SFS 1997:484 Lag om dröjsmålsavgift

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift / SFS 1997:484 Lag om dröjsmålsavgift
SFS 1997_484 Lag om dröjsmålsavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

868

Lag
om dröjsmålsavgift;

SFS 1997:484
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Den som är betalnings skyldig för skatt, tull, avgift eller ränta och som

inte i rätt tid och på rätt sätt fullgör betalningsskyldigheten skall, i de fall det
särskilt föreskrivs, betala en avgift (dröjsmålsavgift) enligt de grunder som
anges i denna lag.

2 § Dröjsmålsavgift tas, om inte annat sägs nedan eller i 3 eller 4 §, ut med

1. två procent på belopp som betalas före utgången av den månad då be-

loppet skall betalas (förfallomånaden),

2. fyra procent på belopp som betalas under första månaden efter förfallo-

månaden,

3. sex procent på belopp som betalas under andra månaden efter förfallo-

månaden,

4. sex procent, med tillägg av en procentenhet för varje påbörjad ytterli-

gare månad, på belopp som betalas efter andra månaden efter förfallomåna-
den.

Dröjsmålsavgift tas ut med två procent på belopp som betalas inom tio da-

gar från den dag då beloppet skulle ha betalats.

3 § Dröjsmålsavgiften är minst 100 kronor. Om det ursprungligen obetalda
beloppet är mindre än 100 kronor, får dröjsmålsavgift dock endast tas ut med
motsvarande belopp.

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

background image

869

SFS 1997:484

4 § Om den betalningsskyldige skriftligen påmints om sin betalnings-
skyldighet och betalning sker senast viss i påminnelsen angiven dag, skall
dröjsmålsavgift tas ut som om betalning skett den dag påminnelsen sändes.

Första stycket tillämpas inte i fråga om påminnelse av kronofog-

demyndigheten sedan myndigheten beviljat uppskov med betalningen.

5 § Vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag jämställs med inbetal-
ning av skatt att verkställighet har skett eller säkerhet har tagits emot enligt
lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

6 § Om det finns särskilda skäl, får den myndighet som har beslutat om av-
giften befria den betalningsskyldige helt eller delvis från skyldigheten att be-
tala dröjsmålsavgift.

7 § Ett beslut om dröjsmålsavgift får överklagas på det sätt som gäller för
överklagande av beslut om den skatt, tull, avgift eller ränta som föranlett
dröjsmålsavgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS �STROS
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.