SFS 1999:1000 Lag om ändring i lagen (1999:639) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna / SFS 1999:1000 Lag om ändring i lagen (1999:639) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
991000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:639) om ändring i lagen
(1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de
nordiska länderna;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1996:1512) om dubbel-

beskattningsavtal mellan de nordiska länderna i dess lydelse enligt lagen
(1999:639) om ändring i nämnda lag och ikraftträdandebestämmelserna till
lagen (1999:639) skall ha följande lydelse.

1 §

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på in-

komst och på förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge
och Sverige undertecknade den 23 september 1996 skall tillsammans med
det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta gälla som
lag här i landet.

Avtalets bestämmelse i artikel 3 punkt 1 a att uttrycket ⬝Fin-

land⬝ inte inbegriper landskapet �&land i fråga om den finska kommunal-
skatten skall inte gälla.

Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska, finska, isländska,

norska och svenska språken. På svenska språket har utfärdats två texter, en
för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har samma giltighet. Den för
Sverige utfärdade texten framgår av

bilaga 1

till denna lag.

Det avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda om-

bord på färjor och tåg i reguljär trafik mellan Danmark och Sverige som un-
dertecknades den 30 september 1999 skall gälla som lag här i landet. Avtalet
är avfattat på danska och svenska språken. Den för Sverige utfärdade texten
framgår av

bilaga 2

till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas i

fråga om �&land från och med den tidpunkt då avtalet som avses i 1 § andra
stycket började tillämpas och i övrigt på inkomst som förvärvas den
1 januari som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare

.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:17, bet. 1999/2000:SkU9, rskr. 1999/2000:67.

SFS 1999:1000

Utkom från trycket
den 10 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.