SFS 2000:1429 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:673) om skatt på avfall / SFS 2000:1429 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
001429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 6 och 8 §§ lagen (1999:673) om

skatt på avfall skall ha följande lydelse.

3 §

Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar där deponering

eller förvaring sker uteslutande av

1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen
a) jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,
b) bergrester från gruvindustriell verksamhet,
c) avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från vattenrening

vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverk-
ning av järnmalmspellets,

2. radioaktivt avfall,
3. vattenverksslam i slambassäng, eller
4. flytande avfall i vassbädd.
I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och

järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets gäl-
ler första stycket 1 endast under förutsättning att deponering eller förvaring
sker tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet.

6 §

Avfallsskatt skall inte betalas för

1. material som är avsett att användas för driften av en avfallsanläggning

eller som förs in till en sådan anläggning utan direkt samband med avfalls-
hanteringen,

2. avfall som är avsett att inom en anläggning
a) behandlas genom kompostering eller reaktorbaserad rötning,
b) förbrännas,
c) användas för tillverkning av fast lagringsbart bränsle,
d) avvattnas,
e) renas, under förutsättning att avfallet är flytande,
3. flytande avfall som inom en anläggning är avsett att behandlas i vass-

bädd.

Första stycket 2 d, 2 e och 3 gäller endast om det vatten som avgår från

behandlingen inte deponeras inom anläggningen.

Avfallsskatt skall dock betalas för rester som uppstår efter genomförd åt-

gärd enligt första stycket 2.

1

Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.

SFS 2000:1429

Utkom från trycket
den 28 december 2000

4*

SFS 2000:1421�1454

background image

2

SFS 2000:1429

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

8 §

Skyldigheten att betala avfallsskatt inträder i fall som avses i

1. 1 § första stycket när avfall förs in till anläggningen,
2. 1 § andra stycket när avfall uppkommer och i
3. 6 § tredje stycket när åtgärden har slutförts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.