SFS 2004:655 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation / SFS 2004:655 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
040655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion
för utgifter för vissa anslutningar för tele- och
datakommunikation;

utfärdad den 23 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 5 och 14 §§ lagen (2000:1380)

om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakom-
munikation skall ha följande lydelse.

3 §

2 Skattereduktion skall göras vid debiteringen av slutlig skatt på grund

av 2002�2007 års taxeringar.

5 §

3 I underlaget för skattereduktionen ingår utgifter för en anslutning som

tas i bruk under perioden den 1 januari 2001�den 31 december 2006 och
som är betalda senast vid tidpunkten för ansökan.

14 §

4 En ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till Skatteverket

senast den 1 mars 2007. Om en ansökan har kommit in senast den 1 mars un-
der taxeringsåret, skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av
slutlig skatt på grund av taxeringen samma år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273.

2 Senaste lydelse 2003:823.

3 Senaste lydelse 2003:823.

4 Senaste lydelse 2003:824.

SFS 2004:655

Utkom från trycket
den 6 juli 2004

5* SFS 2004:643�665

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.