SFS 1999:673 Lag om skatt på avfall

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:673) om skatt på avfall / SFS 1999:673 Lag om skatt på avfall
990673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatt på avfall;

utfärdad den 23 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Skatt (avfallsskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för avfall

som förs in till en avfallsanläggning där farligt avfall eller annat avfall till en
mängd av mer än 50 ton per år slutligt förvaras (deponeras) eller förvaras un-
der längre tid än tre år.

Avfallsskatt skall också betalas för avfall som uppkommer inom en an-

läggning där det huvudsakligen bedrivs annan verksamhet än avfallshante-
ring, om farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år
deponeras inom anläggningen eller förvaras där under längre tid än tre år.

2 §

Med avfall jämställs annat material som förs in till en avfallsanlägg-

ning som avses i 1 § första stycket.

3 §

Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar där depone-

ring eller förvaring sker uteslutande av

1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen
a) jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,
b) bergrester från gruvindustriell verksamhet,
c) avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från vattenre-

ning vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från rökgasrening vid till-
verkning av järnmalmspellets, eller

2. radioaktivt avfall.
I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och

järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets gäl-
ler första stycket 1 endast under förutsättning att deponering eller förvaring
sker tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet.

Skattebelopp m.m.

4 §

Avfallsskatt skall betalas med 250 kronor per ton avfall.

5 §

Avfallsskatt skall bestämmas på grundval av vägning.

1

Prop. 1998/99:84, bet. 1998/99:SkU20, rskr. 1998/99:258.

SFS 1999:673

Utkom från trycket
den 6 juli 1999

background image

2

SFS 1999:673

Om den mängd avfall som förs in till eller uppkommer vid en anläggning

är av mindre omfattning eller det av någon annan anledning finns särskilda
skäl, får avfallsskatten bestämmas på annan grund än vägning.

Undantag från skatteplikt

6 §

Avfallsskatt skall inte betalas för

1. material som är avsett att användas för driften av en avfallsanläggning

eller som förs in till en sådan anläggning utan direkt samband med avfalls-
hanteringen,

2. avfall som är avsett att inom en anläggning behandlas genom
a) kompostering eller reaktorbaserad rötning,
b) förbränning,
c) användning för tillverkning av fast lagringsbart bränsle.
Avfallsskatt skall dock betalas för rester som uppstår efter genomförd be-

handling enligt första stycket 2.

Vem som är skattskyldig

7 §

Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver verksamheten på an-

läggningen.

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos beskattningsmyndighe-

ten.

Skattskyldighetens inträde

8 §

Skyldigheten att betala avfallsskatt inträder i fall som avses i

1. 1 § första stycket när avfall förs in till anläggningen,
2. 1 § andra stycket när avfall uppkommer och i
3. 6 § andra stycket när behandlingen har slutförts.

Förfarandet

9 §

Bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-

ringsavgifter om förfarandet vid beskattningen gäller för avfallsskatt. Redo-
visningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal.

Avdrag i deklaration

10 §

I en deklaration som avser avfallsskatt får avdrag göras för skatt på

1. avfall som
a) förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte

heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

b) använts för driften av anläggningen,
c) använts för konstruktionsarbeten inom anläggningen eller för att där

åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring,

2. förorenad jord från marksanering,
3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,
4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,
5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,

background image

3

SFS 1999:673

6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund

av verksamhet vid Falu koppargruva,

7. asbesthaltigt avfall,
8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järn-

malmspellets,

9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,
10. returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpap-

per samt askor från eldning av avsvärtningsslam,

11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natri-

umfosfat,

12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,
13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,
14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,
15. slagger från metallurgiska processer,
16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och rå-

järn,

17. oljehaltigt glödskalsslam,
18. metallhydroxidslam,
19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid fram-

ställning av koppar, zink och bly,

20. katodrester, elektrofilterstoft, blästerstoft och kolavfall från framställ-

ning av aluminium,

21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolege-

ringar,

22. gjuterisand,
23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas.
Avdrag enligt första stycket 1 c får dock inte göras för skatt på avfall som

använts för mellantäckning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.