SFS 2001:904 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:673) om skatt på avfall / SFS 2001:904 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
010904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1999:673) om skatt

på avfall

dels

att 10 § samt rubriken närmast före 10 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 §, av följande lydelse.

Avdrag

10 §

2

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten

och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

2. avfall som använts för driften av anläggningen,
3. avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller

för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring.

Avdrag enligt första stycket 3 får dock inte göras för skatt på avfall som

använts för mellantäckning.

11 §

Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till

aska,

2. förorenad jord från marksanering,
3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,
4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,
5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,
6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund

av verksamhet vid Falu koppargruva,

7. asbesthaltigt avfall,
8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av

järnmalmspellets,

9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,
10. returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpap-

per samt askor från eldning av avsvärtningsslam,

11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natri-

umfosfat,

12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,

1

Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63.

2

Senaste lydelse 1999:1321.

SFS 2001:904

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:904

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,
14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,
15. slagger från metallurgiska processer,
16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och rå-

järn,

17. oljehaltigt glödskalsslam,
18. metallhydroxidslam,
19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställ-

ning av koppar, zink och bly,

20. katodrester, blästerstoft, kolavfall samt stoft och slam från rening av

rökgaser vid framställning av aluminium,

21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolege-

ringar,

22. gjuterisand,
23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas,
24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst fem kilobec-

querel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller
de krav som Statens strålskyddsinstitut fastlagt för deponering av sådan
aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 skall as-

kans torrvikt användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.