SFS 1999:1376 Lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift / SFS 1999:1376 Lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
991376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 7 §§ lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift skall ha följande lydelse.

1 §

Den som är betalningsskyldig för skatt, avgift eller ränta och som inte i

rätt tid och på rätt sätt fullgör betalningsskyldigheten skall, i de fall det sär-
skilt föreskrivs, betala en avgift (dröjsmålsavgift) enligt de grunder som
anges i denna lag.

7 §

Ett beslut om dröjsmålsavgift får överklagas på det sätt som gäller för

överklagande av beslut om den skatt, avgift eller ränta som föranlett dröjs-
målsavgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre bestämmelser skall

dock gälla beträffande dröjsmålsavgift som beslutats av Tullverket före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110.

SFS 1999:1376

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.