SFS 2003:823 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation / SFS 2003:823 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
030823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion
för utgifter för vissa anslutningar för tele- och
datakommunikation;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (2000:1380) om

skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommu-
nikation skall ha följande lydelse.

3 §

2 Skattereduktion skall göras vid debiteringen av slutlig skatt på grund

av 2002�2006 års taxeringar.

5 §

3 I underlaget för skattereduktionen ingår utgifter för en anslutning som

tas i bruk under perioden den 1 januari 2001�den 31 december 2005 och
som är betalda senast vid tidpunkten för ansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42.

2 Senaste lydelse 2002:975.

3 Senaste lydelse 2002:975.

SFS 2003:823

Utkom från trycket
den 28 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.