SFS 2002:541 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation / SFS 2002:541 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
020541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion
för utgifter för vissa anslutningar för tele- och
datakommunikation;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 § lagen (2000:1380) om skatte-

reduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
skall ha följande lydelse.

17 §

Skattereduktion enligt denna lag skall räknas av mot kommunal och

statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

Skattereduktionen tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion

enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och efter skattereduktion enligt lagen
(2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003
års taxeringar.

Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av skattebeloppet en-

ligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:140, bet. 2001/02:SkU25, rskr. 2001/02:274.

SFS 2002:541

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.