SFS 2005:962 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:673) om skatt på avfall / SFS 2005:962 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
050962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1999:673) om skatt på

avfall skall ha följande lydelse.

4 §

2 Avfallsskatt skall betalas med 435 kronor per ton avfall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:01, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.

2 Senaste lydelse 2002:998.

SFS 2005:962

Utkom från trycket
den 12 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.