SFS 2002:998 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:673) om skatt på avfall / SFS 2002:998 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
020998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 och 10 §§ lagen (1999:673) om

skatt på avfall skall ha följande lydelse.

4 §

2

Avfallsskatt skall betalas med 370 kronor per ton avfall.

10 §

3

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten

och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

2. avfall som använts för driften av anläggningen,
3. avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller

för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring, dock inte
när avfallet använts för mellantäckning,

4. avfall enligt 3 § första stycket 1 a som är avsett att inom anläggningen

användas för sluttäckning, om det förvaras skilt från annat avfall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.

2

Senaste lydelse 2001:960.

3

Senaste lydelse 2001:904.

SFS 2002:998

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.