SFS 2003:548 Lag om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek / SFS 2003:548 Lag om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
030548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:761) om
inkomstskatteregler m.m. med anledning av
ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 § lagen (1996:761) om in-

komstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktie-
kapitalets storlek skall ha följande lydelse.

17 §

�vertagaren svarar solidariskt med de personer, som enligt punkt 5

eller 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i ak-
tiebolagslagen (1975:1385) svarar för bolagets förpliktelser, för sådana ak-
tiebolagets skatter och avgifter som anges i 1 § den upphävda lagen
(1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

SFS 2003:548

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.