SFS 1996:1512 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna / SFS 1996:1512 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
SFS 1996_1512 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1512

Utkom från trycket
den 30 december 1996

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna;

utfärdad den 25 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på in-

komst och på förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge
och Sverige undertecknade den 23 september 1996 skall tillsammans med
det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta gälla
som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på danska,
färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken. På svenska språket
har utfärdats två texter, en för Finland och en för Sverige. Samtliga texter
har samma giltighet. Den för Sverige utfärdade texten framgår av bilaga till
denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet är undantagen från beskattning i Sverige, skall
sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 31 punkt 5 i avtalet skall
följande gälla.

Med uttrycket "kortare avbrott" avses uppehåll i tjänstgöringen i arbets-

staten som varar

1) högst 18 månader per barn på grund av föräldraledighet,

1

Prop. 1996/97:44, bet. 1996/97:SkU12, rskr. 1996/97:38.

2778

background image

SFS 1996:1512

2) sammanlagt högst 12 månader under en period om 36 månader för allt

annat uppehåll än uppehåll på grund av sådan sjukdom som avses i tredje
stycket (tjänstledighet, arbetslöshet etc).

Om en person är frånvarande från sitt arbete på grund av sjukdom anses

detta inte innebära att han inte alltjämt uppfyller de uppställda villkoren i
punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive punkterna 2 och 3 i pro-
tokollspunkt VIII i protokollet till avtalet den 12 september 1989 mellan de
nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst och på förmögenhet under förutsättning att han under hela sjukpe-
rioden behåller sin anställning.

En period då en person bedriver sitt varaktiga personliga arbete i hem-

viststaten anses inte utgöra ett "kortare avbrott".

Bestämmelserna i punkterna 4-6 i protokollspunkt VII respektive punk-

terna 4-6 i protokollspunkt VIII i ovan nämnda protokoll skall gälla vid
tillämpningen av punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive punk-
terna 2 och 3 i protokollspunkt VIII.

Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive

punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i ovan nämnda protokoll tillämpas
inte i de fall en anställning hos en och samma arbetsgivare pågår under en
sammanhängande tid som är kortare än sex månader.

5 § Vid tillämpning av bestämmelserna i protokollspunkt II i protokollet
till avtalet skall följande gälla. Vad som föreskrivs om tunnelförbindelsen
gäller också för den konstgjorda halvö i Danmark till den del denna är
anlagd eller underhålls av eller för �resundskonsortiet. Vad som föreskrivs
om bron över �resund gäller också för den betalstation i Sverige till den del
denna uppförs, underhålls eller drivs av eller för �resundskonsortiet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas
a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då lagen träder i
kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för be-

skattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast ef-
ter det år då lagen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår

på grund av taxering andra kalenderåret efter det år då lagen träder i kraft
eller senare.

3. Genom lagen upphävs lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal

mellan de nordiska länderna.

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas
a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

före den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då lagen
träder i kraft,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för be-

skattningsår som börjar före den 1 januari det kalenderår som följer närmast

efter det år då lagen träder i kraft,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår

på grund av taxering första kalenderåret efter det år då lagen träder i kraft
eller tidigare.

2779

background image

SFS 1996:1512

Den upphävda lagen skall också tillämpas i fall som avses i artikel 31

punkt 5 i avtalet såvitt avser punkterna 2-6 i protokollspunkt VII och
punkterna 2-6 i protokollspunkt VIII i protokollet till avtalet den 12 sep-
tember 1989 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

ERIK �&SBRINK

(Finansdepartementet)

2780

background image

SFS 1996:1512

Bilaga

Avtal

mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands,

Islands, Norges och Sveriges regeringar,

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande

skatter på inkomst och på förmögenhet,

som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande

till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas
självstyrelsekompetens,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en eller flera av de

avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet som

påförs för envar av de avtalsslutande staternas, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket
skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter, som

utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst
eller förmögenhet, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av
lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter på vilka avtalet tillämpas är
a) i Danmark

1) inkomstskatten till staten,

2) den kommunala inkomstskatten,
3) den amtskommunala inkomstskatten, och
4) skatterna enligt kolväteskattelagen,
(i det följande benämnda "dansk skatt");

b) på Färöarna

1) skatten till landskassan,

2) skatten till kommunerna,
3) kyrkoskatten,
4) utdelningsskatten,

2781

background image

SFS 1996:1512

5) royaltyskatten,

6) ränteskatten, och
7) skatterna enligt kolväteskattelagen,
(i det följande benämnda "färöisk skatt");
c) i Finland

1) de statliga inkomstskatterna,

2) inkomstskatten för samfund,
3) kommunalskatten,
4) kyrkoskatten,
5) källskatten på ränteinkomst,
6) källskatten för begränsat skattskyldig, och
7) den statliga förmögenhetsskatten,
(i det följande benämnda "finsk skatt");
d) i Island

1) inkomstskatten till staten,

2) den särskilda inkomstskatten till staten,
3) den kommunala inkomstskatten,
4) förmögenhetsskatten till staten,

5) den särskilda förmögenhetsskatten till staten, och
6) inkomst- och förmögenhetsskatten för penninginstitut,
(i det följande benämnda "isländsk skatt");
e) i Norge

1) inkomst- och förmögenhetsskatten till staten,

2) inkomst- och förmögenhetsskatten till kommunerna,
3) inkomstskatten till fylkena,
4) den gemensamma skatten till skattefördelningsfonden,

5) skatterna enligt petroleumskattelagen, och
6) avgiften till staten på ersättningar till utländska artister,
(i det följande benämnda "norsk skatt");
f) i Sverige

1) den statliga inkomstskatten, däri inbegripet sjömansskatten och ku-

pongskatten,
2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,
3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,
4) expansionsmedelsskatten,
5) den kommunala inkomstskatten, och

6) den statliga förmögenhetsskatten,
(i det följande benämnda "svensk skatt").
4. Avtalet tillämpas också på skatter av samma eller i huvudsak likartat

slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället

för de för närvarande utgående skatterna. I fråga om Danmark och Färöarna
tillämpas avtalet dessutom på en sådan allmän skatt på förmögenhet som
Danmark respektive Färöarna kan komma att införa efter undertecknandet av
avtalet. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela
varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

2782

background image

SFS 1996:1512

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta

avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "avtalsslutande stat" åsyftar Danmark, Finland, Island, Norge och

Sverige; uttrycket omfattar också det i det danska riket självstyrande folk-
samfundet Färöarna; i den omfattning bestämmelserna i avtalet endast berör

förhållandet mellan Danmark och Färöarna används uttrycken "en del av
riket" och "den andra delen av riket", allteftersom sammanhanget kräver;

uttrycket omfattar också varje utanför respektive stats territorialvatten

beläget område, inom vilket denna stat enligt sin lagstiftning och i överens-
stämmelse med folkrätten har rättigheter med avseende på utforskning och
utnyttjande av naturtillgångar på havsbottnen eller i dess underlag;

"Danmark" inbegriper inte Färöarna och Grönland; "Finland" inbegriper

inte landskapet �&land i fråga om den finska kommunalskatten; "Norge"
inbegriper inte Svalbard (med vilket avses även Björnön), Jan Mayen och de
norska områdena ("biland") utanför Europa;

b) "person" inbegriper fysisk person, bolag och personsammanslutning;
c) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen be-

handlas såsom juridisk person;

d) "personsammanslutning" åsyftar sammanslutning som inte beskattas

såsom självständigt skattesubjekt;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i annan avtalsslutande

stat" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande
stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i annan avtals-
slutande stat;

f) "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen

i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen; uttrycket inbegriper dock
alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och
skogsbruk, byggnader, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om

fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till för-

änderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mine-
ralförekomst, källa eller annan naturtillgång;

g) "medborgare" åsyftar fysisk person som har medborgarskap i en avtals-

slutande stat; fysisk person som är dansk medborgare och som har hemvist
på Färöarna enligt lagen om hemstyre anses ha medborgarskap endast på
Färöarna; uttrycket åsyftar också bolag eller personsammanslutning som
bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

h) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som

används av person med hemvist i en avtalsslutande stat, utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i annan avtalsslutande
stat;

i) "intressegemenskap" åsyftar fall då ett företag direkt eller indirekt deltar

i ledningen eller kontrollen av ett annat företag eller äger väsentlig del i detta
andra företags kapital eller om samma personer direkt eller indirekt deltar i

2783

background image

SFS 1996:1512

ledningen eller kontrollen av båda företagen eller äger väsentlig del i dessa
företags kapital;

j) "behörig myndighet" åsyftar

1) i Danmark: skatteministern,

2) på Färöarna: landsstyresmannen för finansärenden,
3) i Finland: finansministeriet,

4) i Island: finansministern,

5) i Norge: finans- och tullministern,
6) i Sverige: finansministern,

eller det befullmäktigade ombud eller den myndighet i envar av dessa stater
åt vilken någon av de ovannämnda eller annan uppdrar att handha frågor
beträffande avtalet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses,

såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats
i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den
statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och
den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna
stat äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i
denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist

i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skatt-
skyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller
annan liknande omständighet, och inbegriper också denna stat, dess politiska
underavdelningar, lokala myndigheter och offentligrättsliga institutioner.
Uttrycket

a) inbegriper inte person som är skattskyldig i denna stat endast för

inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där, och

b) inbegriper personsammanslutning och dödsbo endast till den del deras

inkomst respektive förmögenhet tas till beskattning i denna stat på mot-
svarande sätt som inkomst som förvärvas respektive förmögenhet som inne-

has av person med hemvist där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i

flera avtalsslutande stater, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som

stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i flera
stater, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och

ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnads-

intressen eller om han inte i någon stat har en bostad som stadigvarande står

till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadig-
varande vistas;

2784

background image

SFS 1996:1512

c) om han stadigvarande vistas i flera stater eller om han inte vistas

stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han
är medborgare;

d) om han är medborgare i flera stater eller om han inte är medborgare i

någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i berörda avtalsslutande
stater frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk

person har hemvist i flera avtalsslutande stater, anses personen i fråga ha
hemvist endast i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en

stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet

helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt
a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,

d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av

naturtillgångar.

3. Ett byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsprojekt, eller

verksamhet som består av planering, övervakning, rådgivning eller annan
biträdande personalinsats i samband med sådant projekt, utgör fast driftställe
men endast om projektet eller verksamheten pågår mer än tolv månader i en
avtalsslutande stat.

4. Vid beräkning av den tid som avses i punkt 3 anses verksamhet, som

bedrivs av ett företag som har intressegemenskap med annat företag, be-
driven av det företag med vilket det har intressegemenskap, om verk-
samheten i väsentlig mån är av samma slag som den verksamhet som det
sistnämnda företaget bedriver och båda företagens verksamhet avser samma
projekt.

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket

"fast driftställe" inte innefatta

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller

utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring,

utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbet-

ning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för

inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

8 8 - S F S 1996

2785

background image

SFS 1996:1512

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för

att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande
art,

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att

kombinera verksamheter som anges i punkterna a) - e), under förutsättning
att hela den verksamhet som bedrivs vid den stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträ-
dande art.

6. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7

tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där
regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta
företag - utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha fast
driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person
bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna
person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 5 och som - om
den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet - inte skulle
göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt
bestämmelserna i nämnda punkt.

7. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på

den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom för-
medling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, om
sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat

kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i annan avtals-
slutande stat eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i annan avtals-
slutande stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i
och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av

fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i

annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom

omedelbart nyttjande, genom uthyrning eller annan användning av fast
egendom.

3. Om innehav av aktier eller andra andelar i bolag, vars huvudsakliga

ändamål är att inneha fast egendom, berättigar innehavaren av aktierna eller
andelarna att nyttja bolaget tillhörig fast egendom, får inkomst, som förvärvas
genom omedelbart nyttjande, genom uthyrning eller annan användning av
sådan nyttjanderätt, beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egen-
domen är belägen.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas också på inkomst av fast

egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används
vid självständig yrkesutövning.

2786

background image

SFS 1996:1512

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, be-

skattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i annan
avtalsslutande stat från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver

rörelse på sådant sätt, får företagets inkomst beskattas i denna andra stat,
men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i annan avtals-

slutande stat från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna
i punkt 3 föranleder annat, i envar av de berörda avtalsslutande staterna till
det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha
förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och
självständigt avslutat affärer med det företag ull vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgif-

ter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripet utgifter för
företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna upp-
kommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4.1 den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande

stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de
olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna
avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant

förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att
resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att

varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hän-

förlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte
goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra

artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna
i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas

endast i denna stat.

2. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom nyttjande, underhåll eller uthyrning av containrar (däri inbegripet
släpvagn och annan utrustning för transport av containrar) som används för

transport av gods eller varor, beskattas endast i denna stat, utom då con-
tainern används uteslutande mellan platser i annan avtalsslutande stat.

2787

background image

SFS 1996:1512

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas också på inkomst som

förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

Närstående företag

1.1 fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen

eller kontrollen av ett företag i annan avtalsslutande stat eller äger del i detta
företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen

av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i annan avtals-
slutande stat eller äger del i dessa företags kapital,
iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella

förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan
sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags in-
komst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat

inräknar - och i överensstämmelse därmed beskattar - inkomst, för vilken ett

företag i annan avtalsslutande stat beskattas i denna andra stat, samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i
den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade
varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag,
skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp
som påförts för inkomsten där, om denna andra stat anser justeringen vara
berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet. Vid sådan justering
iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de
berörda avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person

med hemvist i annan avtalsslutande stat får beskattas i denna andra stat.

2. I fall då verklig innehavare av förmån av utdelning med hemvist i en

avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i annan
avtalsslutande stat än den där han har hemvist samt den andel på grund av
vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med rörelse som bedrivs
från det fasta driftstället respektive självständig yrkesverksamhet som utövas
från den stadigvarande anordningen, får, utan hinder av bestämmelserna i

2788

background image

SFS 1996:1512

punkterna 1 och 3, utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
till sådan verklig innehavare beskattas i enlighet med bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14 i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället
respektive den stadigvarande anordningen finns.

3. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person

med hemvist i annan avtalsslutande stat får beskattas också i den avtals-
slutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om den verklige innehavaren av förmånen av
utdelningen är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
den skatt som sålunda påförs inte överstiga 15 procent av utdelningens
bruttobelopp. Sådan utdelning skall emellertid vara undantagen från beskatt-
ning i den förstnämnda staten om den verklige innehavaren av förmånen av
utdelningen är ett bolag (med undantag för personsammanslutning och döds-
bo) som direkt äger minst 10 procent av det utbetalande bolagets kapital.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 får isländsk skatt på utdelning

höjas till högst 15 procent i den mån sådan utdelning dragits av från det
utbetalande bolagets inkomst vid bestämmandet av isländsk skatt.

5. Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 berör inte bolagets beskattning för

vinst av vilken utdelningen betalas.

6. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier,

andelsbevis eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel
i vinst, samt annan inkomst från bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där
det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt
som inkomst av aktier.

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 3 och 4 kan de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna komma överens om att utdelning,
som tillfaller i överenskommelsen namngiven institution med allmänt väl-
görande eller annat allmännyttigt ändamål, vilken enligt lagstiftningen i den
avtalsslutande stat där institutionen har hemvist är undantagen från skatt på
utdelning, skall i annan avtalsslutande stat vara befriad från skatt på utdelning
från bolag i denna andra stat.

8. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från

annan avtalsslutande stat, får denna andra stat inte beskatta utdelning som
bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist
i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anord-
ning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en
skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller
den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit
i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person

2789

background image

SFS 1996:1512

med hemvist i annan avtalsslutande stat, beskattas endast i denna andra stat
om personen i fråga är den verklige innehavaren av förmånen av räntan.

2.1 fall då verklig innehavare av förmån av ränta med hemvist i en avtals-

slutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i annan avtals-
slutande stat än den där han har hemvist samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med rörelse som bedrivs från det fasta drift-
stället respektive självständig yrkesverksamhet som utövas från den stadig-
varande anordningen, får, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, ränta
som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till sådan verklig
innehavare beskattas i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 respektive
artikel 14 i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället respektive den
stadigvarande anordningen finns.

3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags

fordran som inte är utdelning enligt artikel 10 punkt 6, antingen den säker-
ställts genom inteckning i fast egendom eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt
inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till
sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av
sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den verk-

lige innehavaren eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med
hänsyn till den skuld för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den verklige innehavaren om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast
på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lag-
stiftningen i envar av de berörda avtalsslutande staterna med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till per-

son med hemvist i annan avtalsslutande stat, beskattas endast i denna andra
stat om personen i fråga är den verklige innehavaren av förmånen av
royaltyn.

2. I fall då verklig innehavare av förmån av royalty med hemvist i en av-

talsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i annan
avtalsslutande stat än den där han har hemvist samt den rättighet eller egen-
dom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med rörelse
som bedrivs från det fasta driftstället respektive självständig yrkesverksamhet
som utövas från den stadigvarande anordningen, får, utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 1, royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till sådan verklig innehavare beskattas i enlighet med bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14 i den avtalsslutande stat där det fasta drift-
stället respektive den stadigvarande anordningen finns.

2790

background image

2791

SFS 1996:1512

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som

tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovs-
rätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripet bio-

graffilm samt film och band för radio- och televisionssändning), patent,

varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverk-
ningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den

verklige innehavaren eller mellan dem båda och annan person royalty-
beloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den verklige innehavaren om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i
envar av de berörda avtalsslutande staterna med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på

grund av överlåtelse av fast egendom som är belägen i annan avtalsslutande
stat, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på

grund av överlåtelse av aktie eller annan andel i bolag vars huvudsakliga
ändamål är att inneha fast egendom och vars tillgångar (före avdrag för
skulder) direkt eller indirekt till mer än 75 procent består av fast egendom
som är belägen i en annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra stat.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av

rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat
har i annan avtalsslutande stat, eller av lös egendom, hänförlig till stadig-
varande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som fysisk
person med hemvist i en avtalsslutande stat har i annan avtalsslutande stat,
får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget)
eller av sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på

grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell

trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådant skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

5. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på

grund av överlåtelse av containrar (däri inbegripet släpvagn och annan
utrustning för transport av containrar) som används för transport av gods
eller varor, beskattas endast i denna stat, utom då containern används

uteslutande mellan platser i annan avtalsslutande stat.

background image

SFS 1996:1512

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i

punkterna 1-5 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har
hemvist.

7. Vinst på grund av överlåtelse av aktie eller annan andel eller rättighet i

bolag eller personsammanslutning som enligt lagstiftningen i en avtals-
slutande stat är hemmahörande där, eller i bolag eller personsammanslutning
hemmahörande i annan avtalsslutande stat om värdet av den överlåtna aktien,
andelen eller rättigheten till huvudsaklig del direkt eller indirekt beror på
innehav av aktie, annan andel eller rättighet i bolag eller person-
sammanslutning som enligt lagstiftningen i den förstnämnda staten är
hemmahörande där, och vilken vinst förvärvas av en fysisk person som har

haft hemvist i denna stat och fått hemvist i annan avtalsslutande stat får -
utan hinder av bestämmelserna i punkt 6 - beskattas i den förstnämnda
avtalsslutande staten om överlåtelsen av aktien, andelen eller rättigheten sker
vid någon tidpunkt under de fem år som följer närmast efter det år personen
upphörde att ha hemvist i den förstnämnda staten. Med rättighet i bolag eller
personsammanslutning avses vid tillämpningen av denna punkt konvertibla
skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis, optionsrätter som utfästs av bolaget
eller personsammanslutningen samt optionsrätter och terminer som avser
andelar eller aktier i bolag eller personsammanslutningar eller som avser
något av övriga nämnda finansiella instrument.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat

förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i annan

avtalsslutande stat, om

a) han i denna andra stat har stadigvarande anordning som regelmässigt

står till hans förfogande för att utöva verksamheten men endast så stor del av
inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning, eller

b) han vistas i denna andra stat under tidsperiod eller tidsperioder som

sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar
eller slutar under beskattningsåret i fråga men endast så stor del av inkomsten
som är hänförlig till verksamhet som har utövats i denna andra stat under

denna tidsperiod eller dessa tidsperioder.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig,

litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverk-
samhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

2792

background image

SFS 1996:1512

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föranleder

annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat,
såvida inte arbetet utförs i annan avtalsslutande stat. Om arbetet utförs i

denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i

annan avtalsslutande stat, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i denna andra stat under tidsperiod eller tidsperioder

som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som

börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra

stat eller på dennes vägnar, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning

som arbetsgivaren har i denna andra stat, samt

d) fråga inte är om uthyrning av arbetskraft.
3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av

arbete, som utförs ombord på danskt, färöiskt, finskt, isländskt, norskt eller
svenskt skepp i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat vars

nationalitet skeppet har; vid tillämpningen av denna bestämmelse likställs
utländskt skepp, som befraktas på så kallad bareboat basis av en person med
hemvist i en avtalsslutande stat, med danskt, färöiskt, finskt, isländskt, norskt
respektive svenskt skepp.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas

inkomst av arbete, som utförs ombord på

a) luftfartyg i internationell trafik, endast i den avtalsslutande stat där den

som förvärvar arbetsinkomsten har hemvist,

b) fiske-, sälfångst- eller valfångstfartyg, endast i den avtalsslutande stat

där den som förvärvar arbetsinkomsten har hemvist, även då inkomsten för
arbetet utgår i form av viss lott eller andel av vinsten av fiske-, sälfangst-
eller valfångstverksamheten.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i

en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat
liknande organ i bolag med hemvist i annan avtalsslutande stat, får beskattas
i denna andra stat.

2793

background image

SFS 1996:1512

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga
verksamhet i annan avtalsslutande stat i egenskap av artist, såsom teater-
eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egen-
skap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom verksamhet som artist eller sportutövare be-

driver i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan
annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna
7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sport-
utövaren bedriver verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på inkomst genom

verksamhet som artist eller sportutövare med hemvist i en avtalsslutande stat
bedriver i annan avtalsslutande stat i fall då besöket i denna andra stat
huvudsakligen bekostas av offentliga medel i den förstnämnda staten. I
sådant fall beskattas inkomsten endast i denna förstnämnda stat.

Artikel 18

Pension m.m.

1. Pension och livränta som betalas från en avtalsslutande stat och

utbetalning från en avtalsslutande stat enligt sociallagstiftningen i denna stat
till person med hemvist i annan avtalsslutande stat beskattas endast i den
förstnämnda staten.

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal skall underhållsbidrag,

som person med hemvist i en avtalsslutande stat betalar till make eller
förutvarande make eller till barn med hemvist i annan avtalsslutande stat,
undantas från beskattning i denna andra stat i det fall då bidraget skulle ha
undantagits från beskattning i den förstnämnda staten om mottagaren hade
haft hemvist där.

3. Med uttrycket "livränta" förstås ett fastställt belopp som betalas till

fysisk person periodiskt på fastställda tider under personens livstid eller
under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av
förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. Lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension), som

betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar,

2794

background image

SFS 1996:1512

lokala myndigheter eller offentligrättsliga institutioner till fysisk person på
grund av arbete som utförs i denna stats, underavdelnings, myndighets eller
institutions tjänst, beskattas endast i denna stat.

2. Om lön eller annan liknande ersättning som avses i punkt 1 tillfaller

mottagaren för arbete som denne utför i annan avtalsslutande stat än den från
vilken lönen eller ersättningen betalas, beskattas lönen eller ersättningen
emellertid endast i den stat där arbetet utförs, om mottagaren är person med
hemvist i denna stat och

a) är medborgare i denna stat, eller

b) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17 tillämpas på lön och annan

liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförs i samband

med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska under-
avdelningar, lokala myndigheter eller offentligrättsliga institutioner.

Artikel 20

Studerande och praktikanter

Person som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för

a) studier vid läroanstalt i denna stat, om studierna är av sådan art att

studiestöd av offentliga medel kan erhållas i denna stat, eller

b) affärs-, fiskeri-, industri-, lantbruks- eller skogsbrukspraktik i denna

stat,

och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i annan avtals-
slutande stat, beskattas inte i den förstnämnda staten för belopp som han
erhåller från källa utanför denna stat för sitt uppehälle, sin undervisning eller

praktik.

Artikel 21

Verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller

utnyttjande av kolväteförekomster

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, med undantag för

bestämmelserna i artikel 8, tillämpas bestämmelserna i denna artikel i fall då
person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verksamhet i annan

avtalsslutande stat i samband med förberedande undersökning, utforskning
eller utnyttjande av kolväteförekomster belägna i denna andra stat.

2. a) Person med hemvist i en avtalsslutande stat, som utanför kusten i

annan avtalsslutande stat bedriver verksamhet som avses i punkt 1, anses

bedriva verksamheten från fast driftställe eller stadigvarande anordning i
denna andra stat.

b) Om sådan person bedriver sin verksamhet inom utforsknings- eller

utvinningsområde som sträcker sig från en plats utanför kusten i denna andra

2795

background image

SFS 1996:1512

stat och in på denna stats landområde och verksamheten inte uteslutande
bedrivs inom landområdet, äger punkt a) motsvarande tillämpning.

c) Verksamhet, som består av byggande eller installation av rörledning för

transport av oraffinerade kolväten, eller byggnadsarbete i direkt samband
med sådan verksamhet, anses bedriven från fast driftställe i denna andra stat

även i fråga om sådan verksamhet som pågår på land, när verksamheten
ingår i ett projekt som sträcker sig från en plats utanför kusten i denna stat
och in på denna stats landområde.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte, om verksamheten pågår under

tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under
en tolvmånadersperiod.

4. Vid beräkning av den tid som avses i punkt 3 anses verksamhet, som

bedrivs av ett företag som har intressegemenskap med annat företag, bedri-
ven av det företag med vilket det har intressegemenskap, om verksamheten i
väsentlig mån är av samma slag som den verksamhet som det sistnämnda
företaget bedriver och båda företagens verksamhet avser samma projekt.

5. Inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av

transport av personal eller materiel med skepp eller luftfartyg till eller
innanför område som avses i punkterna 2 a) och 2 b) i den andra avtals-

slutande stat där affärsverksamhet bedrivs i samband med förberedande
undersökning, utforskning eller utnyttjande av kolväteförekomster eller på
grund av drift av bogserbåtar, försörjningsfartyg eller andra hjälpfartyg i
samband med sådan verksamhet, beskattas endast i den förstnämnda staten.

6. Bestämmelserna i artikel 13 punkt 4 och artikel 23 punkt 3 tillämpas på

vinst på grund av överlåtelse av skepp, båtar eller luftfartyg som avses i
punkt 5 respektive förmögenhet bestående av sådana skepp, båtar eller luft-
fartyg.

7. Utan hinder av övriga bestämmelser i avtalet gäller följande i fråga om

beskattningen av lön och annan liknande ersättning som person med hemvist

i en avtalsslutande stat uppbär på grund av arbete vilket utförs i annan avtals-
slutande stat för arbetsgivare som bedriver sådan verksamhet som avses i
punkterna 1 och 2:

a) Om inte bestämmelserna i punkterna b)-d) föranleder annat, får sådan

lön eller ersättning beskattas i denna andra stat, men endast om arbetet pågår
där under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 30 dagar
under en tolvmånadersperiod.

b) Sådan lön eller ersättning beskattas endast i den förstnämnda avtals-

slutande staten om

1) arbetet har samband med utnyttjandet av kolväteförekomster som be-

finner sig på mittlinjen mellan avtalsslutande stater eller mellan en avtals-
slutande stat och annan stat,

2) avtal föreligger mellan dessa stater om gemensamt utnyttjande av före-

komsterna, och

3) utnyttjandet sker samtidigt på båda sidor om mittlinjen.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast efter överenskommelse

därom mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

2796

background image

2797

SFS 1996:1512

c) Om arbetet utförs ombord på skepp eller båt som avses i punkt 5, får

sådan lön eller ersättning beskattas i den avtalsslutande stat vars nationalitet
skeppet eller båten har.

d) Om arbetet utförs ombord på luftfartyg som avses i punkt 5, beskattas

sådan lön eller ersättning endast i den avtalsslutande stat där företaget har

hemvist.

8. Person med hemvist i en avtalsslutande stat som bedriver verksamhet

utanför kusten i annan avtalsslutande stat är undantagen från beskattning i
denna andra stat för vinst som denna person anses ha förvärvat på grund av
överflyttning av flyttbar borranläggning eller hotellplattform till område
utanför denna andra stat. Med vinst i denna punkt förstås belopp med vilket
marknadsvärdet vid tidpunkten för överflyttningen överstiger restvärdet vid
denna tidpunkt med tillägg av företagna avskrivningar.

9. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på

grund av överlåtelse av

a) rätt till förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av

kolväteförekomster i annan avtalsslutande stat, häri inbegripet rätt till andel i
eller förmån av sådana förekomster, eller

b) aktier eller andra andelar i bolag, vilkas värde helt eller till väsentlig

del, direkt eller indirekt, hänför sig till sådan rätt,
får beskattas i denna andra stat.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och

som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i
denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte om inkomsttagaren har

hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe eller stadigvarande

anordning i annan avtalsslutande stat samt den rättighet eller egendom i fråga
om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med rörelse som bedrivs
från det fasta driftstället respektive självständig yrkesverksamhet som utövas
från den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14. Ingår i fast driftställe eller stadigvarande

anordning fast egendom beskattas emellertid inkomst av sådan egendom med
tillämpning av bestämmelserna i artikel 6 punkterna 1, 2 och 4.

Artikel 23

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av fast egendom som person med hemvist i en

avtalsslutande stat innehar och som är belägen i annan avtalsslutande stat får
beskattas i denna andra stat.

background image

2798

SFS 1996:1512

2. Förmögenhet bestående av aktie eller annan andel i bolag vars huvud-

sakliga ändamål är att inneha fast egendom och vars tillgångar (före avdrag
för skulder) direkt eller indirekt till mer än 75 procent består av fast egendom
som är belägen i en avtalsslutande stat, får beskattas i denna stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp eller luftfartyg som används i inter-

nationell trafik samt av lös egendom som är hänförlig till användningen av
sådant skepp eller luftfartyg, och som ägs av person med hemvist i en avtals-
slutande stat, beskattas endast i denna stat.

4. Förmögenhet bestående av containrar (däri inbegripet släpvagn och

annan utrustning för transport av containrar) som används för transport av
gods eller varor, och som ägs av person med hemvist i en avtalsslutande stat,

beskattas endast i denna stat, utom då containern används uteslutande mellan
platser i annan avtalsslutande stat.

5. All annan förmögenhet, oavsett var denna är belägen, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 far emellertid förmögenhet

bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast drift-
ställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i annan avtalsslutande stat,
eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva

självständig yrkesverksamhet, som fysisk person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i annan avtalsslutande stat, beskattas i denna andra stat.

7. Bestämmelserna i punkterna 1-6 tillämpas i en avtalsslutande stat

endast i förhållande till annan avtalsslutande stat som tar ut allmän skatt på
förmögenhet.

Artikel 24

Dödsbo

Inkomst eller tillgång som beskattas hos dödsbo med hemvist i en avtals-

slutande stat, får inte beskattas hos dödsbodelägare med hemvist i annan
avtalsslutande stat.

Artikel 25

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Danmark

a) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som enligt

bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan avtalsslutande stat, skall
Danmark, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller c) föranleder annat,
från denna persons danska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den
inkomstskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den danska

inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst
som får beskattas i denna andra stat.

background image

2799

SFS 1996:1512

b) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som enligt

bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan avtalsslutande stat, får
Danmark inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den
danska skatten på inkomsten genom avdrag med den del av inkomstskatten
som belöper på den inkomst som härrör från denna andra stat.

c) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som avses i

artikel 15 punkt 1 eller artikel 21 punkt 7 a), får Danmark inräkna inkomsten
i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den danska skatten på inkomsten
genom avdrag med den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst
som härrör från denna andra stat.

2. Färöarna
a) Om person med hemvist på Färöarna förvärvar inkomst som enligt

bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan avtalsslutande stat, skall
Färöarna, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller c) föranleder annat,
från denna persons färöiska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande
den inkomstskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den färöiska

inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst
som får beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist på Färöarna förvärvar inkomst som enligt

bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan avtalsslutande stat, får
Färöarna inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den
färöiska skatten på inkomsten genom avdrag med den del av inkomstskatten

som belöper på den inkomst som härrör från denna andra stat.

c) Om person med hemvist på Färöarna från annan avtalsslutande stat

förvärvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 punkt 1 eller artikel
21 punkt 7 a) och som enligt dessa punkter får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, får Färöarna inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget
men skall sätta ned den färöiska skatten på inkomsten genom avdrag med den
del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna
andra stat.

3. Finland
a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Finland, såvida inte bestämmelserna i punkt b), c)
eller d) föranleder annat, med iakttagande av bestämmelserna i finsk lagstift-
ning (också i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den
allmänna princip som anges här påverkas),

1) från denna persons finska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande

den inkomstskatt i denna andra stat som betalats enligt lagstiftningen i denna

andra stat och i överensstämmelse med avtalet, beräknad på samma inkomst
som den på vilken den finska skatten beräknas;

2) från denna persons finska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp mot-

svarande den förmögenhetsskatt i denna andra stat som betalats enligt
lagstiftningen i denna stat och i överensstämmelse med avtalet, beräknad på
samma förmögenhet som den på vilken den finska skatten beräknas.

background image

SFS 1996:1512

b) Utdelning från bolag med hemvist i annan avtalsslutande stat än Fin-

land till bolag med hemvist i Finland är undantagen från beskattning i
Finland, om mottagaren direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet i det

bolag som betalar utdelningen.

c) Om person med hemvist i Finland från annan avtalsslutande stat för-

värvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 punkt 1 eller artikel
21 punkt 7 a) och som enligt dessa punkter får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, skall sådan inkomst undantas från finsk skatt.

d) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar för-

mögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat eller förvärvar inkomst som enligt punkt c) skall undantas
från finsk skatt, får Finland inräkna inkomsten eller förmögenheten i
beskattningsunderlaget men skall sätta ned den finska skatten på inkomsten
eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten respektive
förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från denna
andra stat respektive den förmögenhet som innehas där.

4. Island
a) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast eller
får beskattas i annan avtalsslutande stat, skall Island, såvida inte bestäm-
melserna i punkt b) föranleder annat, sätta ned den isländska inkomst- eller
förmögenhetsskatten genom avdrag med den del av inkomst- eller förmögen-
hetsskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från eller den för-
mögenhet som innehas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst som enligt be-

stämmelserna i artikel 10, artikel 13 punkt 7, artikel 15 punkt 3, artikel 16
eller artikel 21 punkterna 1-6 och 7 c) samt 8 och 9 får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Island från denna persons isländska inkomstskatt
avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra
stat. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den is-
ländska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst
som får beskattas i denna andra stat.

5. Norge
Om inte bestämmelserna i norsk lagstiftning om avräkning från norsk

skatt av skatt som betalats i område utanför Norge föranleder annat (dock
utan att den allmänna princip som anges här ändras), gäller följande:

a) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst eller innehar för-

mögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan

avtalsslutande stat, skall Norge, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller
c) föranleder annat,

1) från den skatt som belöper på personens inkomst avräkna ett belopp

motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från den skatt som belöper på personens förmögenhet avräkna ett

belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats på dessa förmögen-
hetstillgångar i denna andra stat.

2800

background image

SFS 1996:1512

Sådan avräkning skall emellertid inte överstiga den del av skatten på

inkomsten eller förmögenheten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den inkomst respektive de förmögenhetstillgångar som får beskattas i
denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst som enligt bestäm-

melserna i detta avtal beskattas endast i annan avtalsslutande stat, får Norge

inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den norska
skatten på inkomsten genom avdrag med den del av inkomstskatten som

belöper på den inkomst som härrör från denna andra stat.

c) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst som avses i artikel

15 punkt 1 eller artikel 21 punkt 7 a) får Norge inräkna inkomsten i beskatt-

ningsunderlaget, men skall sätta ned den norska skatten på inkomsten genom
avdrag med den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som här-
rör från denna andra stat.

6. Sverige
a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller
c) föranleder annat,

1) - med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning (också i den

lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip
som anges här ändras) - från skatten på inkomsten avräkna ett belopp mot-
svarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från denna persons svenska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp mot-

svarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat. Avräknings-

beloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögen-
hetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögen-

het som får beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Sverige från annan avtalsslutande stat för-

värvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 punkt 1 eller artikel
21 punkt 7 a) och som enligt dessa punkter får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt a), sådan
inkomst undantas från svensk skatt.

c) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar för-

mögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan

avtalsslutande stat eller förvärvar inkomst som enligt punkt b) skall undantas
från svensk skatt, får Sverige, vid fastställandet av skattesatsen för svensk
progressiv skatt på annan inkomst eller förmögenhet, beakta den inkomst
eller förmögenhet som beskattas endast i den andra avtalsslutande staten eller
sådan inkomst som undantas från svensk skatt.

7. Gemensamma bestämmelser

1. Uttrycket "betalats i denna andra stat" i denna artikel anses också

innefatta sådan skatt på inkomst som erlagts i Danmark, på Färöarna, i
Finland, i Island, i Norge respektive i Sverige och som skall överföras till

nämnda andra stat för att där gottskrivas vederbörande person som skatt på

samma inkomst.

2801

background image

SFS 1996:1512

2. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat (hemviststaten) från

annan avtalsslutande stat (verksamhetsstaten) förvärvar inkomst av enskild
tjänst som enligt artikel 15 punkt 1 eller artikel 21 punkt 7 a) får beskattas i
verksamhetsstaten, skall hemviststaten, utan hinder av bestämmelserna i

punkterna 1 c), 2 c), 3 c), 4 a), 5 c) eller 6 b) i denna artikel, undanröja
dubbelbeskattning genom avräkning av den skatt som betalats i denna andra
stat med tillämpning av bestämmelserna i punkterna 1 a), 2 a), 3 a), 4 b), 5 a)
eller 6 a) om personen i fråga förvärvat inkomsten från företag eller fast
driftställe i verksamhetsstaten och han är eller omedelbart före anställningen
i verksamhetsstaten varit anställd i

a) företag utanför verksamhetsstaten vilket är ett företag med intresse-

gemenskap med företaget i verksamhetsstaten, eller

b) företag utanför verksamhetsstaten till vilket det fasta driftstället hör.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 c), 2 c), 3 c), 4 a), 5 c) eller 6 b) skall,

utan hinder av vad som föreskrivs i föregående punkt, dock tillämpas om
personen i fråga kan visa att

a) han i och för arbetet vistats i verksamhetsstaten under en samman-

hängande period under beskattningsåret i fråga som överstiger tre månader,
eller

b) arbetet i verksamhetsstaten utförts för respektive kostnaderna rätteligen

har belastat företaget i denna stat eller det där belägna fasta driftstället.

Artikel 26

Allmänna beskattningsregler

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar eller

förmögenhet som sådan person innehar får inte beskattas i annan avtals-

slutande stat, såvida inte beskattning uttryckligen är tillåten enligt detta avtal.

2. I fall då beskattningsrätten till en inkomst eller tillgång enligt avtalet

tillagts annan avtalsslutande stat än den där personen som förvärvar in-
komsten eller innehar tillgången har hemvist, och denna andra stat på grund

av sin lagstiftning inte medtar inkomsten eller tillgången, i sin helhet, vid

beskattningen eller endast beaktar inkomsten eller tillgången för pro-

gressionsuppräkning eller annan skatteberäkning, beskattas inkomsten eller
tillgången, såvida inte annat föreskrivs nedan, till den del den inte medtas vid
beskattningen i denna andra stat, endast i den avtalsslutande stat där personen
i fråga har hemvist.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte på
a) finsk folkpension, pension enligt den finska familjepensionslagen eller

sådan annan socialförmån som enligt den finska inkomstskattelagen inte är
skattepliktig inkomst, eller

b) svensk folkpension.
4. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär pension eller

livränta som avses i artikel 18 och som betalas från en annan avtalsslutande
stat och sådan inkomst beskattas i förstnämnda stat enligt bestämmelserna i
denna artikel, skall personen i den förstnämnda staten medges ett avdrag om

2802

background image

SFS 1996:1512

20 000 svenska kronor per kalenderår eller motvärdet i danskt, finskt,
isländskt eller norskt myntslag, om personen i fråga hade varit berättigad till

ett särskilt avdrag för ålder eller invaliditet i utbetalarstaten. Avdrag medges
dock i den förstnämnda staten högst med ett belopp motsvarande beloppet av
pensionen eller livräntan från den andra avtalsslutande staten. Avdraget sätts
ned med de särskilda avdrag för ålder och invaliditet som medges i hemvist-
staten.

5. I fall då beskattningsrätten enligt artikel 14 punkt 1 samt artikel 15

punkt 2 och punkterna 4 a) och 4 b) till en inkomst som förvärvas av en
person med hemvist i en avtalsslutande stat enligt avtalet tillagts endast
denna stat får inkomsten beskattas i annan avtalsslutande stat om inkomsten

inte kan beskattas i den förstnämnda staten på grund av lagstiftningen i denna
stat.

Artikel 27

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i annan avtalsslutande stat

bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av

annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman-

hängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållan-

den, särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli underkastad. Utan hinder av
bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som
inte har hemvist i en eller flera av de avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe eller stadigvarande anordning, som

företag eller person med hemvist i en avtalsslutande stat har i annan avtals-

slutande stat, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än

beskattningen av företag eller person med hemvist i denna andra stat, som
bedriver verksamhet av samma slag.

Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande

stat att medge person med hemvist i annan avtalsslutande stat sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattened-
sättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges
person med hemvist i den förstnämnda staten. Bestämmelsen medför inte
heller rätt att i en avtalsslutande stat erhålla avdrag vid beskattningen eller
skattebefrielse för utdelning eller annan utbetalning till bolag med hemvist i

annan avtalsslutande stat.

Bestämmelsen i första stycket hindrar inte heller en avtalsslutande stat att

beskatta inkomst, som fast driftställe förvärvar, enligt reglerna i denna stats
egen lagstiftning, om det fasta driftstället tillhör aktiebolag eller därmed jäm-
förligt bolag i annan avtalsslutande stat. Beskattningen skall dock motsvara
den beskattning som tillämpas för aktiebolag eller därmed jämförligt bolag
med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten på dess inkomst,
beräknad utan avdrag för utdelad vinst.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 4

eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan utbetalning från

2803

background image

SFS 1996:1512

företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i annan avtalsslutande
stat avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för
sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den
förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande
stat har till person med hemvist i annan avtalsslutande stat avdragsgill vid
bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma
villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller

kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i en
eller flera av de andra avtalsslutande staterna, skall inte i den förstnämnda
staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är
av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller
kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i

denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 28

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att i en eller flera av de avtalsslutande staterna vid-

tagits åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den

avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpningen av
artikel 27 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte

själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka
avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med behörig myndighet i
annan avtalsslutande stat, som berörs av frågan, i syfte att undvika beskatt-

ning som strider mot avtalet. Om den stat hos vars behöriga myndighet
personen i fråga har lagt fram saken inte själv berörs av frågan, skall denna
behöriga myndighet överlämna saken till behörig myndighet i någon av de
stater som berörs av frågan. �verenskommelse som träffats genomförs utan
hinder av tidsgränser i vederbörande avtalsslutande staters interna lag-
stiftning.

3. Om svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan avtalsslutande

stater beträffande tolkningen eller tillämpningen av avtalet, skall de behöriga
myndigheterna i dessa stater överlägga för att söka lösa frågan genom ömse-
sidig överenskommelse. De behöriga myndigheterna i avtalsslutande stater
kan även överlägga för att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som inte

omfattas av avtalet eller för att genom ömsesidig överenskommelse lösa
frågor som, utan att vara reglerade i avtalet, på grund av olikhet i veder-
börande staters principer för skattens beräkning eller av andra skäl kan upp-
komma i fråga om de skatter som avses i artikel 2.

2804

background image

SFS 1996:1512

4. Innan beslut fattas i fråga som avses i punkt 3, skall resultatet av

överläggningar som där avses snarast delges behöriga myndigheter i övriga
avtalsslutande stater. Finner behörig myndighet i en avtalsslutande stat att
överläggningar bör äga rum mellan de behöriga myndigheterna i samtliga
avtalsslutande stater, skall på begäran av den behöriga myndigheten i den

förstnämnda avtalsslutande staten sådana överläggningar äga rum utan dröjs-
mål.

Artikel 29

Medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen

som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överens-
kommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller kon-
sulat.

Artikel 30

Territoriell utvidgning

1. Detta avtal kan antingen i sin helhet eller med erforderliga ändringar

utvidgas till att omfatta de områden som undantagits från avtalets tillämp-
ningsområde enligt bestämmelserna i artikel 3 punkt 1 a), under förutsättning
att där påförs skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som de som av-
ses i avtalet. Sådan utvidgning gäller från den dag och med de ändringar och
villkor, häri inbegripet bestämmelser om upphörande, som kan särskilt över-
enskommas mellan de avtalsslutande staterna genom diplomatisk notväxling.

2. Om avtalet enligt artikel 32 upphör att gälla skall, såvida inte annat

överenskommits mellan de avtalsslutande staterna, avtalet upphöra att gälla
också beträffande varje område till vilket avtalet har utvidgats enligt denna
artikel.

Artikel 31

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft trettionde dagen efter den då samtliga

avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet, att avtalet har
godkänts. Det finska utrikesministeriet underrättar de övriga avtalsslutande
staterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för
avtalets ikraftträdande.

2. Sedan avtalet trätt i kraft, tillämpas dess bestämmelser
a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i
kraft eller senare,

2805

background image

SFS 1996:1512

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för be-

skattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter
det då avtalet träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår

på grund av taxering andra kalenderåret efter det då avtalet träder i kraft eller
senare.

3. Utan hinder av bestämmelsen i artikel 15 punkt 3 beskattas inkomst av

arbete som omfattas av denna bestämmelse endast i den avtalsslutande stat
vars nationalitet skeppet har. Denna bestämmelse tillämpas på skatter som
avser det kalenderår, som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft,
och de två därpå närmast följande kalenderåren.

4. Avtalet den 12 september 1989 mellan de nordiska länderna för att

undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögen-

het upphör att vara tillämpligt i fråga om inkomst eller förmögenhet på vilka
före var ande avtal blir tillämpligt enligt punkt 2. Det förstnämnda avtalet
upphör att gälla vid den sista tidpunkt, då detta avtal enligt föregående be-
stämmelser i nämnda punkt blir tillämpligt.

5. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i punkt VII respektive i punkterna

2 och 3 i punkt VIII i protokollet till avtalet den 12 september 1989 skall
dock alltjämt tillämpas på person som den 1 januari 1997 uppfyller och för
tid därefter alltjämt uppfyller villkoren i de nämnda bestämmelserna. Tid till
och med den 30 juni 1997 får beaktas vid beräkning av sexmånadersperioden
i punkt 4 i punkt VII respektive i punkt 4 i punkt VIII i protokollet till
nämnda avtal. Från kortare avbrott såsom semester, föräldraledighet m.m.
skall därvid bortses. De närmare bestämmelserna för tillämpningen härav
skall överenskommas genom ömsesidig. överenskommelse mellan de
behöriga myndigheterna i Danmark respektive Sverige.

Artikel 32

Upphörande

En avtalsslutande stat kan senast den 30 juni under ett kalenderår som

börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter dagen för ikraftträdande
av avtalet säga upp avtalet genom skriftligt meddelande härom till det finska
utrikesministeriet, som underrättar de övriga avtalsslutande staterna om mot-
tagandet av sådant meddelande och om dess innehåll. Har uppsägningstiden
iakttagits, upphör avtalet att gälla i förhållandet mellan den stat som verk-
ställt uppsägningen och övriga avtalsslutande stater

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då det finska
utrikesministeriet tog emot meddelandet om uppsägningen eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för be-

skattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter
det då det finska utrikesministeriet tog emot meddelandet om uppsägningen
eller senare,

2806

background image

SFS 1996:1512

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår

på grund av taxering andra kalenderåret närmast efter det då det finska ut-
rikesministeriet tog emot meddelandet om uppsägningen eller senare.

Originalexemplaret till detta avtal deponeras hos det finska utrikes-

ministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande staterna bestyrkta kopior
därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden

undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den 23 september 1996 i ett exemplar på

danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken, varvid på
svenska språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka
samtliga texter har samma giltighet.

Protokoll

Vid undertecknande av det i dag mellan" de nordiska länderna ingångna

avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och

på förmögenhet har undertecknade kommit överens om följande bestäm-
melser som utgör en integrerande del av avtalet:

I. Till artiklarna 7 och 15

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 7 beskattas inkomst, vilken

företag i Norge eller Sverige förvärvar genom verksamhet som bedrivs i

Sverige respektive Norge, endast i den stat där företaget har hemvist, om

verksamheten avser uppsättning och underhåll av spärrstängsel för renar på

sträckor längs den norsk-svenska riksgränsen, vilka sträckor anges i överens-
kommelse enligt punkt 4.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 beskattas inkomst, vilken

person med hemvist i Norge eller Sverige förvärvar genom personligt arbete

som utförs i Sverige respektive Norge, endast i den stat där denna person har
hemvist, om arbetet avser uppsättning och underhåll av spärrstängsel för
renar på sträckor längs den norsk-svenska riksgränsen, vilka sträckor anges
i överenskommelse enligt punkt 4.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 beträffande företag i, respektive

person med hemvist i Norge eller Sverige skall äga motsvarande tillämpning
beträffande företag i, respektive person med hemvist i Finland eller Norge.

4. De behöriga myndigheterna i berörda avtalsslutande stater skall genom

ömsesidig överenskommelse fastställa de sträckor längs vederbörande
riksgräns på vilka bestämmelserna i punkterna 1-3 skall tillämpas.

2807

background image

SFS 1996:1512

II. Till artiklarna 7, 10-15, 19 och 23

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 7, artikel 10 punkt 2, artikel 11

punkt 2 och artikel 12 punkt 2 beskattas inkomst, som företag i Danmark
eller Sverige vilket deltar i byggandet och driften av fasta förbindelser över
�resund förvärvar, i den mån inkomsten erhålls för byggandet och driften av
bron respektive den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen, endast i
den stat där företaget har hemvist. Motsvarande gäller inkomst som sådant
företag förvärvar i den mån inkomsten erhålls för byggandet och underhållet
av den konstgjorda ön.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 13 punkt 3 beskattas vinst, som

företag i eller person med hemvist i Danmark eller Sverige vilket eller vilken
deltar i byggandet och driften av fasta förbindelser över �resund förvärvar
på grund av överlåtelse av där angiven egendom vilken används vid byggan-
det och driften av bron respektive den därmed sammanhängande tunnel-
förbindelsen, endast i den stat där företaget respektive personen har hemvist.
Motsvarande gäller vinst som sådant företag eller sådan person förvärvar på
grund av överlåtelse av sådan egendom vilken används vid byggandet och
underhållet av den konstgjorda ön.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1.4 punkt 1, artikel 15 punkt 1

och artikel 19 beskattas inkomst, som person med hemvist i Danmark eller
Sverige förvärvar från företag som deltar i byggandet och driften av fasta
förbindelser över �resund, om arbetet avser byggandet och driften av bron
respektive den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen, endast i den
stat där personen har hemvist. Motsvarande gäller inkomst som sådan person
förvärvar om arbetet avser byggandet och underhållet av den konstgjorda ön.

4. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 23 punkt 6 beskattas där

angiven förmögenhet, som företag i eller person med hemvist i Danmark
eller Sverige innehar och som används vid byggandet och driften av bron
respektive den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen över �resund,
endast i den stat där företaget respektive personen har hemvist. Motsvarande
gäller förmögenhet som sådant företag eller sådan person innehar och som
används vid byggandet och underhållet av den konstgjorda ön.

III. Till artiklarna 7, 8, 13, 15 och 23

1. Bestämmelserna i artikel 7, artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 4 och

artikel 23 punkt 3 tillämpas i Danmark, Norge och Sverige på inkomst som
konsortierna Scandinavian Airlines System (SAS), Scanair eller SAS
Commuter förvärvar genom kommersiell internationell och inrikes luftfart
och annan därmed direkt sammanhängande verksamhet, på realisationsvinst
som berörda konsortium förvärvar vid överlåtelse av lös egendom som an-
vänds i sådan luftfart och sådan annan verksamhet och på förmögenhet som
konsortiet innehar och som används i sådan luftfart och sådan annan verk-
samhet, i förhållande till den andel i konsortiet som innehas av delägare som
har hemvist i Danmark, Norge respektive Sverige.

2808

background image

2809

SFS 1996:1512

2. Bestämmelserna i artikel 15 punkt 4 a) tillämpas även på inkomst av

arbete som utförs ombord på luftfartyg som används i inrikestrafik av kon-
sortierna SAS, Scanair eller SAS Commuter.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas efter överenskommelse

mellan de behöriga myndigheterna i Danmark, Norge och Sverige också i
fråga om annat konsortium eller annan liknande sammanslutning för bedri-
vande av luftfart eller annan därmed direkt sammanhängande verksamhet, i
vilken sammanslutning endast delägare i SAS, direkt eller indirekt, innehar
andel och vilken i huvudsak är uppbyggd i enlighet med de principer som
gäller för SAS.

IV. Till artikel] 3

Bestämmelserna i artikel 13 punkterna 6 och 7 berör inte Danmarks rätt

att enligt sin egen lagstiftning beskatta aktievinst som en person som flyttar
från Danmark anses ha erhållit i samband med utflyttningen.

V. Till artikel 15

1. I artikel 15 punkt 2 d) anses arbetstagare med hemvist i en avtals-

slutande stat uthyrd när han av någon (uthyrare) ställs till förfogande för att
utföra arbete i annans (uppdragsgivare) verksamhet i annan avtalsslutande
stat, förutsatt att uppdragsgivaren har hemvist eller fast driftställe i denna
andra stat och att uthyraren inte har ansvar för och inte heller står risken för
arbetsresultatet.

2. Vid avgörandet av frågan om en arbetstagare skall anses uthyrd, skall

göras en samlad bedömning varvid särskilt beaktas om

a) den övergripande arbetsledningen åvilar uppdragsgivaren,

b) arbetet utförs på en arbetsplats som disponeras av uppdragsgivaren och

för vilken han har ansvar,

c) ersättningen till uthyraren beräknas efter den tid som gått åt eller med

ledning av annat samband mellan ersättningen och den lön arbetstagaren får,

d) största delen av arbetsredskap och material ställs till förfogande av

uppdragsgivaren, och

e) uthyraren inte ensidigt bestämmer antalet arbetstagare och de kvali-

fikationer dessa skall ha.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 skall lön

eller annan liknande ersättning, som person med hemvist i Danmark uppbär
på grund av arbete som utförs ombord på danskt tåg, respektive som person
med hemvist i Sverige uppbär på grund av arbete som utförs ombord på
svenskt tåg, i trafik mellan Danmark och Sverige, beskattas endast i den stat
där personen har hemvist.

background image

SFS 1996:1512

VI. Till artiklarna 15 och 19

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 och

artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken person med hemvist i kommun i
Finland eller Norge som gränsar till landgränsen mellan dessa stater för-
värvar på grund av personligt arbete som utförs i sådan kommun i den andra
av dessa stater, endast i den stat där personen i fråga har hemvist, under

förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i
denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 och

artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken person med hemvist i kommun i
Finland eller Sverige som gränsar till landgränsen mellan dessa stater för-
värvar på grund av personligt arbete som utförs i sådan kommun i den andra
av dessa stater, endast i den stat där personen i fråga har hemvist, under
förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i
denna stat.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 och

artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken person med hemvist i kommun i

Norge eller Sverige som gränsar till landgränsen mellan dessa stater för-
värvar på grund av personligt arbete som utförs i sådan kommun i den andra

av dessa stater, endast i den stat där personen i fråga har hemvist, under
förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i
denna stat.

4. Med uttrycket "regelmässigt uppehåller sig" avses att den skattskyldige

i normalfallet minst en gång i veckan uppehåller sig i sin fasta bostad i den
avtalsslutande stat där han har hemvist. För att en skattskyldig skall anses
uppehålla sig i sin fasta bostad skall vistelsen i hemviststaten omfatta minst
två dagar. Härvid gäller, liksom i övrigt i avtalet där uttrycket "dag" före-
kommer, att med "dag" avses också del av dag.

VII Till artikel 18

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 18 skall i förhållandet mellan

Danmark och Färöarna följande gälla:

Pension, livränta, socialförsäkringsersättning, underhållsbidrag och andra

liknande utbetalningar, som härrör från en del av riket och betalas till en
person med hemvist i den andra delen av riket, beskattas endast i denna andra
del av riket.

2. Uttrycket "socialförsäkringsersättning" omfattar, beträffande Danmark,

"orlovsydelser".

VIII. Till artikel 19

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19 skall följande gälla i

förhållandet mellan Danmark och Färöarna:

2810

background image

2811

SFS 1996:1512

a) Lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension) som

betalas av en del av riket, en av dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till en fysisk person på grund av arbete som utförts för denna del
av riket, underavdelning eller myndighet, beskattas endast i den del av riket
där arbetet utförts.

b) Utan hinder av bestämmelsen i punkt a) beskattas lön och annan lik-

nande ersättning, som person med hemvist i en del av riket uppbär för per-
sonligt arbete i anställningsförhållande utfört i en annan del av riket, endast i
den förstnämnda delen av riket, om:

1) mottagaren vistas i denna andra del av riket under tidsperiod eller

tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 120 dagar under en tolvmåna-
dersperiod, och

2) lönen eller ersättningen betalas av det "sedvanliga tjänstestället".
c) Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 samt i protokollspunkt VII

tillämpas på lön och annan liknande ersättning som uppbärs för arbete som
utförts i näringsverksamhet som bedrivs av en del av riket, en av dess poli-
tiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall följande gälla i för-

hållande mellan Danmark och Färöarna:

a) ersättningar, som fastställts av det allmänna uteslutande för att täcka

utgifter i samband med allmän eller enskild tjänst, och som inte innefattar
någon ersättning för arbete och som den danska staten, en av dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter betalar till person som arbetar på
Färöarna beskattas endast i Danmark,

b) ersättningar som fastställts av det allmänna uteslutande för att täcka ut-

gifter i samband med allmän eller enskild tjänst och som inte innefattar någon
ersättning för arbete och som Färöarnas landsstyre, en av dess politiska

underavdelningar eller lokala myndigheter betalar till person som arbetar i
Danmark beskattas endast på Färöarna.

Bestämmelserna i punkterna a) och b) tillämpas under de första fem åren

under vilka personen i fråga uppbär nämnda ersättningar.

IX. Till artikel 20

1. Person som vistas i annan avtalsslutande stat än på Färöarna och person

som vistas i annan avtalsslutande stat än i Island uteslutande för

a) studier vid läroanstalt i denna andra stat, om studierna är av sådan art

att studiestöd av offentliga medel kan erhållas i denna stat, eller

b) affärs-, fiskeri-, industri-, lantbruks- eller skogsbrukspraktik i denna

andra stat,
och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist på Färöarna eller i
Island, beskattas för inkomst av anställning i den förstnämnda avtalsslutande
staten endast för den del av inkomsten som överstiger 20 000 svenska kronor

under kalenderåret eller motvärdet i danskt, finskt, isländskt eller norskt
myntslag. Nämnda belopp omfattar under vistelse i Finland, Norge eller
Sverige personligt avdrag för kalenderåret i fråga.

background image

SFS 1996:1512

2. Skattefrihet enligt punkt 1 medges endast för tid som skäligen eller

vanligtvis åtgår för studierna eller praktiktjänstgöringen, dock högst för sex
på varandra följande kalenderår.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall följande gälla

i förhållandet mellan Danmark och Färöarna:

Studerande, praktikant eller liknande som har eller som omedelbart före

vistelsen i en del av riket hade hemvist i den andra delen av riket och som
tillfälligt vistas i den förstnämnda delen av riket uteslutande i studie- eller
utbildningssyfte beskattas inte i denna del av riket för belopp som erhålls från
den andra delen av riket eller från utlandet för uppehälle, studier eller utbild-
ning.

De beskattas inte heller för belopp som betalas som ersättning för arbete,

om detta arbete är nödvändigt för deras uppehälle.

Studerande, praktikant eller liknande som omedelbart före vistelsen i

Danmark hade hemvist på Färöarna, beskattas inte på Färöarna för ersättning
för arbete utfört i Danmark.

Som studerande anses inte personer som efter att ha avslutat en utbildning

påbörjar en specialutbildning eller en utbildning inom ett nytt område.

En vistelse anses som tillfällig om den inte överstiger den reglerade stu-

dietiden med ett tillägg om två år.

En vistelse anses inte vara "uteslutande i studie- eller utbildningssyfte" om

den varat mer än sex månader innan studierna påbörjades.

I denna sexmånadersperiod skall inte inräknas sådan tid, dock högst ett år,

som åtgått i samband med en förberedande kurs som enligt undervisnings-
anstalten utgör en förutsättning för att kunna påbörja studierna i fråga.

I fall då två makar ansöker om att bli antagna vid undervisningsanstalt och

endast den ene av dem antas, förlängs sexmånadersregeln såvitt avser den
andre maken, men dock högst till en sammanlagd tidsperiod om två år.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas studerande, prakti-

kant eller liknande som har eller omedelbart före vistelsen i Danmark hade
hemvist i Island och som tillfälligt vistas i Danmark uteslutande i studie- eller
utbildningssyfte inte för belopp som betalas som ersättning för arbete, under
förutsättning att arbetet är nödvändigt för hans uppehälle.

5. Person som har hemvist i annan avtalsslutande stat än Danmark och

som vid tillfällig vistelse i Danmark är anställd i Danmark under högst 100

dagar under ett och samma kalenderår beskattas i Danmark endast för den
del av inkomsten som överstiger ett belopp som enligt gällande bestäm-
melser anses vara nödvändigt för hans uppehälle, under förutsättning att

arbetet är utfört inom ramen för nordiskt program för utbyte av praktik- och

feriearbete och att arbetet har förmedlats av Nordjobb.

Det belopp som anses vara nödvändigt för vederbörandes uppehälle

fastställs på årsbasis och nedsätts i förhållande till uppehållstidens längd i
Danmark och hela kalenderåret.

6. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa

överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 1-5. De
behöriga myndigheterna kan också träffa ömsesidig överenskommelse om
sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till

2812

background image

SFS 1996:1512

förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning i någon av de avtalsslutande
staterna eller annan liknande omständighet.

X. Till artikel 25

1. Bestämmelsen i artikel 25 punkt 1 c) kan upphävas på begäran av

Danmark.

Begäran om en sådan ändring görs på diplomatisk väg genom under-

rättelse till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen träder i kraft
trettionde dagen efter den dag då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit

sådan underrättelse med verkan på skatter som bestäms för beskattningsår
som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då
ändringen träder i kraft eller senare.

Bestämmelserna i artikel 25 punkt 1 kan på begäran av Danmark ändras

och ersättas av följande text:

"a) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan

avtalsslutande stat, skall Danmark, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
eller c) föranleder annat,

1) från denna persons danska inkomstskatt avräkna ett belopp motsva-

rande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat;

2) från denna persons danska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp mot-

svarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av

den danska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas
i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat, får Danmark inräkna inkomsten eller förmögenheten i
beskattningsunderlaget men skall sätta ned den danska skatten på inkomsten

eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten respektive
förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna
andra stat respektive den förmögenhet som innehas där.

c) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som avses i

artikel 15 punkt 1 eller artikel 21 punkt 7 a), får Danmark inräkna inkomsten
i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den danska skatten på inkomsten
genom avdrag med den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst
som härrör från denna andra stat."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse

till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen träder i kraft
trettionde dagen efter den dag då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit
sådan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas i fråga om skatt på

förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår på grund av taxering

andra kalenderåret efter den dag då ändringen träder i kraft eller senare.

2. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 2 kan på begäran av Färöarna ändras

och ersättas av följande text:

2813

background image

SFS 1996:1512

''a) Om person med hemvist på Färöarna förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Färöarna, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
eller c) föranleder annat, från denna persons färöiska inkomstskatt eller
förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt eller
förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av

den färöiska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas
i denna andra stat.

b) Om person med hemvist på Färöarna förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan

avtalsslutande stat, får Färöarna inräkna inkomsten eller förmögenheten i
beskattningsunderlaget men skall sätta ned den färöiska skatten på inkomsten
eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten eller för-

mögenhetsskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna andra

stat eller på den förmögenhet som får beskattas i denna andra stat.

c) Om person med hemvist på Färöarna från annan avtalsslutande stat

förvärvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 punkt 1 eller artikel
21 punkt 7 a) och som enligt dessa punkter får beskattas i denna andra

avtalsslutande stat, far Färöarna inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget

men skall sätta ned den färöiska skatten på inkomsten genom avdrag med den
del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna

andra stat."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse

till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen träder i kraft
trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-
dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas i fråga om skatt på för-
mögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår på grund av taxering andra
kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft eller senare.

3. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 3 kan på begäran av Finland ändras

och ersättas av följande text:

"a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Finland, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller
c) föranleder annat, med iakttagande av bestämmelserna i finsk lagstiftning
(också i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den all-
männa princip som anges här påverkas),

1) från denna persons finska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande

den inkomstskatt i denna andra stat som betalats enligt lagstiftningen i denna
andra stat och i överensstämmelse med avtalet, beräknad på samma inkomst
som den på vilken den finska skatten beräknas;

2) från denna persons finska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp

motsvarande den förmögenhetsskatt i denna andra stat som betalats enligt
lagstiftningen i denna andra stat och i överensstämmelse med avtalet,
beräknad på samma förmögenhet som den på vilken den finska skatten
beräknas.

2814

background image

2815

SFS 1996:1512

b) Utdelning från bolag med hemvist i annan avtalsslutande stat än

Finland till bolag med hemvist i Finland är undantagen från beskattning i
Finland, om mottagaren direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet i det
bolag som betalar utdelningen.

c) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat, får Finland inräkna inkomsten eller förmögenheten i
beskattningsunderlaget men skall sätta ned den finska skatten på inkomsten
eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten respek-
tive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från
denna andra stat respektive den förmögenhet som innehas där."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse

till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen träder i kraft

trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-
dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen träder
i kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för

beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast

efter det då ändringen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår

på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft
eller senare.

4. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 4 kan på begäran av Island ändras

och ersättas av följande text:

"a) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Island, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
föranleder annat,

1) från denna persons isländska inkomstskatt avräkna ett belopp mot-

svarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från denna persons isländska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp

motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av

den isländska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan

avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som far beskattas
i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat, får Island inräkna inkomsten eller förmögenheten i be-
skattningsunderlaget men skall sätta ned den isländska skatten på inkomsten
eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten respektive
förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna
andra stat respektive den förmögenhet som innehas där."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse

till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen träder i kraft

background image

SFS 1996:1512

trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-
dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen träder
i kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för

beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det då ändringen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår

på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft
eller senare.

5. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 5 kan på begäran av Norge ändras

och ersättas av följande text:

"Om inte bestämmelserna i norsk lagstiftning om avräkning från norsk

skatt av skatt som betalats i område utanför Norge föranleder annat (dock

utan att den allmänna princip som anges här ändras), gäller följande:

a) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan

avtalsslutande stat, skall Norge

1) från den skatt som belöper på personens inkomst avräkna ett belopp

motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från den skatt som belöper på personens förmögenhet avräkna ett

belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats på dessa förmögen-
hetstillgångar i denna andra stat.

Sådan avräkning skall emellertid inte överstiga den del av skatten på in-

komsten eller förmögenheten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den inkomst respektive de förmögenhetstillgångar som får beskattas i
denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst som enligt

bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan avtalsslutande stat, får
Norge inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den
norska skatten på inkomsten genom avdrag med den del av inkomstskatten

som belöper på den inkomst som härrör från denna andra stat."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse

till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen träder i kraft
trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-
dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen träder
i kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för

beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det då ändringen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår

på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft
eller senare.

6. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 6 kan på begäran av Sverige ändras

och ersättas av följande text:

2816

background image

2817

SFS 1996:1512

''a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
föranleder annat,

1) - med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning (också i den

lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip
som anges här ändras) - från skatten på inkomsten avräkna ett belopp mot-
svarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från denna persons svenska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp

motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat. Avräk-
ningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska för-
mögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den för-
mögenhet som får beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat, får Sverige, vid fastställandet av skattesatsen för svensk
progressiv skatt på annan inkomst eller förmögenhet, beakta den inkomst
eller förmögenhet som beskattas endast i den andra avtalsslutande staten."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse

till envar av de andra avtalsslutande staterna. �ndringen träder i kraft
trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-

dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas

den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen träder
i kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för

beskattningsår som börjar den T januari det kalenderår som följer närmast
efter det då ändringen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår

på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft
eller senare.

XI Till artikel 26

Bestämmelserna i artikel 26 punkt 5 skall äga motsvarande tillämpning i

fall som avses i protokollspunkt II punkterna 3 och 4.

XII. Till artikel 31

1. I fråga om beskattningen vid byggande, underhåll och drift av gräns-

broar m.m. över riksgränsen mellan Finland och Norge, gäller vad därom
särskilt är överenskommet.

2.1 fråga om skattefrihet i Finland och Sverige för flottmngsförening, som

bildats för att handha flottningen i Torne och Muonio gränsälvars flottled,
gäller vad därom särskilt är överenskommet.

8 9 - S F S 1996

background image

SFS 1996:1512

3. I fråga om grunderna för fördelningen mellan Norge och Sverige av

beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster, gäller
vad därom särskilt är överenskommet.

Originalexemplaret till detta protokoll deponeras hos det finska utrikes-

ministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande staterna bestyrkta kopior
därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden

undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Helsingfors den 23 september 1996 i ett exemplar på

danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken, varvid på
svenska språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka
samtliga texter har samma giltighet.

2818

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.