SFS 2002:428 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:673) om skatt på avfall / SFS 2002:428 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
020428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1999:673) om

skatt på avfall skall ha följande lydelse.

7 §

2

Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver verksamheten på

anläggningen.

9 §

Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om förfarandet vid

beskattningen gäller för avfallsskatt. Redovisningsperioden för avfallsskatt
är dock kalenderkvartal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2002:428

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.