SFS 2017:1210 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter / SFS 2017:1210 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
171210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 a och 6 §§, 2 kap. 6 § och

4 kap. 1 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

3

I fall då de regler om elektroniska administrativa dokument, adminis-

trativa referenskoder, ersättningsdokument, förenklade ledsagardokument
och säkerhet som föreskrivs i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi inte är
tillämpliga gäller i stället andra stycket för flyttningar av punktskattepliktiga
varor.

Varorna ska under flyttning omfattas och åtföljas av dokument i den

utsträckning som följer av artikel 21, 24, 34 eller 40 i det direktiv som anges i
1 §. När varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt
artikel 21 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan administrativ refe-
renskod som avses i artikel 21.6 i direktivet. Varorna ska även omfattas av
säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artikel 18, 34
eller 36 i direktivet.

6 §

4

En punktskattepliktig vara får flyttas endast om de krav i fråga om

elektroniskt administrativt dokument, administrativ referenskod, ersättnings-
dokument, förenklat ledsagardokument, följedokument för transport av vin-
produkter, säkerhet och anmälningsskyldighet är uppfyllda som följer av de
lagar som anges i 2 § eller av bestämmelser som avses i 5 a §.

En flyttning av punktskattepliktiga varor anses inte ha skett i strid med för-

sta stycket om det elektroniska administrativa dokument avseende flyttningen
eller det ersättningsdokument, förenklat ledsagardokument eller följedoku-
ment för transport av vinprodukter som åtföljer varorna, innehåller endast
smärre brister.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2012:679.

4 Senaste lydelse 2013:1076.

SFS 2017:1210

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1210

Första stycket gäller inte punktskattepliktiga varor som återutförs enligt

3 kap. 1 § femte stycket eller 17 a § andra stycket lagen (1996:701) om Tull-
verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen.

2 kap.

6 §

5

Förare är

skyldiga att se till att administrativ referenskod, ersättnings-

dokument, förenklat ledsagardokument och följedokument för transport av
vinprodukter följer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en trans-
portkontroll ska föraren tillhandahålla Tullverket tillgängliga administrativa
referenskoder, ersättningsdokument, förenklade ledsagardokument och följe-
dokument för transport av vinprodukter.

Om punktskattepliktiga varor under pågående flyttning förvaras i en lokal

för på-, av- eller omlastning, är den som äger lokalen eller, om lokalen är upp-
låten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokalen skyldig att se
till att de handlingar som anges i första stycket följer med varorna samt att
dessa vid transportkontroll tillhandahålls Tullverket.

4 kap.

1 §

6

En särskild avgift (transporttillägg) ska påföras en avsändande upp-

lagshavare eller registrerad avsändare om

1. administrativ referenskod eller ersättningsdokument inte följer med

transporten i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

2. säkerhet inte ställts för transporten i den utsträckning som följer av

1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en
1. skattskyldig om anmälningsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet

som följer av 17 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 16 § lagen (1994:1564)
om alkoholskatt eller 4 kap. 11 § lagen (1994:1776) om skatt på energi inte
iakttagits, eller

2. säljare som vid distansförsäljning enligt 16 eller 16 b § lagen om tobaks-

skatt, 15 eller 15 b § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 eller 9 b § lagen om
skatt på energi inte ställt säkerhet på föreskrivet sätt.

Transporttillägg ska påföras en förare som inte har med sig föreskrivet för-

enklat ledsagardokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som
beskattats i ett annat EU-land.

Transporttillägg ska påföras den som äger eller, om en sådan lokal är upp-

låten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokal där punktskat-
tepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flytt-
ning, om föreskrivet förenklat ledsagardokument vid flyttning av punktskatte-
pliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte tillhandahålls vid trans-
portkontrollen.

Transporttillägget är fyrtio procent av de punktskatter som belöper på eller

kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna i första, andra, tredje
eller fjärde stycket inte iakttagits.

5 Senaste lydelse 2012:679.

6 Senaste lydelse 2012:679.

background image

3

SFS 2017:1210

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 5 a och 6 §§ och 2 kap. 6 § i den nya lydelsen

tillämpas första gången på flyttningar som påbörjas efter ikraftträdandet.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hän-

för sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.