SFS 1998:1652 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien / SFS 1998:1652 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien
981652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Albanien;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst och på förmögenhet som Sverige och Albanien undertecknade den
26 mars 1998 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska
och dess innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa medför in-

skränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-

stämmelserna i avtalet beskattas endast i Albanien, skall sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas
a) i fråga om skatt på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1 januari

närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

b) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet som taxeras andra ka-

lenderåret efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:12, bet. 1998/99:SkU3, rskr. 1998/99:18.

SFS 1998:1652

Utkom från trycket
den 18 december 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.