SFS 1999:638 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna / SFS 1999:638 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
990638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Filippinerna;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Filippinerna un-
dertecknade den 24 juni 1998 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är av-
fattat på engelska och dess innehåll framgår av bilagan till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa medför in-

skränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle gälla.

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-

stämmelserna i avtalet beskattas endast i Filippinerna, skall sådan inkomst
inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag skall tillämpas
a) när det gäller källskatter: på belopp som betalas till personer med

hemvist utanför källstaten den 1 januari kalenderåret efter det år då lagen
träder i kraft eller senare,

b) när det gäller annan skatt på inkomst: på beskattningsår som börjar den

1 januari kalenderåret efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs lagen (1987:1183) om dubbelbeskattningsavtal

mellan Sverige och Filippinerna samt förordningen (1989:900) om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna.

De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas
a) när det gäller källskatter: på belopp som betalas till personer med hem-

vist utanför källstaten före den 1 januari kalenderåret efter det år då lagen
träder i kraft,

b) när det gäller annan skatt på inkomst: på beskattningsår som börjar före

den 1 januari kalenderåret efter det år då lagen träder i kraft.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:82, bet. 1998/99:SkU16 rskr. 1998/99:184.

SFS 1999:638

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

2

SFS 1999:638

background image

3

SFS 1999:638

background image

4

SFS 1999:638

background image

5

SFS 1999:638

background image

6

SFS 1999:638

background image

7

SFS 1999:638

background image

8

SFS 1999:638

background image

9

SFS 1999:638

4

SFS 1999:621�638

background image

10

SFS 1999:638

background image

11

SFS 1999:638

background image

12

SFS 1999:638

background image

13

SFS 1999:638

background image

14

SFS 1999:638

background image

15

SFS 1999:638

background image

16

SFS 1999:638

background image

17

SFS 1999:638

background image

18

SFS 1999:638

background image

19

SFS 1999:638

background image

20

SFS 1999:638

background image

21

SFS 1999:638

background image

22

SFS 1999:638

background image

23

SFS 1999:638

background image

24

SFS 1999:638

background image

25

SFS 1999:638

background image

26

SFS 1999:638

background image

27

SFS 1999:638

background image

28

SFS 1999:638

background image

29

SFS 1999:638

background image

30

SFS 1999:638

background image

31

SFS 1999:638

background image

32

SFS 1999:638

background image

33

SFS 1999:638

background image

34

SFS 1999:638

background image

35

SFS 1999:638

background image

36

SFS 1999:638

background image

37

SFS 1999:638

background image

38

SFS 1999:638

background image

39

SFS 1999:638

background image

40

SFS 1999:638

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.