SFS 2002:982 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna / SFS 2002:982 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
020982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1996:1512) om dub-

belbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

dels

att 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det till lagen skall fogas en ny bilaga,

bilaga 3

, av följande ly-

delse.

1 §

2

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på in-

komst och på förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge
och Sverige undertecknade den 23 september 1996 skall tillsammans med
det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta gälla som
lag här i landet. Avtalets bestämmelse i artikel 3 punkt 1 a att uttrycket ⬝Fin-
land⬝ inte inbegriper landskapet �&land i fråga om den finska kommunalskat-
ten skall inte gälla.

Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska, finska, isländska,

norska och svenska språken. På svenska språket har utfärdats två texter, en
för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har samma giltighet. Den för
Sverige utfärdade texten framgår av

bilaga 1

till denna lag.

Det avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda om-

bord på färjor och tåg i reguljär trafik mellan Danmark och Sverige som un-
dertecknades den 30 september 1999 skall gälla som lag här i landet. Avtalet
är avfattat på danska och svenska språken. Den för Sverige utfärdade texten
framgår av

bilaga 2

till denna lag.

Det avtal mellan Sverige och Norge som undertecknades den 22 oktober

2002 och som innehåller särskilda bestämmelser för undvikande av dubbel-
beskattning vid byggande, underhåll och drift av gränsbron som ingår i den
nya Svinesundsförbindelsen skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfat-
tat på svenska och norska språken. Den för Sverige utfärdade texten framgår
av

bilaga 3

till denna lag.

1

Prop. 2002/03:16, bet. 2002/03:SkU6, rskr. 2002/03:39.

2

Senaste lydelse 1999:1000.

SFS 2002:982

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

2

SFS 2002:982

Bilaga 3

Avtal
mellan Konungariket Sverige och Konungariket Norge om särskilda
bestämmelser för undvikande av dubbelbeskattning vid byggande,
underhåll och drift av gränsbron som ingår i den nya
Svinesundsförbindelsen

Konungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering,
som anser det nödvändigt att vid byggande, underhåll och drift av gräns-

bron som ingår i den nya Svinesundsförbindelsen föreskriva vissa undantag
från bestämmelserna i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, un-
dertecknat i Helsingfors den 23 september 1996, och

som önskar ingå ett avtal om särskilda bestämmelser för undvikande av

dubbelbeskattning vid byggande, underhåll och drift av gränsbron som ingår
i den nya Svinesundsförbindelsen,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

1. Bestämmelserna i detta avtal tillämpas utan hinder av bestämmelserna i

avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning be-
träffande skatter på inkomst och på förmögenhet, undertecknat i Helsingfors
den 23 september 1996.

2. Bestämmelserna i detta avtal tillämpas då en person med hemvist i

Norge eller Sverige utför arbete eller bedriver annan verksamhet i Sverige
respektive i Norge i samband med byggande, underhåll eller drift av den nya
bron över Svinesund.

3. Varje uttryck som inte definieras i avtalet, skall ha den betydelse som

uttrycket har i det avtal mellan de nordiska länderna som anges i punkt 1.

Artikel 2

Detta avtal tillämpas på de norska och svenska skatter som omfattas av

det avtal mellan de nordiska länderna som anges i artikel 1.

Artikel 3

Med ⬝bro⬝ förstås i detta avtal den egentliga brokonstruktionen, belys-

ningsanordningar och andra anordningar på eller i anslutning till denna, nöd-
vändiga anordningar och markareal för byggande samt tillfartsbankar, allt i
överensstämmelse med godkänd plan eller ritning.

Artikel 4

1. Med byggande avses också återuppbyggande, förbättring, ändring,

flyttning, rivning och annat därmed jämförligt arbete i samband med byg-
gandet samt undersöknings- och förberedelsearbete som bedrivs i direkt an-
slutning till platsen för byggandet av bron.

background image

3

SFS 2002:982

2. Med underhåll och drift avses reparation, utbyte av delar och annat ma-

terial, inspektioner, kontroll och besiktning, rengöring och belysning samt
skydds- och serviceåtgärder, plogning, sandning och andra väghållningsåt-
gärder.

3. Detta avtal tillämpas också på schaktnings- och sprängningsarbete och

annat därmed tillhörande eller jämförbart arbete som utförs i samband med
byggande, underhåll eller drift av bron.

Artikel 5

Inkomst eller vinst som förvärvas eller förmögenhet som innehas av per-

son med hemvist i Norge eller Sverige skall i nedan angivna fall beskattas
endast i den stat där personen har hemvist:

a) inkomst på grund av anställning eller på grund av självständig yrkesut-

övning eller på grund av annan verksamhet i samband med byggande, un-
derhåll eller drift av bron,

b) vinst som förvärvas vid avyttring av tillgångar som finns på eller i an-

slutning till bron, och som används vid byggande, underhåll eller drift av
bron,

c) förmögenhet som består av tillgångar som används vid byggande, un-

derhåll eller drift av bron.

Artikel 6

Detta avtal träder i kraft den fjortonde dagen efter den dag då de avtalsslu-

tande staterna skriftligen har meddelat varandra att avtalet är godkänt. Av-
talet tillämpas på skatt på inkomst och förmögenhet som fastställs för varje
beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det år då detta avtal träder i kraft eller senare.

Artikel 7

En avtalsslutande stat kan skriftligen säga upp avtalet genom underrät-

telse till den andra avtalsslutande staten senast den 30 juni något kalenderår.
I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande skatt på
inkomst och förmögenhet som fastställs för det beskattningsår som börjar
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då uppsägningen
ägde rum eller senare.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på

skatt på inkomst och förmögenhet som fastställs för varje beskattningsår
som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då la-
gen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson

(

Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.