SFS 2014:1498 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter / SFS 2014:1498 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
141498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 a §

2

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första

stycket får denna tas ut med

200 kronor/liter för spritdryck,
52 kronor/liter för starkvin,
26 kronor/liter för vin,
10 kronor/liter för starköl,
106 öre/styck för cigaretter,
68 öre/styck för cigariller och
cigarrer och
752 kronor/kg för röktobak.
I denna bestämmelse förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som

överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2013:959.

SFS 2014:1498

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1498

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.