SFS 1999:1294 Lag om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek / SFS 1999:1294 Lag om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
991294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:761) om
inkomstskatteregler m.m. med anledning av
ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1996:761) om in-

komstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktie-
kapitalets storlek

2

dels

att 3�5, 7, 12�14 och 16 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 1, 2, 11 och 18 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller regler för beräkning av inkomst enligt inkomst-

skattelagen (1999:1229), avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om av-
kastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt enligt lagen (1991:687)
om särskild löneskatt på pensionskostnader samt mervärdesskatt enligt mer-
värdesskattelagen (1994:200) i fall då aktiebolag upplösts genom avregistre-
ring enligt punkt 5 eller 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802)
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385).

2 §

Lagen tillämpas om verksamheten i ett sådant aktiebolag som avses i

1 § tas över av en fysisk person, delägare i ett enkelt bolag, ett dödsbo, ett
handelsbolag, en ekonomisk förening eller ett aktiebolag (övertagaren) un-
der förutsättning att

1. aktiebolaget sedan ingången av år 1995 i mer än obetydlig omfattning

har bedrivit näringsverksamhet som avsågs i 21 § den upphävda kommunal-
skattelagen (1928:370),

2. övertagaren har tagit över aktiebolagets hela verksamhet och fortfa-

rande bedriver denna vid utgången av det beskattningsår då den övertagna
verksamheten skall redovisas första gången, och

3. aktiebolaget har upprättat en balansräkning med anledning av överta-

gandet.

Som förutsättning för att lagen skall tillämpas gäller vidare att den eller de

personer som har tagit över aktiebolagets verksamhet ägde aktierna i bola-
get, direkt eller indirekt, vid utgången av år 1995. �r det fråga om flera per-
soner, krävs dessutom att de skall ha ägt lika stora andelar vid utgången av år

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse av

4 § 1997:854
7 § 1997:854
14 § 1997:854.

SFS 1999:1294

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1294

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

1995 som vid övertagandet. Skillnader som beror på arv, testamente eller bo-
delning med anledning av en makes död utgör dock inte hinder för lagens
tillämpning.

11 §

3

�vertagaren övertar aktiebolagets rätt till avdrag enligt lagen

(1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet med de be-
gränsningar som följer av andra stycket.

Har aktiebolaget genomgått en ägarförändring inom fem år före det be-

skattningsår då övertagandet sker har övertagaren rätt till avdrag för gam-
malt underskott först vid taxeringen för det sjätte beskattningsåret efter ägar-
förändringen. Detta gäller om

1. övertagaren är ett annat aktiebolag eller en ekonomisk förening,
2. övertagaren vid tiden för övertagandet även bedriver annan verksamhet

eller

3. övertagaren är ett handelsbolag som helt eller delvis ägs av ett företag

som avses i 3 § första stycket lagen om avdrag för underskott av närings-
verksamhet.

Fysiska personer får inte dra av underskott enligt 62 kap. 2 och 3 §§ in-

komstskattelagen (1999:1229).

18 §

Termer och uttryck som används i denna lag och i inkomstskattelagen

(1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområde som i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid

2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

3

�ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.