SFS 1999:1321 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:673) om skatt på avfall / SFS 1999:1321 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
991321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § lagen (1999:673) om skatt på

avfall skall ha följande lydelse.

10 §

I en deklaration som avser avfallsskatt får avdrag göras för skatt på

1. avfall som
a) förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte

heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

b) använts för driften av anläggningen,
c) använts för konstruktionsarbeten inom anläggningen eller för att där

åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring,

2. förorenad jord från marksanering,
3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,
4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,
5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,
6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund

av verksamhet vid Falu koppargruva,

7. asbesthaltigt avfall,
8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järn-

malmspellets,

9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,
10. returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpap-

per samt askor från eldning av avsvärtningsslam,

11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natri-

umfosfat,

12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,
13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,
14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,
15. slagger från metallurgiska processer,
16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och rå-

järn,

17. oljehaltigt glödskalsslam,
18. metallhydroxidslam,
19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid fram-

ställning av koppar, zink och bly,

1

Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110.

SFS 1999:1321

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1321

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

20. katodrester, elektrofilterstoft, blästerstoft och kolavfall från framställ-

ning av aluminium,

21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolege-

ringar,

22. gjuterisand,
23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas,
24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst fem kilobec-

querel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller
de krav som Statens strålskyddsinstitut fastlagt för deponering av sådan
aska.

Avdrag enligt första stycket 1 c får dock inte göras för skatt på avfall som

använts för mellantäckning.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 skall as-

kans torrvikt användas.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.