such person shall be deemed not to be a
resident of either Contracting State for the
purposes of Articles 6 to 21 inclusive and
Article 23.

Article 5

1. For the purposes of this Convention, the

term "permanent establishment" means a fixed
place of business through which the business of

an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other fixed place of business relating to the
exploration for or the exploitation of natural
resources.

3. A building site or construction or in-

stallation project constitutes a permanent

establishment only if it lasts for more than
twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provisions

of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or
merchandise belonging to the enterprise;

2745

background image

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another
enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting in-

formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of carrying on,
for the enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of ac-
tivities mentioned in subparagraphs (a) to (e)
provided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this com-
bination is of a preparatory or auxiliary
character.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person - other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 6 applies - is acting on behalf of an
enterprise and has, and habitually exercises, in
a Contracting State an authority to conclude
contracts in the name of the enterprise, that
enterprise shall be deemed to have a perma-
nent establishment in that State in respect of
any activities which that person undertakes for
the enterprise unless the activities of such
person are limited to those mentioned in
paragraph 4 which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed
place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise of a Contracting State shall

not be deemed to have a permanent
establishment in the other Contracting State

SFS 1996:1511

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller för-
ädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller inhämtande av upplysningar för
företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för före-
taget bedriva annan verksamhet av förbe-
redande eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kombinera

verksamheter som anges i punkterna a-e, under
förutsättning att hela verksamheten som be-
drivs från den stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna kombination är

av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person - som inte är sådan obero-

ende representant på vilken punkt 6 tillämpas -
är verksam för ett företag samt i en avtals-
slutande stat har, och där regelmässigt an-
vänder, fullmakt att sluta avtal i företagets
namn, anses detta företag - utan hinder av
bestämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha fast
driftställe i denna stat beträffande varje verk-

samhet som denna person bedriver för före-
taget. Detta gäller dock inte om den verksam-
het som denna person bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 4 och som - om den

bedrevs från en stadigvarande plats för affärs-
verksamhet - inte skulle göra denna stadig-
varande plats för affärsverksamhet till fast
driftställe enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte

ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten endast på den grund att företaget

2746

background image

bedriver affärsverksamhet i denna stat genom

förmedling av mäklare, kommissionär eller

annan oberoende representant, under förut-
sättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera

bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den betydel-

se som uttrycket har enligt lagstiftningen i den
avtalsslutande stat där egendomen är belägen.
Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till
fast egendom, levande och döda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte
vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

SFS 1996:1511

merely because it carries on business in that
other State through a broker, general com-
mission agent or any other agent of an in-
dependent status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of their
business.

7. The fact that a company which is a

resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of
the other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a
permanent establishment of the other.

Article 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property
(including income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have

the meaning which it has under the law of the
Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct of
immovable property and rights to variable or
fixed payments as consideration for the
working of, or the right to work, mineral
deposits, sources and other natural
resources; ships and aircraft shall not be
regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,

2747

background image

or use in any other form of immovable property
and to income from the alienation of such
property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall

also apply to the income from immovable
property of an enterprise and to income from
immovable property used for the performance
of independent personal services.

Article 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Con-

tracting State shall be taxable only in that State
unless the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise
carries on or has carried on business as

aforesaid, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent

establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent
establishment the profits which it might be
expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

3. In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be

allowed those deductible expenses which are
incurred for the purposes of the permanent
establishment including executive and general

SFS 1996:1511

brukande, genom uthyrning eller annan

användning av fast egendom samt på vinst
genom överlåtelse av sådan egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fast egendom
som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yrkes-
utövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe. Om företaget
bedriver eller har bedrivit rörelse på nyss
angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i
den andra staten, men endast så stor del därav

som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be-

driver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att

driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit verksamhet av

samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat
affärer med det företag till vilket driftstället

hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för de avdragsgilla
utgifter som uppkommit för det fasta drift-
stället, härunder inbegripna utgifter för före-
tagets ledning och allmänna förvaltning,

2748

background image

oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där
det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps

genom det fasta driftställets försorg för

företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från år,
såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta

avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar
inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som ett företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas

endast i denna avtalsslutande stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

och i artikel 7 får, då ett företag i en avtals-
slutande stat under ett beskattningsår i vä-

sentlig omfattning använder ett skepp eller
luftfartyg för trafik mellan platser i den andra
avtalsslutande staten, denna andra stat beskatta
inkomsten från denna verksamhet.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas be-

träffande inkomst som förvärvas av luftfarts-
konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS)
men endast i fråga om den del av inkomsten
som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av AB Aerotransport (ABA), den

SFS 1996:1511

administrative expenses, whether incurred in

the State in which the permanent establishment
is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a per-

manent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding pa-

ragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined
by the same method year by year unless there is

good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other
Articles of this Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article 8

Shipping and Air Transport

1. Profits derived by an enterprise of a

Contracting State from the operation of ships or
aircraft in international traffic shall be taxable
only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1 and of Article 7, where there is a
substantial operation of a ship or aircraft during
a taxation year by an enterprise of a
Contracting State between places within the

other Contracting State, that other State may
tax the profits from such operation.

3. With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS) the provisions of paragraph 1
shall apply, but only to such part of the profits
as corresponds to the participation held in that

consortium by AB Aerotransport (ABA), the

2749

background image

Swedish partner of Scandinavian Airlines
System (SAS).

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3

shall also apply to profits referred to in those

paragraphs derived by an enterprise of a
Contracting State from its participation in a
pool, a joint business or an international
operating agency.

5. For the purposes of this Article,

(a) the term "profits" includes:

(i) gross receipts and revenues derived di-

rectly from the operation of ships or aircraft
in international traffic, and

(ii) interest on sums generated directly from

the operation of ships or aircraft in
international traffic provided that such
interest is incidental to the operation;

(b) the term "operation of ships or aircraft in

international traffic" by an enterprise, includes:

(i) the charter or rental of ships or aircraft,

(ii) the rental of containers and related

equipment, and

(iii) the alienation of ships, aircraft, con-

tainers and related equipment,
by that enterprise provided that such charter,
rental or alienation is incidental to the
operation by that enterprise of ships or

aircraft in international traffic.

Article 9

Associated Enterprises

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise
of the other Contracting State, or

SFS 1996:1511

svenske delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas även på däri angiven inkomst som
förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat
genom deltagande i en pool, ett gemensamt
företag eller en internationell driftsorganisa-
tion.

5. Vid tillämpningen av denna artikel inbe-

griper uttrycken:

a) "inkomst":

1) bruttointäkter som direkt härrör frän an-

vändningen av skepp eller luftfartyg i
internationell trafik, och

2) ränta på belopp som direkt förvärvats ge-

nom användningen av skepp eller luftfartyg i
internationell trafik, förutsatt att räntein-
komsten i förhållande till verksamheten i
övrigt är av underordnad betydelse;
b) "användningen av skepp eller luftfartyg i

internationell trafik" av ett företag:

1) charter eller umyrning av skepp eller

luftfartyg,

2) uthyrning av containers och därtill hö-

rande utrustning, och

3) överlåtelse av skepp, luftfartyg, contain-

ers och därtill hörande utrustning,
under förutsättning att sådan charter, uthyr-
ning eller överlåtelse, i förhållande till före-
tagets användning av skepp eller luftfartyg i

internationell trafik, är av underordnad

betydelse.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1.1 fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

2750

background image

2751

SFS 1996:1511

b) samma personer direkt eller indirekt deltar

i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag
i en avtalsslutande stat som ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger del i båda
dessa företags kapital,
iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst, som utan

sådana villkor skulle ha tillkommit det ena
företaget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överens-
stämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar i

inkomsten för ett företag i denna stat, och i
överensstämmelse därmed beskattar, inkomst

som ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats för i denna andra stat samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företaget i den först-
nämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende
företag, skall denna andra stat genomföra
vederbörlig justering av det skattebelopp söm
påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan

justering iakttas övriga bestämmelser i detta

avtal och de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna överlägger vid behov
med varandra. Bestämmelserna i denna punkt

skall inte tillämpas efter utgången av de
tidsfrister som finns angivna i den interna
lagstiftningen i den stat som ombeds göra

justeringen.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or
imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ

from those which would be made between
independent enterprises, then any income
which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by reason
of those conditions, have not so accrued, may
be included in the income of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

income of an enterprise of that State - and
taxes accordingly - income on which an
enterprise of the other Contracting State has
been charged to tax in that other State and the
income so included is income which would
have accrued to the enterprise of the first-
mentioned State if the conditions made
between the two enterprises had been those

which would have been made between in-
dependent enterprises, then that other State
shall make an appropriate adjustment to the
amount of tax charged therein on that income.
In deterrnining such adjustment, due regard

shall be had to the other provisions of this
Convention and the competent authorities of
the Contracting States shall if necessary consult
each other. The provisions of this para-
graph shall not apply after the expiry of the
time limits provided in the national laws of the

State requested to make the adjustment.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of

background image

SFS 1996:1511

the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and
according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the dividends is a resident
of the other Contracting State the tax so
charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a company
that controls directly at least 10 per cent of the
voting power, or that holds directly at least
25 per cent of the capital, in the company

paying the dividends;

(b) notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a), 10 per cent of the gross amount
of the dividends if the dividends are paid by a
non-resident owned investment corporation
that is a resident of Canada to a beneficial
owner that is a resident of Sweden and that
controls directly at least 10 per cent of the
voting power, or that holds directly at least
25 per cent of the capital, of the corporation
paying the dividends; and

(c) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

The provisions of this paragraph shall not

affect the taxation of the company in respect of

the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining
shares, founders' shares or other rights, not
being debt-claims, participating in profits, as
well as income which is subjected to the same
taxation treatment as income from shares by the
laws of the State of which the company making
the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraph 2 shall not

apply if the beneficial owner of the dividends,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State of
which the company paying the dividends is a

2752

den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där bolaget som
betalar utdelningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om den som har

rätt till utdelningen har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett bolag
som direkt kontrollerar minst 10 procent av det
sammanlagda röstvärdet, eller direkt innehar
minst 25 procent av kapitalet, i det utdelande
bolaget;

b) utan hinder av bestämmelserna i a),

10 procent av utdelningens bruttobelopp om

utdelningen betalas av ett utlandsägt invest-
mentbolag med hemvist i Canada till person
med hemvist i Sverige som har rätt till ut-
delningen och som direkt kontrollerar minst

10 procent av det sammanlagda röstvärdet,

eller direkt innehar minst 25 procent av kapi-
talet, i det utdelande bolaget; och

c) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i

övriga fall.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte

bolagets beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna

artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftar-
andelar eller andra rättigheter, som inte är

fordringar, med rätt till andel i vinst, samt
inkomst som enligt lagstiftningen i den stat där
det utdelande bolaget har hemvist vid beskatt-
ningen behandlas på samma sätt som inkomst
av aktier.

4. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte,

om den som har rätt till utdelningen har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, där
bolaget som betalar utdelningen har hemvist,

background image

från där beläget fast driftställe eller utövar
självständig yrkesverksamhet i denna andra stat
från där belägen stadigvarande anordning, samt
den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen.

I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra avtals-
slutande staten, får denna andra stat inte

beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den

andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat, och
ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst,

även om utdelningen eller den icke utdelade

vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

6. Bestämmelserna i detta avtal hindrar inte

en avtalsslutande stat att beskatta inkomst hos
bolag hänförlig till fasta driftställen i denna stat
utöver den skatt som skulle utgå på inkomst
som förvärvas av ett bolag med hemvist i
denna stat under förutsättning att sådan inkomst
under tidigare beskattningsår inte underkastats
sådan ytterligare skatt. Denna ytterligare skatt
får dock inte överstiga 5 procent av sådan

inkomst. Vid tillämpningen av denna bestäm-
melse åsyftar uttrycket "inkomst" inkomst som
enligt artikel 7 är hänförlig till sådana fasta
driftställen i staten i fråga (inklusive vinst på
grund av överlåtelse av egendom som avses i
artikel 13 punkt 2 och som utgör del av de fasta
driftställenas rörelsetillgångar) under ett år och
tidigare år efter avdrag för:

8 7 - S F S 1996

SFS 1996:1511

resident, through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed
base situated therein, and the holding in respect
of which the dividends are paid is effectively
connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.

5. Where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or a
fixed base situated in that other State, nor
subject the company's undistributed profits to a
tax on undistributed profits, even if the
dividends paid or the undistributed profits
consist wholly or partly of profits or income
arising in such other State.

6. Nothing in this Convention shall be

construed as preventing a Contracting State
from imposing on the earnings of a company
attributable to permanent establishments in that

State, a tax in addition to the tax which would

be chargeable on the earnings of a company
which is a resident of that State, provided that
the rate of such additional tax so imposed shall
not exceed 5 per cent of the amount of such
earnings which have not been subjected to such
additional tax in previous taxation years. For
the purpose of this provision, the term

"earnings" means the profits attributable to
such permanent establishments in that State
(including gains from the alienation of property

forming part of the business property, referred
to in paragraph 2 of Article 13, of such
permanent establishments) in accordance with
Article 7 in a year and previous years after
deducting therefrom:

2753

background image

(a) business losses attributable to such

permanent establishments (including losses
from the alienation of property forming part of
the business property of such permanent
establishments) in such year and previous
years;

(b) all taxes chargeable in that State on such

profits, other than the additional tax referred to
herein;

(c) the profits reinvested in that State,

provided that where that State is Canada, the

amount of such deduction shall be determined
in accordance with the existing provisions of
the law of Canada regarding the computation of
the allowance in respect of investment in

property in Canada, and any subsequent
modification of those provisions which shall
not affect the general principle hereof; and

(d) five hundred thousand Canadian dollars

($500,000) or its equivalent in Swedish
currency, less any amount deducted:

(i) by the company, or
(ii) by another company related thereto

from the same or a similar business as that
carried on by the company

under this subparagraph (d); for the purposes
of this subparagraph (d) a company is related
to another company if one company directly or
indirectly controls the other, or both companies

are directly or indirectly controlled by the same
person or persons, or if the two companies deal
with each other not at arm's length.

7. The provisions of paragraph 6 shall also

apply with respect to earnings derived from the
alienation of immovable property in a
Contracting State by a company carrying on a
trade in immovable property, whether or not it
has a permanent establishment in that State, but
only insofar as these earnings may be taxed in
that State under the provisions of Article 6 or
paragraph 1 of Article 13.

SFS 1996:1511

a) rörelseförluster som är hänförliga till

sådana fasta driftställen (inklusive förluster på
grund av överlåtelse av egendom som utgör del
av rörelsetillgångarna i sådana fasta drift-
ställen) under detta år och föregående år;

b) alla skatter, med undantag av den ytterli-

gare skatt som avses här, som i denna stat utgår

på sådana inkomster;

c) vinster som återinvesteras i denna stat,

under förutsättning i de fall denna stat är

Canada, att storleken på dessa avdrag skall,
såvitt avser beräkningen av avdragen för
investeringar i kanadensisk egendom, be-
stämmas enligt nu gällande kanadensisk lag-
stiftning med senare ändringar i bestäm-
melserna vilka inte skall påverka den allmänna
princip som anges här; och

d) femhundratusen kanadensiska dollar eller

motsvarande belopp i svensk valuta, minskat
med ett belopp motsvarande avdrag som
erhållits enligt bestämmelserna i denna punkt
d) av

1) bolaget, eller

2) annat bolag närstående detta från samma

eller liknande verksamhet som den som
bedrivs av bolaget.

Vid tillämpningen av d) anses bolag närstå-

ende om ett bolag direkt eller indirekt kon-
trollerar det andra bolaget, eller båda bolagen
direkt eller indirekt kontrolleras av samma per-

son eller personer, eller om bolagen handlar
med varandra på villkor som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende bolag.

7. Bestämmelserna i punkt 6 skall även

tillämpas på inkomster som härrör från ett
fastighetsbolags försäljning av fast egendom i
en avtalsslutande stat, oavsett om bolaget har
ett fast driftställe i denna stat eller inte, men

endast i den mån dessa inkomster får beskattas
i denna stat i enlighet med bestämmelserna i

artikel 6 eller artikel 13 punkt 1.

2754

background image

8. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

skall utdelning som härrör från en avtalsslu-
tande stat och som betalas till en organisation
som bildats och verkar i den andra avtalsslu-
tande staten uteslutande för att administrera
eller tillhandahålla förmåner genom en eller
flera pensionsplaner, planer för tryggande av
ålderdomen eller andra förmåner för anställda
vara undantagen från beskattning i den

förstnämnda staten under förutsättning att:

a) organisationen är den rättmätige ägaren"av

de aktier för vilka utdelningen betalas, att dessa

aktier innehas som en investering och att den är
generellt undantagen från beskattning i den
andra staten;

b) organisationen inte äger, direkt eller

indirekt, mer än 5 procent av kapitalet eller
5 procent av det utdelande bolagets samman-
lagda röstvärde; och

c) det utdelande bolagets aktier är av sådant

slag som regelmässigt omsätts på en erkänd
fondbörs.

9. Med uttrycket "erkänd fondbörs" förstås i

punkt 8:

a) beträffande utdelning som härrör från

Canada, en kanadensisk fondbörs som vid
tillämpningen av "Income Tax Act" erkänns
såsom sådan;

b) beträffande utdelning som härrör från

Sverige, en svensk fondbörs eller annan mark-

nadsplats auktoriserad enligt svensk lag; och

c) annan fondbörs som godkänts genom

brevväxling mellan de behöriga myndigheterna

i de avtalsslutande staterna.

Artike 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat.

SFS 1996:1511

8. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2, dividends arising in a Contracting
State and paid to an organisation that was
constituted and is operated in the other Con-

tracting State exclusively to administer or
provide benefits under one or more pension,
retirement or other employee benefits plans

shall be exempt from tax in the first-mentioned
State provided that:

(a) the organisation is the beneficial owner of

the shares on which the dividends are paid,
holds those shares as an investment and is

generally exempt from tax in the other State;

(b) the organisation does not own directly or

indirectly more than 5 per cent of the capital or
5 per cent of the voting stock of the company
paying the dividends; and

(c) the class of shares of the company on

which the dividends are paid is regularly traded
on an approved stock exchange.

9. For the purposes of paragraph 8, the term

"approved stock exchange" means:

(a) in the case of dividends arising in

Canada, a Canadian stock exchange prescribed
for the purposes of the Income Tax Act,

(b) in the case of dividends arising in

Sweden, a Swedish stock exchange or other

market place authorized under Swedish law;

and

(c) any other stock exchange agreed in letters

exchanged between the competent authorities
of the Contracting States.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

2755

background image

2. However, such interest may also be taxed

in the Contracting State in which it arises and
according to the laws of that State, but if the

beneficial owner of the interest is a resident of
the other Contracting State the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross
amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2, interest arising in a Contracting State
and paid to a resident of the other Contracting
State who is the beneficial owner thereof shall

be taxable only in that other State to the extent
that such interest:

(a) is a penalty charge for late payment;
(b) is paid by the central bank of a Con-

tracting State; or

(c) is paid with respect to indebtedness

resulting from the sale or furnishing on credit
by a resident of that other State of any equip-
ment, merchandise or services, except where
the sale or furnishing is made, or the interest is
paid, between associated enterprises within the
meaning of subparagraphs (a) or (b) of
paragraph 1 of Article 9.

4. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2:

(a) interest arising in a Contracting State and

paid in respect of indebtedness of the

government of that State or of a political
subdivision or local authority thereof shall,
provided that the interest is beneficially owned
by a resident of the other Contracting State, be
taxable only in that other State;

(b) interest arising in Sweden and paid to a

resident of Canada shall be taxable only in

Canada if it is paid in respect of a loan made,
guaranteed or insured, or a credit extended,
guaranteed or insured by the Export
Development Corporation;

SFS 1996:1511

2. Räntan får emellertid beskattas även i den

avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om den som har

rätt till räntan har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga

10 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

beskattas ränta som härrör från en avtalsslu-
tande stat och betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten som har rätt till
räntan, endast i denna andra stat om räntan
utgör:

a) straffavgift på grund av sen betalning;
b) betalning från centralbanken i en avtals-

slutande stat; eller

c) betalning med anledning av skuld som

uppkommit på grund av försäljning eller till-
handahållandet på kredit av utrustning, varor
eller tjänster av en person med hemvist i denna
andra stat, utom i de fall då försäljningen eller
tillhandahållandet skett, eller räntan betalats,
mellan sådana företag med intressegemenskap

som avses i artikel 9 punkt 1 a) eller b).

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

a) beskattas ränta, som härrör från en avtals-

slutande stat och som betalas på grund av skuld
som denna avtalsslutande stat, en av dess
politiska underavdelningar eller lokala myndig-
heter har, endast i den andra avtalsslutande
staten, om den som har rätt till räntan har hem-
vist i denna andra stat;

b) beskattas ränta, som härrör från Sverige

och betalas till person med hemvist i Canada,
endast i Canada, om räntan betalas på grund av
lån givet, garanterat eller försäkrat eller kredit

given, garanterad eller försäkrad av "the Export
Development Corporation";

2756

background image

SFS 1996:1511

(c) interest arising in Canada and paid to a

resident of Sweden shall be taxable only in

Sweden if it is paid in respect of a loan made,
guaranteed or insured, or a credit extended,
guaranteed or insured by the Exportkredit-

namnden; and

(d) interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting State
which was constituted and is operated
exclusively to administer or provide benefits
under one or more pension, retirement or other
employee benefits plans shall not be taxable in
the first-mentioned State provided that:

(i) the resident is the beneficial owner of the

interest and is generally exempt from tax in
the other State; and

(ii) the interest is not derived from carrying

on a trade or a business or from a related
person.

5. The term "interest" as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage, and in
particular, income from government securities

and income from bonds or debentures,
including premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures, as well as
income which is subjected to the same taxation
treatment as income from money lent by the
laws of the State in which the income arises.
However, the term "interest" does not include
income dealt with in Article 8 or Article 10.

6. The provisions of paragraph 2 shall not

apply if the beneficial owner of the interest,

being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State in
which the interest arises through a permanent
establishment situated therein, or performs in

that other State independent personal services

2757

c) beskattas ränta, som härrör från Canada

och betalas till person med hemvist i Sverige,
endast i Sverige, om räntan betalas på grund av
lån givet, garanterat eller försäkrat eller kredit

given, garanterad eller försäkrad av Export-

kreditnämnden; och

d) skall ränta, som härrör från en avtalsslu-

tande stat och betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten som bildats och
verkar uteslutande för att administrera och till-
handahålla förmåner genom en eller flera pen-

sionsplaner, planer för tryggande av ålder-

domen eller andra förmåner för anställda, vara
undantagen från beskattning i den förstnämnda
staten under förutsättning att:

1) personen har rätt till räntan och är gene-

rellt undantagen från beskattning i den andra

staten; och

2) räntan inte uppbärs på grund av affärs-

verksamhet eller från en närstående person.

5. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast
egendom eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt
inkomst av värdepapper, som utfärdats av
staten, och inkomst av obligationer eller

debentures, däri inbegripet agiobelopp och
vinster som hänför sig till sådana värdepapper,
obligationer eller debentures. Uttrycket inbe-
griper även inkomst som enligt den statens
lagstiftning från vilken inkomsten härrör be-

handlas på samma sätt vid beskattningen som
inkomst från utlåning. Uttrycket "ränta" inne-
fattar dock inte inkomst som avses i artikel 8

respektive artikel 10.

6. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte,

om den som har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken räntan
härrör, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande

background image

SFS 1996:1511

anordning, samt den fordran för vilken räntan

betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen.
I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande

stat om utbetalaren är en person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har hemvist i en
avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande
stat har fast driftställe eller stadigvarande an-
ordning i samband med vilken den skuld upp-
kommit för vilken räntan betalas, och räntan
belastar det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen, anses räntan härröra från
den stat där det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm-
melserna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals-
slutande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat.

2758

from a fixed base situated therein, and the debt-
claim in respect of which the interest is paid is
effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the

provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person

paying the interest, whether he is a resident of a

Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base
in connection with which the indebtedness on

which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then such interest
shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment or fixed base is
situated.

8. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to the
debt-claim for which it is paid, exceeds the

amount which would have been agreed upon by
the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the
other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

background image

SFS 1996:1511

2. However, such royalties may also be taxed

in the Contracting State in which they arise and
according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the royalties is a resident of
the other Contracting State the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross
amount of the royalties.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2,

(a) copyright royalties and other like pay-

ments in respect of the production or repro-
duction of any literary, dramatic, musical or
other artistic work (but not including royalties

in respect of motion picture films nor royalties
in respect of works on film or videotape or
other means of reproduction for use in
connection with television broadcasting); and

(b) royalties for the use of, or the right to use,

computer software or any patent or for
information concerning industrial, commercial
or scientific experience (but not including any

such information provided under a rental or

franchise agreement),

arising in a Contracting State and paid to a

resident of the other Contracting State who is
the beneficial owner thereof shall be taxable
only in that other State.

4. The term "royalties" as used in this Article

means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,

any copyright, patent, trade mark, design or
model, plan, secret formula or process or other
intangible property, or for the use of, or the
right to use, industrial, commercial or scientific
equipment, or for information concerning
industrial, commercial or scientific experience,

and includes payments of any kind in respect of

motion picture films and works on film,
videotape or other means of reproduction for
use in connection with television.

2759

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till royaltyn har hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får skatten inte
överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

skall

a) royalty för nyttjandet av upphovsrätt och

andra liknande ersättningar för framställandet
eller återgivandet av litterärt, dramatiskt, musi-
kaliskt eller annat konstnärligt verk (med
undantag för biograffilm och verk upptagna på
film eller videoband eller andra medel för åter-
givande i samband med televisionsutsändning);
och

b) royalty för nyttjandet av eller för rätten att

nyttja programvara eller patent eller för
upplysning om erfarenhetsrön av industriell,
kommersiell eller vetenskaplig natur (med

undantag för sådana upplysningar som erhållits
på grund av ett hyres- eller franchiseavtal),
som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra

avtalsslutande staten som har rätt till royaltyn,

beskattas endast i denna andra stat.

4. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot
såsom ersättning för nyttjandet av eller för
rätten att nyttja upphovsrätt, patent, varumärke
mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod eller andra

immateriella tillgångar samt för nyttjandet av
eller för rätten att nyttja industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig utrustning eller för
upplysningar om erfarenhetsrön av industriell,
kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket
inbegriper även betalningar av varje slag för
biograffilm och verk upptagna på film, video-
band eller andra medel för återgivande i sam-
band med televisionsutsändningar.

background image

SFS 1996:1511

5. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn
har hemvist i en avtalsslutande stat och be-
driver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet

eller egendom i fråga om vilken royaltyn
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen.
I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

6. Royalty anses härröra från en avtalsslutan-

de stat om utbetalaren är person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som
betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en
avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande
stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband varmed skyldigheten att
betala royaltyn uppkommit, och royaltyn be-
lastar det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen, anses royaltyn härröra
från den stat där det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-

son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-

jande, den rättighet eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana förbin-

delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

2760

5. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall

not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con-

tracting State in which the royalties arise
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in

respect of which the royalties are paid is
effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

6. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person

paying the royalties, whether he is a resident of

a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base
in connection with which the obligation to pay

the royalties was incurred, and such royalties
are borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be deemed
to arise in the State in which the permanent
establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to the
use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall

apply only to the last-mentioned amount. In
such case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the
other provisions of this Convention.

background image

SFS 1996:1511

Article 13

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Con-

tracting State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property
of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the
other Contracting State or of movable property
pertaining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting

State for the purpose of performing
independent personal services, including such
gains from the alienation of such a permanent

establishment (alone or with the whole
enterprise) or of such a fixed base may be taxed
in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic by an

enterprise of a Contracting State or movable
property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in that

State.

4. Gains derived by a resident of a Con-

tracting State from the alienation of:

(a) shares (other than shares listed on an

approved stock exchange in the other Con-
tracting State) forming part of a substantial
interest in the capital stock of a company which
is a resident of that other State the value of
which shares is derived principally from
immovable property situated in that other State;
or

(b) a substantial interest in a partnership,

trust or estate, established under the law in the
other Contracting State, the value of which is

2761

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av sådan fast egendom som avses i
artikel 6 och som är belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna
i fast driftställe, vilket ett företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu-
tande staten, eller av lös egendom, hänförlig till
stadigvarande anordning för att utöva själv-
ständig yrkesverksamhet, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig
eller tillsammans med hela företaget) eller av
sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp

eller luftfartyg som används i internationell
trafik av ett företag i en avtalsslutande stat eller
lös egendom som är hänförlig till användningen
av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas
endast i denna stat.

4. Vinst som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av

a) aktier (andra än sådana som är noterade på

en erkänd fondbörs i den andra avtalsslutande
staten) som utgör del av en väsentlig andel av
aktiekapitalet i ett bolag med hemvist i den
andra staten, vars värde i huvudsak härrör från
fast egendom belägen i denna andra stat; eller

b) en väsentlig andel i ett handelsbolag,

"trust" eller dödsbo, som är bildat enligt

lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten

background image

SFS 1996:1511

och vars värde i huvudsak härrör från fast
egendom belägen i denna andra stat,
får beskattas i denna andra stat. Vid tillämp-
ningen av denna punkt innefattar uttrycket "fast
egendom" sådana aktier som avses i a) eller
sådan andel i ett handelsbolag, "trust" eller
dödsbo som avses i b). Däremot innefattar
uttrycket "fast egendom" inte egendom (med
undantag för uthyrd egendom) på vilken bo-

lagets, handelsbolagets, "trustens" eller döds-

boets verksamhet bedrivs.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2,
3 och 4 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

6. Bestämmelserna i punkt 5 påverkar inte en

avtalsslutande stats rätt att enligt lagstiftningen
i denna stat beskatta vinst, på grund av
överlåtelse av egendom, som förvärvas av
fysisk person som har hemvist i den andra
avtalsslutande staten och som har haft hemvist
i den förstnämnda staten vid något tillfälle
under de senaste sex åren närmast före
överlåtelsen av egendomen.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att
utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat om

han inte i den andra avtalsslutande staten har
stadigvarande anordning som regelmässigt står
till hans förfogande för att utöva verksamheten.

Om han har eller haft sådan stadigvarande
anordning, får inkomsten beskattas i denna
andra stat men endast så stor del av den som är
hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2762

derived principally from immovable property
situated in that other State,
may be taxed in that other State. For the
purposes of this paragraph, the term "immov-
able property" includes the shares of a
company referred to in subparagraph (a) or an
interest in a partnership, trust or estate referred
to in subparagraph (b) but does not include any
property, other than rental property, in which
the business of the company, partnership, trust
or estate is carried on.

5. Gains from the alienation of any property,

other than that referred to in paragraphs 1,2,3
and 4 shall be taxable only in the Contracting

State of which the alienator is a resident.

6. The provisions of paragraph 5 shall not

affect the right of a Contracting State to levy,
according to its law, a tax on gains from the
alienation of any property derived by an
individual who is a resident of the other
Contracting State and has been a resident of the

first-mentioned State at any time during the

six years immediately preceding the alienation
of the property.

Article 14

Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a

resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State unless he has a fixed base regularly

available to him in the other Contracting State

for the purpose of performing his activities. If
he has or had such a fixed base, the income
may be taxed in the other State but only so
much of it as is attributable to that fixed base.

background image

SFS 1996:1511

2. The term "professional services" includes

especially independent scientific, literary,
artistic, educational or teaching activities as
well as the independent activities of physicians,
lawyers, engineers, architects, dentists and

accountants.

Article 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16,

18 and 19, salaries, wages and other remune-

ration derived by a resident of a Contracting

State in respect of an employment shall be

taxable only in that State unless the employ-
ment is exercised in the other Contracting

State. If the employment is so exercised, such

remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-

ment exercised in the other Contracting State

shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the

aggregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the calendar year
concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State, and

(c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed base which
the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions

of this Article, remuneration in respect of an
employment exercised aboard a ship or aircraft
operated in international traffic by an enterprise
of a Contracting State, may be taxed in that

State. Where a resident of Sweden derives

2763

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och

annan ersättning som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten.
Om arbetet utförs i denna andra stat, får
ersättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast
i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under

tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte
överstiger 183 dagar under en tolvmå-
nadersperiod som börjar eller slutar under
kalenderåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi-
varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel får ersättning för arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik av ett företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om
person med hemvist i Sverige uppbär inkomst

background image

SFS 1996:1511

av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg
som används i internationell trafik av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i

styrelse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklar-

na 7, 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av artist,
såsom teater- eller filmskådespelare, radio-
eller televisionsartist eller musiker, eller av
idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller idrottsman utövar i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna
i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller idrotts-
mannen utövar verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte

om det kan fastställas att varken artisten,
idrottsmannen eller honom närstående person

2764

remuneration in respect of an employment
exercised aboard an aircraft operated in

international traffic by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System
(SAS), such remuneration shall be taxable only
in Sweden.

Article 16

Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of
directors or a similar organ of a company
which is a resident of the other Contracting

State, may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Ar-

ticles 7, 14 and 15, income derived by a
resident of a Contracting State as an enter-
tainer, such as a theatre, motion picture, radio
or television artiste, or a musician, or as a
sportsman, from his personal activities as such
exercised in the other Contracting State, may
be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or a
sportsman in his capacity as such accrues not to

the entertainer or sportsman himself but to

another person, that income may, notwith-
standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or sportsman are
exercised.

3. The provisions of paragraph 2 shall not

apply if it is established that neither the
entertainer or the sportsman nor persons

background image

SFS 1996:1511

related thereto, participate directly or indirectly
in the control or in the profits of the person
referred to in that paragraph.

Article 18

Pensions and Annuities

1. Pensions, including disbursements under

the social security legislation, and annuities

arising in a Contracting State and paid to a

resident of the other Contracting State may be
taxed in the State in which they arise.

2. Pensions, including disbursements under

the social security legislation, and annuities

shall be deemed to arise in a Contracting State

when the payer is a resident of that State.

3. Notwithstanding anything in this Con-

vention:

(a) war pensions and allowances (including

pensions and allowances paid to war veterans
or paid as a consequence of damages or
injuries suffered as a consequence of a war)

arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State shall be
exempt from tax in that other State to the extent
that they would be exempt from tax if received

by a resident of the first-mentioned State; and

(b) alimony and other similar amounts

(including child support payments) arising in a
Contracting State and paid to a resident of the
other Contracting State shall be taxable only in

that other State, but the amount taxable in that

other State shall not exceed the amount that
would be taxable in the first-mentioned State if
the recipient were a resident thereof.

2765

direkt eller indirekt deltar i kontrollen av eller
har del i den vinst som förvärvas av person
som åsyftas i nämnda punkt.

Artikel 18

Pension och livränta

1. Pension, utbetalning enligt socialförsäk-

ringslagstiftningen häri inbegripen, och livränta
som härrör från en avtalsslutande stat och
betalas till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i den stat
från vilken de härrör.

2. Pension, utbetalning enligt socialförsäk-

ringslagstiflningen häri inbegripen, och livränta

anses härröra från en avtalsslutande stat om

utbetalaren är person med hemvist i denna stat.

3. Utan hinder av övriga bestämmelser i

detta avtal skall

a) krigspensioner och ersättningar (inbe-

gripet pensioner och ersättningar som utgått till

krigsveteraner eller som betalats till följd av
krigsskador) som härrör från en avtalsslutande
stat och som betalas till en person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, vara
undantagna från skatt i denna andra stat i den
utsträckning de skulle varit undantagna från
beskattning om de mottogs av person med
hemvist i den förstnämnda staten;

b) underhållsbidrag och andra liknande

belopp (underhållsbidrag till barn häri inbe-

gripna), som härrör från en avtalsslutande stat

och som betalas till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, beskattas endast i
denna andra stat men beloppet som beskattas i
denna andra stat skall inte överstiga det belopp
som skulle ha varit skattepliktigt i den först-
nämnda staten om mottagaren haft hemvist där.

background image

SFS 1996:1511

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Lön och liknande ersättning (med

undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, dess politiska underav-
delningar eller lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som utförs i denna

stats, dess politiska underavdelningars eller
lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i

denna stat.

b) Sådan lön och liknande ersättning beskat-

tas emellertid endast i den andra avtalsslutande
staten, om arbetet utförs i denna andra stat och
personen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på lön och liknande ersättning som betalas på

grund av arbete som utförts i samband med

rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat,
dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande, hantverks- eller affärspraktikant,

som har eller omedelbart före vistelsen i en
avtalsslutande stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten och som vistas i den
förstnämnda staten uteslutande för sin under-
visning eller praktik, beskattas inte i denna stat
för belopp som han erhåller för sitt uppehälle,

sin undervisning eller praktik, under förut-
sättning att beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

2766

Article 19

Government Service

1. (a) Salaries, wages and similar remune-

ration, other than a pension, paid by a Con-
tracting State or a political subdivision or a
local authority thereof to an individual in
respect of services rendered to that State or

subdivision or authority shall be taxable only in
that State.

(b) However, such salaries, wages and

similar remuneration shall be taxable only in
the other Contracting State if the services are

rendered in that State and the individual is a
resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the
services.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to salaries, wages and similar remune-
ration in respect of services rendered in
connection with a business carried on by a
Contracting State or a political subdivision or a
local authority thereof.

Article 20

Students

Payments which a student, apprentice or

business trainee who is, or was immediately
before visiting a Contracting State, a resident of
the other Contracting State and who is present
in the first-mentioned State solely for the
purpose of his education or training receives
for the purpose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that State,
provided that such payments arise from sources

outside that State.

background image

SFS 1996:1511

Article 21

Other Income

1. Subject to the provisions of paragraph 2,

items of income of a resident of a Contracting

State, wherever arising, not dealt with in the

foregoing Articles of this Convention shall be
taxable only in that State.

2. However, if such income is derived by a

resident of a Contracting State from sources in
the other Contracting State, such income may

also be taxed in the State in which it arises, and
according to the law of that State. Where such
income is income from an estate or a trust
which is a resident of Canada, other than a trust
to which contributions were deductible, the tax
so charged in Canada shall, provided that the
income is taxable in Sweden, not exceed 15 per
cent of the gross amount of the income.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from
immovable property, as defined in paragraph 2
of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed
base situated therein, and the right or property
in respect of which the income is paid is
effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the
case may be, shall apply.

2767

Artikel 21

Annan inkomst

1. Om inte bestämmelserna i punkt 2 föran-

leder annat, beskattas inkomst som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och
som inte behandlats i föregående artiklar i detta
avtal endast i denna stat oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. Sådan inkomst får emellertid, om den

förvärvas av person med hemvist i en avtals-

slutande stat från källa i den andra avtalsslu-
tande staten, beskattas även i den stat från
vilken den härrör enligt lagstiftningen i denna
stat. I fråga om inkomst från dödsbo eller

"trust" med hemvist i Canada, med undantag
för "truster" i fall då avdrag medgivits för
bidragen, får emellertid skatten i Canada, under
förutsättning att inkomsten är skattepliktig i

Sverige, inte överstiga 15 procent av in-

komstens bruttobelopp.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken inkomsten be-
talas äger verkligt samband med det fasta drift-

stället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

background image

SFS 1996:1511

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Canada skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) I enlighet med gällande bestämmelser i

kanadensisk lagstiftning om avräkning från
kanadensisk skatt av skatt som betalas i annat
land än Canada och med hänsynstagande till
framtida ändringar av dessa bestämmelser

(vilka inte skall påverka den allmänna princip
som anges här), skall - om inte större av-
räkning eller lättnad medges enligt kanadensisk
lag - svensk skatt på inkomst eller vinst som
härrör från Sverige avräknas från varje kana-
densisk skatt på sådan inkomst eller vinst.

b) I enlighet med gällande bestämmelser i

kanadensisk lagstiftning om beskattning av
inkomst från utländskt dotterbolag och med
hänsynstagande till framtida ändringar av dessa
bestämmelser (vilka inte skall påverka den
allmänna princip som anges här), skall bolag
med hemvist i Canada vid fastställandet av
kanadensisk skatt - vid beräkningen av bola-
gets beskattningsbara inkomst - få avdrag för
utdelning som bolaget erhållit ur det skattefria
överskottet från utländskt dotterbolag med
hemvist i Sverige.

c) I fall då inkomst som förvärvas av en

person med hemvist i Canada är undantagen
från beskattning i Canada enligt bestämmelse i
detta avtal, får Canada ändå vid beräkningen av

skatt på annan inkomst beakta sådan undan-
tagen inkomst.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt kanadensisk lag-
stiftning och i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Canada, skall Sverige
- med beaktande av bestämmelserna i svensk

lagstiftning beträffande avräkning av utländsk
skatt (även i den lydelse de framdeles kan få
genom att ändras utan att den allmänna princip

2768

Article 22

Elimination of Double Taxation

1. In the case of Canada, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Subject to the existing provisions of the

law of Canada regarding the deduction from tax
payable in Canada of tax paid in a territory
outside Canada and to any subsequent modi-
fication of those provisions - which shall not
affect the general principle hereof- and unless
a greater deduction or relief is provided under
the laws of Canada, tax payable in Sweden on
profits, income or gains arising in Sweden shall
be deducted from any Canadian tax payable in
respect of such profits, income or gains.

(b) Subject to the existing provisions of the

law of Canada regarding the taxation of income
from a foreign affiliate and to any subsequent
modification of those provisions - which shall
not affect the general principle hereof- for the
purpose of computing Canadian tax, a company
which is a resident of Canada shall be allowed
to deduct in computing its taxable income any
dividend received by it out of the exempt sur-
plus of a foreign affiliate which is a resident of

Sweden.

(c) Where in accordance with any provision

of the Convention income derived by a resident
of Canada is exempt from tax in Canada,
Canada may nevertheless, in calculating the
amount of tax on other income, take into
account the exempted income.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Canada and in
accordance with the provisions of this Con-
vention may be taxed in Canada, Sweden shall
allow - subject to the provisions of the law of
Sweden concerning credit for foreign tax (as it
may be amended from time to time without
changing the general principle hereof) - as a

background image

SFS 1996:1511

deduction from the tax on such income, an

amount equal to the Canadian tax paid in

respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives

income which shall be taxable only in Canada
according to this Convention, Sweden may,
when determining the graduated rate of

Swedish tax, take into account the income

which shall be taxable only in Canada.

(c) Notwithstanding the provisions of

subparagraph (a), dividends paid by a company

which is a resident of Canada to a company
which is a resident of Sweden shall be exempt
from Swedish tax according to the provisions
of Swedish law governing the exemption of tax
on dividends paid to Swedish companies by

subsidiaries abroad.

3. For the purposes of this Article, profits,

income or gains of a resident of a Contracting
State which may be taxed in the other Contract-
ing State in accordance with this Convention
shall be deemed to arise from sources in that
other State.

Article 23

Non-Discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to

any taxation or any requirement connected
therewith which is other or more burdensome

than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances are or may be subjected.

This provision shall, notwithstanding the pro-
visions of Article 1, also apply to individuals
who are not residents of one or both of the
Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment

which an enterprise of a Contracting State has

in the other Contracting State shall not be less

2769

som anges här ändras) - från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett belopp
motsvarande den skatt som erlagts i Canada för
inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna
i detta avtal beskattas endast i Canada, får

Sverige - vid bestämmandet av svensk pro-
gressiv skatt - beakta inkomsten som skall

beskattas endast i Canada.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan

är utdelning från bolag med hemvist i Canada

till bolag med hemvist i Sverige undantagen
från svensk skatt enligt bestämmelserna i
svensk lag om skattebefrielse för utdelning som
erhålls av svenska bolag från dotterbolag utom-
lands.

3. Vid tillämpningen av denna artikel anses

inkomst eller vinst, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat förvärvar och som enligt
detta avtal får beskattas i den andra avtals-
slutande staten, härröra från källa i denna andra
stat.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam-
manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i den-
na andra stat under samma förhållanden är eller
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-
melserna i artikel 1 skall denna bestämmelse
även tillämpas på fysiska personer som inte har

hemvist i en eller i båda avtalsslutande stater.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, skall i denna andra stat

background image

SFS 1996:1511

inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Bestämmelserna i denna artikel anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att
medge person med hemvist i den andra avtals-
slutande staten sådant personligt avdrag vid be-
skattningen, sådan skattebefrielse eller skatte-
nedsättning på grund av civilstånd eller försörj-
ningsplikt mot familj, som medges person med
hemvist i den egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel

9 punkt 1, artikel 11 punkt 8 eller artikel 12

punkt 7 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtals-
slutande staten avdragsgilla vid bestämmandet

av den beskattningsbara inkomsten för före-
taget på samma villkor som betalning till per-
son med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Bestämmelserna i punkt 4 skall inte in-

verka på tillämpningen av bestämmelser i en
avtalsslutande stats interna skattelagstiftning;
som

a) behandlar avdrag för räntekostnader (inbe-

gripet framtida ändringar i bestämmelserna
som inte förändrar grundprincipen däri) och
som är i kraft dagen för undertecknandet av
detta avtal; eller

b) efter undertecknandet införs i en avtalsslu-

tande stat och som utformats för att en person
som inte har hemvist i denna stat, enligt
lagstiftningen där, inte skall få en skattebe-

handling som är förmånligare än den som
person med hemvist i denna stat erhåller i
motsvarande situation.

6. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,
direkt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

skall inte i den förstnämnda staten bli föremål

2770

favourably levied in that other State than the
taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed

as obliging a Contracting State to grant to
residents of the other Contracting State any

personal allowances, reliefs and reductions for
taxation purposes on account of civil status or
family responsibilities which it grants to its
own residents.

4. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or

paragraph 7 of Article 12 apply, interest,
royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State shall, for the
purposes of determining the taxable profits of

such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been paid to a resident
of the first-mentioned State.

5. The provisions of paragraph 4 shall not

affect the operation of any provision of the

taxation laws of a Contracting State:

(a) relating to the deductibility of interest and

which is in force on the date of signature of this

Convention (including any subsequent

modification of such provisions that does not
change the general nature thereof); or

(b) adopted after such date by a Contracting

State and which is designed to ensure that a

person who is not a resident of that State does
not enjoy, under the laws of that State, a tax
treatment that is more favourable than that
enjoyed by residents of that State.

6. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned

background image

SFS 1996:1511

State to any taxation or any requirement

connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected
requirements to which other similar enterprises
of the first-mentioned State, the capital of
which is wholly or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more residents
of a third State, are or may be subjected.

7. In this Article, the term "taxation" means

taxes which are the subject of this Convention.

Article 24

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in
accordance with the provisions of this Con-
vention, he may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of those States,

address to the competent authority of the
Contracting State of which he is a resident an
application in writing stating the grounds for
claiming the revision of such taxation.

2. The competent authority referred to in

paragraph 1 shall endeavour, if the objection

appears to it to be justified and if it is not itself
able to arrive at a satisfactory solution, to

resolve the case by mutual agreement with the
competent authority of the other Contracting

State, with a view to the avoidance of taxation

not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application of
the Convention.

2771

för beskattning eller därmed sammanhängande
krav som är av annat slag eller mer tyngande
än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag
(vars kapital helt eller delvis ägs eller kon-
trolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera
personer med hemvist i en tredje stat) i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

7. I denna artikel avser uttrycket "beskatt-

ning" skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, skriftligen framlägga saken för
den behöriga myndigheten i den avtalsslutande
stat där han har hemvist och ange skälen för sin

begäran om ändring av beskattningen.

2. Om den behöriga myndigheten som anges

i punkt 1 finner invändningen grundad men inte
själv kan få till stånd en tillfredsställande
lösning, skall myndigheten söka lösa frågan

genom ömsesidig överenskommelse med den

behöriga myndigheten i den andra avtals-

slutande staten i syfte att undvika beskattning
som strider mot avtalet.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga om tolkningen
eller tillämpningen av avtalet.

background image

SFS 1996:1511

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna kan överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte
omfattas av avtalet och kan träda i direkt
förbindelse med varandra vid tillämpningen av
avtalet.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall utbyta sådana upplysningar
som är relevanta för att tillämpa bestäm-
melserna i detta avtal eller i de avtalsslutande
statemas interna lagstiftning beträffande skatter
som omfattas av avtalet, i den mån beskatt-
ningen enligt denna lagstiftning inte strider mot
avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte
av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslu-
tande stat mottagit skall behandlas såsom hem-
liga på samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripet domstolar
och administrativa myndigheter) som fast-
ställer, uppbär eller indriver de skatter som

omfattas av avtalet eller handlägger besvär i
fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna
endast för sådana ändamål. De får yppa upp-

lysningarna vid offentliga rättegångar eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra

avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängli-

ga enligt lagstiftning eller sedvanlig admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller
i den andra avtalsslutande staten,

2772

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may consult together for the
elimination of double taxation in cases not
provided for in the Convention and may
communicate with each other directly for the
purpose of applying the Convention.

Article 25

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such information
as is relevant for carrying out the provisions of
this Convention or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes covered by
the Convention insofar as the taxation
thereunder is not contrary to the Convention.
The exchange of information is not restricted
by Article 1. Any information received by a
Contracting State shall be treated as secret in
the same manner as information obtained under
the domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies)
involved in the assessment or collection of, the
enforcement in respect of, or the determination
of appeals in relation to, the taxes covered by

the Convention. Such persons or authorities
shall use the information only for such
purposes. They may disclose the information in
public court proceedings or in judicial
decisions.

2. In no case shall the provisions of para-

graph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to supply information which is not

obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the
other Contracting State;

background image

SFS 1996:1511

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or trade process,
or information, the disclosure of which would

be contrary to public policy (ordre public).

3. If information is requested by a Con-

tracting State in accordance with this Article,
the other Contracting State shall endeavour to
obtain the information to which the request

relates in the same way as if its own taxation
was involved notwithstanding the fact that the
other State does not, at that time, need such

information. If specifically requested by the
competent authority of a Contracting State, the
competent authority of the other Contracting

State shall endeavour to provide information

under this Article in the form requested, such

as depositions of witnesses and copies of

unedited original documents (including books,
papers, statements, records, accounts or
writings), to the same extent such depositions

and documents can be obtained under the laws
and administrative practices of that other State

with respect to its own taxes.

4. For the purposes of this Article, the

Convention shall, notwithstanding the pro-

visions of Article 2, apply to:

(a) all taxes imposed by the Government of

Canada; and

(b) all taxes imposed by the Government of

Sweden or its municipalities and county

councils.

Article 26

Diplomatic Agents and Consular Officers

1. Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or
consular officers under the general rules of

2773

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs-

hemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

3. Om en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel, skall den andra

avtalsslutande staten sträva efter att skaffa fram
de upplysningar som framställningen avser på
samma sätt som om dess egen beskattning var
involverad, utan hinder av att den andra staten

vid denna tidpunkt inte behöver sådana
upplysningar. Om behörig myndighet i en av-
talsslutande stat särskilt begär det skall den be-
höriga myndigheten i den andra avtalsslutande

staten sträva efter att tillhandahålla upplys-
ningarna enligt denna artikel i önskad form, så-
som skriftliga vittnesintyg och kopior av ej
redigerade originalhandlingar (däri inbegripet
böcker, dokument, rapporter, protokoll, räken-
skaper eller skriftväxling) i samma omfattning
som sådana intyg och handlingar kan erhållas
enligt lagstiftning och administrativ praxis i
denna andra stat beträffande dess egna skatter.

4. Vid tillämpningen av denna artikel skall

avtalet, utan hinder av bestämmelserna i artikel
2, tillämpas på:

a) alla skatter som tas ut av Canadas rege-

ring; och

b) alla skatter som tas ut av Sveriges rege-

ring, kommuner och landsting.

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära
tjänstemän

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i

background image

SFS 1996:1511

särskilda överenskommelser tillkommer diplo-
matiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

2. Utan hinder av artikel 4 skall fysisk per-

son, som är medlem av en avtalsslutande stats
diplomatiska beskickning, konsulat eller
ständiga representation, vilken är belägen i
den andra avtalsslutande staten eller i en tredje
stat, vid tillämpningen av avtalet anses ha
hemvist i den sändande staten, om han där är
underkastad samma skyldigheter i fråga om
skatt för hela sin inkomst som person med
hemvist i denna sändande stat.

3. Avtalet tillämpas inte på internationell

organisation, dess organ eller tjänstemän och
inte heller på person, som är medlem av en
tredje stats eller grupp av staters diplomatiska
beskickning, konsulat eller ständiga repre-
sentation och som befinner sig i en avtalsslu-
tande stat samt inte i någondera avtalsslutande
staten är underkastad samma skyldigheter i
fråga om skatt för hela sin inkomst som person
med hemvist där.

Artikel 27

�vriga bestämmelser

1. Bestämmelserna i detta avtal anses inte i

något avseende begränsa sådan skattenedsätt-
ning, skattelättnad, avräkning eller avdrag vid
beskattning som medges

a) enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat

vid bestämmandet av skatt som tas ut i denna
stat, eller

b) enligt annat avtal som en avtalsslutande

stat ingår.

2. Bestämmelserna i detta avtal hindrar inte

en avtalsslutande stat att beskatta belopp som
inräknas i inkomsten hos en person med hem-
vist i denna stat på grund av innehav av andel i
handelsbolag, "trust" eller kontrollerad utländsk

juridisk person.

2774

international law or under the provisions of
special agreements.

2. Notwithstanding Article 4, an individual

who is a member of a diplomatic mission,
consular post or permanent mission of a
Contracting State which is situated in the other
Contracting State or in a third State shall be
deemed for the purposes of the Convention to
be a resident of the sending State if he is liable
in the sending State to the same obligations in
relation to tax on his total income as are
residents of that sending State.

3. The Convention shall not apply to in-

ternational organizations, to organs or officials
thereof and to persons who are members of a
diplomatic mission, consular post or permanent
mission of a third State or group of States,
being present in a Contracting State and who
are not liable in either Contracting State to the
same obligations in relation to tax on their total
income as are residents thereof.

Article 27

Miscellaneous Rules

1. The provisions of this Convention shall

not be construed to restrict in any manner any
exemption, allowance, credit or other deduction

accorded:

(a) by the laws of a Contracting State in the

determination of the tax imposed by that State;
or

(b) by any other agreement entered into by a

Contracting State.

2. Nothing in the Convention shall be

construed as preventing a Contracting State
from imposing a tax on amounts included in
the income of a resident of that State with
respect to a partnership, trust, or controlled
foreign affiliate, in which he has an interest.

background image

SFS 1996:1511

3. Contributions in a year in respect of

services rendered in that year paid by, or on

behalf of, an individual who is a resident of a

Contracting State to a pension plan that is

recognized for tax purposes in the other

Contracting State shall, during a period not
exceeding in the aggregate 60 months, be

treated in the same way for tax purposes in the
first-mentioned State as a contribution paid to a
pension plan that is recognized for tax
purposes in that first-mentioned State, provided
that:

(a) such individual was contributing on a

regular basis to the pension plan for a period
ending immediately before he became a
resident of the first-mentioned State; and

(b) the competent authority of the first-

mentioned State agrees that the pension plan
corresponds to a pension plan recognized for
tax purposes by that State.

For the purposes of this paragraph, "pension

plan" includes a pension plan created under the

social security system in a Contracting State.

4. For the purposes of paragraph 3 of Article

XXII (Consultation) of the General Agreement
on Trade in Services, the Contracting States

agree that, notwithstanding that paragraph, any

dispute between them as to whether a measure
falls within the scope of this Convention may
be brought before the Council for Trade in

Services, as provided by that paragraph, only

with the consent of both Contracting States.
Any doubt as to the interpretation of this
paragraph shall be resolved under paragraph 3
of Article 24 or, failing agreement under that
procedure, pursuant to any other procedure

agreed to by both Contracting States.

2775

3. Avgifter som betalats under ett år, med

anledning av förvärvsverksamhet som utövats

under året, av eller för en fysisk person som har
hemvist i en avtalsslutande stat till en pen-

sionsplan som erkänts för beskattningsändamäl
i den andra avtalsslutande staten skall, under en

period ej överstigande sammanlagt 60 måna-
der, vid beskattningen i den förstnämnda staten
behandlas på samma sätt som avgifter vilka
betalats till en pensionsplan som erkänts för
beskattningsändamål i den förstnämnda staten,
under förutsättning att

a) sådan fysisk person regelbundet bidragit

till en sådan pensionsplan under en period
omedelbart innan han fick hemvist i den
förstnämnda staten; och

b) den behöriga myndigheten i den först-

nämnda staten finner att pensionsplanen
motsvarar en pensionsplan som erkänts för
beskattningsändamål i denna stat.

Vid tillämpningen av denna punkt anses

uttrycket "pensionsplan" innefatta pensionsplan

som inrättats inom ramen för socialförsäk-
ringssystemet i en avtalsslutande stat.

4. Vid tillämpningen av artikel XXII (Kon-

sultation) punkt 3 i Allmänna Tjänstehan-

delsavtalet, är de avtalsslutande staterna
överens om att utan hinder av nämnda punkt,
skall en tvist mellan staterna angående frågan
huruvida en åtgärd faller under tillämpnings-
området för detta avtal eller inte och som kan
hänskjutas till Tjänstehandelsrådet i enlighet
med nämnda punkt, tvisten så hänskjutas
endast om båda avtalsslutande staterna sam-
tycker därtill. Frågor om tolkningen av denna
punkt skall avgöras med tillämpning av artikel

24 punkt 3 eller, om sådant avgörande inte kan
träffas, enligt annat förfarande som båda avtals-
slutande staterna kommer överens om.

background image

SFS 1996:1511

Artikel 28

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika-

tionshandlingarna skall utväxlas i Ottawa så
snart som möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av

ratifikationshandlingarna och dess bestäm-
melser tillämpas:

a) i Canada:

1) beträffande skatt, som innehålls vid käl-

lan, på belopp som den 1 januari kalender-
året närmast efter det då utväxlingen av
ratifikationshandlingarna äger rum eller
senare betalas till eller tillgodoförs person

med hemvist utanför Canada; och

2) beträffande annan kanadensisk skatt, i

fråga om beskattningsår som börjar den

1 januari kalenderåret närmast efter det då

utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger
rum eller senare; och
b) i Sverige, beträffande inkomst som

förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast
efter det då utväxlingen av ratifikationshand-
lingarna äger rum eller senare.

3. Bestämmelserna i avtalet från den 14 okto-

ber 1983 mellan Canada och Sverige för att
undvika dubbelbeskattning och förhindra skat-
teflykt beträffande skatter på inkomst och för-
mögenhet skall upphöra att gälla:

a) i Canada:

1) beträffande skatt, som innehålls vid käl-

lan, på belopp som den 1 januari kalender-
året närmast efter det då utväxlingen av
ratifikationshandlingarna äger rum eller se-
nare betalas till eller tillgodoförs person med
hemvist utanför Canada; och

2) beträffande annan kanadensisk skatt, i

fråga om beskattningsår som börjar den

1 januari kalenderåret närmast efter det då

2776

Article 28

Entry into Force

1. This Convention shall be ratified and the

instruments of ratification shall be exchanged
at Ottawa as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon

the exchange of instruments of ratification and
its provisions shall have effect:

(a) in Canada:

(i) in respect of tax withheld at the source

on amounts paid or credited to non-residents
on or after the first day of January in the
calendar year next following that in which
the exchange of instruments of ratification
takes place; and

(ii) in respect of other Canadian tax for

taxation years beginning on or after the first
day of January in the calendar year next
following that in which the exchange of
instruments of ratification takes place;
(b) in Sweden, in respect of income derived

on or after the first day of January in the
calendar year next following that in which the
exchange of instruments of ratification takes
place.

3. The provisions of the Convention of 14th

October, 1983 between Canada and Sweden

for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with respect to

Taxes on Income and on Capital shall cease to

have effect:

(a) in Canada:

(i) in respect of tax withheld at the source

on amounts paid or credited to non-residents
on or after the first day of January in the
calendar year next following that in which
the exchange of instruments of ratification
takes place; and

(ii) in respect of other Canadian tax for

taxation years beginning on or after the first
day of January in the calendar year next

background image

SFS 1996:1511

following that in which the exchange of
instruments of ratification takes place;

(b) in Sweden:

(i) in respect of income derived on or after

the first day of January in the calendar year
next following that in which the exchange of
instruments of ratification takes place; and

(ii) in respect of capital tax which is assess-

ed in or after the second calendar year next
following that in which the exchange of
instruments of ratification takes place.

4. The Agreement dated 21st November,

1929, between Canada and Sweden providing

for the reciprocal exemption from income tax
on earnings derived from the operation of ships
is terminated on the date on which this Con-
vention enters into force.

Article 29

Termination

This Convention shall continue in effect

indefinitely but either Contracting State may,
on or before June 30 of any calendar year after
the year of the exchange of instruments of

ratification, give written notice of termination
to the other Contracting State and in such
event, the Convention shall cease to have
effect:

(a) in Canada:

(i) in respect of tax withheld at the source

on amounts paid or credited to non-residents
on or after the first day of January in the
calendar year next following that in which
the notice is given; and

(ii) in respect of other Canadian tax for

taxation years beginning on or after the first
day of January in the calendar year next
following that in which the notice is given;
(b) in Sweden, in respect of income derived

on or after the first day of January in the
calendar year next following that in which the
notice is given.

2777

utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger
rum eller senare;
b) i Sverige:

1) beträffande inkomst som förvärvas den

1 januari kalenderåret närmast efter det då

utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger
rum eller senare; och

2) beträffande förmögenhetsskatt för vilken

taxering sker andra kalenderåret närmast
efter det då utväxlingen av ratifikationshand-
lingarna äger rum eller senare.

4. Avtalet daterat den 21 november 1929

mellan Canada och Sverige angående ömsesi-
digt fritagande från inkomstskatt i vissa fall av

inkomster härrörande från rederirörelse skall
upphöra att gälla den dag då förevarande avtal
träder i kraft.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegräns-

ning men envar av de avtalsslutande staterna
äger att - senast den 30 juni under ett kalen-
derår som börjar efter det år då utväxlingen av
ratifikationshandlingarna ägde rum - skriftligen
säga upp avtalet hos den andra avtalsslutande
staten. I händelse av sådan uppsägning upphör
avtalet att gälla:
a) i Canada:

1) beträffande skatt, som innehålls vid

källan, på belopp som den 1 januari kalen-
deråret närmast efter det då uppsägning sker

eller senare betalas till eller tillgodoförs
person med hemvist utanför Canada; och

2) beträffande annan kanadensisk skatt, i

fråga om beskattningsår som börjar den

1 januari kalenderåret närmast efter det .då

uppsägning sker eller senare;
b) i Sverige, beträffande inkomst som för-

värvas den 1 januari kalenderåret närmast efter
det då uppsägning sker eller senare.

background image

SFS 1996:1511

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 27 augusti

1996 i två exemplar på engelska, franska och

svenska språken, varvid varje text äger lika
vitsord.

För Sveriges För Canadas
regering regering

Lena Hjelm-Wallén LloydAxworthy

2778

IN WITNESS WHEREOF the undersigned,

duly authorized to that effect, have signed this

Convention.

DONE in duplicate at Stockholm, this 27th

day of August 1996 in the English, French and

Swedish languages, each version being equally
authentic.

For the Government For the Government
of Sweden of Canada

Lena Hjelm-Wallén Lloyd Axworthy

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.